سوالات ششمین دوره مسابقات عملی هنرجویان صنایع چوب

 محاسبات فني 1و2

11- اگر جسم متحركي در زمانهاي متساوي، مسافتهاي متساوي را طي كند حركت انجام شده را ................. گويند.

1) حركت غير يكنواخت                2) سرعت خطي يكنواخت                 3) شتاب يكنواخت                          4) حركت يكنواخت

 

12- اگر طول خشك كن روكشي m12 باشد و زمان عبور هر روكش در داخل خشك كن 96 ثانيه باشد سرعت حركت روكش را بدست آوريد ( برحسب )

1)5/12                                   2) 125                                      3) 125/0                                   4) 25/1

 

13- اگر تعداد دوران محور يك دستگاه اره گرد  2500 باشد و قطر تيغه اي برابر mm 400، سرعت برش تيغه اره گرد چقدر است؟

1)  3/55                            2) 3/52                                3) 523                                 4) 523/0

 

14- اگر سرعت پيشبرد دستگاه فرزي 10 باشد و اتلاف وقت در اين دستگاه 30% منظور شود اين دستگاه در هر ساعت چند متر كار افزار مي زند؟

1) m600                                2) m420                                   3) m180                                   4) m780

 

15- اگر تعداد دوران رنده اي 4000 و تعداد تيغه 4 عدد وسرعت پيشبرد كار دنده  16 باشد، عرض اثر هر تيغه را بدست آوريد؟

1) mm5/1                             2) mm1                                               3) mm5/0                                4) mm25/0

 

16- عمق اثر هر تيغه رنده با كدام رابطه محاسبه مي شود؟

1)        2)                 3)           4)

 

17- اگر تسمه اي بصورت مستقيم و سربه سر باشد مقدار α را از كدام رابطه به دست مي آورند؟

1)                    2)                       3)                       4)

 

 

 

18- براي محاسبه طول تسمه به صورت متقاطع كدام رابطه به كار مي رود؟

1)                                         2)

3)                                        4)

 

19- براي جابجايي گرده بينه اي در يك كارخانه چوب بري چرثقيل با سطح زمين زاويه 30درجه دارد و نيروي N50 لازم است تا گرده بينه 20 متر جابجا شود، چه مقدار كار انجام گرفته است؟

1) j500                                  2) kj5                                      3) j5                                         4) J5/0

 

20- توان دستگاه جرثقيل براي بالا بردن گرده بينه اي با جرم Kg100 به ارتفاع دو متر در زمان 50 ثانيه انجام شود را محاسبه نمائيد؟ (10=g)

1) 400 وات                             2) 5 كيلو وات                              3) 40 وات                                  4) 50 وات

 

21- ضخامت تخته لايه رديفي تقريباً چقدر است؟

1) 20 تا 50 میلیمتر                   2) 20 تا 30 میلیمتر                      3) 15 تا45 میلیمتر                                   4) 45 تا50میلیمتر

 

22- ميزي مربع شكل با طول ضلع 900 ميليمتري چند متر زهوار مي خواهد؟

1) m6/1                                 2) m2                                       3) m 3                                      4) m6/3

 

 

 

 

 

23- براي كف صندلي شكل  زیر چند متر مربع تخته لايه لازم است؟

 

        

31) 500/335                          2) 550/3                                   3) 355/3                                   4) 3355/0

 

24- قيمت يك متر مربع چوب با ضخامت مورد نياز با كدام رابطه به دست آوريد؟

1) 1000× قيمت يك متر مكعب چوب                                               2)  1000× ضخامت× قيمت يك متر مربع چوب

                                                                                                                           

3) ضخامت× قيمت يك متر مربع چوب                                              4) ضخامت× قيمت يك متر مكعب چوب

                     ارتفاع                                                                                        1000

 

25- قيمت تمام شده يك كالاي چوبي با كدام رابطه بدست مي آيد؟

1) قيمت مواد اصلي+ قسمت مواد كمكي                                            2) قيمت مواد اصلي+ مخارج عمومي

3) قيمت مواد كمكي+ هزينه دستمزد                                                 4) مخارج عمومي + هزينه دستمزد+قيمت مواد اصلي

 

26- مقدار مصرف چسب به طور متوسط براي هر متر مربع چقدر است؟

1) 100 گرم                              2) 200 گرم                                 3) 300 گرم                                 4) 400 گرم

 

27- اگر درصد دور ريز 25 درصد و مقدار دور ريز 2m7/2 باشد مقدار چوب اوليه چقدر است؟

1) 2m8/10                             2) 2m7/12                                3) 2m5/13                                4) 2m5/15

 

28- كدام گزينه جزء كار غير مستقيم نيست ؟

1) حقوق كارمندان                                                          2) حقوق قيمت انبار و نگهباني        

3) حقوق كاركنان تأسيسات اداري                                       4) حقوق كار گران قسمت توليد

 

29- پرداخت دستمزد بر اساس محصول ساخته شده به چه اصطلاحي معروف است؟

1) كار ساعتي                           2) دستمزد ساعتي                         3) كار مزد                                  4) دستمزد

 

30- هزينه تعمير و نگهداري يك ماشين چند درصد قيمت ماشين است؟

1) 15%                                 2) 5/5%                                               3) 10%                                                4) 5/12%

 

خواص فيزيكي و مكانيكي چوب

31- وظيفه سلولهاي كامبيومي چيست؟

1) سلولهاي پوست را مي سازد                                                      2) سلولهاي چوب را مي سازد

3) از داخل سلولهاي چوب و از خارج سلولهاي پوست را می سازد                      4) باعث رشد طولي درخت مي شود

 

32- برش شعاعي چگونه برشي است؟

1) در جهت پره هاي چوبي در جهت شعاعي                                      2) عمود بر پره هاي جوبي در جهت مماسي

3) در جهت شعاع در خت عمود بر چوب                                           4) در جهت عرضي درخت، موازي پره هاي چوبي

 

33- طعم چوب به علت چيست؟

1) مواد غذايي                           2) مواد ساخته شده در برگ              3) مواد ذخيره اي                 4) اجزاء تشكيل دهنده چوب

 

34-  كدام چوب حشره گريز است؟

1) زربين                                 2) راش                                      3) توسكا                                     4) افرا

 

35- وزن تريك قطعه چوب kg300 مي باشد. اگر وزن خشك آن kg100 باشد درصد رطوبت چوب بر اساس وزن خشك چند درصد است؟

1) 200%                               2) 100%                                              3) 150%                                              4) 66%

 

 

36- بيشترين مقدار همكشيدگي در كدام سطح است؟

1) سطح مماسي                         2) سطح شعاعي                            3) سطح عرضي                            4) سطح طولي

 

37-  اگر جرم ويژه نسبي صنوبر 36/0 گرم بر سانتي متر مكعب باشد آنگاه وزن 2 متر مكعب از اين چوب چند كيلو گرم است؟

1) kg720                               2) kg 820                                 3) kg920                                  4) kg180

 

38- مناسب ترين روش تعيين حجم نمونه هاي تر كدام است؟

1) روش جابجايي آب                  2) حجم سنج جيوه اي                     3) كوليس                                   4) بشر هاي مدرج

 

39-  در رابطه  پارامتر D چه مفهومي دارد؟

1) مقاومت ويژه الكتريكي                                                             2) داسيته

3) سطح مقطع نمونه                                                                   4) فاصله بين الكترود ها ( برحسب سانتي متر)

 

40- مقاومت الكتريكي در كدام جهت بيشتر است؟

1) جهت شعاعي و مماسي             2) جهت طولي                              3) مقطع عرضي                           4) تفاوتي ندارد

 

41-  سرعت انتشار صوت به كدام عامل بستگي دارد؟

1) قطر و طول الياف                                                                   2) طول الياف و خاصيت ارتجاعي چوب

3) وزن مخصوص و خاصيت ارتجاعي چوب                                      4) قطر الياف و وزن مخصوص

 

42- ماده ايزوتريبك چيست؟

1) داراي خواص مكانيكي يكسان در جهت مختلف                                 2) داراي خواص مكانيكي متفاوت در جهت مختلف

3) داراي خواص مكانيكي مشابه در انواع مواد مختلف                           4) داراي خواص مكانيكي متفاوت در انواع مواد مشابه

 

43-  نيروي وارد بر يك متر چوبي يا ( قيد بر بين دو اتصال) چه نيرويی مي باشد؟

1) نيروي فشار موازي با الياف      2) نيروي خمشي                           3) نيروي فشار عمود بر الياف                      4) نيروي كششي

 

44- مدول  الاسيتيه از كدام رابطه زير محاسبه مي شود؟

1)                2)                   3)                   4)

 

45- رابطه بين وزن مخصوص و مقاومت خمشي چوب چگونه است؟

1) غير مستقيم                           2) خطي                                      3) منحني                                                4) مورب

 

 

خشك كردن ونگه داري چوب

46- رطوبت چوب حين قطع كردن چقدر است؟

1) چوب ماده اي آبد و ست است                                                     2) چوب ماده اي آبد و ست و آب گريز است

3) چوب ماده اي آب گريز است                                                       4)چوب ماده اي بدون آب است

 

47- كدام دسته از سلولها مربوط به پهن  برگان مي باشد؟

1) آوند،فيبرها، پارانشيم ها                                                                       2) آوند ها، فيبر ها، تراكئيد ها

3) فيبرها، تراكئيدها، پارانشيم ها                                                    4) پارانشيم ها، تراكئيد ها،آوندها

 

48- چوبهاي سبك تر ..................... چوبهای سنگين تر خشك مي شوند؟

1) ديرتر از                               2) سريعتر از                               3) همزمان با                               4) خيلي دير تر از

 

49- مفهوم كاپيلاريته كدام است؟

1) ديفوزيون                             2) پخشيدگي                                 3)عمل لوله هاي موبين                   4) عمل تبخير سطحي

 

50- رابطه همكشيدگي در اثر تغيير رطوبت كدام است؟

1)                      2)                           3)                           4)

 

51-  در صورت خروج سريعرطوبت از چوب چه اتفاثي مي افتد؟

1) قارچها از بين مي روند                                                                        2) عيب هايي در چوب ايجاد مي شود

3) مرغوبيت چوب زياد مي شود                                                     4) شرايط براي  فعاليت قارچها بهتر مي شود

 

52- كدام گزينه جزو مزاياي خشك كردن در هواي آزاد نيست ؟

1) زمان خشك كردن كوتاه است                                         

2) امكان استقرار واحد چوب خشك كني در محل مناسب

3) بي نياز از تجهيزات چوب خشك كني                                            

4) بهره گيري از امكانات طبيعي نظير انرژي خورشيدي و حركت هوا

 

53- اگر خشك كردن چوب در يارد تا رطوبت نهايي مد نظر باشد، پهناي مناسب واحد دسته بندي كدام است؟

1) cm120                              2) cm100                                 3) cm90                                   4) cm240

 

54-  اساس دسته بندي چوب آلات در يارد چوب خشك كني كدام است؟

1) بر اساس طول وپهنا                2) براساس طول و ضخامت             3) بر اساس ضخامت و پهنا             4) براساس پهنا

 

 

 

55- كدام گزينه در خصوص مفهوم هانگار صحيح  نيست ؟

1) هانگار داراي سقف دائمي مي باشد

2) از ريزش برف و باران و تابش مستقيم نور آفتاب روي واحد دسته بندي جلوگيري مي كند

3) داراي ديواره جانبي مي باشد

4) سطوح جانبي هانگار باز است

 

56- روش جلوگيري از ايجاد ترك انتهايي كدام است؟

1) اندود كردن چوب پس از خشك كردن                                             2) اندود كردن چوب در مراحل پاياني خشك كردن

3) اندود كردن چوب در حين ساخت مبل                                            4) اندود كردن چوب قبل از خشك كردن

 

 

57- كدام گزينه از مزاياي كوره چوب خشك كني نسبت به خشك كردن در هواي آزاد مي باشد؟

1) مدت خشك كردن كوتاه است                                                       2) چوب خشك شده در اين روش روشن تر است

3) احتمال پيچيدگي و ترك در اين روش زياد است                                4) موارد 1 و2 صحيح است

 

58- نحوه تعيين رطوبت نسبي محيط درون كوره كدام است؟

1) محاسبه مجموع درجه حرارت خشك و مرطوب                                2) محاسبه اختلاف درجه حرارت خشك و مرطوب

3) محاسبه نسبت درجه حرارت خشك و رطوبت                                   4) محاسبه نسبت درجه حرارت مرطوب و خشك

 

59- ميزان درجه حرارت در مرحله آماده سازي برنامه خشك كردن چوب در كوره معمولاً كدام است؟

1) 20تا 30 درجه سلسيوس                                                          2) 30تا 40 درجه سلسيوس

3) 40تا 65 درجه سلسيوس                                                          4) 65 تا 100 درجه سلسيوس

 

60-  هر چه رطوبت نسبي محيط كوره كمتر ودرجه حرارت آن بيشتر باشد، سرعت خشك شن چوب چه تغييري مي كند؟

1) كم مي شود                           2) زياد مي شود                            3) ثابت مي ماند                4) ابتدا زياد و سپس كم مي شود

 

تكنولوژي سازهاي چوبي

61- آلاچيق يعني:

1) ساختمانهاي چوبي به روش ساخت پيشرفته                                               2) ساختمانهاي چوبي به روش ساخت مهندسي

3) ساختمانهاي چوبي به روش ساخت پيش ساخته                              4) ساختمانهاي چوبي به روش ساخت سنتي و ابتدايي

 

62- به تيرچه يا تير، چه باري وارد مي شود؟

1) بار محوري                           2) بار خمشي                               3) بار محوري و خمشي                  4) بارمركزي

 

63- در كدام روش ساخت ساختمانهاي چوبي ضايعات زياد است؟

1) روش بيش ساخته                   2) روش سنتي                             3) روس مهندسي                          4) روش پيشرفته

 

64- اصطلاح فريم در شناور به چه چيزي اطلاق مي شود؟

1) دنده ها                                2) تيرهاي طولي                           3) فضاي بالاي عرشه                    4) تخته هاي بدنه

 

65- بدنه شناور در چه جهتي شيب دارد؟

1) در جهت طولي                                                                       2) در جهت عرضي                       

3) هم در جهت طولي و هم در جهت عرضي                                       4) اصلاً شيب ندارد

 

66- منظور از چوب هزار تكه كدام است؟

1) تخته فيبر                             2) تخته خرده چوب                        3) تخته چند لايه                            4) فرميكا

 

67- كدام چوب در ساخت تيروكمان استفاده مي شود؟

1) كوتيپه                                 2) سدرلا                                     3) مار                                        4) داغداغان

 

68- بهترين چوب براي ساخت اسباب بازي كدام است؟

1) نمدار                                   2) چنار                                      3) ملچ                                       4) راش

 

69- مهمترين ماده در ساخت وسايل ورزشي كدام است؟

1) روكش                                 2) چوب                                      3) تخته خرده چوب                        4) تخته لايه

 

70- بهترين وسيله نگهداري كليه چوبها كدام است؟

1) اشباع كردن                           2) رنگ كردن                               3) خشك كردن                              4) استريل كردن

 

تکنولوژی مواد

71- کدام گزینه جزء مواد اصلی مورد مصرف در سازه های چوبی هستند؟

1) چوب- تخته خرده چوب- پارچه – رنگ                                         2) چوب- تخته خرده چوب- روکش- تخته چند لایی

3) تخته خرده چوب- فیبر- پیچ- تخته چند لایی                         4) چرم- شیشه- فیبر- روکش

 

72- چوبی است ریز بافت، به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای تا قهوه ای تیره و دارای نقوش زیبا و نسبتاً با دوام و نیمه سنگین و نیمه سخت و در مقابل فشار خمش و کشش مقاوم است. کدام گزینه صدق می کند؟

1) چنار                                   2) آبنوس                                    3) گردو                                      4) راش

 

73- «فرآورده ای که از چند لایه چوب نازک (روکش) که پس از چوب زنی به طور متقاطع روی هم قرار میگیرند واز طریق فشار و حرارت دادن به هم می چسبند » کدام گزینه می باشد؟

1) تخته های درودگری                 2) تخته خرده چوب                        3) تخته چند لایه                            4) روکش

 

 

74- در سازه های چوبی کدام لولا احتیاج به قفل روبست ندارد؟

1) لولای پاشنه ای                      2) لولای قابلمه ای                                    3) لولای فی سی                           4) لولای کابینت

 

75- یراق هائیکه کار قفل و بست را انجام نمی دهند بلکه در را در حالت بسته به طور ثابت نگه می دارند و از باز شدن خود به خود آن جلوگیری می کنند چه می نامند؟

1) شب بند                                2) کشوی مغزی                            3) یراق در و پنجره                                   4) یراق فرم عدسی

 

76- متداولترین وسیله اتصال در کارهای چوبی که قطعات چوب به یکدیگر یا اتصال قطعات دیگر مانند لولا، قفل، دستگیره و غیره است کدام است؟

1) میخ                                                2) پیچ                                        3) میخ چوبی                                4) منگنه

 

77- برای پیچهایی که باید در مصالحی بجز چوب و فلز ( مصالح ساختمانی) پیچ شوند،استفاده از کدام وسیله ضروری است؟

1) بستهای فلزی                                    2) رولپلاک                                  3) واشرها                                   4) سوزن دوخت

 

78- چسب هائیکه دراثر حرارت نرم می شوند و تغییر شکل می دهند و در اثراز بین رفتن حرارت سخت میشوند کدامند؟

1) چسب های ترموست                                                                2) چسب های آلبومین خون 

3) چسب های کازئین                                                                   4) چسب های ترموپلاست

 

79- کدان دسته جزء رنگهای شفاف می باشند؟

1) لاک والکل- سیلر، کیلر                                                             2) رنگهای پلی استر، جلاها ونیم پلی استر

3) رنگهای نیم پلی استر- رنگهای پلاستیکی- انامل                              4) گزینه 1و 2

 

80- چه سنگ سنباده ای برای تیز کردن تیغه های رنده- اره مجموعه ای واره نواری ( دندانه های الماسه دار) استفاده می شود؟

1) سنگ سنباده فیبری                                                                 2) سنگ سنباده الماسه

3) سنگ سنباده صیقل                                                                  4) سنگ سنباده دیسکی

 

تکنولوژی کارگاه صنایع چوب

81-  بخار دادن و نرم کردن گرده بینه اولین مرحله از تولید کدام محصول می باشد؟

1) فیبر                                                2) روکش                                    3) کاغذ و مقوا                             4) تخته خرده چوب

 

82- استحکام کدام چسب در مقابل رطوبت بیشتر است؟

1) P.V.A                               2) کازبئن                                    3) اوره فرم آلدئید                          4) فنل فرم آلدئید

 

83- برای رنده کردن قشر زیادی از چوب از کدام رنده استفاده می شود؟

1) بلند                                     2) دو تیغ                                                3) خشی                                      4) قاچی

84- کدام گزینه مراحل آماده سازی تیغه اره نواری می باشد؟

1) جوش- تیز- چپ و راست                                                          2) تیز- چپ و راست- جوش

3) جوش- چپ و راست- تیز                                                          4) چپ و راست- جوش- تیز

 

85- زاویه یخ تیغه رنده چقدر است؟

1) 25درجه                              2) 35 درجه                                3) 45 درجه                                4) 70 درجه

 

86-  از اره چکشی ( اره عمود بر) در چه مواقعی استفاده می کنند؟

1) برای برش با ضخامت زیاد        2) جهت قوس بریها                       3) برای بریدن روکش                     4) گزینه 1 و3

87- کدام مورد جزء وسایل اندازه گیری دقیق نمی باشد ؟

1) کولیس                                2) میکرو متر                               3) گونیا                                      4) دور سنج

 

88- منظور از گونیای فارسی چیست؟

1) گونیای 90 درجه                    2) گونیای 30 درجه                       3) گونیای 45 درجه                       4) گونیای متحرک

 

89- برای فرم دادن و پروفیل زدن لبه چوبها و غیره از کدام دستگاه استفاده می شود؟

1) اور فرز                               2) اره چکشی                               3) اره مجموعه ای                         4) اره نواری

 

90- اندازه ارتفاع چپ و راست در دندانه اره نواری چقدر است؟

1) ارتفاع                             2) ارتفاع                                3) ارتفاع                                4) ارتفاع

 

کارگاه مقدماتی چوب

91- از کدام اره بیشتر در برش اتصالات استفاده می شود؟

1) اره پشت دار                          2) اره نوکی                                 3) اره گرات                                 4) اره کمانی

 

92- زاویه برش در رنده خشی چقدر می باشد؟

1) 45 درجه                             2) 80 درجه                                3) 90 درجه                                4) 100 درجه

 

93- منظور از جان مته چیست؟

1) فاصله بین دو شیار مته                        2) برجستگی کنار مته                     3) نوک مته                                 4) فاز مته

 

94- نرمی و خشنی چوبساء بر اساس چیست؟

1) بر اساس تعداد آج در یک سانتی متر مربع                                     2) بر اساس تعداد آج در یک میلی متر مربع

3) بر اساس تعداد آج در یک دسی متر مربع                                       4) بر اساس تعداد آج در یک متر مربع

 

95- سنباده کاری در چه مرحله ای از کار انجام می شود؟

1) بعد از رنگ کاری                   2) قبل از رنگ کاری                      3) قبل از رنده کاری                       4) بعد از برش دادن

 

96- ابتدایی ترین ابزار مونتاژ کدام است؟

1) گیره دستی                            2) گیره سه فکی                            3) گیره کمربندی                           4) گیره تسمه ای

 

97- کدام فرز بیشتر در منبت کاری و کنده کاری بکار می رود؟

1) اور فرز دستی                                   2) فرزهای کله زنی                                   3) فرز دم چلچله ای                       4) فرز خرطومی

 

98- برای باز و بستن پیچهای بزرگ از کدام آچار استفاده می کنند؟

1) آچار فرانسه                          2) آچار تخت                                3) آچار رینگی                             4) پیچ گوشتی

 

99- کدام ماشین سنباده به ماشین سنباده محوری معروف است؟

1) لرزشی                                2) دیسکی                                   3) نواری                                                4) تسمه ای

 

100- ساده ترین و معمولی ترین ابزار اندازه گیری زاویه کدام است؟

1) گونیا                                   2) نقاله                                      3) پرگار                                     4) گونیای مرکب

 

کارگاه تولید

101- کار بلبرینگ پشت تیغه اره نواری چیست؟

1) مانع عقب رفتن تیغه می شود                                                     2) از شکستن تیغه جلوگیری می کند

3) از صدای دستگاه می کاهد                                                         4) باعث نرمی و آرام کار کردن دستگاه می شود

 

102- منظور از نرکار چیست؟

1) ضخامت چوب                        2) پهنای چوب                             3) طول چوب                               4) عرض چوب

 

103- اگر در هنگام کار با رنده انتهای صفحه گود و ناصاف شود علت چیست؟

1) صفحه کار گیر پائین تر از صفحه کار ده قرار دارد                           2) صفحه کارگیر بالاتر از صفحه کارده  قرار دارد

3) صفحه کارگیر پائین تر از اوج برش تیغه رنده  قرار دارد                   4) صفحه کارده مساوی اوج برش تیغه می باشد

 

104- ارتفاع تیغه اره گرد طبق استاندارد چه مقدار از ضخامت برش بایستی بالاتر باشد؟

1) cm4                                  2) cm3                                     3) cm2                                     4) cm5/1

 

105- برای جلوگیری از پس زدن چوب در هنگام گندگی از چه وسیله ای استفاده می شود؟

1) یک قطعه چوب کمکی               2) غلطک های هدایت کننده              3) حفاظ شانه ای                           4) شابلون پیش دهنده

 

106-  زهوار چسبانی بعلت چیست؟

1) پوشاندن خلل و فرج چوب         2) ایجاد زیبایی در لبه کار                3) پوشاندن خط زشتی لبه کار                       4) همه موارد

 

107- میزان چپ و راست دندانه اره نواری برای چوبهای نرم چقدر است؟

1) 4/0 میلیمتر                          2) 3/0 میلیمتر                             3) 2/0 میلیمتر                             4) 1/0 میلیمتر

 

108- این اعمال را با کدام دستگاه صنایع چوب می توان بهتر انجام داد؟

                     ( دوراهه- کنجشکاف- زبانه- فارسی بر)

1) اره نواری                            2) گندگی                         3) اره مجموعه ای میزی                 4) فرزمیزی

109- در کدام دستگاه اره مجموعه ای تیغه و الکتروموتور به صورت کشویی کار می کند؟

1) دیوالت                                 2) پاندولی                                   3) مشبک بری                              4) میزی

 

110- برای یک ضخامت کردن چوب از کدام دستگاه استفاده می شود؟

1) رنده                                    2) اره مجموعه ای میزی                 3) گندگی                         4) فرز میزی

 


مطالب مشابه :


استاندارد آموزشی درودگری درجه 2 با کد 06/12 – 8 و74

استاندارد آموزشی درودگری درجه 2 آموزشگاه و نمونه سوال جهت نمونه سوالات
نمونه سوالات هماهنگ کاردانش - خرداد 92

نمونه سوالات هماهنگ کاردانش تعمیرکار اتومبیل‌های بنزینی درجه 2. درودگری درجه 2.
برنامه امتحانات هماهنگ کاردانش - خرداد 93

برنامه و نمونه سوالات امتحانات نهایی،هماهنگ،آزمون‌های استعدادهای درخشان درودگری درجه 2
آزمون عملی مجدد

به همراه داشتن نمونه کار آماده درآزمون عملی ممنوع آشپز درجه درودگری.
مدرسه حرفه وفن تاکستان نمونه سوالات حرفه وفن دوم راهنمایی

مدرسه حرفه وفن تاکستان نمونه سوالات های درودگری است. 22 16 درجه سانتیگراد
سوالات ششمین دوره مسابقات عملی هنرجویان صنایع چوب

سوالات ششمین 2) داسيته. 3) سطح مقطع نمونه 2) 80 درجه
برچسب :