امتحان نهایی دیماه ماشینهای الکتریکی

1- مقدار اندازه گیری توسط میکرو متر شکل مقابل چند میلیمتر است؟                                                                                                                                    

2- برقوکاری جهت تکمیل کدامیک از اعمال زیر بکارمیرود؟                                      

الف : سوهانکاری                  ب: اره کاری                    ج :  سوراخکاری                د: هیچکدام

3- مورد استفاده قلاویزچیست؟

الف:پیچ ساختن                      ب: سوراخکاری               ج: مهره ساختن                  د : صیقل کاری

4- کدام مورد ، از قسمتهای گیره نمی باشد؟

الف : دسته                           ب: فک متحرک                ج: کمان                             د: سندان

5- شاخک های کولیس برای اندازه گیری ...............است.

الف: قطر خارجی اجسام             ب: قطر داخلی اجسام      ج: طول اجسام                     د : عمق اجسام

6- کدام مورد اتصال دائم است ؟

الف : پرچکاری                      ب: لحیم کاری                  ج : جوشکاری                    د: همه موارد

7- برای تبدیل مقیاس از کدام وسیله استفاده می گردد ؟

الف: کولیس                          ب: میکرومتر                  ج: خط کش مدرج                 د : اشل

8-  کدام ابزار برای بازوبسته کردن پیچ ومهره های یک موتور مناسب نیست؟

الف : انبردست                      ب: آچاربوکس                  ج :  آچار تخت                     د: آچاررینگی

9- سمبه در چه مواقعی بکار می رود؟

الف: برای سوراخ کردن چوب       ب: برای سوراخ کردن فلز          ج: برای خط کشیدن روی فلز           د : برای نشانه گذاری روی فلز

10- جهت درآوردن شیارهای باریک از ......... استفاده می کنند .

الف :سوهان                             ب: اره                                      ج : قلم ناخنی                                د: گوه

11- کدامیک از موارد زیر جزء لوازم نقشه کشی است؟

الف : شابلون                        ب: راپیدوگراف                 ج: خط کش T                     د: همه موارد

12- یک میلیمتر برابر .......  ویک میکرو فاراد برابر .......... می باشد

الف : یک صدم متر ،  1000 فاراد            ب: یک هزارم متر ،  10- 6  فاراد         ج :  3- 10متر ،6- 10فاراد                د: هیچکدام

13- برای مرکبی کردن نقشه ها از کاغذ ............. استفاده می کنند .؟

الف : کاغذ کاهی                    ب: کاغذ پوستی                ج: کاغذ سفید                      د: کاغذ کالک

 14- نمای جانبی شکل مقابل کدام است؟

  15- اگر درمدار روشنایی فلورسنت(مدارمهتابی) ، فاز مستقیماً به لامپ وصل شده باشد ونول به کلید رفته باشد:

الف : با وصل کلید لامپ روشن نمی شود                                 ب: در صورت قطع کلید،نور لامپ حالت چشمک زن دارد       

    ج: استارتر می سوزد                                                       د: چک می سوزد

16- در مدارروشنایی  زیر کلید های 1و2 چه نوع کلیدهایی هستند؟                               

 الف : 1: یک پل – 2: صلیبی             ب: 1: تبدیل – 2: صلیبی         ج: 1: یک پل – 2: دو پل            د: هیچکدام

 17- نقش فیوز در مدار چیست؟

الف : محافظت مدار در مقابل عبور جریان زیاد                               ب: حفاظت سیمهای رابط ومنبع تغذیه

ج: حفاظت مصرف کننده ها در برابر جریان زیاد                              د : همه موارد

18- اساس کار ژنراتور ها کدام است ؟

الف : مغناطیس                   ب: تریبوالکتریک                       ج: فوتوالکتریک                         د: پیزوالکتریک

19- درمقاومت های 4 رنگی ، رنگهای اول ودوم نشاندهنده ......... ، رنگ سوم نشاندهنده........... ورنگ چهارم نشاندهنده ........ است.

 الف :  ارقام اصلی  -  تعداد صفر  -  مقدارخطا                               ب :  ارقام اصلی  -  تعداد صفر  - تلرانس

   ج :  الف وب                                                                         د :  هیچکدام

20- کدهای رنگی مقاومت 2800 اهمی با تلرانس 5 درصد کدام است؟

 الف  : قرمز- بنفش – قهوه ای – طلایی                                      ب   : قرمز – خاکستری – قرمز – طلایی

  ج   : قهوه ای- بنفش – قهوه ای – نقره ای                                د    :  قهوه ای – خاکستری – قرمز – نقره ای

21- واحد ولتاژ  .........و  واحد جریان ....... و واحد چگالی میدان ........ می باشد.

الف : ولت- آمپر- تسلا            ب: آمپر- ژول - تسلا                   ج: ولت – آمپر - ژول                  د: وات- آمپر – گاوس

22- کدام رابطه نشادهنده قانون اهم است ؟

   الف : P=U . I                     ب :  E = F/q                              ج:R = U / I                               د :   I = q / t

23- مقاومت معادل  دو شاخه  10  کیلو اهمی که باهم بصورت سری بسته شده اند، برابر ....... است.

الف : 20 کیلو اهم                        ب:  5 کیلو  اهم                     ج :  20000  اهم                      د:  الف و ج

24- درمدار موازی یکی از لامپها اتصال کوتاه شده است . چه اتفاقی می افتد؟

الف : لامپهای دیگر کم نورتر می شوند.
ب   : لامپهای دیگر پر نورترمی  شوند.

الف : نورلامپهای دیگر فرقی نمی کند.

الف :  هیچکدام

25- نیروی محرکه مغناطیسی یک بوبین که شامل 500 دور است واز آن جریا ن 4 آمپری می گذرد ، چقدر است؟

الف : 125  آمپردور                     ب:  125ولت                        ج : 2000  آمپردور                  د: 2000 ولت

26- امپر متر در مدار به صورت ....... و ولتمتر به صورت .........  با مصرف کننده قرار می گیرد.

الف : سری -   موازی                   ب : سری - سری                   ج :   موازی - موازی                 د:  موازی - سری

27- رئوستا برای کنترل .......... به کار می رود و در مدار به صورت ...... بسته می شود .

الف:شدت جریان– سری                ب:  اختلاف پتانسیل  - موازی         ج: توان – سری                   د: توان  - موازی

28- شکل موج ولتاژبرق شهر چگونه است؟

الف : مربعی                               ب : دندانه اره ای                    ج: سینوسی                              د:هیچکدام

 29- شکل مقابل نشاندهنده چیست؟

 الف : ترانزیستور                        ب: دیاک                               ج : تریستور                             د : دیود

 30-  فرمول صحیح کدام است؟

الف :   P2 / P1= η (راندمان)          ب:  1 - P2Р= РΔ            ج:    PΔ + P2 / P2= η (راندمان)      د: همه موارد

 31- علت اینکه سیم پیچ ثانویه را روی سیم پیچ اولیه پیچیده می شوند،کدام گزینه است؟

الف : برای اینکه تهویه بهتر صورت گیرد.                                   ب: برای عایق شدن بهتر             

 ج  : برای کاهش پراکندگی سیم پیچ اولیه                                     د: الف و ج

 32- با ورقه ورقه کردن هسته ترانسفورماتور تلفات فوکو ................  .

الف: افزایش می یابد                                                               ب : کاهش می یابد

ج  : ثابت می ماند                                                                   د  : هیچکدام

 33- جریان ثانویه یک ترانسفورماتور  12  آمپر است. اگر چگالی جریان 3  (آمپر بر میلیمتر مربع)باشد.قطر ثانویه کدام است؟

الف : 25/2                                ب: 4                                   ج : 25/1                                د :هیچکدام

 34- در ترانسفورماتوری سطح مقطع هسته 5/12 سانتیمتر مربع می باشد.مقدار دور برولت چقدر است؟

الف : 5/4                                  ب: 3                                   ج: 2                                      د: 5/1

 35- ترانسفورماتوردارای صدامی باشد، علت صدا کدام گزینه است ؟

الف : فرکانس شبکه کم است.                                                   ب  : فرکانس شبکه زیاد است.

ج  : هسته های ورقه ای در جای خودمحکم نیستند.                        د   : ولتاژورودی ترانس خیلی کم است.

 36- منظور از شماره مثلا 108 در ورقه های هسته E I   کدام است؟

الف :ضخامت ورق هسته               ب: اندازه پهنای ورق E           ج :اندازه طول I                د : ب  و                                                                                                                                                          

  37- منظور از ترانسفور ماتور صرفه ای کدام است؟

الف : ترانسفور ماتور افزاینده     ب : ترانسفورماتور کاهنده           ج : اتوترانسفورماتور                 د: ترانسفورماتورچند سر خروجی

 38- برای در آوردن سیم های سوخته از درون استاتورکدام روش مناسب نمی باشد؟

الف : قراردادن سیم ها در داخل حلال لاک      

 ب  : سوزاندن سیم ها با شعله ی مستقیم

 ج  : قرار دادن سیم ها در کوره ، با دمای مناسب ، به مدت چند ساعت

 د   : بریدن سیم ها ودرآوردن آنها

  39 - مناسب ترین مواد برای شستشوی الکتروموتورها کدام  مواداست؟                                                             

الف :گازوئیل                           ب: آب گرم                               ج : موادشوینده                         د: آب گرم ومواد شوینده

  40- عایق شیارها کدام است؟

الف : وارنیش                          ب: پرشمان                             ج : شارلاک                               د: سیلیکون

 41- برای از بین بردن لاک سیم لاکی کدام گزینه صحیح است؟

الف : با استفاده از وسیله تیز، لاک سیم را می تراشیم                    ب   : با استفاده از روش سوزاندن ، لاک سیم را می سوزانیم

  ج   : با استفاده از سمباده نرم ، لاک سیم را ازبین می بریم.           د    : موارد ب وج

 42- در یک پنکه برقی ، موتور لرزش دارد. علت ان کدام است ؟

الف : خرابی کلیدها                   ب: خرابی یاتاقان ها                   ج: قطع سیم پیچ سری با موتور     د: نشتی خازن

 43- اگر روی پلاک موتوری 380/220 ولت نوشته شده باشد ، درجریان سه فاز شبکه ی برق ایران بصورت ...........خواهد بود.

الف: ستاره                             ب : مثلث                                 ج : ستاره – مثلث                      د : زیگزاگ

 44- با توجه به پلاک یک موتورNs را ....... و R.P.M را ....... و 2P  را .......   می گویند.

الف: دور روتور- دور در دقیقه – تعداد قطب ها                            ب : ضریب لنگی  – دور در ثانیه –  تعداد قطبها   

 ج  :  لغزش – دور در دقیقه –  جفت قطب                                   د : دور سنکرون – دور در دقیقه – تعداد قطبها

 45- در صورت عمل نکردن کلید گریزازمرکز.............. آسیب می بیند.

الف : سیم پیچ راه انداز             ب:خازن اصلاح ضریب قدرت        ج: سیم پیچ اصلی                      د : همه موارد

 46-اتصال سربه سر در سیم پیچی یعنی  اتصال:

الف : ته کلاف اول به سر کلاف دوم                                         ب: سر کلاف اول به ته کلاف دوم

 ج   : ته کلاف اول به ته کلاف دوم                                           د : سر کلاف اول به سر کلاف دوم

 47- استاتور یک موتور القایی سه فاز 24 شیار است اگر تعداد جفت قطب این موتور 2 باشد تعداد شیارهای هرفاز زیر هر قطب .... است.

الف : 2                                 ب: 3                                       ج : 4                                     د : 6

 48- اگر تعداد قطبهای یک الکتروموتور افزایش یابد سرعت آن .........  .

الف : کاهش می یابد                 ب: افزایش می یابد                     ج : ثابت می ماند                       د: به 2 برابرافزایش می یابد

 49- گام قطبی را در محاسبات با ........ نمایش می دهند.

الف :  P                                ب:  2P                                   ج:  Yp                                    د:      Yz

 50- موتور سه فاز طبیعی می چرخدولی بیش از حد داغ می شود،علت کدام است؟

الف:     دوفاز بودن شبکه         ب: اتصال کوتاه حلقه ها              ج: طبیعی نبودن ولتاژ                 د:

سوالات امتحان نهایی درس مهارت :                                   تاریخ امتحان :    /10/87        وقت :  360 دقیقه

                                                   آزمون عملی

      تعمیر ماشینهای الکتریکی                                          ساعت شروع امتحان :  8                  صفحه 1

 

ویژه دانش آموزان شاخه کاردانش       سازمان آموزش وپرورش استان کرمان – اداره سنجش  وارزشیابی تحصیلی

 

 1-  ترانسفورماتوری با ورودی 220 ولت وخروجی 6 ولت وجریان خروجی  1 آمپر را با در نظرگرفتن ( 0.9 = ضریب بهره) محاسبه نموده ودر دو حالت بی باری و بارداری مقایسه نمایید. (فرکانس 50 هرتس وچگالی میدان 12000 گاوس)

 از دو تمرین زیر یکی را با نظر مربی وباتوجه به تجهیزات کارگاهی  انتخاب نمایید.

 دیاگرام موتور 24 شیار 4 قطب 3 فاز یک طبقه( گام کامل) را ترسیم نموده وموتور را پس از نوار بندی بااتصال به صورت ستاره

 ومثلث امتحان کنید. ( بدست آوردن جریانها در دوحالت ستاره ومثلث الزامی است).

 دیاگرام موتور 36 شیار 4 قطب 3 فاز یک طبقه (گام کامل) را ترسیم نموده و موتور راپس از نواربندی با اتصال به صورت ستاره

          و مثلث امتحان کنید( بدست آوردن جریانها در دوحالت ستاره ومثلث الزامی است).

 جواب سوالات امتحان نهایی درس مهارت :

تعمیر ماشینهای الکتریکی دی ماه 87

                                            الف                             ب                        ج                              د

1

*

 

 

 

2

 

 

*

 

3

 

 

*

 

4

 

 

*

 

5

 

*

 

 

6

 

 

 

*

7

 

 

 

*

8

*

 

 

 

9

 

 

 

*

10

 

 

*

 

11

 

 

 

*

12

 

 

*

 

13

 

 

 

*

14

 

 

*

 

15

 

*

 

 

16

 

 

 

*

17

 

 

 

*

18

*

 

 

 

19

 

 

*

 

20

 

*

 

 

21

*

 

 

 

22

 

 

*

 

23

 

 

 

*

24

 

 

 

*

25

 

 

 

*

26

*

 

 

 

27

*

 

 

 

28

 

 

*

 

29

 

 

 

*

30

 

 

 

*

31

 

 

*

 

32

 

*

 

 

33

*

 

 

 

34

 

*

 

 

35

 

 

*

 

36

 

 

 

*

37

 

 

*

 

38

 

*

 

 

39

 

 

 

*

40

 

*

 

 

41

 

 

 

*

42

 

*

 

 

43

*

 

 

 

44

 

 

 

*

45

*

 

 

 

46

 

 

 

*

47

*

 

 

 

48

*

 

 

 

49

 

 

*

 

50

 

*

 

 


مطالب مشابه :


نمونه سؤالات درس بهداشت و ایمنی کار

4- اولین قانون کار در چه سالی ترکیب شده به محصول نهایی احتراق سوالات درس آمادگي
سوالات امتحانات نهایی درس مسئول حقوق ودستمزد

سوالات نهایی تئوری درس: 131 قانون مالياتهاي مستقيم 300ساعت کار انجام داده اند
سوالات امتحانات نهایی درس مسئول حقوق ودستمزد

تاریخ امتحان: سوالات نهایی عملی درس: سوالات نهایی درس رایانه کار
سوالات امتحان نهایی خرداد 91

سوالات امتحان نهایی خرداد 91 - عدالت و قانون; فهرست سر فصل درس مطالعات اجتماعی
نحوه نگارش گزارش تحقیقی - نمونه سوالات امتحان

نحوه نگارش گزارش نهایی دستورالعمل نحوه تدوين کار نمونه سوالات امتحان پایان ترم درس
سوالات مهم درس دین و زندگی 3 (متوسطه ) که در چندین آزمون نهایی تکرار شده است .

( بیش از 230 پرسش در 23 امتحان نهایی ) » سوالات مهم درس سوالات مهم درس دین و به کار رفته
سوالات امتحان نهایی پر تکرار از کتاب زیست شناسی ۲ (سوم تجربی)به تفکیک فصول کتاب

سوالات امتحان نهایی پر تکرار از قانون تفکیک ژنها خلاصه درس و سوالات تشریحی و
توصیه هایی برای امتحان نهایی

نمونه سوالات امتحان نهایی ۴- سعی کنید در عین حال که با دقت و توجه کار روزنامه قانون.
امتحان نهایی دیماه ماشینهای الکتریکی

سوالات امتحان نهایی درس مهارت : تاریخ امتحان : /10/87
برچسب :