سوالات تستی درس حرفه وفن پایه دوم

سوالات تستی درس حرفه وفن پایه دوم

1- کدامیک از کارهای زیر مربوط به پردازش نمی باشد ؟

الف)طراحی ب)مواد و ابزار ج)تغیر مواد د) ساخت

2- عوامل موثر در رشد و تکامل فناوری کدام است؟

الف)نیاز ب)تحقیقات ج)تفکر د) همه موارد

3- PE در شمای حقیقی مدار نمایانگر کدام سیم است؟

الف)نول ب) فاز ج) سیم اتصال به زمین د)هیچکدام

4- مقاومتی 20 کیلو اهم با 5 درصد خطا را نشان می دهد نوار های رنگی آن کدام است؟

الف)قهوه ای – سیاه – نارنجی - سبز

ب)قرمز – سیاه –نارنجی - سبز

ج)قرمز – سیاه – نارنجی - آبی

د) قهوه ای – سفید – سبز - نارنجی

5-کدامیک از چوبهای زیر در تهیه مبلمان استفاده می شود ؟

الف)بلوط ب)کاج ج)نراد د)توسکا

6- از مغار در چه کارهایی استفاده می شود؟

الف) کم کندن ب)شکاف دادن ج)کنده کاری د) همه موارد

7-ترانس و دینام با چه نوع جریانی کار می کند؟

الف)مستقیم متناوب ب)متناوب مستقیم ج)مستقیم مستقیم د) متناوب متناوب

8- جنس سیم لحیم چیست؟

الف)آهن قلع ب) آهن سرب ج) قلع سرب د) قلع آلومینیوم

9- کافئین جزء کدام دسته از داروها است ؟

الف)محرک ب)کاهنده ج)مجاز د) غیر مجاز

10- رفتاری که به فرد و جامعه ضرر می رساند چه نام دارد؟

الف)رفتار کم خطر ب)رفتار سالم ج)رفتار پر خطر د) رفتار مفید

حرفه و فن پايه دوم

1-سيم اتصال به زمين وسيله حفاظتي كدام خطر ناشي از جريان برق مي باشد ؟

الف: اتصال كوتاه ب: اتصال سيم فاز به زمين

ج: اتصال سيم فاز به بدنه فلز وسايل برقي

د: اتصال دو سيم حامل جريان برق به يكديگر

2- كدام گزينه مربوط به ورودي يك سيستم است ؟

الف: ابزار نيروي انساني ب: طراحي – تغيير مواد

ج: وسايل ، ساخت د: ابزار و ساخت

3- دانشمندان با استفاده از چه عاملي توانسته اند به اختراع يا كشف تازه اي دست يابند ؟

الف: نياز ب: كنجكاوي ج: تحقيقات علمي د: تفكر

4- نوار رنگي سوم روي مقاومت نشاندهنده چيست ؟

الف: درصد خطاي مقاومت ب: تعداد صفرها در مقاومت

ج: شماره عدد دوم مقاومت د:شماره عدد اول مقاومت

5- عمل تقويت كنندگي امواج توسط كدام قطعه الكترونيكي انجام شود ؟

الف: ترانزيستور ب: ديود ج: مدار مجتمع د: خازن

6- كار ديودها در مدار الكترونيكي چيست ؟

الف: كنترل مقدار جريان در مدار ب: ذخيره انرژي

ج: تبديل جريان متناوب به مستقيم د: تبديل جريان مستقيم به متناوب

7-مهمترين عاملي كه باعث خالي شدن ذخاير آب و آلودگي آن مي شود چيست ؟

الف: پيشرفت صنعت ب: افزايش جمعيت

ج: استفاده بيش از حد د: توسعه ي شهرها

8- چه عاملي در تصميم گيريها به فرد كمك مي كنند تا عاقلانه تر رفتار كند.

الف: انتخاب دوست خوب ب: تصميم گيري درست

ج: بررسي پيامد مثبت و منفي د: مشورت كردن

9- آنتي بيوتيك ها جزء كدام دسته از انواع داروهاست ؟

الف: محرك ب: غير محرك ج: مجاز د: غير مجاز

10- سختي و نرمي چوب را با چه وسايلي اندازه گيري مي كنند ؟

الف: مغار ب:رنده ج: سوهان د: گزينه الف و ب

11- براي اينكه چوبها سريعتر خشك شوند در بين رديف هاي چوب چه چيزي قرار ميدهند ؟

الف : الوار ب: تراورس ج: چوب دستك د: گوه

12- مهم ترين وسيله براي اتصال موقت چيست ؟

الف:پيچ و مهره ب: چسب ج: پرچ د: لحيم كاري

13-سيم لحيم را بيشتر از چه جنسي مي سازند ؟

الف: قلع و روي ب: سرب و قلع ج: سرب و روي د: قلع و مس

14- براي گرم كردن محل لحيم كاري از چه وسيله اي استفاده مي شود ؟

الف: هويه ب: سيم لحيم

ج: شعله هاي چراغ كوره اي د: روغن لحيم

15- كدام مورد در صنعت الكترونيك كاربرد دارد .

الف :جوشكاري ب : پيچ و مهره ج: پرچ د: لحيم كاري

16- سپيدار و توسكا داراي چه نوع چوبي هستند ؟

الف: سخت ، نرم ب: نرم ، سخت

ج: نرم ، نرم د: سخت ، سخت

17- تغييري كه در اثر استقاده از دارو در بدن بوجود مي آيد به چيزي بستگي دارد ؟

الف : شكل دارو ب: نوع دارو

ج: مقدار مصرف دارو د: رنگ دارو

18- در ترانزيستور كدام پايه بعنوان كنترل كننده است ؟

الف: اميتر ب: كلكتور ج: بيس د: گزينه الف و ج

19- مهمترين عامل در توسعه فناوري اطلاعات چيست ؟

الف: خازن ب: تراشه ج: ترانزيستور د: ترانسفورماتور

20- f واحد اندازه گيري كدام قطعه الكترونيكي است .

الف : ديود ب: مدار مجتمع ج: خازن د: مقاومت

21- معدل دانش آموزان در كدام مرحله از سيستم رايانه محاسبه مي شود .

الف : ورودي ب: خروجي ج: پردازش د: گزينه ب و ج

22- كدام يك از رفتارها جزء رفتارهاي ناسالم پر خطر مي باشند .

الف : ورزش نكردن ب: استفاده بي رويه از داروها

ج: ايجاد سر و صدا د: ريختن زباله در كوچه

«سوالات چهار گزینه ای حرفه و فن دوم»

1. اطلاعاتی که بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود جزء کدام قسمت سیستم است؟

الف- ورودیب- پردازشج- خروجید- هیچکدام

2. اتصال دو سیم حامل جریان الکتریکی به یکدیگر را چه می گویند؟

الف- اتصال زمینب- اتصالکوتاهج- اتصالموقتد- اتصالدائم

3. مواد اصلی سازنده آی سی IC چیست؟

الف- سیلیکون ب- کربنج- تراشهد- ژرمانیوم

4. با ساخت ............................ تحولی در طراحی مدارهای الکترونیکی پدید آمد.

الف- مقاومتب- خازنج- ترانزیستورد- دیود

5. از این وسیله برای یک سو سازی جریان برق متناوب به مستقیم استفاده می شود؟

الف- مقاومتب- خازنج- ترانزیستورد- دیودمعمولی

6. واحد اندازه گیری خازن چیست؟

الف- اهمب- کیلواهمج- فارادد- آمپــر

7. کنترل مقدار جریان و ولتاژ وظیفه کدام قطعه می باشد؟

الف- مقاومت ب- خازنج- ترانزیستورد- دیود

8. ماده اصلی بیشتر مقاومت ها چیست؟

الف- سیلیکونب- کربنج- تراشهد- ژرمانیوم

9. وسایل الکترونیکی با جریان برق ....................... و ولتاژ ......................... کار می کنند؟

الف- مستقیم ـ 220 ولتب- متاوبـ 220 ولت

ج- مستقیم ـ 3 تا 12 ولتد- متاوب 3 تا 12 ولت

10. در مدار کلید دو پل سیم فاز ورودی کلید به کدام پیچ کلید وصل می شود؟

الف- مشترکب- غیرمشترک1ج- غیرمشترک2د- دوغیرمشترک

11. PE نشان دهنده کدام سیم است؟

الف- نولب- فازج- اتصالزمیند- هیچکدام

 

 

12. شمای فنی جعبه تقسیم کدام است؟

الف- ب- ج- د-

13. چرا در ایران حوادث ناشی از برق زیاد است؟

الف- عدم استفاده از وسایل ایمنیب- عدماستفادهازفیوز

ج- عدم استفاده از سیم اتصال به زمیند- عدماستفادهازوسایلحفاظتی

14. اتصال سیم فاز به بدنه وسیله برقی چه خطری ایجاد می کند؟

الف- جرقهب- آتشسوزیج- برقگرفتگید- قوسالکتریکی

15. برای پیشگیری از خطرات برق افرادی که با برق کار می کنند باید با چه چیز آشنا باشند؟

الف- حفاظتب- سیماتصالبهزمینج- کارفیوزد- حفاظت و ایمنی در برق

16. به کارهایی که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام می شود چه می گویند؟

الف- ورودیب- پردازشج- خروجید- هیچکدام

17. کدام مورد دستگاه خروجی رایانه است؟

الف- صفحه کلیدب-ماوسج- چاپگرد- میکروفن

18. طراحی، جزء کدام قسمت سیستم است؟

الف- ورودیب- پردازشج- خروجید- هیچکدام

19. انسان برای ایجاد تغییرات در پدیده ها از چه چیزهایی استفاده می کند؟

الف- قوانین علمیب- تجربیاتگذشتهج- تحقیقاتعلمید- گزینهالفوب

20. دانشمندان با استفاده از نتایج ............................... به کشف یا اختراع تازه موفق می شوند.

الف- علوم جدیدب- تحقیقاتعلمیج- تکنولوژیپیشرفتهد- فنآوری

1 – دانشمندان با استفاده از نتایج..................به کشف یا اختراع تازه موفق میشوند

الف: علوم جدید ب: تحقیقات علمی ج: تکنولوژی پیشرفته د: فناوری

2- انسان برای ایجاد تغییرات در پدیده ها از چه چیز هایی استفاده می کند؟

الف: قوانین علمی ب:تجربیات گذشته ج:تحقیقات علمی د : الف و ب صحیح است

3- طراحی جزء کدام قسمت سیستم است ؟

الف : ورودی ب: پردازش ج:خروجی د:هیچکدام

4- کدام مورد دستگاه خروجی رایانه است؟

الف: صفحه کلید ب: موس ج: چاپگر د:میکروفن

5- کارهایی که برای تبدیل ورودی به یک محصول انجام می شود چه می گویند ؟

الف : ورودی ب: پردازش ج:خروجی د:هیچکدام

6- برای پیشگیری از خطرات برق افرادی که با برق کار می کنند باید با چه چیز آشنا باشند؟

الف: حفاظت ب: سیم اتصال به زمین ج:کار فیوز

د: حفاظت وایمنی در برق

7- اتصال سیم فاز به بدنه وسیله برقی چه خطری ایجاد میکند؟

الف: جرقه ب: آتش سوزی ج: برق گرفتگی د: قوس الکتریکی

8- چرا در ایران حوادث ناشی از برق زیاد است؟

الف: عدم استفاده از وسایل ایمنی ب: عدم استفاده از فیوز

ج: عدم استفاده از سیم اتصال به زمین د: عدم استفاده ازوسایل حفاظتی

9- ساخت .................را می توان آغاز توسعه الکترونیک نامید.

الف: خازن ب: ترانزیستور ج: لامپهای دیود و تریود د: تراشه

10- PE نشان دهنده کدام سیم است؟

الف: نول ب: فاز ج: اتصال زمین د: هیچکدام

11- در مدار کلید دو پل سیم فاز ورودی کلید به کدام پیچ کلید وصل می شود؟

الف: مشترک ب: غیر مشترک 1 ج: غیر مشترک 2 د: دو غیر مشترک

12- وسایل الکترونیکی با جریان برق ...............و ولتاژ.....................کار می کنند؟

الف: مستقیم-220 ولت ب: متاوب - 220ولت

ج: مستقیم - 3 تا12 ولت د: متاوب 3 تا 12 ولت

13- ماده اصلی بیشتر مقاومت ها چیست؟

الف: سیلیکون ب: کربن ج: تراشه د: ژرمانیوم

14- جریان مورد نیاز در وسایل الکترونیکی چگونه تامین می شود؟

الف: باتری ب: آدابتور ج: ژنراتور د: الف وب صحیح است

15- واحد اندازه گیری خازن چیست؟

الف: اهم ب: کیلو اهم ج: فاراد د: آمپر

16- از این وسیله برای یکسو سازی جریان برق متناوب به مستقیم استفاده می شود؟

الف: مقاومت ب:خازن ج: ترانزیستور د:دیود معمولی

17- با ساخت .........تحولی درطراحی مدار های الکترونیکی پدید آمد.

الف: مقاومت ب:خازن ج: ترانزیستور د:دیود

18- مواد اصلی سازنده آی سی ic چیست ؟

الف: سیلیکون ب: کربن ج: تراشه د: ژرمانیوم

19- اتصال دو سیم حامل جریان الکتریکی به یکدیگر را چه می گویند ؟

الف: اتصال زمین ب: اتصال کوتاه ج: اتصال موقت

د: اتصال دائم

20- اطلاعاتی که بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود جزء کدام قسمت سیستم است ؟

الف : ورودی ب: پردازش ج:خروجی د:هیچکدام

21- کنترل مقدار جریان و ولتاژ وظیفه کدام قطعه می باشد؟

الف: مقاومت ب:خازن ج: ترانزیستور د:دیود

22- چه عاملی موجب خالی شدن ذخایر آب نمی شود؟

الف: افزایش جمعیت ب: پیشرفت صنعت

ج: توسعه شهر نشینی د: آلودگی آبهای زیر زمینی

23- ورزش نکردن چه نوع رفتاری است؟

الف: ناسالم پر خطر ب: ناسالم کم خطر ج:سالم د:الف وب

24- مسکن چه نوع دارویی است؟

الف: کاهنده غیرمجاز ب: کاهنده مجاز

ج: محرک غیرمجاز د: محرک مجاز

25- از چوبهای پهن برگ در چه کاری استفاده می شود؟

الف: تهیه روکش ب: کاغذ سازی

ج:ساخت تراورس د:کارهای ساختمانی

26- چه نوع چوبی قابل رنگ کردن وپرداخت می باشد؟

الف:چوبی که خشک باشد ب: تازه قطع شده باشد ج: چوبهای پهن برگ د:چوبهای سوزنی برگ

27- چه عاملی درزمان خشک شدن چوب در هوای آزاد نقش دارد؟

الف: نوع چوب ب: ضخامت چوب ج: رطوبت اولیه د: الف وب صحیح است

28- چوب های خشک شده در کوره چوب خشک کنی فاقد پوسیدگی وحشره زدگی است چرا ؟

الف : به علت سیستم کوره ب:به علت کوتاه بودن زمان خشک شدن

ج: نوع چوبی که در کوره خشک می شود د: همه موارد

29- سیم لحیم آلیاژ چه فلزاتی است ؟

الف: سرب و روی ب: قلع و سرب ج: قلع و روی د:قلع و مس

30- در مورد جوشکاری کدام گزینه صحیح است ؟

الف: ازدستگاه هویه دستی استفاده می شود ب:فقط الکترود ذوب می شود

ج: ترانس های جوشکاری با جریان مستقیم کار میکنند د: الکترود و محل اتصال ذوب می شوند

سوالات چهار گزینه ای درس حرفه و فن پایه ی دوم

1- کدام یک از این قطعات در ماشین های خودکار صنعتی به کار می رود؟

الف- خازن ب- دیود ج- ترانزیستور د- مقاومت

2- قوس الکتریکی چگونه بوجود می آید؟

الف- در اثر اتصال کوتاه ب- در اثر اتصال سیم فاز به زمین

ج- در اثر اتصال سیم فاز به بدنه وسایل برقی د- در اثر برق گرفتگی

3_کاربرد مغار چیست؟

الف- ساییدن چوب ب-اندازه گیری ج-کنده کاری د- برش چوب

4-کدام درخت در گروه پهن برگان قرار دارد؟

الف- نراد ب-بلوط ج-کاج ایرانی د- سرو

5-کدام رفتار در گروه رفتارهای ناسالم پر خطر قرار دارد؟

الف-پرخوری کردن ب-ورزش نکردن ج- سیگار کشیدن د- استفاده ی زیاد از تنقلات

6- مشروبات الکلی جز داروهایی................... می باشند.

الف- مجاز ب- غیر مجاز ج- کاهنده د- محرک

7- یک آهنگر برای اتصال دایم دو قطعه اهن از چه روشی باید استفاده کند؟

الف- لحیم کاری ب- جوشکاری ج- پیچ و مهره د- پرچ کاری

8- تبدیل رنده به غذاساز در اثر تاثیر کدام عامل ایجاد شده است؟

الف- نیاز ب- تحقیقات علمی ج- کنجکاوی و تفکر د- پیشرفت علم

9- عامل اصلی خشک شدن چوب در کوره چیست؟

الف- نوع چوب ب- نور خورشید ج- زمان طولانی د- جریان هوای گرم

10- کدام گزینه از علایم نقشه می باشد؟

الف- جدول مشخصات ب- شاخص ج- راپید د- تار

به نام خدا

نمونه سوالات حرفه وفن سال دوم سال تحصیلی 88-87

سوالات

ردیف

کارنامه ای که توسط دستگاه چاپگر چاپ می شودیا روی صفحه نمایش داده می شود به عنوان ..........سیستم است.

1- ورودی 2- پردازش 3- خروجی 4- چاپ

1

با استفاده از کدام گزینه ی زیر یک روش علمی یایک محصول جدید

به وجود می آید؟

1- تحقیقات علمی 2- فناوری 3- علم

4- تولیدات فناوری

2

وظیفه ی اصلی مقاومت ها در مدارهای الکتریکی کدام است ؟

1 - تقویت امواج 2- ذخیره ی انرژی الکتریکی

3-کنترل مقدار جریان وولتاژ 4-یک سوسازی

3

در نقشه ی حقیقی مدارها سیم اتصال به زمین رابا چه حروفی نمایش می دهند؟

MP-4 L 1-3 N-2 PE-1

4

کافئین نوعی داروی ......است ومیزان فعالیت بدن را ..... می دهد؟

1- محرک- افزایش 2- آرام بخش- افزایش

3- کاهنده – کاهش 4- محرک – کاهش

5

کدام گزینه در مورد آب آشامیدنی مناسب نیست ؟

1- زلال 2- دارای مزه 3- سالم 4- بدون

6

خشک کردن چوب در هوای آزاد بسته به ........و..........طولانی

می شود.

1- مقدار حرارت وضخامت آن 2- ضخامت چوب و اندازه آن

3- نوع چوب وضخامت آن 4- نوع چوب و مقدارحرارت

7

به چه علت از پهن برگان درساخت کارهای تزئیناتی استفاده می شود؟

1- الیاف فشرده 2- تنوع رنگ

3- سختی 4- هیچکدام

8

از کدام دستگاه زیر برای جوشکاری استفاده میشود؟

1- دینام 2- ترانس 3- هویه 4- موارد 1و2

9

کدام اتصال به وسیله ی پیچ ومهره به هم متصل می شود؟

1- اتصال دائم 2- اتصال جدانشدنی 3- اتصال موقت 4- موارد 1و2

 

نمونه سئوال حرفه و فن دوم

بسمه تعالی

سئوالات درس حرفه وفن پایه ی دوم راهنمایی

1- درستی یا نادرستی جملات زیر را با حروف (ص ) یا ( غ ) مشخص کنید.

1-1 برای تولید محصولات فناوری نیازی به تغییر دادن مواد اولیه نیست. ( )

1-2 در جریان متناوب جهت جریان و مقدار آن همواره ثابت است . ( )

1-3 یک متر مکعب آب آلوده 4000متر مکعب آب پاکیزه را آلوده می کند . ( )

1-4 پایداری و وفادارماندن به به تصمیم درست خیلی آسان می باشد . ( )

1-5 داروهای که ورزشکاران برای دوپینگ استفاده می کنند جزء داروهای محرک می باشد ( )

1-6 همه ی خطرات ناشی از جریان برق را می توان به وسیله سیم اتصال به زمین(ارت ) رفع کرد.( )

2- گزینه صحیح را با علامت ( ) مشخص کنید .

2-1 حذف کدام یک از مراحل ساخت یک وسیله (محصول فناوری ) ممکن است خطراتی برای مصرف کننده ایجاد کند ؟

الف- فرآیند ( ) ب- دانش و مهارت ( ) ج- ارزشیابی ( ) د- طراحی ( )

2-2 کدام یک از موارد زیر مربوط به ورودی یک سیستم نمی باشد؟

الف- نیروی انسانی ( ) ب- طراحی ( )ج-مواد و ابزار ( )د- سرمایه و انرژی ( )

2-3 اگر در اثر باد شدید سیم های برق در یکی از خیابان ها بریده شود . احتمال کدام یک از خطرات ناشی از جریان برق بیشتر است؟

الف- اتصال کوتاه ( ) ب- اتصال سیم فاز به بدنه فلزی وسایل برقی ( ) ج- اتصال سیم فاز به زمین ( ) د- مورد الف و ج ( )

2-4 در جمله ی ((نجار با برش چوب آن ها را با چسب و میخ به هم اتصال می دهد و میز چوبی می سازد )) پردازش کدام است ؟

الف- نجار ( )ب- چسب و میخ ( ) ج- اتصال قطعات چوبی ( ) د- میز چوبی ( )

2-5 کدام یک از قطعات الکترونیکی زیر برای تبدیل جریان متناوب به جریان مستقیم در مدارهای الکترونیکی به کار میرود ؟(شمای فنی دیود مدنظر است )

الف- ( ) ب- ( ) ج- ( ) د- ( )

2-6 کدام یک از رفتار های ناسالم زیر در گروه رفتار های پر خطر قرار می گیرد؟

الف-مشورت با همسالان ( )ب- ورزش نکردن( )ج- مسواک نزدن ( )د- خوردن تنقلات زیاد ( )

2-7 اختراع کدام قطعه الکترونیکی زیر موجب کم حجم شدن و ارزان تر شدن وسایل الکترونیکی گردیده است ؟

الف- دیود ( ) ب- ترانزیستور ( ) ج- آی – سی ( ) د- مقاومت ( )

3- جا های خالی زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

3-1 تغییراتی که در اثر استفاده از داروها در بدن ایجاد می شود بستگی به ..................آن دارو دارد .

3-2 مناسب ترین آب برای آشامیدن آب .................................... است .

3-3 به تغییر جهت جریان الکتریکی در واحد زمان ............................. می گویند .

3-4 به صفحاتی که بر روی آن ها قطعات الکترونیکی نصب می شود ........................ گفته می شود .

3-5 آن چه به عنوان محصول نهایی از یک سیستم بدست می آید ............................. نام دارد.

توجه: در سئوالات بالا اگر خط خوردگی وجود داشته باشد نمره آن سئوال برای شما منظور نخواهد شد

4- برای تولید یک محصول فناوری به چه نکاتی باید توجه کرد؟ ( چهار مورد ذکر کنید)

5- هریک از موارد زیر مربوط به کدام یک ازسه قسمت اصلی سیستم مربوط می شوند ؟ نام آن را در مقابل هریک بنویسید

1- کارنامه قبولی شما دانش آموز عزیز ( )

2- کندن خیابان توسط شرکت گاز ( )

3- تخم مرغ روغن و نمک جهت تهیه نیمرو ( )

4- تفکیک نامه ها بر اساسی کدپستی در اداره پست ( )

6- حفاظت الکتریکی چیست ؟

7- من چیستم ؟ (( قطعه ای الکترونیکی هستم که جریان الکتریکی را فقط در یک جهت عبور می دهم .))

الف- نام من : ....................... ب- جنس من : ..................................

ج- دو نمونه از انواع من : ......................و ........................

8- وظیفه خازن را بنویسید ؟

9- کار مقاومت چیست ؟ دو مورد از انواع مقاومت ها را بنویسید؟

10- چه عواملی باعث آلودگی و خالی شدن ذخایر آب می شود ؟ ( چهار مورد نام ببرید)

11- رفتار های ناسالم کم خطر به چه رفتار های گفته می شود ؟ مثال بزنید

12- دارو چیست ؟

13- دارو های کاهنده به چه داروهای گفته می شود ؟ مثال بزنید

14- داروی غیر مجاز به چه داروی گفته می شود ؟ مثال بزنید

15 به مدارهای زیر توجه کنید . در مدار الف مدار سری و مدار ب مدار موازی مدنظر است

1- در مدار(( الف ))با سوختن یکی از لامپ ها چه تغییری پیش می آید ؟ توضیح دهید

2- در مدار(( ب)) با سوختن یکی از لامپ ها چه اتفاقی می افتد ؟ توضیح دهید

موفق و منصور باشید

 

نمونه سوال خردادی حرفه و فن دوم

بسمه تعالی نام: .................. نام خانوادگی : ............................

ماده امتحانی : حرفه و فن پایه : دوم

مدرسه : فجر قلعه حسین آباد تاریخ آزمون : 24/ 2 /90 مدت آزمون : 40 دقیقه

الف- پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید: (75/0)

1- کدام قطعه در الکترونیک جریان متناوب را به مستقیم تبدیل می کند؟

الف- مقاومت ¨ ب- ترانزیستور ¨ ج- دیود معمولی ¨ د- خازن ¨

2- کدام گیاه در گروه گل های روز کوتاه قرار دارد؟

الف- ختمی ¨ ب- کاکتوس ¨ ج- میخک ¨ د- اطلسی ¨

3- در فصل تابستان مدت نگه داری شیر پاستوریزه در یخچال چند روز است؟

الف- 2 ¨ ب- 1 ¨ ج- 3 ¨ د- 4 ¨

ب- در جاهای خالی کلمه مناسب بنویسید: (1)

4- اتصال سیم ...................... به زمین باعث ایجاد جرقه و آتش سوزی می شود.

5- از بیماری های مشترک بین انسان و دام .................. و................... را می توان نام برد.

6- کودها به دو دسته اصلی آلی و .................... تقسیم می شوند.

ج- پاسخ کوتاه بدهید: (75/0)

7- یک ابزار برای تشخیص سختی و نرمی چوب نام ببرید. (.........................)

8- نام وسیله حفاظتی برای نگاه کردن به شعله جوش کاری چیست؟ (.........................)

9- خطوط نازک داخل دوربین نقشه برداری چه نام دارد؟ (.........................)

د- صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید: (75/0)

10- جدول مشخصات نقشه در سمت راست و پایین نقشه رسم می شود. ص ¨غ ¨

11- گل نرگس حداقل به دمای 5 و حداکثر 16 درجه سانتیگراد نیاز دارد. ص ¨غ ¨

12- در ایران پرورش گاو، گوسفند و بز در درجه اول اهمیت قرار دارد. ص ¨ غ ¨

ه- به سوالات تشریحی پاسخ دهید:

13- ورودی رایانه چیست و این کار با چه وسیله ای انجام می گیرد؟ (5/0)

14- عواملی که موجب خالی شدن ذخائر آب و آلودگی آن می شوند را نام ببرید. 2مورد ( 5/0)

15-اصطلاحات زیر را در ساختمان سازی تعریف کنید: (5/0)

الف- پاگرد :..........................................................

ب- سقف :............................................................

16- دو مورد از نکاتی که در تهیه، پخت و نگه داری غذا باید رعایت شود را بنویسید. (5/0)

17- خطرات و حوادث آشپزخانه بیش تر شامل چه مواردی است؟ 2مورد (5/0)

18- دو الیاف زیر مربوط به کدام نوع الیاف طبیعی هستند: (5/0)

الف- پنبه نسوز (.............................) ب- ابریشم (.............................)

19- دو روش از روش های تکثیر غیر جنسی گیاهان را نام ببرید. (5/0)

20- مواد غذایی متراکم (کنسانتره) را تعریف کنید. (5/0)

21- کنسرواسیون یعنی چه؟ (25/0)

22- ترکیبات اصلی شیر گاو را نام ببرید. 2مورد (5/0)

موفق و سربلند باشید

 

نمونه سوال خردادی حرفه و فن دوم

بسمه تعالی نام: .................. نام خانوادگی : ............................

ماده امتحانی : حرفه و فن پایه : دوم

مدرسه : فجر قلعه حسین آباد تاریخ آزمون : 24/ 2 /90 مدت آزمون : 40 دقیقه

الف- پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید: (75/0)

1- کدام قطعه در الکترونیک جریان متناوب را به مستقیم تبدیل می کند؟

الف- مقاومت ¨ ب- ترانزیستور ¨ ج- دیود معمولی ¨ د- خازن ¨

2- کدام گیاه در گروه گل های روز کوتاه قرار دارد؟

الف- ختمی ¨ ب- کاکتوس ¨ ج- میخک ¨ د- اطلسی ¨

3- در فصل تابستان مدت نگه داری شیر پاستوریزه در یخچال چند روز است؟

الف- 2 ¨ ب- 1 ¨ ج- 3 ¨ د- 4 ¨

ب- در جاهای خالی کلمه مناسب بنویسید: (1)

4- اتصال سیم ...................... به زمین باعث ایجاد جرقه و آتش سوزی می شود.

5- از بیماری های مشترک بین انسان و دام .................. و................... را می توان نام برد.

6- کودها به دو دسته اصلی آلی و .................... تقسیم می شوند.

ج- پاسخ کوتاه بدهید: (75/0)

7- یک ابزار برای تشخیص سختی و نرمی چوب نام ببرید. (.........................)

8- نام وسیله حفاظتی برای نگاه کردن به شعله جوش کاری چیست؟ (.........................)

9- خطوط نازک داخل دوربین نقشه برداری چه نام دارد؟ (.........................)

د- صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید: (75/0)

10- جدول مشخصات نقشه در سمت راست و پایین نقشه رسم می شود. ص ¨غ ¨

11- گل نرگس حداقل به دمای 5 و حداکثر 16 درجه سانتیگراد نیاز دارد. ص ¨غ ¨

12- در ایران پرورش گاو، گوسفند و بز در درجه اول اهمیت قرار دارد. ص ¨ غ ¨

ه- به سوالات تشریحی پاسخ دهید:

13- ورودی رایانه چیست و این کار با چه وسیله ای انجام می گیرد؟ (5/0)

14- عواملی که موجب خالی شدن ذخائر آب و آلودگی آن می شوند را نام ببرید. 2مورد ( 5/0)

15-اصطلاحات زیر را در ساختمان سازی تعریف کنید: (5/0)

الف- پاگرد :..........................................................

ب- سقف :............................................................

16- دو مورد از نکاتی که در تهیه، پخت و نگه داری غذا باید رعایت شود را بنویسید. (5/0)

17- خطرات و حوادث آشپزخانه بیش تر شامل چه مواردی است؟ 2مورد (5/0)

18- دو الیاف زیر مربوط به کدام نوع الیاف طبیعی هستند: (5/0)

الف- پنبه نسوز (.............................) ب- ابریشم (.............................)

19- دو روش از روش های تکثیر غیر جنسی گیاهان را نام ببرید. (5/0)

20- مواد غذایی متراکم (کنسانتره) را تعریف کنید. (5/0)

21- کنسرواسیون یعنی چه؟ (25/0)

22- ترکیبات اصلی شیر گاو را نام ببرید. 2مورد (5/0)


 

نمونه سوال حرفه و فن دوم فصل ساختمان سازی

1- برای ساخت یک بنا (ساختمان) چه مراحلی را باید طی کرد؟ 5/0

2- مهندس نقشه بردار برای اندازه گیری ابعاد و زوایای زمین از چه وسایلی استفاده می کند؟ 5/0

3- مهندس نقشه بردار از خط کش بلندی که ................... نامیده می شود، استفاده می کند. 25/0

4- در دوربین های نقشه برداری « تار » چیست؟5/0

5- نقشه خانه را تعریف کنید. 5/0

6- نقشه خانه از اتصال منطقی و مناسب ..................................... به دست می آید. 25/0

7- هر نقشه ساختمانی باید دارای چه علایمی باشد؟(چهار مورد)1

8- کادر نقشه چیست؟5/0

9- محل رسم نقشه در چه مکانی از کاغذ است و چه مشخصاتی باید داشته باشد؟75/0

10- جدول مشخصات نقشه شامل چه مواردی است و بیشتر در کجای کاغذ رسم می شود؟5/1

11- علامت شمال برای چه منظور استفاده می شود و در کجای نقشه رسم می گردد؟1

12- وسایل مورد نیاز برای نقشه کشی ساختمان را نام ببرید.(چهار مورد)1

13- کار وسایل زیر را بنویسید: الف- تخته رسم ب- خط کش T 1

14- برای رسم نقشه با مداد از کاغذ ................... و برای رسم نقشه با جوهر از کاغذ ................... استفاده می شود.5/0

15- اجزای اصلی ساختمان را نام ببرید.(چهار مورد)1

16- عرض، طول و عمق« پی ها» به چه عواملی بستگی دارد؟5/0

17- برای ساخت ستون یک ساختمان از چه چیزهایی استفاده می شود؟75/0

18- دیوار چگونه به وجود می آید؟5/0

19- انواع دیوار را نام ببرید. 5/0

20- دیوار « حمال » را توضیح دهید و نام دیگر آن را ذکر نمایید. 75/0

21- ضخامت دیوار حمال به چه عواملی بستگی دارد؟/0

22- تعداد مناسب پله ها در ساختمان چند عدد است؟25/0

23- پاگرد چیست؟25/0

24- در ساختمان های مسکونی ارتفاع پله ها از ............ تا .............. سانتی متر و اندازه کف پله ها حدود ............ سانتی متر است. 75/0

25- مواد غذایی ممکن است در چه مراحلی به میکروب آلوده یا فاسد شوند؟ 5/0

26- چرا عرضه بهداشتی غذا در مکان های عمومی موضوع بسیار مهم است؟5/0

27- قوانین و آئین نامه های بهداشت مواد غذایی در چه زمینه هایی تهیه می شوند؟ 1

29- سه مورد از غذاهای مفید که باید در میان وعده استفاده شوند را نام ببرید.75/0

29- سه مورد از نکاتی که در تهیه، پخت و نگه داری غذا باید رعایت شود را بنویسید.75/0

30- چرا مواد غذایی به خصوص گوشت و مرغ باید خوب پخته شود؟ 25/0

31- در صورت استفاده مجدد از غذای پخته شده به چه نکته ای باید توجه کرد؟25/0

32- خطرات و حوادث موجود در آشپزخانه ها بیش تر شامل چه مواردی است؟ نام ببرید.(دو مورد)5/0

 

سوالات دی ماه 1389 حرفه و فن دوم راهنمایی سوالات دی ماه 1389 حرفه دوم

سؤالات تستی(هر سؤال 25/0 نمره)

1- کدام گزینه موجب پیشرفت فنّاوری می شود؟

الف) آسان تر شدن کارها ب) علم ج) تولیدات فنّاوری د) افزایش سرعت

2- قطعه الکترونیکی که ذخیره انرژی می کند؟

الف) مقاومت ب) دیود ج) ترانزیستور د) خازن

3- داروهایی که توسط پزشک تجویز می شود را می گویند؟

الف) مجاز ب) غیر مجاز ج) محرک د) کاهنده

4- کدام یک از درختان زیر جزء سوزنی برگان است؟

الف) بلوط ب) گردو ج) تبریزی د) کاج

5- چراغ کوره ای برای گرم کردن کدام وسیله ی زیر مورد استفاده قرار می گیرد؟

الف) الکترود ب) لحیم ج) هویه برقی د) هویه دستی

جای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.(هر جای خالی 25/0 نمره)

6- به مجموعه ای از مواد خام،ابزار،وسایل و نیروی انسانی در یک سیستم، .........................گفته می شود.

7- با ساخت قطعه ............................. تحولی در طراحی مدارهای الکترونیکی پدید آمد..

8- دوستی با افراد ناباب و معاشرت های ناسالم،بیماری خطرناکی مانند ...................... را به دنبال دارد.

9- خشک کردن چوب در هوای آزاد به ............................. و ضخامت آن بستگی دارد.

10- لحیم کاری در صنعت ................................... کاربرد فراوانی دارد.

جملات صحیح را با (ص) و غلط را با (غ) مشخص کنید.(هر سؤال25/0 نمره)

11- نتایج تحقیقات علمی و صنعتی اغلب به پیدایش یک روش علمی منجر می شود . ص oغ o

12- کار اصلی دیود در مدار الکترونیکی،کنترل مقدار ولتاژ و جریان است ص oغ o

13- مصرف داروهای کاهنده باعث افزایش ضربان قلب می شود. ص oغ o

14- پهن برگان معمولا دارای چوب های سخت هستند. ص oغ o

15- ترانس ها با جریان برق مستقیم کار می کنند. ص o غ o

سؤالات کوتاه پاسخ

16- آیا کامپیوتر یک سیستم است؟چرا؟

17- ماده اصلی سازنده بیشتر مقاومت ها چه نام دارد؟

18- کدام جزء محیط زیست به" بستر حیات" معروف است؟ 19- جنگل های ایران عمدتا دارای کدام درختان می باشند؟

سؤالات تشریحی

21- سیستم را تعریف کنید؟

22- وظیفه اصلی دیود معمولی را در مدار بنویسید؟

23- افزایش جمعیت چگونه باعث افزایش آلودگی هوا می شود؟

24- مزایای خشک کردن مصنوعی چوب را نسبت به روش طبیعی بنویسید؟

25- لحیم کاری را تعریف کنید؟

میکرو سوالات حرفه و فن دوم

واحد ١ - فناوری و سیستم

١- مراحل ساخت یک وسیلھ (محصول فناوری) را نام ببرید. ٢- بسیاری از مھارت ھا در اثر...... و بھ دست آوردن....... کسب می شود. ٣- عوامل موثر بر رشد و تکامل فناوری را نام ببرید. 4-دانشمندان بھ چھ طریقی بھ کشف یا اختراعی تازه موفق می شوند؟ 5-نتایج تحقیقات علمی و صنعتی بھ چھ چیزھایی منجر می شود؟ ۶- کدام عامل موجب پیشرفت فناوری می شود؟ ٧- پیشرفت فناوری چھ نتایجی را برای انسان ھا بھ ھمراه داشتھ است؟ ٨- سھ مورد از کشفیات و اختراعات انسان ھا را نام ببرید. ٩- چرا برای محصولات فناوری کھ قبلا بھ وجود آمده اند، ایده ارائھ می شود؟ ١٠ - فناوران با استفاده از فناوری ھای گذشتھ چھ کارھایی انجام می دھند؟ ١١ - چرا سیستم دوچرخھ پیچیده تر از سیستم سیم چین است؟ ١٢ - سیستم را تعریف کنید. ١٣ - اگر یکی از اجزای سیستم درست کار نکند چھ اتفاقی می افتد؟ ١۴ - سھ قسمت اصلی یک سیستم را نام ببرید. ١۵ - ورودی سیستم را تعریف کنید. ١۶ - پردازش را در سیستم توضیح دھید.

17- خروجی در سیستم چیست؟ با ذکر مثال ١٨ - آیا رایانھ یک سیستم است، چرا؟ ١٩ - اجزای اصلی سیستم رایانھ،.......و......و..... نام دارند.

٢٠ - ورودی رایانھ چیست و این کار با چھ وسیلھ ای انجام می گیرد؟ ٢١ - پردازش رایانھ یعنی چھ؟ ٢٢ - خروجی رایانھ را توضیح دھید و این کار توسط چھ وسایلی انجام می گیرد؟ ٢٣ - در رایانھ اطلاعات وارد شده را....... و تغییر و تحول بر روی آن اطلاعات را...... می گویند.

٢۴ - مرحلھ ای کھ کلیھ اطلاعات توسط چاپگر چاپ می شود را........ می نامند.

واحد ٢ - کار با برق و الکترونیک

١- رعایت نکردن موارد ایمنی در کار با برق، چھ پیامدھایی دارد؟ ٢- حفاظت الکتریکی یعنی چھ؟ ٣- خطرھای ناشی از جریان برق را نام ببرید. ۴- اتصال سیم فاز بھ زمین چھ خطرھایی ایجاد می کند؟ ۵- چرا اتصال سیم فاز بھ بدنھ فلزی وسایل برقی خطرناک است؟

۶- اتصال کوتاه یعنی چھ؟ ٧- اتصال کوتاه ممکن است چھ خطرھایی ایجاد کند؟ ٨- در مدارھای الکتریکی چند عدد سیم ورودی وجود دارد، نام ببرید. ٩- سیم اتصال بھ زمین چگونھ خطر برق گرفتگی را کاھش می دھد؟ ١٠ - چرا حوادث برق گرفتگی در ایران زیاد است؟ ١١-شمای فنی وسایل رسم کنید: الف- کلید یک پل( ) ب- کلید دو پل( ) ج- جعبھ تقسیم( ) د: پریز( ) ه- سر پیچ( ) ١٢ - کلید دو پل دارای یک ...... است کھ سیم ...... بھ آن وصل می شود. ١٣ - وسایل الکتریکی را تعریف کنید و قطعات اصلی این وسایل را نام ببرید.

١۴ - قطعات اصلی وسایل الکترونیکی را نام ببرید. ١۵ - در الکترونیک، "برد" چیست؟ ١۶ - قطعات الکترونیکی با جریان برق..... کارکرده و ولتاژ آنھا.... تا..... ولت می باشد. ١٧ - دو روش تامین جریان برق مستقیم را نام ببرید. ١٨ - در الکترونیک وظیفھ "مبدل ھاچیست و چھ نام دیگری دارند؟ ١٩ - ماده اصلی بیشتر مقاومت ھا چھ نام دارد و چرا از این ماده استفاده می شود؟ ٢٠ - مقدار مقاومت کربنی چگونھ و در کجای مقاومت ھا مشخص می شود؟ ٢١ - واحد اندازه گیری مقدار مقاومت الکتریکی....... نام دارد و با علامت.......مشخص می شود. ٢٢ - ھر یک کیلو اھم برابر با...... اھم و ھر یک مگا اھم برابر با...... اھم می باشد. ٢٣ - کار اصلی " مقاومت " درمدارالکترونیکی چیست؟ ٢۴ - انواع " مقاومت " را نام ببرید. ٢۵ - بر روی بدنھ مقاومت ھا معمولا چند رنگ وجود دارد؟ ٢۶ - نحوه محاسبھ مقدار مقاومت اھمی را توضیح دھید. ٢٧ - کار " خازن " را بنویسید و انواع آن را نام ببرید. ٢٨ - واحد اندازه گیری " خازن " چھ نام دارد و با کدام علامت مشخص می شود؟ ٢٩ - در الکترونیک برای اندازه گیری خازن از چه واحدھای...... و...... فاراد استفاده می شود.

٣٠ - آغاز توسعھ الکترونیک با ساخت کدام قطعات الکترونیکی ھمراه بود؟ ٣١ - پس از کشف نیمھ ھادی ھا کدام قطعات الکترونیکی جایگزین لامپ ھا شدند؟ ٣٢ - نام دیگر دیود نوری چیست و مورد استفاده آن در کجاست؟ ٣٣ - وظیفھ اصلی " دیود معمولی " را در مداربنویسید. ٣۴ - انواع " دیود " را نام ببرید. ٣۵ - با ساخت قطعھ........ تحولی در طراحی مدارھای الکترونیکی پدید آمد. ٣۶ - ترانزیستورچند پایھ دارد و نام ھر پایھ چیست؟ ٣٧ - در ترانزیستور می توان مقدار جریان عبوری از...... بھ کلکتور را بھ وسیلھ جریان ....... کنترل کرد. ٣٨ - وظیفھ اصلی ترانزیستور چیست؟ ٣٩ - مدار مجتمع بھ چھ مداری گفتھ می شود، نام دیگر آن و نام مواد اصلی سازنده آن بھ ساخت....... یا....... انجامید. ۴١ - نام قطعھ را بنویسید: الف- کنترل کننده مقدار ولتاژ وجریان (IC) چیست؟ ۴٠ - توسعھ مدارمجتمع است.(........) ب- یک سو کننده برق جریان متناوب بھ مستقیم است.(.........) ج- یکی از پایھ ھای آن امیتر نام دارد(.........) د- واحداندازه گیری آن فاراد است (.........) ه- مواد اصلی سازنده آن سیلیکون نام دارد (.........) و- از انواع آن " پل " را می توان نام برد(.........)

واحد ٣ - بھداشت

١- کدام جزء محیط زیست بھ " بستر حیات " معروف است؟ ٢- سھ جزء اصلی محیط زیست را بھ ترتیب نام ببرید. ٣- عامل اصلی آلودگی محیط زیست...... است. ۴- افزایش جمعیت چگونھ باعث افزایش آلودگی ھوا می شود؟ ۵- برای اھمیت آب در زندگی انسان چھار مثال بنویسید. ۶- فعالیت کدام کارخانھ ھا و صنایع بدون آب متوقف خواھد شد؟ ٧- انواع فاضلاب چگونھ موجب بیماری یا مرگ موجودات می شوند؟ ٨- آب مورد نیاز انسان کھ بھ مقدار معینی در طبیعت تولید می شود، آب ........ نام دارد. ٩- عواملی کھ موجب خالی شدن ذخایر آب و آلودگی آن می شود را نام ببرید. ١٠ - ویژگی ھای آب آشامیدنی را بنویسید. ١١ - مناسب ترین آب برای آشامیدن چھ آبی است و از چھ طریقی استفاده می شود؟ ١٢ - منابع آبی اغلب آلوده کھ برای آشامیدن استفاده می شوند را نام ببرید. ١٣ - برای رفتارھای ناسالم کم خطر کھ قابل کنترل ھستند سھ مثال بنویسید. ١۴ -عادات ناپسند را نام ببرید واین عادات باعث چھ مشکلاتی می شوند؟ ١۵رفتارھای ناسالم پرخطر را با ذکر مثال، توضیح دھید. ١۶ - دوستی با افراد ناباب و معاشرت ھای ناسالم ، بیماری خطرناکی مانند....... را بھ دنبال دارد. ١٧ - در انتخاب روش زندگی چھ عوامل و افرادی تاثیرگذار ھستند؟ ١٨ - کدام نکتھ در زندگی بھ افراد کمک می کند تا عاقلانھ تررفتار نمایند؟ ١٩ - بھ چھ ماده ای " دارو" گفتھ می شود؟ ٢٠ - داروھا معمولا بھ ...... و...... و..... بیماری ھا کمک می کنند. ٢١ - منشا تولید انواع داروھا را نام ببرید. ٢٢ - امروزه بسیاری از داروھا را بھ روش ....... تھیھ می کنند. ٢٣ - داروھای شیمیایی بھ چھ شکل ھایی تھیھ می شوند؟ ٢۴ - کدام بیماری ھا بدون دارو نیز درمان می شوند؟ ٢۵ - استفاده بیش از اندازه بعضی داروھا چھ مشکلاتی برای انسان بھ وجود می آورد؟ ٢۶ - داروھایی کھ استفاده بی رویھ آنھا ایجاد وابستگی می کنندعبارتند از الف:..... ب:...... ٢٧ - مصرف داروھای کاھنده چھ اثراتی در بدن دارند؟ با ذکر سھ مثال. ٢٨ - داروھای محرک را تعریف کنید. با ذکر مثال. ٢٩ - کافئین چھ نوع دارویی است و درکدام مواد غذایی وجود دارد؟ ٣٠ - مصرف داروھای محرک قوی چھ عوارضی دارد؟ ٣١ - داروی مجاز بھ چھ دارویی گفتھ می شود؟ با ذکرمثال. ٣٢ - چرا بھ بعضی داروھا، داروی غیر مجاز گفتھ می شود؟ با ذکر مثال. ٣٣ - قانون استفاده و حمل چھ داروھایی را ممنوع کرده است؟ ٣۴ - در اغلب کشورھا کشیدن سیگار در چھ اماکنی ممنوع شده است، چرا؟

واحد ۴ - کار با چوب

١- چوب ھا بر چھ اساس تقسیم می شوند، نام ببرید و مثال بزنید. ٢- منابع اصلی تھیھ چوب در ایران..... ھستند. ٣- جنگل ھای ایران عمدتا دارای درختان..... برگ می باشند. ۴- تفاوت درختان پھن برگ و سوزنی برگ را از نظر نوع چوب بنویسید. ۵- سختی و نرمی چوب ھا را با چھ ابزارآلاتی تشخیصمی دھند؟ ۶- تنوع رنگ در چوب ھای..... برگ بیش تر از چوب ھای..... برگ است. ٧- چرا از چوب ھای پھن برگان بیشتر در کارھای تزئیناتی استفاده می شود؟ ٨- از چوب ھای پھن برگان بیشتر در چھ کارھایی استفاده می شود؟ ٩- دو نوع از درختان سوزنی برگ را نام ببرید. ١٠ - پنج مورد از درختان پھن برگ را بنویسید. ١١ - تراورس چیست و در کجا استفاده می شود؟ ١٢-سختی و نرمی چوب ھا را مشخص کنید: الف- چنار (......) ب- توسکا (.....) ج- انجلی (......) د- سپیدار (......) ه- ممرز (......) وملچ (......) ط - کاج (......) ١٣ - سھ قسمت اصلی یک درخت را نام ببرید. ١۴ - پایین ترین قسمت درخت چھ نام دارد و کار آن چیست؟

١۵ - چوب مورد نیاز در صنایع چوب بیشتر از کدام بخش درخت تھیھ می شود؟ ١۶ - بالا ترین قسمت درخت چھ نام دارد؟ ١٧ - چرا چوب درختانی کھ تازه قطع شده اند را نمی توان بلا فاصلھ برای ساخت محصولات چوبی استفاده کرد؟ ١٨ - پس از قطع درخت، چوب را بھ چھ فراورده ھایی تبدیل می کنند و بعد چھ مراحلی روی آنھا انجام می گیرد؟ ١٩ - چرا چوب را قبل از تھیھ محصولات چوبی خشک می کنند؟٢٠ - دو روش خشک کردن چوب را نام ببرید. ٢١ - خشک کردن چوب در...... روشی متداول در کارخانھ ھای کوچک صنایع چوبی است.

٢٢ - روش خشک کردن طبیعی چوب را توضیح دھید. ٢٣ - چرا در روش خشک کردن طبیعی، چوب ھا را زیر مکان سقف دار قرار می دھند؟ ٢۴ - خشک کردن طبیعی چوب چھ مدت طول می کشد و طول این مدت بھ چھ عواملی بستگی دارد؟ ٢۵ - معایب روش طبیعی (آزاد)خشک کردن چوب را بنویسید. ٢۶ - در کوره ھای چوب خشک کنی چھ عواملی تحت کنترل است، نام ببرید. ٢٧ - روش خشک کردن چوب در کوره (اتاقک) چوب خشک کنی را توضیح دھید. ٢٨ - زمان خشک کردن چوب در روش مصنوعی (کوره) بھ چھ عواملی بستگی دارد؟

٢٩ - مزایای (محاسن) خشک کردن مصنوعی چوب را نسبت بھ روش طبیعی بنویسید. ٣٠ - چرا چوب خشک شده در کوره چوب خشک کنی، روشن تر و فاقد پوسیدگی ھستند؟ ٣١ - کاربردھای مغار را در صنایع چوب ب


مطالب مشابه :


استاندارد پیچ و مهره

استاندارد پیچ و مدیر گروه نقشه کشی و طراحی صنعتی در آموزشکده طراحی قالبهای
روشهای تولید پیچ

فرآیند کار به این صورت است که قطعه ای که باید پیچ ومهره از طراحی قالبهای رزوه زنی
پیچ و روش های تولید ان

فرآیند کار به این صورت است که قطعه ای که باید پیچ ومهره از طراحی قالبهای رزوه زنی
متالوگرافی آلیاژهای غیرآهنی

مخازن مقاوم دربرابرخوردگی،پیچ ومهره،وقلاف های محافظ طراحی ورفع عیوب قالبهای
فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه فصل ششم

معماری/سنگ/طراحی دو سر رزوه و واشر ومهره به منظور مقابله با پیچ و مهره لازم
سوالات تستی درس حرفه وفن پایه دوم

دانلود قالبهای سایت وبلاگ و طراحی ب) مواد و کدام اتصال به وسیله ی پیچ ومهره به هم متصل می
برچسب :