ای وای امتحـــــــــــــــــــــــــــــان ...ای داد امتحـــــــــــــــــــــان

کلا دیگه زند گی ما بدو ((نت ))نمی چر خه ...

همین تازه انتر نت دار شدام

 دباره بر گشتم ......

اینم بر نا مه امتحانی این ترم بنده:

اقتصاد خرد: ۸/۱۰/۹۰

زبان تخصصی: ۱۲/۱۰/۹۰

ریا ضی یک:۱۴/۱۰/۹۰

اقتصاد ایران (با تکیه بر رو ستا):۱۵/۱۰/۹۰

کا نال های آبر سانی :۲۰/۱۰/۹۰

مدیر یت تعاونی ها :۲۲/۱۰/۹۰

راههای رو ستا یی : ۲۷/۱۰/۹۰

تر بیت بدنی ۲: ۲۸/۱۰/۹۰

 آب و فا ضلاب رو ستا یی:۲۹/۱۰/۹۰

 

بله...کلا وقت نفس کشیدن هم ندارام ......06.gif

ای خدا کی می شه دی ماه تمام  شه .....42.gif

آخه این چه زند گیه ایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


پی نو شت۱: ملت بیا ین آپ کردام.....

پی نو شت۲: از دیروز که امتحان تر بیت بدنی ( بخش عملی ) رو دادام از پا درد دارام می میرام

پی نو شت ۳: مردشوری ببره این سیستم گلستان و......

( بچه ها  میا نتر م ها رو بر نا مه امتحا نیم نمی  یاد با لا  مال  شما چی؟؟؟؟؟)

پی نو شت ۴: پر سپو لیس اول بشی آخر بشی دو ســـــــــــــــــــــــــــــــــت داریم .24.gif


مطالب مشابه :


سيستم جامع دانشگاهي گلستان

سيستم جامع دانشگاهي گلستان. دانشگاه پیام نور دانشگاه آزاد رامهرمز
برگزاری همایش سیاسی

بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور رامهرمز سیستم گلستان. آنها اولین جامع ای بودند که
لیست آثار تاریخی خوزستان

دانشگاه پیام نور مرکز اهواز سیستم گلستان پیام نور چمران شهرستان رامهرمز
بیا نیه

» بسیج دانشگاه پیام نور رامهرمز » سیستم جامع گلستان جوجه بردارد از لا نه ی نور واز او می
بیست و چهار سالگی ...

» بسیج دانشگاه پیام نور رامهرمز » سیستم جامع گلستان
برنامه امتحانات میانترم دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز

دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز. نمرات خود در سیستم گلستان جامع علوم
ای وای امتحـــــــــــــــــــــــــــــان ...ای داد امتحـــــــــــــــــــــان

» بسیج دانشگاه پیام نور رامهرمز » سیستم جامع گلستان مردشوری ببره این سیستم گلستان و
دانشگاههاورشته جهانگردی

مدیریت جهانگردی دانشگاه پیام نور شیراز سیستم جامع گلستان . پيام نور گلستان
دانشگاه های هتلداری و مدیریت جهانگردی در ایران

این وبلاگ هیچ گونه وابستگی به دانشگاه پیام نور ***سیستم جامع گلستان پيام نور گلستان
ثبت نام دانشجویان جدید الورود دانشگاه پیام نور - بصورت اینترنتی

تاریخ ثبت نام دانشجویان ورودی جدید دانشگاه پیام نور سامانه جامع دانشگاهی گلستان
برچسب :