رزومه

800x600
·     مدارج و رتبه هاي علمي   1-    رتبه ممتاز دكتري، گرايش جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه اصفهان، معدل 20/19. 2-    رتبه ممتاز كارشناسي ارشد، گرايش عمران منطقه اي، دانشگاه اصفهان، معدل 16/18. 3-    رتبه ممتاز كارشناسي، جغرافيا تربيت دبير، دانشگاه اصفهان، معدل 3/18. 4-    رتبه ممتاز ديپلم، علوم تجربي، شهرستان اصفهان، معدل 39/18. 5-    دانشجوي نمونه دانشگاه اصفهان، سال 1380. 6-    رتبه نمونه دانشگاه اصفهان،1378. 7-    رتبه ممتاز خاطرات سفر حج دانشجويي در سراسر كشور ، سال 1376. 8-    معلم نمونه استان اصفهان سال 1368. 9-    پژوهشگر نمونه كشوري از طرف وزارت ارشاد اسلامي سال 1382. 10-معلم نمونه كشوري از طرف وزارت آموزش و پرورش سال 1382. مقالات 1-   مترو ؛ اقتصاد خانواده و صرفه جويي هاي ملي فصلنامه فضاي جغرافيايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر به شماره 11، بهار 1383. 2-   ارائه ي تجربه ي تحقيق در امر آموزش جغرافيا در آموزش و پرورش شهر اصفهان ( به طور نمونه 8 دبيرستان) ، هشتمين كنگره جغرافيدانان ايران ـ اصفهان، شهريور 1371، چاپ در جلد دوم: انساني، سال 1373 ( ارائه به صورت سخنراني). 3-   بررسي حيطه شناخت « مفهوم جغرافيا» در ارتباط با آموزش جغرافيا در مقاطع مختلف تحصيلي، پرسشنامه نمونه اي ( در شهر اصفهان)، نهمين كنگره جغرافيدانان تبريز، سال 1374. 4-   شهرنشيني و مدرنيزه كردن نظام شبكه شهري در ايران، دهمين كنگره جغرافيدانان، دانشگاه امام حسين (ع)، سال 1378. 5-   بررسي كمي و كيفي كتابهاي آموزش جغرافيا در مقطع دبيرستان( نمونه آموزش و پرورش ناحيه 5 اصفهان)، سمينار مسائل آموزش جغرافيا، 15و16، ارديبهشت سال 1372، دانشگاه تربيت معلم، كرج ( ارائه سخنراني ). 6-   نقش فرهنگ و تبليغات در اصلاح الگوي مصرف برق و تبادل اطلاعات با مشتركين ( نمونه شهر اصفهان) سمينار بين المللي برق، خراسان، سال 1374. 7-   « بررسي معني و مفهوم توسعه ي پايدار در جهان صنعتي و در حال توسعه»، مجله آموزش رشد جغرافيا، شماره 59، سال شانزدهم، پائيز 1380. 8-   توسعه انساني، فقر و جنسيت، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي شماره 170 – 169، مهر و آبان 1380. 9-   توسعه پايدار شهر اصفهان در عصر صفويه، فصلنامه كهن روزگار، شماره 2، زمستان 1381. 10-          جايگاه زنان در گردشگري اسلامي، سمينار جهانگردي، كيش، اسفند 1376. 11-          بررسي برنامه ريزي سنتي در ادوار تاريخي شهر اصفهان ( عصر صفويه)، همايش صفويه، دانشگاه اصفهان، سال 1379. 12-          ارايه سير و سفر در اسلام از ديدگاه قرآن، سمينار جهانگردي، كيش، سال 1376. 13-          شناسايي تالاب گاوخوني، بولتن شماره 6- گروه هاي آموزشي، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، سال 1378. 14-          آلودگي در خليج فارس، بولتن شماره 9، گروه هاي آموزشي، سازمان آموزش و پرورش، سال 1378. 15-          شهرنشيني در ايران، بولتن شماره 5، گروه هاي آموزشي، سازمان آموزش و پرورش، سال 1378. 16-          بررسي توسعه پايدار شهر اصفهان با استفاده از آزمون  كروسكال واليس فصلنامه فضاي جغرافيايي دانشگاه آزاد اسلامي . شماره 10 سال 1383. 17-          بررسي راهكارهاي تقاضا مؤثر در بخش مسكن ( مطالعه موردي شهر اصفهان) فصلنامه     پژوهش ها و سياست اقتصادي  وزارت امور اقتصاد و دارايي معاونت امور اقتصادي شماره 20،بهار 1380. 18-          نقش بانك مديريت اطلاع رساني و تبليغات در توسعه گردشگري سمينار گردشگري محور توسعه پايدار ـ دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر، سال 1385. 19-          توسعه گردشگري و ارتباط بخش هاي غير دولتي و يا خصوصي با آن ، اولين همايش گردشگري محور توسعه پايدار دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر استان گلستان، سال 1385. 20-          توسعه زيرساختار و تسهيلات در صنعت گردشگري، مورد: گردشگري روستايي در ايران همايش گردشگري و محور توسعه پايدار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گلستان ، 19- آذر 1385. 21-          سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)، مجمع عمومي گروه جغرافياي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، مهرماه 1378 ( ارائه ي سخنراني). 22-          بررسي روش هاي فعال در تدريس درس تاريخ، مجمع عمومي دبيران تاريخ، پژوهشگاه معلم، سال 1379 ( ارائه ي سخنراني). 23-          گزيده هاي ادب، فصلنامه فرهنگي اجتماعي ـ اقتصادي فرهنگان، مؤسسه انتشارات فرهنگي عليمراديان، شماره 2، زمستان 1378. 24-          ميدان در جغرافياي شهري، سالنامه عيدانه سال دوم، انتشارات آموزش و پرورش استان اصفهان، اسفند 1380. 25-          خيابان چهارباغ در بافت شهري اصفهان، سالنامه عيدانه سال اول، انتشارات آموزش و پروش استان اصفهان، اسفند 1379. 26-          بررسي مسكن براي طبقات كم درآمد، سمينار مسكن، تهران، سال 1375. 27-          ايران و اصفهان را بهتر بشناسيم، پيك جوان، شماره 2، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، سال 1371. 28-          مطالب علمي جغرافيايي، پيك جوان، شماره 2، سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، سال 1373. 29-                 بررسي ابزار و وسايل كمك آموزشي در درس جغرافيا و اهميت كاربرد آن در مقطع دبيرستان نمونه، آموزش و پرورش ناحيه 5، ادامه در سمينار مسائل آموزش جغرافيا، دانشگاه تربيت معلم كرج، سال 1372. 30-          بررسي بيلان آبهاي كشاورزي در استان اصفهان، دانشگاه اصفهان، سال 1376. 31-          زراعت چغندرقند در منطقه محدوده كارخانه نقش جهان اصفهان، دانشگاه اصفهان ، سال 1360. 32-          بررسي ساختمان سني و جنسي جمعيت در ايران و مسأله ازدواج، دانشگاه اصفهان، سال 1369. 33-          مديريت روستايي در ايران، دانشگاه اصفهان، سال 1379. 34-          تحولات جمعيتي نقاط شهري شهرستان فلاورجان سال (65-1355)، دانشگاه اصفهان ، سال 1369. 35-          بررسي جغرافيايي روستاي سهر و فيروزان، دانشگاه اصفهان، سال 1371. 36-          بررسي اثرات مواد دفع آفات نباتي و علف كش ها ( جغرافيا و محيط زيست)، دانشگاه اصفهان 1369. 37-          بررسي مسأله حاشيه نشيني در ايران، مورد اصفهان، دانشگاه اصفهان، سال 1370. 38-          مقايسه مديريت سنتي و مديريت جديد شهر اصفهان از منظر جغرافيا قرن 21، همايش جغرافيا و قرن بيست و يكم مجموعه مقالات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، ارديبهشت 1385. 39-          پارك، صنعت و توسعه، همايش دولت، صنعت و توسعه، همايش بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد ، خرداد 1385. 40-          اكولوژي انساني و مديريت پايدار منابع در شهر اصفهان ، همايش بين المللي جغرافي دانان جهان اسلام دانشگاه اصفهان، آذرماه 1385. 41-          فضاي سبز شهر اصفهان در ارتباط با روند توسعه پايدار، فصلنامه فضاي جغرافيايي ، دانشگاه آزاد اسلامي   واحداهر. 42-ارزيابي استراتژيك محيط وپايداري محيطي شهر اصفهان ازمنظر قرن 21،دومين همايش جغرافيا و قرن بيست و يكم دانشگاه آزاداسلامي واحد نجف آباد سال1386.   43-توسعه حمل ونقل وتاثيرآن برگردشگري،اذاني وهمكاران،مجموعه مقالات هفته پژوهش ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد سال1386.   44-جايگاه جهانگردي در توسعه فضاي شهري در ايران، اذاني وهمكاران،مجموعه مقالات هفته پژوهش ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد سال1386.    45-نقش توريسم در توسعه اجتماعي واقتصادي با تاكيد بر خصوصي سازي صنعت توريسم، اذاني وهمكاران،مجموعه مقالات هفته پژوهش ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد سال1386.   46-نقش ITدرتوسعه صنعت گردشگري، اذاني وهمكاران،مجموعه مقالات هفته پژوهش ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد سال1386. 47-حاشيه نشيني وپيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن در ديدگاه اكولوژي شهري، اذاني وهمكاران،مجموعه مقالات هفته پژوهش ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد سال1386.   48-گردشگري از منظر اسلام، اذاني وهمكاران،مجموعه مقالات سومين همايش راهكارهاي توسعه پايدار شهرستان ايذه با محوريت توسعه گردشگري ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه سال1387.   49-گردشگري و تحكيم صلح و دوستي بين اقوام وملل، اذاني ومدني،مجموعه مقالات سومين همايش راهكارهاي توسعه پايدار شهرستان ايذه با محوريت توسعه گردشگري ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه سال1387.   50-نقش فناوري اطلاعات وارتباطات ICTدر صنايع دستي، اذاني وهمكاران،مجموعه مقالات سومين همايش راهكارهاي توسعه پايدار شهرستان ايذه با محوريت توسعه گردشگري ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه سال1387. 51-نقش جغرافيا وآمايش سرزمين در ابعاد ناحيه اي وملي، اذاني وهمكاران،اولين همايش ملي جغرافيا و آمايش سرزمين،مجموعه مقالات دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان 1386   52-گردشگري و تحكيم صلح و دوستي بين اقوام وملل، اذاني وحاتمي،مجموعه مقالات سومين همايش راهكارهاي توسعه پايدار شهرستان ايذه با محوريت توسعه گردشگري ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايذه سال1387. 53-   Expansion of foundation and facilities in tourism industry . the case of rural tourism in iran,5th annual international conference on tourism.       2-5july2009,Athens,Greece.   54-Iran Ecotourism-case study Ecotourism of Caves in isfahan  province on tourisem,5th annual international conference on tourism.       2-5july2009,Athens,Greece.     55-  توسعه گردشگري و ارتباط بخشهاي غير دولتي يا خصوصي با آن ، مجموعه مقالات اولين همايش گردشگري محور توسعه پايدار دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر ، مهري اذاني ، مهتاب صفي خاني 1385 56-  ارزيابي استراتژيك محيط و پايداري محيطي شهر اصفهان از منظر قرن 21 مجموعه مقالات دومين همايش ملي جغرافيا در قرن 21 سال 1387  57- جايگاه جهانگردي در توسعه فضاي شهري ، مهري اذاني، احمدخادم الحسيني ، شهلا زماني فروشاني ، مجموعه مقالات هفته پژوهش ، دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد ، آذرماه 1386 58- نقش صنعت گردشگري بر متغيرهاي كلان اقتصادي در ايران ، مهري اذاني ، صديقه مرداني ، راضيه ميرمجربيان ، مجموعه مقالات  همايش منطقه اي جغرافيا – گردشگري – توسعه پايدار – دانشگاه آزاد اسلامي واحداسلامشهر   59- توسعه زير ساختها و تسهيلات در صنعت گردشگري مورد : گردشگري روستايي در ايران ، مهري اذاني ، شهلا زماني فروشاني ، مجموعه مقالات اولين همايش گردشگري محور توسعه پايدار دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر سال 1385 60- نقش بانك مديريت اطلاع رساني و تبليغات در توسعه گردشگري ، مهري اذاني ، عاطفه محمدي ، زهرا موسوي مجموعه مقالات اولين همايش گردشگري محور توسعه پايدار دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر سال 1385 61- اكوسيستمهاي آبي مورد : بررسي اكوسيستم خليج فارس و نقش آلودگي ها بر اين اكوسيستم در سالهاي اخير ، مجموعه مقالات دومين كنفرانس ملي روز جهاني محيط زيست ، مهري اذاني ، احمد خادم الحسيني ، زهره موسوي ، خردادماه 1387 62- بررسي مطالعه تطبيقي صنعت توريسم و گردشگري فرهنگي در كرانه هاي شمالي و جنوبي خليج فارس به منظور استفاده از تجربيات كشورهاي حاشيه خليج ، مجموعه مقالات همايش بزرگ خليج فارس دانشگاه پيام نور ـ واحد شهرضا سال 1387 63-بررسی پدافند غیر عامل در دوره های مختلف  شهر نشینی  در ایران،مجله فصلنامه  علمی-پژوهشی جغرافیا( برنامه ریزی منطقه ای )، موسسه  اموزش عالی قشم شماره4-سال سوم 64-نقش فناوری اطلاعاتو ارتباطات در توسعه  گردشگری مجازی خلیج  فارس با تاکید  بر عجایب هفتگانه جزیره قشم، مجله فصلنامه  علمی-پژوهشی گردشگری و چشم اندازاینده، موسسه  اموزش عالی قشم شماره4-سال سوم ج-ترجمه  1- ترجمه مقاله عشاير ايران ( بختياري ها، باصري ها)، دانشگاه اصفهان، سال 1370.   2-ترجمه مقاله، بررسي انرژي در اروپاي شرقي و شوروي در سال 1991، دانشگاه اصفهان، سال 1371. 3-ترجمه مقاله، منابع انرژي، عرضه و تقاضاي انرژي در جهان، سال 1991، دانشگاه اصفهان، سال 1371. 4-ترجمه مقاله، منابع انرژي عرضه و تقاضاي انرژي در جهان، سال 1991، دانشگاه اصفهان ، سال 1371. 5-ترجمه مقاله روستاهاي چين، دانشگاه اصفهان، سال 1370.   كتاب ها 1-    علوم انساني، سال سوم آموزش متوسطه سراسر كشور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران، چاپ اول و دوم، سال 1380و1381. 2-    كتاب جغرافياي استان اصفهان، وزارت آموزش و پرورش ، شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايران، سال 1360. 3-    مؤلف فصل هفتم جغرافياي 2 با كد 5/271، سال سوم آموزش متوسطه، رشته ادبيات و علوم انساني، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، شركت چاپ و نشر كتاب مؤلف فصل هفتم جغرافياي 2 با كد 4/271، رشته ادبيان و هاي درسي ايران، چاپ اول، سال 1381. 4-    كتاب جغرافياي استان اصفهان با كد 8/236، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، شركت چاپ و نشر كتاب هاي درسي ايران،  چاپ اول 1379. 5-    راهنماي جامع و كامل جغرافياي سياسي ـ اقتصادي ، انتشارات علوي، تهران، زمستان 1376. 6-    آشنايي با آزمون هاي جامع و طبقه بندي شده، علوم اجتماعي، دانش جغرافيا و تاريخ شناسي، انتشارات علوي تهران، زمستان 1376. 7-    جغرافيايي ايران 2، سال دوم كليه ي رشته ها، انتشارات علوي، تهران، زمستان 1376. 8-    راهنماي جامع و كامل تاريخ و جغرافيا، سال سوم راهنمايي، انتشارات علوي، تهران، پائيز 1376. 9-    مجموعه ي پرسش ها و پاسخ هاي جغرافياي 2، انتشارات غزل، اصفهان، سال 1381. 10-جغرافياي ناحيه اي  ايران، وزارت آموزش و پرورش ، سازمان پژوهش و برنامه ريزي، انتشارات  ايران، واحد تحقيقات و پژوهش وزارت آموزش و پرورش جلد 1 و2، سال 1384 ·     مشاركت و همكاري با طرح هاي ملي، عمراني در كشور 1-    همكار مطالعات جغرافيايي در گروه شهري ـ منطقه اي، مطالعات راهبردي ورزشگاه بزرگ اصفهان، استانداري اصفهان، شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك، سال 1373 ( سه جلد ـ جلد اول). 2-    همكار در طرح بررسي و تحليل راهكارهاي افزايش تقاضاي مؤثر در بخش مسكن در استان اصفهان، وابسته به وزارت اقتصاد و بازرگاني آقاي دكتر مصطفي عمادزاده ـ دانشگاه اصفهان، سال 1381. 3-    همكار در طرح راه هاي مؤثر در توسعه توريسم فرهنگي در اصفهان؛ مجري طرح آقاي دكتر حسن بيگ محمدي، دانشگاه اصفهان، سال 1382. 4-    همكاري مطالعات بخش محيطي طرح ساماندهي سكونت گاه هاي روستايي شهرستان كاشان، مجري طرح بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان، سال 1379. 5-    همكار مطالعات بخش محيطي طرح ساماندهي سكونت گاه هاي روستايي دهستان بارز از توابع استان چهار محال بختياري ـ مجري بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان، سال 1382. جدول مربوط به كارگاه : نام كارگاه تاريخ و شركت و محل برگزاري كارگاه 1- كارگاه آشنايي با اصول ترجمه تابستان 1387 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 2 – روانشناسي تربيتي تابستان 1387 3- كارگاه بهينه سازي روابط انساني دردانشگاه تابستان 1385 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 4 – مقاله نويسي فارسي تابستان 1385 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 5 – آشنايي با كتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد تابستان 1385 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 6 – چگونه از يك متن علمي اطلاعات استخراج كنيم تابستان 1385 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 7 – بهينه سازي روابط انساني تابستان 1385 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 8 – پرورش خلاقيت فردي و گروهي تابستان 1386 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 9 – شيوه هاي جستجو وارتباط در اينترنت ( عملي ) تابستان 1385 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 10 – آشنايي با سيستم مطالعات جغرافيايي انساني (GIS ) تابستان 1385 دانشگاه‌ آزاد اسلامي واحد نجف آباد ·     ليست پايان نامه هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد تحت راهنمايي و مشاوره اينجانب در مركز آموزش عالي فرهنگيان سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان ودانشگاه شیخ بهایی ودانشگاه ازاد اسلامی نجف اباد   ·     الف،مرکز اموزش عالی فرهنگیان  سازمان اموزش و پرورش استان اصفهان                  ·       1-    بررسی صنعت فرش دستباف در شهرستان اراك، طاهره ابوزيد، سال 1375. 2-    بررسي پديده هاي طبيعي جغرافيايي در قرآن كريم، مريم خودسياني ، سال 1380. 3-    مقايسه شهرهاي ايران قبل و بعد از اسلام، فروزنده اميري سال 1379. 4-    بررسي ساختار فضاي كالبدي و كاركردهاي مهم مساجد جامع ايران ( مورد اصفهان)، بتول نوربخش، سال 1376. 5-    بررسي علل مهاجرت روستائيان به شهرها بعد از انقلاب اسلامي در ايران، سادات ابطحي ابرقويي، سال 1376. 6-    بررسي جغرافيايي جمعيت شهري لردگان در سالهاي (1375-1355) ، معصومه برزگر قهفرخي، سال 1378. 7-    بررسي مساكن شهرستان ميبد در سالهاي (1376-1355) ، زهرا زارعي محمود آبادي ، سال 1376. 8-    تأثير گردش علمي در آموزش درس جغرافيا، اشرف السادات خادم الهادي، سال 1378. 9-    بررسي ساختار جمعيت شهر اصفهان در سالهاي (1375-1345)، زهرا ابراهيمي، سال 1378. 10-بررسي تحولات جمعيتي فريدن در سالهاي (1375-1355)، اكرم صابري، سال 1377. 11-بررسي ساختار جمعيتي ارامنه در بافت شهري جلفاي اصفهان، فريبانوري، سال 1377. 12-بررسي روند تحولات اقتصادي و زيست محيطي نقاط سكونتگاهي روستايي شهر تيران و كرون در فاصله زمان (1377-1335) و پيش بيني وضع آتي آن، كتايون منزه نجف آبادي، سال 1378. 13-بررسي اوضاع فرهنگي اجتماعي شهرستان نجف آباد، فرزانه ابوطالبي، سال 1376. 14-بررسي روند تحولات جمعيتي نقاط سكونتگاهي روستايي شهرستان تيران و كرون در فاصله زماني (1377-1335) و پيش بيني وضع آتي آن، احترام عباسيان، سال 1378. 15-بررسي جغرافيايي شهري شادگان، رقيه اعتباري، سال 1377. 16- نقش تصوير در آموزش دانش آموزان مقطع ابتدائي ، مهري حسين هاشمي ، سال 1381. 17-  ويژگي هاي گردشگري در شهرستان خوانسار ، زهرا چلويي ، سال 1381. 18-  بررسي چگونگي پرورش خلاقيت دركودكان ، مرضيه جابرالانصار ، بهار 1381. 19-  بررسي تغييرات محتواي كتب جديد علوم دوره ي ابتدايي ، زهرا راعي ، بهار 1381. 20-  بازي و تأثير آن در درمان كودكان (بازي درماني) شهناز رحيمي ، بهار 1381. 21-  اثرات محبت درپيشرفت تحصيلي و زندگي اجتماعي كودكان و نوجوانان مهرانگيز رئيسي دهكردي ، سال 1381. 22-  اهميت توجه به تفاوت هاي فردي كودكان 6 تا 11 ساله (دوره تابستان) ، زهرا رنجبران، بهار 1381. 23-  بررسي راههاي ايجاد افزايش اعتماد به نفس دركودكان ابتدائي، مژگان خسروياني، سال 1379. 24-  بررسي ويژگي هاي معلم موفق از نظر دانش آموزان دخترمدارس راهنمايي در شهرستان اصفهان ، بهناز هاشمي ، سال 1378. 25-  بررسي عوامل ايجاد كننده ي اضطراب امتحان در دانش آموزان ، مريم رمضاني ، سال 1381. 26-  بررسي علل كم خوني در دانش آموزان مقطع ابتدايي استان اصفهان ، (منطقه جي) دبستان دخترانه صالح خيادان) ، زهره نخ كوب ، بهار 1381. 27-  بررسي چگونگي پرورش خلاقيت در دانش آموزان ابتدايي ، مهناز روستا زاده ، سال 1381. 28-  راههاي ايجاد و تقويت اعتماد به نفس در افراد ، شهين سلطاني ، تابستان 1381. 29-  بررسي تأثير فعاليت هاي فوق برنامه بر رشد اجتماعي دانش آموزان مدارس راهنمايي منطقه برخوار ، آمنه بابايي ، سال 1380. 30-  ارتباط ارزشيابي مستمرباپيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره ي ابتدائي ، سودابه لالي ، بهار 1381. 31-  بررسي راههاي ايجاد علاقه به مطالعه و عوامل مؤثر در آن در مقطع ابتدايي ، آذر دهقاني ، سال 1380. 32-  عوامل خانوادگي مؤثر بر گرايش كودكان به مذهب و اخلاق مذهبي، اعظم اسفندياري ، بهار 1381. 33-  بررسي راههاي ايجاد وپرورش خلاقيت در دانش آموزان دوره ابتدايي ، زهرا توكلي ، سال 1380. 34-  بررسي راههاي افزايش عزت به نفس با توجه به نظم و نظم پذيري در مدارس آموزش و پرورش ناحيه 4 ، زهرا  زارع ، سال 1379. 35-  بررسي راهكارهاي مناسب آموزش رياضي در دوره ي ابتدايي ، طاهره حبيب زاده ، خرداد 1381. 36-  بررسي تأثيرات تلويزيون بر زندگي كودكان ، شهين جعفري ، هرندي ، سال 1381. 37-  بررسي علل و عوامل افت تحصيلي در دوره ابتدايي ، زينت السادات حسيني ، سال 1380. 38-  بررسي نقش رهبري ومديريت آموزشي در دستيابي به اهداف آموزش و پرورش، آذررحيمي ، سال 1381. 39-  بررسي تأثيرات آموزش پيش دبستاني بر آموزش كودكان پايه اول ابتدايي در ناحيه 2 اصفهان ، زهرا حسين زاده ، تيرماه 1381. 40-  بررسي آثار فردي و اجتماعي نماز جماعت و عوامل مؤثر در گرايش دانش آموزان به نماز جماعت ، زهرا سادات حجازي ، تيرماه 1381. 41-  افسردگي و بررسي علل افسردگي و روشهاي درمان آن ، سكينه ملكي ، تيرماه 1381. 42-  بررسي آثار تغذيه بر پيشرفت تحصيلي ، اشرف حيدري ، بهار 1381. 43-  بررسي نابسامانيهاي والدين بر مشكلات رفتاري نوجوانان ، فاطمه ارسلان ،پانيز 1380. 44-  شناسايي اختلالات ديگري درسي املاء و آموزش روشهاي بهينه درس املاي پايه اول ابتدائي ، شهين معيني ، دي ماه 1380. 45-  بررسي پديده هاي طبيعي در قرآن ، ام كلثوم عسكري ، دي ماه 1380. 46-  تعليم و تربيت از ديدگاه امام خميني (ره) ، پروين شيراني ، زمستان 1380. 47-  استفاده از روشهاي عملي و برنامه هايي كه در پرورش كودكان پيش دبستاني مؤثر است ، زهرا خسروي ، 1380. 48-  استفاده از روشهاي تدريس برتر در ايجاد تفكر خلاق در دانش آموزان ، زينب بني اللهي ، زمستان 1380. 49-  بررسي راههاي پرورش خلاقيت در كودكان ابتدايي ، شيوا قاسمي ، زمستان  1380. 50-  راههاي ايجاد تقويت مهارت خواندن و رفع نارسائيهاي ناشي ازخواندن ، معصومه خداورديان ، زمستان 1380. 51-  اهميت اوقات فراغت و چگونگي گذران اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي ، منطقه زينبيه ، رقيه ذوالاكتاف ، زمستان 1380. 52-  بررسي ميزان توجه به درس تربيت بدني از ديدگاه معلماان ابتدايي ناحيه ي چهار اصفهان، منيژه عسكري، 1380. 53-بررسي عوامل مؤثر بر مباني آموزش و پرورش پيش دبستاني، الهه امان كياني، سال 1381. 54-اهميت و چگونگي آموزش املاء به دانش آموزان دوره ابتدايي، مريم مختاري، زمستان 1380. 55-بررسي نقش والدين در تربيت فرزندان در قرآن، سكينه وهاب، سال 1378. 56-بررسي نقش كلاسهاي آموزشي در بهبود رفتار دانش آموزان از ديدگاه معلمان ابتدايي منطقه خور و بيابانك معصومه بيگم آل داوود، زمستان 1380. 57-اضطراب امتحان، طيبه شفيعي، ديماه 1380.   58-تأثير ورزش بر رشد جسماني، عاطفي و اجتماعي دانش   ·          ·        رساله های کار شناسی دانشگاه شیخ بهایی   1-بررسی اکو توریسم  غرب ایران،مورد:غار های منحصر بفرد کرمانشاه،حدیث کارین پل،شهریور 1388. 2-گر دشگری  دریاچه های ایران ،مورد:دریاچه ارومیه،سمیرا ثمین فر،1388 3-گردشگری شهری ،مورد:محله سنتی جلفای اصفهان،راحله پروانه ،1388 4-گردشگری طبیعی در ایران،مورد:کلوت، شهر عجاییب،مریم طهماسبی،1389 5-بررسی  ظرفییت قابل تحمل فیزیکی کاخ گلستان،هنگامه رسولی فرد،1389 6-بررسی تاثیر متقابل امنییت ملی(عمومی)وگردشگری در ایران،سالار معماریان،1389  7-بررسی   گردشگری روستایی در ایران ،مورد روستای کندوان ،مهسا شکوری،1388 8-ارزیابی نقش دریاچه  گهر درتوسعه  گردشگری پایدار استان لرستان ،آیدا طهماسبیان،1389 9-نقش ژؤتوریسم،اکوتوریسم در توسعه گردشگری ،منطقه قشم،فرنوش خراسانی زاذه،1388 10-بررسی فضا های منحصر بفرد اکوتوریستی تاثیر گذار در توسعه پایدار،گردشگری شهرستان های ایذه و باغ ملک،شیما زنگنه،1389 11-بررسی نقش توریسم تغذیه در گردشگری  شهر اصفهان،فاطمه کشاورز،1388 12-بررسی مقایسه اکو توریسم شهر اصفهان و خواهر خوانده اش کوالالامپور،مورد:بارزترین پارک های تفریحی شهری،مریم افلاکی،1388   13-اطلس گردشگری نابینایان،مورد:شهر اصفهان،سمانه مقدسیان،1388 14-بررسی گردشگری طبیعی،مورد :کویر نمک ،الهام اسماعیلی،1389 15-بررسی گردشکری مذهبی،مورد:کلیساهای استان اذر بایجان،پروانه محمدی حصاری،1389 16-بررسی توریسم درمانی دریاچه ارومیه در شاخه های  نمک درمانی و لجن در مانی ،1389،نگین پوری عطار   ·        رساله های کار شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد.  1-بررسی طرح  ساماندهی کالبدی فضایی بافت فرسوده محله 15 خرداد منطقه 7 شهر اصفهان،زهرا فردوسی زاده،1390 2-حمل و نقل شهری شهر اصفهان،زهرا گارماسه،1388 3-نقش و عمل کرد میدان در اتباطات شهری،مورد میادین اصفهان،مرضیه رمضانی،1389 4--کاربری های  فر هنگی شهر جدید شاهین شهر زهرا میرزا خانی،1390، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 5---تاثیر  زندگی عشایر  بر فرهنگ  مردم سمیرم،سیده سمیرا حسینی،1390 -کاربری های  فر هنگی شهر جدید شاهین شهر زهرا میرزا خانی،1390، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 19--تاثیر  زندگی عشایر  بر فرهنگ  مردم سمیرم،سیده سمیرا حسینی،1390 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 20-تاثیرات چگونگی  مسکن مهر در شهر بهارستان،مینا سنجری ،1390، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 21-برسی مکان یابی فضای سبز  شهر های جدید ،مورد شهر شاهین شهر،نگار لطفی،1390 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد   6-تاثیرات چگونگی  مسکن مهر در شهر بهارستان،مینا سنجری ،1390، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 7-بررسی مکان یابی فضای سبز  شهر های جدید ،مورد شهر شاهین شهر،نگار لطفی،1390 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 8-بررسی فضاهای سبز شهری،مورد فضای سبز مناطق 5و6 شهر اصفهان،شهره خالدی ،1389،-کاربری های  فر هنگی شهر جدید شاهین شهر زهرا میرزا خانی،1390، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 19--تاثیر  زندگی عشایر  بر فرهنگ  مردم سمیرم،سیده سمیرا حسینی،1390 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 20-تاثیرات چگونگی  مسکن مهر در شهر بهارستان،مینا سنجری ،1390، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 21-برسی مکان یابی فضای سبز  شهر های جدید ،مورد شهر شاهین شهر،نگار لطفی،1390 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد         ·        راهنمای رساله های کارشناسی ارشد   1-استاد راهنماي رساله بررسي حوزه نفوذ شهر دو گنبدان، داوود ايوبي رساله كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، سال 85-84. 2-تحلیلی بر طرح تفصيلي شهر شيراز، علی اکبرايزدي سعدی،پائیز1380. 3-بررسی گردشگری زنان در ایران،هدی زال،رساله كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، سال 1387. 4-  بررسي فضاهاي ناشناخته شهري و روستايي مورد : قلعه ها ، برج ها و مناره ها، نسیبه پور قاسمیان ،سال 1387. ·        5-بررسی کار بری اراضی شهر اصفهان ،مورد:کار بری های  پدافندی و نظامی ،عبدالصمد سامی،سال1389، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد.         6-طرح احیا و نوسازی بافت کهن بازار اهواز،مهرداد سروستانی،تابستان 1389،. دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد  7 -بررسی وضعیت کاربری اراضی شهر نورآباد ممسنی، مورد:کاربری اوقات فراغت و فضای سبز،فرانک احمدی،زمستان 1388. 8-بررسی کاربری اراضی شهری ،مورد :کاربری نظامی شهر نجف آباد،اسماعیل رشید زاده،سال1389دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد. 9-بررسی و تحلیل توسعه پایدار شهری،مورد مطالعه:شهرستان گلپایگان،مریم موسوی،1388دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد. 10-بررسی گردشگری روستایی،مورد:روستاهای شمال غرب استان فارس،حبیبه امیری،1389دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد. 11-بررسی امنیت در فضا های گردشگری شهر اصفهان  با تاکید بر گردشگران  خارجی منطقه 3و5 شهر اصفهان اتنا دهقانی ،1389، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 12-بررسی کاربری اراضی اوقات فراغت باتاکید بر مجتمع تفریحی رفاهی زنان در منطقه 5و6 شهر اصفهان،بهناز مدنی 1389، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد   13-بررسی کاربری اراضی شهر ی در ارتباط باتوسعه پایدار،مرضییه امای،1388، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 14-بررسی و تحلیل کار بری اراضی  شهری،شهر خورموج بوشهر،عباس جاودانی،1390، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 15- بررسی کار بری اراضی شهری (کاربری های مسکونی و تاثیر ان در سامان دهی مادر شهر شهر کرد)،مجتبی شیر مردی ،1390، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 16-مکان یابی پاکینگ های عمومی شهر نیریز در ارتباط  باتوسعه پایدار شهری، نرگس زارع پیشه،1390 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 17-نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار شهری  باتاکید بر فضای سبز مطاله موردی شهر میمه اصفه وطن خواه ،1390، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 18 22-توزیع کار بری های اداری و توسعه پایدار شهری ،مورد شهر  شهر کرد،حسین  عزیزی ،تابستان 1390 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 23- تحلیل استراتژی مرتبط  با بافت فرسوده و قدیمی شهر های بزرگ مورد شهر اصفهان،شهین کریمی 1390، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 24-تاثیر  پارس جنوبی بر توسعه  فیزیکیفاقتصادی، اجتماعی شهر کنگان،مجید عظیمی نیا،1390، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 25-شناسایی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی شهر اهواز با تاکید بر راهبرد توانمند سازی واستفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی ahp،1390 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 26-بررسی مشاغل کاذب شهر نجف اباد ،سارا کاکولوند،1390 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 27-ساماندهی واصلاح حریم شهراصفهان (نمونه موردی:منطقه رهنان) اناهیتا سلطانی،بهار 1390 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 28-بررسی فضای پارکینگ ها در شهر شهر کرد،کاملیا جعفریان 1390- دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 29-بررسی ایستگاهای اتش نشانی  با تاکید بر توسعه پایدار شهری ،مطالعه موردی،شهر اهواز 1390 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 30-جایگاه محله های سنتی  درساختار شهر ی امروز نمونه موردی،شهر اصفهان کبری نادری دره شوری،1390 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 31- بررسی پدافند  غیر عامل(مورد،:پناهگاه ها)، نگین مجلسی پور1391، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 32-پدافند غیر عامل در قران  کریم ،روایات واحادیث،محمد روشنی،1391 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 33-جایگاه سیستم حمل ونقل زمینی  در گردش گری شهر اصفهان باتاکید بر مناطق 3و5 شهر اصفهان،حسین صالحی تابستان 1391 ،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد   34-بررسی پارکها و فضای سبز شهری ،مورد شهر تنکابن،زهرا اسماعیلی،1391-کاربری های  فر هنگی شهر جدید شاهین شهر زهرا میرزا خانی،1390، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 35-بررسی معابر شهری بافت قدیم در ارتباط  با سیستم حملو نقل باتاکید بر ساماندهی  فضایی شهر بروجرد،راحل پیریایی،1391،دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد.   36-امکان سنجی توسعه صنایع دستی در قالب گردشگری خلاق،مطاله موردی شهر اصفهان،سحر موحدی،1391،دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد                       استاد مشاور رساله هاي زير 1-    بررسي توسعه ي شهر جديد بهارستان ، خانم اشتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، كارشناسي ارشد جغرافيا، برنامه ريزي شهري. 2-    بررسي توسعه شهر جديد رامشاد، حبیب اله حاجي حسيني ، دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد. 3-    بررسي پاركينگ اتوموبيلها ، مسائل و مشكلات عدم وجود پاركينگ در سطح شهر اصفهان با تأكيد بر حاشيه جنوب زاينده رود. مرضییه عباس زاده، كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد.         4-ژؤتوریسم تالاب گاو خونی،حمیده بیگی،کارشناسی ارشد  دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف آباد ،. زمستان1387..... 5-بررسی وتحلیل توسعه پایدار شهری ،مورد مطالعه:شهرهای شهرستان فلاورجان،مریم کیانی،بهار 1388دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد . 6-بررسی حوزه نفوذ  نجف اباد و توسعه شهری آ ن،مهری سلیمان نژاد،1387دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد. 7-تحلیلی بر توسعه فیزیکی شهر بابک،محبوبه کربلایی زاده،1389، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد. 8-بررسی  موانع  تحقق طرح تفصیلی شهری،فاطمه عمو هادی،پاییز 1387، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد.   9-- بررسی امکانات و تنگناهای رشد و توسعه در شهرستان کازرون از یک دهه قبل از انقلاب،شعله بازیار،مشاور اذانی،1390 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 10-امکان سنجی توسعه اکو توریسم در شهرستان فریدون شهر ،محبوبه پیر مرادیان،1390 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 11-تحلیلی بر جمعییت شهر یاسوج باتاکید بر مسکن،حسین طاهر پور تابستان 1390 دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد 12-تحلیلی بر مشکلات و چالش های  گردش گری معلولین و جان بازان در شهر اصفهان وارایه راهکار ها، فرزانه مومن  زاده،1390،دانشگاه ازاد اسلامی نجف اباد 13-امکان سنجی ایجاد شهر دانش محور در زمینه دانش گردشگری ،مطالعه موردی شهر اصفهان،فریبا یوسفی،1391،دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد         همكاري با طرح هاي ملي، عمراني در كشور 6-    همكار مطالعات جغرافيايي در گروه شهري ـ منطقه اي، مطالعات راهبردي ورزشگاه بزرگ اصفهان، استانداري اصفهان، شركت مهندسي بين المللي فولاد تكنيك، سال 1373 ( سه جلد ـ جلد اول). 7-    همكار در طرح بررسي و تحليل راهكارهاي افزايش تقاضاي مؤثر در بخش مسكن در استان اصفهان، وابسته به وزارت اقتصاد و بازرگاني آقاي دكتر مصطفي عمادزاده ـ دانشگاه اصفهان، سال 1381. 8-    همكار در طرح راه هاي مؤثر در توسعه توريسم فرهنگي در اصفهان؛ مجري طرح آقاي دكتر حسن بيگ محمدي، دانشگاه اصفهان، سال 1382. 9-    همكاري مطالعات بخش محيطي طرح ساماندهي سكونت گاه هاي روستايي شهرستان كاشان، مجري طرح بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان، سال 1379. 10-همكار مطالعات بخش محيطي طرح ساماندهي سكونت گاه هاي روستايي دهستان بارز از توابع استان چهار محال بختياري ـ مجري بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان، سال 1382. 11-همكار مطالعات بخش محيطي و طرح ساماندهي فضايي سكونت گاه هاي روستايي بخش مركزي از توابع شهرستان تيران و كرون، مجري بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان، سال 1380. 12-ناظر طرح پژوهشي جغرافياي شهرستان هاي استان اصفهان ، ج . . . شهرستان فلاورجان سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان، سال 1386. 13-  همكار مطالعات بخش محيطي طرح ساماندهي سكونت گاههاي روستايي بخش باغبادران از شهرستان لنجان ، مجري بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان ، سال 1382. 14-  همكار مطالعات بخش محيطي طرح ساماندهي سكونت گاههاي روستايي بخش پيربكران از شهرستان فلاورجان ، مجري بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان اصفهان ، سال 1381.   ·     مشاركت هاي اجتماعي 1-    عضو كميته برگزاري جشنواره خوارزمي (بخش دانشجويي و دانش آموزي) ، استان اصفهان. 2-  عضو كميسيون بررسي آثار و تأليفات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان. 2-      داور مسابقات مطالعه و تحقيق دانش آموزي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان. 3-      سرگروه جغرافياي دبيران متوسطه سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان. 4-      داور ستاد برنامه ريزي مسابقات فرهنگي و هنري دانش آموزان منطقه يك كشوري. 5-      داور الگوي تدريس برتر درس علوم اجتماعي مقطع راهنمايي سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان ، سال 1382. 6-      داور الگوي تدريس برتر درس جغرافياي مقطع ابتدايي سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان ، سال 1382. 7-      عضو انجمن شعر و قصه كانون شعراء و نويسندگان ناحيه پنج سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان ، سال 1369. 8-      عضو شوراي اجرايي انجمن آموزشي -  علمي معلمان جغرافياي استان اصفهان ، سال 1382. 9-      مدرس دانشگاه پيام نور 10-  مدرس مراكز آموزش عالي و تربيت معلم سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان. 11-  داور بررسي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري آثار وتأليفات سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان. 12-  داور طرحهاي دانش آموزي پنجمين جشنواره جوان خوارزمي (بخش دانش آموزي) و مشاوره و راهنمايي طرح ها در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان ، سال 1382. 13-  مسئول دبيرخانه روابط عمومي همايش ملي جغرافيا و قرن بيست و يكم دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد نجف آباد ، سال 85 -  1384.        


مطالب مشابه :


نورچین دانشگاه های پیام نور خلخال و خرمشهر

نورچین دانشگاه های پیام نور خلخال و خرمشهر نرم افزار برنامه ريزي آموزشي
پيوستن دانشگاه پيام نور مركز زرين شهر به نورچين

پيوستن دانشگاه پيام نور مركز زرين شهر به نورچين نرم افزار برنامه ريزي آموزشي
جزئیات دفترچه فراگیر پیام نور و رشته های جدید اعلام شد

(دانشگاه پيام نور مرکز بوشهر) نرم افزار برنامه ريزي آموزشي نورچين (بوشهر) معصوم
سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها

راهنمای سیستم گلستان دانشجویان پیام نور لینگ دسترسی به کلیه برنامه امتحانات
نور چگونه حرکت می کند؟

گروه آموزشي زبان انگليسي پيام مديريت وبلاگ : نـــور. يكي از بزرگ
راهنمای آمادگی آزمون دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی"درس نظریه های جامعه شناسی

7-عضوهسته علمی مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج پيام نور برنامه ریزی
زمین لرزه بوشهر را لرزاند

اين وبلاگ به هيچ ارگان، مؤسسه، مركز آموزشي، پژوهشي و يا ساير پيام نور پیام نور
رزومه

دانشگاه پيام نور پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، شركت شهر خورموج بوشهر
گزارش دانشجویی از محرومیت بوشهر (ابوشهر)

(به ويژه دانشگاه هاي آزاد و علمي کاربردي و پيام نور) آموزشي حرفه اي (به و برنامه ريزي
برچسب :