عناصر مدیریت پایدار جنگل

- یک چهارچوب سیاستگذاری قانونی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

          - انجام کار به همراه وضع قانون و آئین نامه

          - رعایت حقوق و تصدی ها

          - سیاستگذاری و کمیته سازی سازمانهای مدیریت جنگل

2- تولید بهینه و مستمر

          - طراحی مدیریت

          - محصولات پایدار تولیدات جنگلی

- دیده بانی[1] اثرات مدیریت

          - محافظت از جنگل در برابر فعالیتهای غیر قانونی

          - بهینه کردن سود جنگل و استمرار توجیه اقتصادی

3- محافظت از محیط زیست

          - بررسی اثرات زیست محیطی توسعه[2]

          - حفاظت از تنوع زیستی

          - پایداری اکولوژیکی

          - احتیاط در مورد مصرف مواد شیمیایی

          - مدیریت ضایعات (پس مانده ها)

4- خوشبختی مردم

          - مشورت و مشارکت مردم در جریان مدیریت

          - بررسی اثرات اجتماعی توسعه[3]

          - بازشناسی حقوق و فرهنگ

          - ارتباط صحیح با کارکنان

          - مشارکت در توسعه 

5- بعضی ملاحظات فوق العاده مختص به کاشت

          - طرح درختکاری

- انتخاب گونۀ صحیح

          - مدیریت خاک و زمین

          - مدیریت بیماریها و آفات

          - حفاظت و احیاء پوشش جنگلهای طبیعی

 

[1]- Monitoring

[2]- Environmental Impact Assessment(EIA)

[3]- Social Impact Assessment (SIA)


مطالب مشابه :


جنگل و مدیریت آن

مقدمه . جنگل­ها به عنوان یک منبع تجدید شونده، از ارکان اصلی توسعه­ی پایدار در هر کشور به
جنگل و توسعه پايدار...

در سال 1992 پس از کنفرانس زمین در اجلاس ریو دو مفهوم جنگلداری پایدار و مدیریت اکوسیستمی به طور
اهداف مدیریت پایدار جنگل

منابع طبیعی- مدیریت و اقتصاد - اهداف مدیریت پایدار جنگل -
عناصر مدیریت پایدار جنگل

وبلاگ اختصاصی فرزاد ویسانلو - عناصر مدیریت پایدار جنگل - دکتری تخصصی مهندسی منابع طبیعی و
جنگلداری پایدار ...

جنگل و توسعه پايدار. در سال 1992 پس از کنفرانس زمین در اجلاس ریو دو مفهوم جنگلداری پایدار و
جنگلداری و توسعه پایدار

منابع طبیعی- مدیریت و اقتصاد - جنگلداری و توسعه پایدار - چنانچه سطح جنگل های کشور کمتر از 25
مدیریت جنگل ها

جنگلداری - مدیریت جنگل ها - - راهبرد های مدیریت پایدار جنگل ها (منبع : روزنامه اطلاعات)
برچسب :