نمونه سوال مسئول دفتری منشی

به نام خداوند بخشنده مهربان

سوالات امتحان نهایی تئوری درس مسئول دفتری و منشی گری ( 247ساعته)       رشته : امور اداری

ساعت شروع :  8 صبح

  مدت امتحان: 60 دقیقه


تاریخ امتحان :...../10/85

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان


  دانش آموزان شاخه کارو دانش – دی ماه 1385


بارم هر سوال 2 نمره


1

جعبه ای است ، چند طبقه که نامه های مورد بررسی در آن قرار داده می شود .

الف ) کارتابل                ب) کازیه              ج) کارتن بایگانی              د) قفسه های بایگانی

 

2

اندازه استاندارد قطع  چند میلیمتر است ؟

الف ) 297 210            ب) 420297           ج) 162  114                    د) 210  149

 

3

...........موجب پیوند افراد یک سازمان به منظور رسیدن به هدفهای مشترک می شود .

الف ) پیام                  ب) درک               ج) ارتباط                       د) رفتار


4

کدام گزینه در ارتباط با افراد ناسازگار نادرست است .

الف ) سخن افراد ناسازگار را قطع کنید تا به شما فرصت اظهار نظر بدهند .

ب) قبل از پاسخگویی تأمل کنید .

ج) افراد عصبانی را شناسایی کنید .

د) به گونه ای آنها را مطمئن کنید که همه سخنانشان را شنیده اید .


5

کدام گزینه در خصوص نحو ه ی برخورد با افراد سریع الانتقال درست است .

الف ) با لحن جدی و در عین حال مؤدبانه از او بپرسید .

ب با آرامش و آهستگی موضوع را توضیح دهید .

ج) مغلطه نکنید.

د) اجازه ندهید بیشتر از حد معمول صحبت کند .


6

علمی است ، که رفتار موجود زنده و فرآیند های ذهنی و روانی او را مورد مطالعه قرار می دهد .

الف ) روان شناسی           ب ) روان شناس             ج ) روان شناخت           د) روان شناختی

 

7

کدام یک از مشکلات زیر از عوامل درون سازمانی می باشد .

الف ) مشکلات اقتصادی          ب ) بیماری طولانی           ج) دوران بازنشستگی و بیکاری  

د) عدم امنیت شغلی

 

8

برنامه ریزی یعنی .................................................................................................................

الف ) پیش بینی عملیات و اجرای آن در زمان مشخص

ب ) آشنایی با نمودار سازمانی و شرح وظایف واحدها

ج) تعیین وقت مناسب برای ملاقات با مدیر

د) تهیه و تنظیم کارهای جاری در دفاتر مخصوص


9

حداکثر مدت ملاقات با مدیر چند دقیقه است ؟

الف ) 20 دقیقه                   ب) 25 دقیقه              ج) 10 دقیقه                     د)  15  دقیقه


10

کدام دستگاه با کسب مجوز از شرکت مخابرات مورد استفاده قرار می گیرد ؟

الف ) تلکس                     ب) فکس               ج )تله تکس                      د) تلفن گرام


11

کدام یک از جلسات زیر جنبه کار آموزی دارد ؟ 

الف ) سمپوزیوم                 ب) کنگره              ج )سمینار                       د) میز گرد


12

کدام یک از گزینه های زیر وظیفه منشی قبل از تشکیل جلسه می باشد ؟

الف ) جلوگیری از پذیرایی توسط مستخدم ها در زمان تشکیل جلسه .

ب) ارسال دستور جلسه جهت آمادگی شرکت کنندگان برای بحث و گفتگو .

ج) قطع تلفن های اطلاق جلسه هنگام بحث و گفتگوی اعضاء .

د) جمع آوری پیش نویس و مطالب مطروحه در جلسه جهت تایپ .


13

شرح و تفسیر علل و تحلیل مطالب به مقام درخواست کننده آن چه نام دارد ؟

الف ) مکاتبات اداری              ب) بخشنامه            ج) دستورالعمل            د) گزارش


14

کدام گزینه جزء شرح وظایف واحد آموزشی می باشد ؟

الف ) تهیه و تنظیم و نظارت بر آمار پرسنلی و بایگانی پرونده های پرسنلی کارکنان .

ب) تهیه و چاپ و تکثیر جزوات ، کتب و سایر مطالب آموزشی .

ج) تهیه بریده جراید و ارایه آن به مقامات عالی رتبه .

د) تهیه گزارش های لازم به مقامات مسئول .


15

شناخت دقیق موضوع از طریق جمع آوری اطلاعات از موارد ...............است .

الف ) برنامه ریزی             ب) پیشنهاد راه حل         ج) تصمیم گیری      د) مدیریت


16

به مصوبات هیئت دولت ...................... گفته می شود .

الف ) لایحه                    ب) تصویب نامه              ج) مصوبات            د) لوایح


17

مرخصی بار داری و زایمان کارگران زن چند روز است ؟

الف ) 75 روز                   ب) 60 روز                    ج) 90 روز            د) 100 روز


18

تشخیص بیکاری بدون اراده و میل و تاریخ وقوع بیکاری به عهده .................است .

الف ) واحد کار و امور اجتماعی محل                         ب) واحد کار و امور اجتماعی استان

ج) واحد کار و تامین اجتماعی محل                           د) واحد کارو تامین اجتماعی استان


19

مهمترین ویژگی های اخلاقی یک منشی صفت ..........................او است .

الف ) صبر و شکیبایی          ب) وقت شناسی            ج) راز داری         د) اخلاق

 

20

اگر کارمندان در ساعت مقرر وارد محل کار خود شوند ، دستگاه ساعت نگار ارقام را با چه رنگ ثبت می نمایند ؟

الف ) قرمز                       ب) سیاه                      ج) سبز               د) آبی

 

 

21

دمای پیشنهادی برای کارهای دستی نشسته چند سانتی گراد است ؟

الف ) 19 درجه سانتی گراد                                      ب) 21 درجه سانتی گراد 

 ج) 22 درجه سانتی گراد                                         د) 23 درجه سانتی گراد

 

22

نور اتاق برای امور دفتری چند لوکس می باشد ؟

الف ) 400-200            ب) 500-300             ج) 600-400             د) 700-500 لوکس

 

23

هدف از تشکیل جلسه چه نام دارد ؟

الف ) تصمیمات متأخذه    ب ) شرح مذاکرات         ج) دستور جلسه          د) صورتجلسه

 

24

کدامیک از موارد زیر از وظایف منشی جلسه نمی باشد ؟

الف ) تهیه دعوتنامه برای هریک از اعضاء                    ب) بایگانی سوابق

ج) تنظیم صورت جلسه و به امضاء رساندن آن              د) حق رأی

 

25

برای تکثیر 20 صفحه یکجا از چه دستگاهی استفاده می شود ؟

الف ) فتوکپی ریکو       ب) دستگاه سلکس         ج) فتوکپی شارپ          د) ماشین پلی کپی

 

26

هزینه این نوع تلگرام 3 برابر هزینه تلگرام عادی است .

الف ) تلگرام فوری        ب) تلگرام جواب قبول     ج ) تلگرام عادی           د) تلگرام حضوری

 

27

زمانیکه دستگاه فاکس خراب است چه چراغی روشن می شود ؟

الف ) POWER        ب) PHONE              ج) ERRORE           د) PAPER

 

28

ماشینی است ، که دارای حافظه بوده و قابل برنامه ریزی است .

الف ) فاکس               ب) تلکس                     ج) یارانه                    د) رایانه

 

29

واحد پردازش مرکزی (cup) شمال چه قسمت هایی است .

الف ) واحد کنترل ، حافظه اصلی ، واحد خروجی                                                         ب) حافظه اصلی – واحد حساب و منطق ، واحد کنترل

ج) واحد حساب و منطق ، واحد کنترل ، ثباتها

د) واحد ورودی ، خروجی ، حافظه اصلی

 

30

در کامپیوتر واحد ALU یعنی

الف ) حافظه اصلی     ب) حافظه جانبی             ج) کنترل                د) حساب و منطق

 

31

پالایش کردن نوشته ها توسط فرد متخصص را .................................... گویند .

الف )ویرایش محتوایی                ب )ویرایش          ج) ویراستار                  د) ویرایش فنی 

 

32

محل جمع آوری کلیه اسناد و مدارک تاریخی مهم یک سازمان چه نام دارد ؟

الف ) آرشیو سازمانی              ب) آرشیو شهری      ج ) آرشیو خانوادگی         د) آرشیو ملی

 

33

نموداری که مدیر یا رئیس سازمان در سمت چپ قرار گرفته چه نام دارد ؟

الف ) نمودار عمودی               ب ) نمودار مورب     ج) نمودار افقی             د) نمودار ترکیبی

 

34

در شرکت های دولتی چند درصد سرمایه آن متعلق به دولت است ؟

الف ) 45 %                          ب ) 30%              ج) 70 %                      د) 50%

 

35

کدام گزینه غلط است .

الف ) در سازمان صف کلیه کارکنان زیر نظر یک فرد کار می کنند .

ب) در سازمان ستاد مدیران مسئولیتهای خاصی دارند .

ج) فعالیتهای ستادی به فعالیتهایی گفته می شود ، که به طور مستقیم در تامین هدفهای سازمان نقش دارند .

د) ستاد عمومی شامل متخصصانی است که روی برنامه ریزی های کلی سازمان کار می کنند .

 

36

خدمت دولت ...................................................................

الف ) عبارتست از اشتغال فرد به کاری که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام کار می شود .

ب) پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها ، موسسات و یا شرکتهای دولتی .

ج) استخدام پیمانی برای انجام کار مشخص و در مدت معین صورت می گیرد .

د) مجموعه وظایف و مسئولیتی مرتبط و مستمر و مشخص است .

 

37

کدامیک از موارد زیر عامل زیان آور کار نیست .

الف ) عوامل فیزیکی        ب) عوامل روانی       ج) عوامل شیمیایی                 د) عوامل درونی

 

38

منظور از کمکهای اولیه این است که .......................................................................

الف ) نوع حادثه مشخص نماید .                           ب) روحیه بیمار را تقویت کند .

 ج) پزشک را در جریان قرار دهد.                           د) از مراکز درمانی درخواست کمک نماید 

 

39

تقسیم واحدهای اقتصادی به واحدهای عمومی – تعاونی و خصوصی مربوط به کدام نوع است ؟

الف ) نوع مالکیت    ب) هدف فعالیت     ج) نوع فعالیت    د) هدف مالکیت

 

40

علم و هنر دستیابی را ................................ گویند .

الف ) تندرستی           ب ) روانشناسی            ج) بهداشت حرفه ای            د) حقوق

 

41

برای پر رنگ کردن نوشته هنگام تکثیر از کدام کلید استفاده می شود ؟

الف ) کلید Light          ب) کلید Zoom         ج) کلید Dark            د)کلید Exposure

 

42

برای کوچک کردن به اندازه مشخص در هنگام تکثیر از چه کلیدی استفاده می شود ؟

         

 

 

 

الف)                          ب)                         ج)                              د)

 

 

43

برای باز کردن حاشیه سمت راست در صورتیکه قفل شده باشد از کدام کلید استفاده می شود ؟

الف)   +                      ب)  -                     ج)                     د)      K   

 

 

44

همه موارد جزء دستگاه ورودی رایانه است ؛ جز.....................

الف )ماوس                       ب) قلم زری                      ج) چاپگر                د) صفحه کلید

 

45

شخصی است که اولین آزمایشگاه روان شناسی را در آلمان تأسیس کرد .

الف ) ویلهم وونت            ب ) جان دیوید                     ج) کارل                        د) ماکس

 

46

قسمت های اصلی ترازنامه کدامند ؟

الف ) دارایی – در آمد – هزینه                       ب ) دارایی – بدهی – سرمایه

ج) در آمد – هزینه – برداشت                           د) سرمایه – هزینه – در آمد

 

47

نیروی انتظامی جزء کدامیک از مؤسسات است ؟

الف ) موسسأت بخش عمومی                           ب ) مؤسسات بخش انتفاعی

ج) مؤسسات بخش تعاونی                                 د) مؤسسات بخش خصوصی

 

48

مهمترین ره آورد اینترنت .............................می باشد .

الف ) Cu                   ب ) ICT                   ج) ICDL                  د) پست الکترونیکی

 

49

جهت الصاق ضمائم نامه ها بکار می رود .

الف ) ماشین دوخت   ب ) ماشین تحریر    ج) ماشین چاپ      د) سوزن

 

50

چنانچه رئیس سازمان حاضر به ملاقات با ارباب رجوع شود چه فرمی برای وی تنظیم می شود ؟

الف ) کارا فایل       ب ) فرم پیگیری    ج ) برگه پاس     د) فرم قرار ملاقات

 

 

                                                                                                                                                           


مطالب مشابه :


شرح وظایف منشی بخش

شرح وظایف منشی شرکت در دوره های باز آموزی شغلی
اداره پست

شرح وظایف اداره نظارت 3- شرکت در جلسات همکاری با سازمانهای شرح وظایف منشی
دستور العمل شرح وظایف مدیران و منشی های حوزه های اجرایی امتحانات نهایی

دستور العمل شرح وظایف مدیران و منشی های حوزه های اجرایی شرکت پژوهش و نوآوری
منشی صحنه

راکورد و حفظ تداوم در صحنه جزء وظایف اصلی منشی صحنه محسوب می شود. شرکت در جشنواره های
یک منشی خوب می بایستی بداند.

مند است به منشی گری روی می آورد و معمولا هم با انجام ندادن درست وظایف یک منشی پس شرح
نمونه سوال مسئول دفتری منشی

آشنایی با نمودار سازمانی و شرح وظایف از شرکت مخابرات از وظایف منشی
نمونه سوال مسئول دفتری منشی

آشنایی با نمودار سازمانی و شرح وظایف از شرکت مخابرات از وظایف منشی
وظایف شورای شهر

شرح وظایف شورای شهر ترین عضو و به منشی گیری دو نفر از با شرکت اعضاء خود
شرح وظایف مدیران و عوامل ثابت خدماتی هتل‌های عمره مفرده

شرح وظایف مدیران و شرح وظایف انباردار: 1. شرکت در پذیرایی نوار منشی تلفنی هتل‌ها به
وظایف شوراهای اسلامی شهر وروستا

شرح وظایف شورای شهر ترین عضو و به منشی گیری دو نفر از با شرکت اعضاء خود
برچسب :