دستورالعمل اجرايي انعقاد پيمان براساس مترمربع زيربنا

به منظور تسهيل و تسريع در امور اجرايي كارهاي ساختماني كه سطح زير بناي آنها تا ده هزار مترمربع است، پيمان همسان پيوست بايد با تامين مراتب زير، مورد استفاده قرار گيرد:

در صورتي‌كه هر يك از موارد مربوط به اعتبار، محل اجراي پروژه و نقشه‌ها به شرح زير تامين نباشد انعقاد پيمان مجاز نيست.

الف - مواردي‌كه قبل از انعقاد پيمان بايد كاملا رعايت شود:

1- اعتبار هزينه كار مورد نظر بايد پادار بوده و تعهد تامين اعتبار در زمان لازم، به استناد مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي، انجام گيرد. لازم به يادآوري است كه تعهدات خارج از اعتبارات مصوب تخلف محسوب مي‌شود.

تذكر مهم: با توجه به مقطوع بودن نرخ اين پيمان‌ها و عدم تعلق تعديل به آن‌ها كارهاي اجرايي بايد در زمان پيش بيني‌شده به پايان برسد، از آن‌جايي‌كه عدم تامين، تخصيص و پرداخت به موقع وجوه لازم نقش عمده‌اي در تطويل مدت پيمان دارد براي تحقق اتمام كار در زمان پيش بيني‌شده، رعايت آيين نامه اجرايي ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع مصوبه شماره 28482/ت 32825هـ مورخ 1384/5/10 هيات وزيران الزامي بوده و پس از طي مراحل قانوني لازم، مراجع ذي‌ربط ياد‌شده در مصوبه مذكور، اعتبار مورد نياز پروژه‌ها را بايستي به طور كامل بررسي و تصويب نمايند و حسب مورد دفاتر بخشي سازمان و مسئولين ذي‌ربط استاني ملزم به نظارت بر حسن اجراي اين امر مي‌باشند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه‌هاي ذي‌ربط در استان‌ها نيز براي رفع نارسايي‌هاي ناشي از تامين و تخصيص كامل اعتبارات اولويت ويژه‌اي را براي تخصيص صد درصد اعتبارات طرح‌هاي مزبور در مدت پيش بيني‌شده براي اجراي كار در نظر مي‌گيرند. اين سازمان براي اجراي پروژه‌ها براساس اين دستورالعمل دستورات لازم را براي تخصيص به موقع صادر نموده است.

2- مناسب بودن زمين براي اجراي پروژه مورد نظر و تملك قطعي آن و رفع معارض كامل زمين به نحوي كه بتوان با توجه با شرايط، موقعيت و عوارض زمين، نقشه و مشخصات كار را به گونه‌اي تهيه نمود كه تغييراتي در آنها بدين لحاظ پيش نيايد.

3- نقشه، مشخصات و مصالح مورد استفاده بايد به دقت مورد مطالعه قرار گرفته تا نكته ابهامي براي اجراي كار باقي نماند كه منجر به تغيير نقشه، مشخصات فني، مقادير اقلام كار و يا مصالح پيش بيني‌شده گردد و در نتيجه مزيت اين نوع پيمان‌ها منتفي شود. مهندسان مشاور و كارفرمايان بايد در تهيه نقشه و مشخصات ساختمان‌ها به گونه‌اي عمل نمايند تا حتي‌الامكان از رديف‌هاي مناسب و ارزان قيمت فهرست بهاي پايه استفاده شود و از تجمل‌گرايي دركارهاي نازك‌كاري پرهيز نمايند تا بدين طريق ضمن حفظ موارد كيفي كار هزينه اجراي پروژه‌ها به حداقل ممكن كاهش يابد.

4- مدت واقعي و قابل عمل براي انجام كار بايد با توجه به شرايط كار، محل كار، منطقه مربوط، فصل شروع، حجم عمليات و نوع كار تعيين و در اسناد مناقصه درج گردد. اين مدت حداكثر 24 ماه مي‌باشد.

5- با توجه به مقادير دقيق اقلام كار محاسبه شده از روي نقشه‌ها، برآورد هزينه اجراي كار با در نظر گرفتن اقلام احتمالي ستاره‌دار (در اين روش حداكثر اقلام ستاره‌دار ده درصد مبلغ برآورد است) براساس آخرين فهرست بها، ضرايب مربوط، هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه شاخص‌هاي تعديل (بدون اعمال ضريب 95%) ابلاغي تا زمان مورد نظر براي مناقصه‌گزاري (به منظور به هنگام نمودن برآورد) و هم‌چنين براي زمان اجراي كار تعيين مي‌شود.

تبصره 1- براي منظور نمودن تعديل براي زمان اجرا، نصف مدت زمان پيش بيني‌شده براساس بند 4 به عنوان زمان متوسط قرارداد در نظر گرفته مي‌شود.

تبصره 2- براي منظور نمودن شاخص‌هاي تعديل در جهت به هنگام نمودن برآورد تا زمان مورد نظر براي مناقصه و همچنين در نظر گرفتن نوسانات قيمت زمان اجراي كار، براي دوره‌هايي كه شاخص تعديل ابلاغ نشده است، از تغييرات آخرين چهار دوره سه ماهه متوالي ابلاغي (حاصل از نسبت رقم آخرين دوره سه ماهه ابلاغي به دوره سه ماهه ابلاغي به دوره سه ماهه مشابه سال قبل آن) و تبديل درصد تغيير به متوسط يك دوره سه ماهه (ناشي از تقسيم درصد تغيير به عدد 4) استفاده گردد.

تبصره 3- منظور از شاخص، شاخص‌هاي گروهي پيوست 3 ابلاغي در دوره سه ماهه مورد نظر براي مناقصه‌گزاري است.

6- برآورد هزينه كارهاي اجرايي خارج از ساختمان (محوطه‌سازي، حصاركشي و....) نيز طبق بند 5 تعيين مي‌شود.

7- سطح زير بنا، براساس نقشه‌هاي اجرايي و با توجه به بند ب ماده 11 پيمان پيوست، اندازه‌گيري و تعيين مي‌گردد.

تبصره - انعقاد كارهاي نيمه تمام نيز براساس اين دستورالعمل انجام مي‌پذيرد.

8- از جمع مبالغ بندهاي 5 و 6، برآورد هزينه اجراي كار مشخص مي‌گردد.

9- كار مورد نظر با ارايه سطح زير بناي هر ساختمان، سطح محوطه‌سازي، مقادير حصاركشي، به تفكيك (در صورتي كه مشخصات حصارها متفاوت باشد)، كارهاي مشابه و حدود هزينه اجراي كار (كه به ترتيب پيشگفته برآورد شده است) بدون ضميمه نمودن ريز برآورد، همراه با ساير اسناد و مدارك مناقصه، بين پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده، به مناقصه گذاشته شود. از پيمانكاران در برگ پيشنهاد، مبالغ پيشنهادي تفكيك شده به شرح جدول ماده 11 كه شرح آنها توسط كارفرما تنظيم شده براي هر يك از ساختمان‌ها، محوطه‌سازي و ديواركشي شامل تمام هزينه‌هاي اجرايي كار در منطقه و هزينه‌هاي بالاسري اخذ مي‌شود.

10- برنده مناقصه، با توجه به مبلغ كل پيشنهادي (بر طبق قانون برگزاري مناقصه) تعيين و با رعايت ساير شرايط، نسبت به انعقاد پيمان با او اقدام مي‌شود.

تبصره - در صورتي‌كه ارجاع كار از طريق ترك تشريفات مناقصه انجام شود، رعايت اين دستورالعمل نيز الزامي است.

ب - نحوه تنظيم و تكميل پيمان

براي انعقاد پيمان، دفترچه پيوست به شرح زير تكميل و به امضا و مهر طرفين مي‌رسد:

1- عنوان دستگاه اجرايي، شماره آن، عنوان طرح،شماره طبقه بندي آن، عنوان پروژه، شماره و محل دقيق اجرا آن، نام واحد خدمات مشاوره، نام پيمانكار، شماره و تاريخ پيمان در صفحه داخل جلد نوشته شود.

2- تاريخ و شهر محل انعقاد پيمان، نام كارفرما و نماينده او در سطرح‌هاي اول و دوم صفحه 3 درج گردد.

3- چنانچه طرف ديگر پيمان (پيمانكار) شخص حقوقي (شركت يا موسسه) باشد، نام، شماره و تاريخ ثبت آن در اداره ثبت شركت‌ها، شهر محل ثبت، نام دارنده يا دارندگان امضاي مجاز براي امضا اسناد تعهدآور، در سطرهاي سوم و چهارم صفحه 3 نوشته شود.

4- درصورتي‌كه طرف ديگر پيمان شخص حقيقي باشد، مشخصات فردي او در محل گفته شده در بند 3 بالا، درج گردد.

5- در محل نشاني بايد اقامتگاه قانوني شخص حقوقي (پيمانكار) يا محل اقامت شخص حقيقي (پيمانكار) نوشته شود.

6- در ماده 1، موضوع پيمان و نشاني كار، در محل‌هاي پيش بيني شده نوشته شود.

7- در ماده 2، تعداد نقشه‌هاي اجرايي و عنوان و سال انتشار فهرست‌هاي بهاي واحد پايه مورد عمل درج شود.

8- در بند الف ماده 3، مبلغ كل پيشنهادي پيمانكار به عدد و حرف (در داخل پرانتز) نوشته شود.

9- در بند ب ماده 3، ضريب پيمان كه ناشي از تقسيم مبلغ پيشنهادي پيمانكار به مبلغ برآورد (كه طبق بند الف- 8 توسط كار فرما تهيه شده) است، به عدد و حروف درج گردد. اين ضريب منحصرا براي كارهاي اضافي و تغييرات احتمالي موضوع ماده 12، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

10- در ماده 4، مدت پيش بيني شده براي اجراي كار به عدد و حروف نوشته شود.

11- در بند الف ماده 11، نرخ كارهاي ساختماني و محوطه‌سازي برحسب متر مربع و هزينه‌هاي حصار‌كشي برحسب متر طول مطابق ارقامي كه پيمانكار پيشنهاد نموده درج شود.

12- اقلامي از كار موضوع پيمان، كه مقرر است توسط پيمانكار انجام نشود، به وضوح و با ذكر موارد، در پيوست شماره يك درج شود.

13- براي پرداخت‌هاي موقت (موضوع بند ج ماده 11)، درصدهاي ريالي اجراي كار با توجه به برآورد، تعيين شده و مقاطع پرداخت برحسب درصدهايي از مبلغ پيشنهادي پيمانكار براي هر يك از ساختمان‌ها و محوطه و ديواركشي به تفكيك در پيوست شماره دو پيمان به نحوي مشخص مي‌گردد كه هيچ فعاليتي بيش از 8% مبلغ برآورد آن بخش نشود.

نمونه‌اي از تفكيك عمليات اجرايي يك كار مشخص، براي پرداخت‌هاي موقت به عنوان راهنما، به اين دستورالعمل پيوست شده است.

14- نوع و مشخصات كامل مصالح مصرفي در كار مانند: سنگ، كاشي، لوازم بهداشتي، تأسيسات، برقي و.... در پيوست شماره سه پيمان ذكر شود.

15- در مواردي‌كه اندازه‌گيري سطوح زيربنا در برخي از نقشه‌ها نياز به توضيحات بيشتري علاوه بر نحوه انداز‌ه‌گيري در ماده 11 پيمان را داشته باشد لازم است كارفرما نحوه اندازه‌گيري را به طور شفاف متناسب با نقشه‌هاي اجرايي در پيوست شماره 4 تنظيم و ضميمه اسناد و مدارك مناقصه و پيمان نمايد.

با توجه به اين‌كه پرداخت خسارت به پيمانكار در اثر تاخير در پرداخت به پيمانكار در بند "و" ماده 11 پيمان پيش بيني و تاكيد شده، لذا مسئولين ذي‌ربط لازم است. به منظور عدم تحميل خسارت به بودجه دولت، براي تامين به موقع اعتبار و تخصيص و پرداخت آن به وظايف قانوني خود عمل نمايند.

 

پيمان براي كارهاي ساختماني با نرخ مترمربع زيربنا

موضوع پيمان

موضوع پيمان عبارتست از: اجراي كامل كليه عمليات ساختماني (ابنيه، تأسيسات برقي، تأسيسات مكانيكي)، محوطه سازي، حصاركشي، راه اندازي و تحويل ....... ..................................................................به جز كارهاي مندرج در پيوست شماره يك، واقع در.......................................براساس مدارك، مشخصات فني و نقشه‌هاي منضم به اين پيمان كه كلاً به رؤيت، مهر و امضاء پيمانكار رسيده است و جزء لاينفك آن تلقي مي‌شود و پيمانكار با اطلاع از كميت و كيفيت آنها، مبادرت به قبول تعهد نموده است.

اسناد ومدارك پيمان

اين پيمان شامل اسناد و مدارك زير است: الف- پيمان حاضر.

ب- نقشه هاي كلي، تفصيلي و اجرايي شامل:

1- نقشه‌هاي پلان موقعيت و طرح استقرار در ...............برگ.

2- نقشه‌هاي معماري در................برگ.

3- نقشه‌هاي جزئيات اجرايي در..................برگ.

4- نقشه‌هاي سازه در ...............برگ.

5- نقشه‌هاي تأسيساتي مكانيكي در....................برگ.

6- نقشه‌هاي تأسيسات برقي در.................... برگ

7- نقشه‌هاي محوطه‌سازي، حصاركشي و.....در...................برگ

ج - مشخصات فني عمومي منتشره از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (كه ضميمه پيمان تلقي مي‌شود).

د- شرايط عمومي پيمان منتشر شده از سوي سازمان برنامه وبودجه (كه ضميمه پيمان تلقي مي‌گردد).

هـ- دستور كارها، صورت مجلس ‌ها، موافقت نامه‌ها و هر نوع سند ديگري كه در موردكارها و قيمت‌هاي جديد يا امور ديگر، در مدت پيمان تنظيم گردد و به امضاء طرفين برسد.

و- فهرست‌هاي بهاي واحد پايه كارهاي ساختماني (رسته ساختمان)، منضم به پيمان سال .................(كه ضميمه پيمان تلقي مي‌شود)

تبصره - هرگاه بين مواد وفصول بعضي از اسناد و مدارك بالا تناقضي وجود داشت، اولويت مدارك بر يكديگر، طبق ترتيب رديف‌هاي بالا است. در مواردي كه تناقض مربوط به قيمت كارهايي باشد كه بر اساس فهرست بهاي منضم به پيمان انجام مي‌شوند، فهرست بها در اولويت اول قرار دارد.

مبلغ و ضريب پيمان

الف- مبلغ اوليه پيمان برابر با ..................(.......................................) ريال است كه براساس قيمت پيشنهادي پيمانكار، با توجه به شرايط اين پيمان محاسبه شده است، اين مبلغ تابع تغيير مقادير كارها و كارهاي جديد مندرج در ماده 12 مي باشد.

ب- ضريب پيمان .................................(.................................................) است كه در ارتباط با ماده 12 از آن استفاده مي‌گردد.

مدت پيمان

مدت پيمان برابر با................( ...........................................) ماه شمسي از تاريخ اولين صورت مجلس تحويل كارگاه - كه طبق ماده 28 شرايط عمومي پيمان تنظيم مي‌شود - خواهد بود. پيمانكار متعهد است در مدت پيمان با توجه به مواد 30و 39 شرايط عمومي پيمان، پس از آنكه عمليات موضوع پيمان را تكميل و آماده بهره‌برداري نمود از كارفرما تقاضاي تحويل موقت كند.

دوره تضمين

حسن انجام كليه عمليات موضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت براي مدت دوازده (12) ماه شمسي از طرف پيمانكار تضمين مي‌گردد.اگردر دوره تضمين معايب و نقايصي در كار مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در مدارك پيمان باشد. شرايط مندرج در ماده 42 شرايط عمومي پيمان حاكم خواهد بود.

نظارت

نظارت در اجراي تعهداتي كه پيمانكار بر طبق مفاد اين پيمان واسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است، به عهده كار فرما و يا نماينده وي و يا دستگاه معرفي شده از سوي كار فرما، خواهد بود. پيمانكار موظف است كارها را طبق پيمان، اصول فني و دستورات كار فرما، يا نماينده او و يا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارك پيوست اين پيمان، اجرا نمايد.

تعديل آحادبها

به قيمت‌هاي اين پيمان هيچ‌گونه تعديل آحادبها و مابه‌التفاوت به جز آنچه كه در پيوست شماره 5 پيش بيني‌شده، تعلق نمي گيرد.

نيروي انساني، مصالح و تداركات

تامين نيروي انساني، تهيه و تدارك كليه مصالح، ابزار كار، ماشين‌آلات و به طور كلي تمام لوازم ضروري براي اجراي عمليات موضوع پيمان و هزينه‌هاي مستقيم و غير مستقيم مربوط، به عهده پيمانكار است. پيمانكار متعهد است مصالح را از منابعي تهيه كند كه از حيث مرغوبيت طبق مشخصات فني مندرج در اسناد و مدارك اين پيمان باشد و مورد تأييد كار فرما و يا دستگاه نظارت قرار گيرد.

كارفرما در صورت درخواست پيمانكار، حواله‌هاي لازم را در مورد مصالح و تداركات مورد نياز موضوع پيمان صادر خواهد نمود ولي هيچگونه تكليف و تعهدي را در قبال وصول و يا عدم و عدم وصول آن ندارد.

تبصره - تامين آب و برق موقت و هزينه مصرف آن، به عهده پيمانكار است.

پيش پرداخت

كارفرما موافقت دارد كه بنا بر تقاضاي پيمانكار، پيش پرداخت اين پيمان را بر اساس مفاد آخرين دستورالعمل ابلاغي در مورد طرح‌هاي عمراني، پرداخت نمايد.

تضمين انجام تعهدات و حسن انجام كار

هنگام امضاي پيمان، پيمانكار براي تضمين انجام تعهدات خود بايد به ميزان 5(پنج) درصد مبلغ اوليه پيمان، ضمانت نامه مورد قبول كار فرما- طبق نمونه مورد عمل در طرحهاي عمراني- را ارائه نمايد. ضمانت نامه ياد شده پس از خاتمه كار وتحويل موقت موضوع پيمان طبق ماده 34 شرايط عمومي پيمان، به پيمانكار مسترد خواهد شد.چنانچه تا 30 روز پس از ارايه ضمانت نامه انجام تعهدات خود را درخواست نموده و كارفرما بايد بلافاصله نسبت به آزاد نمودن ضمانت نامه اقدام كند. در اين صورت انعقاد پيمان منتفي است.

نرخ پيمان، نحوه اندازه‌گيري ، پرداخت‌هاي موقت و قطعي، كسور قانوني و جبران خسارت در ديركرد پرداخت‌ها

الف -نرخ پيمان : نرخ اين پيمان برحسب واحد كارهاي مستقل به شرح جدول ذيل مي‌باشد.

رديف زيرپروژهواحد كار مقداركارهزينه واحد هزينه كل

1 ساختمان شماره 1 متر مربع

2 ساختمان شماره 2 متر مربع

3 ساختمان شماره 3 متر مر بع

4 ديواركشي نوع 1 متر طول

5 ديواركشي نوع 2 متر طول

6 محوطه‌سازي مترمربع

7 حصاركشي متر طول

8

9

جمع كل (مبلغ پيمان)

اين مبالغ شامل كليه كارهاي اجرايي، طبق نقشه و مشخصات است.

در صورتي‌كه اجراي هر يك اقلام كار در موضوع پيمان به عهده پيمانكار نباشد، عناوين آنها در پيوست شماره يك پيمان مندرج است.

ب- نحوه اندازه گيري سطح زير بناي ساختمان‌ها:

ب - 1- سطوح زير بناي هر ساختمان براساس تصوير افقي سقف‌ها (پشت تا پشت) اندازه‌گيري مي‌شود، بازشوها (به استثناي بازشوها تا 2 مترمربع) جز زير بنا به حساب نيامده ولي پيش‌آمادگي سقف‌ها جزو زيربنا محسوب مي‌شود.

انبار، اطاق نگهبان و سرايدار و موتور‌خانه به طور كامل، و سطح پيلوت و زير زمين دو سوم سطح آنها

ب-2- هزينه تمام عناصر ديوارهاي محوطه و حصارها با هر ارتفاع بصورت متر طول اندازه‌گيري مي‌شود.

ب- 3- سطوح محوطه بصورت سطح واقعي آن اندازه‌گيري و بصورت مترمربع محاسبه مي‌شود.

ج - پرداخت‌هاي موقت : پرداخت‌هاي موقت، براساس درصدي از مبلغ هر يك از پروژه‌ها به شرح جدول فوق و منحصرا در چهارچوب و ترتيبي كه در پيوست شماره دو تفكيك گرديده، انجام خواهد شد.

بهاي مصالح پاي كار، بر اساس فهرست مصالح پاي كار منضم به فهرست‌هاي بهاي پايه پيمان، با اعمال شاخص‌هاي بكار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و ضرايب بالاسري و منطقه‌اي مندرج در فهرست بها و ضريب پيشنهادي پيمانكار مندرج در پيمان منظور مي‌شود.

د- پرداخت قطعي: مبلغ پرداخت قطعي به پيمانكار، از حاصل‌ضرب ارقام اندازه‌گيري شده طبق بند" ب" و نرخ پيمان ( موضوع بند الف)، به علاوه موارد احتمالي مندرج در ماده 12 بدست مي‌آيد.

تبصره: در صورتي كه در سطوح نقشه‌هاي منضم به پيمان تغييري داده نشود مقادير مندرج در جدول بند"الف" ملاك عمل پرداخت قطعي خواهد بود.

هـ- كسور قانوني: كسور قانوني به عهده پيمانكار است كه توسط كار فرما از هر پرداخت كسر و به حساب مراجع ذيربط واريز مي‌شود. در مورد حق بيمه تأمين اجتماعي، بر طبق ضوابط مورد عمل در طرح‌هاي عمراني (كه بر اساس قيمت پايه واگذار مي شوند) عمل خواهد شد.

و- جبران خسارت ديركرد در پرداخت‌ها: هر گاه كارفرما در پرداخت پيش پرداخت‌ها و يا پرداخت‌هاي موقت تأخير نمايد، به منظور جبران خسارت ناشي از تأخير در تأديه اصل بدهي، كارفرما معادل 14 (چهارده) درصد (سالانه) در مبلغي كه پرداخت آن به تأخير افتاده، متناسب با مدت تاخير، به پيمانكار پرداخت مي‌نمايد.

مدت تأخير در هر پرداخت، از تاريخ آخرين مهلت مندرج در ماده 37 شرايط عمومي پيمان تا تاريخ صدور چك مربوط خواهد بود.

چنانچه مجموع مطالبات پيمانكار كه به تاخير افتاده از 20 (بيست) درصد مبلغ اوليه پيمان تجاوز نمايد و كارفرما ظرف مدت حداكثر يك ماه از تاريخ رسيدن اين مطالبات نسبت به پرداخت آن اقدام ننمايد با تقاضاي پيمانكار، كارفرما طبق ماده 48 به پيمان خاتمه مي‌دهد. حداكثر سود پرداختي به پيمانكار 2 (دو) درصد مبلغ اوليه پيمان است و مازاد برآن قابل پرداخت نيست در اين حالت پيمانكار مي‌تواند درخواست خاتمه پيمان را اعلام و كارفرما به پيمان خاتمه مي‌دهد.

تغييرات

در صورتي كه بعد از انعقاد پيمان و در حين اجراي كار، تغييراتي در مشخصات فني (از جمله تغيير نوع مصالح) و يا نقشه‌هاي اجرايي از طرف كار فرما به پيمانكار ابلاغ گردد كه اين تغييرات، نوع مصالح و يا حجم عمليات كار را نسبت به تقشه‌هاي اوليه تغيير دهد، پيمانكار مكلف به انجام كار با نرخ‌هاي پيمان بدين شرح خواهد بود.

درصورتي كه تغييري در متراژ كارهاي مندرج در بند "الف" ماده 11 ايجاد شود، بهاي اين تغييرات بر مبناي نرخ تعيين شده محاسبه مي‌شود.

چنانچه در صورتي كه تغيير مربوط به جزييات كار باشد، طبق بهاي واحد رديف‌هاي فهرست‌‌هاي منضم به پيمان، با اعمال شاخص‌هاي به كار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضرايب بالاسري و منطقه‌اي مندرج در فهرست بها و ضريب پيشنهادي پيمانكار به حساب پيمانكار منظور مي‌شود.

فسخ و يا خاتمه پيمان

درصورتي‌كه پيمان مشمول ماده 46 و يا 48 شرايط عمومي پيمان گردد و كار به صورت نيمه كاره تحويل گرفته شود، صورت وضعيت قطعي كار بر اساس كارهاي انجام شده، درصدهاي موقت و بهاي مصالح پاي كار موضوع بند "ج" ماده 11 محاسبه و قطعي مي‌گردد.

تجهيز و برچيدن كارگاه

هزينه‌هاي مربوط به تجهيز و برچيدن كارگاه كلاً به عهده پيمانكار است. پيمانكار بايد كارگاه را به نحوي مناسب تجهيز نمايد كه شروع و ادامه كار تا تحويل موقت، بدون وقفه و با كيفيت لازم انجام پذيرد.

در پايان كار، پيمانكار بايد نسبت به تخريب و خارج نمودن مواد حاصل از تخريب، اقدام نمايد. مصالح باز يافتي از تخريب متعلق به پيمانكار است.

ساير شرايط

در خصوص مواردي كه در اين پيمان نيامده است، مفاد مندرج در مدارك منضم به اين پيمان و بخشنامه‌هاي ابلاغي مربوط از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، از جمله خسارت پرداخت تأخير در تحويل زمين، خسارت پرداخت تعليق و جريمه تأخير پيمانكار ملاك عمل خواهد بود.

كارفرما پيمانكار

 

پيوست شماره يك

اقلامي از كار موضوع پيمان كه توسط پيمانكار انجام نمي گيرد.

(در ارتباط با ماده يك پيمان)

...................................................................................................

پيوست شماره دو

تعيين درصدهاي انجام هركار براي فعاليت‌هاي مختلف كار به منظور پرداخت‌هاي موقت براي هر زير پروژه به تفكيك

(در ارتباط با بند ج ماده 11 پيمان)

درصدهاي انجام كار هر ساختمان، محوطه وحصاركشي بايد به طور دقيق، براساس برآورد مربوط به هر كار به گونه‌اي تعيين شود كه درصد ريالي هيچ فعاليتي بيشتر از 8% برآورد آن كار نشود.

..............................................................................................................

پيوست شماره سه

مشخصات مربوط به مصالح مصرفي در ساختمان، محوطه‌سازي و...

(در ارتباط با ماده 12 پيمان)

...............................................................................................

پيوست شماره چهار

نحوه اندازه‌گيري سطوح و ديگر واحدهاي مورد نياز كارها به تفكيك هر زير پروژه

(در ارتباط با ماده 11 پيمان)

......................................................................................

پيوست شماره پنج

تعديل پيمان در ارتباط، ماده 7 پيمان:

به اين پيمان فقط مابه‌التفاوت نرخ فولاد و سيمان به شرح زير تعلق مي‌گيرد و هيچ وجه ديگري بعنوان تعديل و يا مابه‌التفاوت به حساب پيمانكار منظور نمي‌شود.

M= [P-Po (1.10)]T*1.14

M = مبلغ ناخالص تفاوت بهاي فولاد و يا سيمان

P= بهاي واحد نرخ فولاد و يا سيمان طبق فاكتور ارايه شده مورد قبول كارفرما از طرف پيمانكار و يا نرخهاي ابلاغي از طرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در دوره متناظر ورود مصالح به كارگاه هر كدام كه كمتر است.

Po= بهاي واحد نرخ فولاد و يا سيمان بر طبق نرخهاي ابلاغي از طرف سازمان در ماهي كه پيشنهاد پيمانكار در آن ارايه شده است.

1.10= ضريب متوسط تعديل سالانه

n= مدت سپري شده از تاريخ تسليم پيشنهاد پيمانكار به سال، كسر سال به تناسب محاسبه مي‌شود.

T= مقدار فولاد يا سيمان مصرفي

1.14= ضريب جبران كسور قانوني و ساير هزينه‌هاي پيمانكار است.

مبلغ حاصل از رابطه فوق (M) به حساب بستانكاري و يا بدهكاري پيمانكار منظور مي‌شود.

چنان‌چه تهيه فولاد و سيمان توسط پيمانكار در زمان تأخير غير مجاز انجام شود، براي محاسبه مابه‌التفاوت نرخ فولاد و سيمان زمان مجاز طبق برنامه زمانبندي ملاك عمل قرار مي‌گيرد مگر اينكه نرخ زمان خريد فولاد و سيمان به شرح فوق ( درمدت تاخير غير مجاز) كمتر از نرخ زمان برنامه زمان‌بندي باشد كه در اين حالت نرخ زمان برنامه زمان‌بندي ملاك عمل قرار مي‌گيرد


مطالب مشابه :


دانلود رایگان متن کامل قرارداد اجرای ساختمان ( پیمان مدیریت )

حسابداری دولتی و امور مالی - دانلود رایگان متن کامل قرارداد اجرای ساختمان ( پیمان مدیریت
تعريف كلي واژه ها و عناوين(پیمان وقرارداد)درس تجهیز و راه اندازی کارگاه

شخص حقوقي است كه بر اساس اختيارات محدود به اسناد و مدارك پيمان به منظور مديريت ساختمان
نمونه قرارداد پیمان مدیریت در محیط Word

مهندسی عمران راه و ساختمان - نمونه قرارداد پیمان مدیریت در محیط Word مديريت پروژه (ب)
پيمان و حسابداري پيمان - بخش اول

مدیر مالی - پيمان و حسابداري پيمان - بخش اول - گلچيني از مطالب و موضوعات حسابداري نوين
دستورالعمل اجرايي انعقاد پيمان براساس مترمربع زيربنا

ج - مشخصات فني عمومي منتشره از طرف سازمان مديريت و برنامه (رسته ساختمان)، منضم به پيمان
طرح زمان بندي ساختماني

طبق نظر آقاي مهندس ملكي مسئول مديريت پيمان و آقاي خانلري از كاردانان ساختمان همگان مديريت
برچسب :