طرح اختلاط بتن به صورت گام به گام برای دانشجویان عمران

نام آزمايش : طرح اختلاط بتن

 

هدف : طراحي بتني با مقاومت(30مگا پاسکال) و کارايي مورد نياز(اسلامپ 60 )

طراحي يک بتن بر اساس يک مقاومت مشخصه يا هدف و يک مقدار کارايي يا رواني معين که بر اساس اسلامپ اعلام مي گردد انجام مي گيرد.به اين منظور ابتدا نياز به يکسري اطلاعات پايه داريم که در طي جلسات قبل به جمع آوري آنها پرداختيم از قبيل:وزن مخصوص متراکم و غير متراکم ريز دانه ها و درشت دانه ها -جذب آب     و.....SSDمصالح - جذب آب سطحي مصالح براي رسيدن به حالت 

طراحي بتن شامل گامهاي زير است:

1- گام اول انتخاب اسلامپ مناسب مي باشد که بر حسب نوع مصرف مدت مصرف و حجم بتن ريزي و.. تعيين مي گردد و ما براي يک اسلامپ مشخص طراحي مي کنيم.بايد توجه داشت که براي حالاتي که امکان ويبره نمودن وجود ندارد بايد اسلامپ را به اندازه ي 25 ميلي متر بالاتر برد.

2- گام دوم انتخاب نسبت آب به سيمان لازم براي تامين مقاومت مطلوب مي باشد.

اين مقاومت در واقع مقاومت فشاري نمونه اي استوانهاي  28 روزه  اي است که در شرايط مرطوب و در دماي 23 درجه به عمل آورده شده باشد.اين مقدار را از جدول      مربوطه انتخاب مي کنيم و براي ضريب اطمينان 5 مگا پاسکال  بالاتر طراحي W/C

)W/C=0.38مي کنيم.(براي اين آزمايش

3- گام سوم تخمين ميزان آب اختلاط و ميزان هواست. اين مقادير را بر حسب بزرگترين اندازه ي سنگدانه ها و همچنين اسلامپ مورد نظر از جدول مربوطه استخراج )A%=1,W=190Kg/m3مي کنيم.(

4- گام چهارم عبارت است از تعيين مقدار سيمان مورد نياز . با توجه به گامهاي قبل که در آنها نسبت آب به سيمان و همچنين ميزان آب را به ازاي واحد حجم بتن بدست آورديم مقدار سيمان را به ازاي واحد حجم تعيين  مي کنيم .

W/C=0.38     ,W=190 kg/m3     C=190/0.38=500 Kg/m3

5- گام پنجم تعيين ميزان شن بر اساس مدول نرمي ماسه مورد استفاده است جدول مربوطه براي مدول نرمي هاي از 4/2 تا 3 تنظيم شده است.با استفاده از آن ضريبي استخراخ مي گردد که با ضرب آن در جرم حجمي سنگدانه ي خشک نيمه متراکم مقدار شن در واحد حجم بتن حاصل مي گردد.در اين آزمايش با توجه به اينکه مدول نرمي ماسه از حد موجود در جدول خارج است حد نهايي جدول را بر گزيده و تغييرات تخميني در آن اعمال مي نماييم.

G= 0.58×1600=928 Kg/m3

 

6- آخرين پارامتر باقيمانده مقدار ماسه به ازاي واحد حجم بتن است که با داشتن ساير پارامتر ها در واحد حجم و کم کردن مجموع آنها از 1 مقدار ماسه ي مورد نياز در واحد حجم بتن تعيين مي شود. براي تعيين اين مقدار از دو روش وزني و حجمي استفاده مي گردد.

پس از تعيين تمامي پارامترهاي مورد نياز به ازاي واحد حجم  با در نظر گرفتن يک ضريب پرتي تمام مقادير را در عدد 4/1 ضرب مي کنيم .

حجم مورد نياز ما برابر است با : براي 5 قالب 15*15*15 سانتي :

16875 سانتي متر مکعب:که براي اين منظورعدد حاصله در بالا را در عدد016875/0

ضرب مي نماييم.و مقادير بر حسب کيلوگرم حاصل مي شوند.

 

Sand=1-(0.01+190/1000+5/31+928/2620)=37.45%

 

 S=0.3745×2580=966.2    Kg/m3

براي حجم مورد نظر ما:

W=4.484 Kg , C=11.8 Kg, G=21.9 Kg, S=22.8Kg

 

بخش عملي آزمايش :

وزن هاي مورد نياز را که در فاز تئوري تعيين گرديدند را جدا نموده ابتدا بايد کف ميکسر را مرطوب نمود و سپس يک لايه شن را ريخت و گذاشت چند دقيقه اي مخلوط شود تا دانه بنديش يکنواخت گردد. سپس سيمان را ريخته و بعد ماسه را روي آن مي ريزيم و اجازه مي دهيم تا مصالح خشک چند دقيقه اي با هم مخلوط و همگن شوند براي جلوگيري از پراکنده شدن سيمان با يک استامبولي دهانه ي ميکسر را مسدود مي کنيم .در نهايت مقدار آب مورد نياز را اضافه نموده و مي گذاريم تا کاملا مخلوط شوند . پس از اينکه مصالح خوب مخلوط شدند دستگاه را خاموش نموده و کنترل اسلامپ را انجام مي دهيم . قيف مخروطي ناقص را بر صفحه ي زيرين آن قرار داده و ضامن هاي دو طرف را به سمت داخل مي چر خانيم. و بتن را در سه لايه درون قيف اسلامپ ريخته و در هر لايه 25 ضربه به آن وارد مي کنيم. ضربه ها بايد طوري زده شود که در هر مرحله تا عمقي از لايه ي زيرين خود فرو رود.

پس از پايان اين سه لايه سر قيف را صاف نموده و ضامن هاي دو طرف را آزاد مي کنيم و دو پاي خود را در دو طرف صفحه طوري قرار مي دهيم تا بر قيف مسلط باشيم دسته هاي قيف را گرفته و طوري آن را بلند مي کنيم که کاملا قايم باشدو مقدار افت ارتفاع بتن را اندازه مي گيريم که همان اسلامپ بتن است. (  سانتي متر)

تحليل نمونه ها بصورت زير صورت مي پذيرد .از قالب هاي ساخته شده دو نمونه 7 روزه شکسته خواهد شد و 3 نمونه 28 روزه.

 

 

نمونه 28 روزه «1»

نمونه 28 روزه «2»

نمونه 7 روزه «1»

نمونه 7 روزه «2»

نمونه 7 روزه «3»

وزن نمونه

 

 

 

 

 

مقاومت

 

 

 

 

 

 

 

منابع خطا:

1- مرطوب نبودن کف ميکسر در هنگام آغاز اختلاط.

 نبودن مصالح مصرفی .SSD2- در حالت

3- دقت پائين در وزن نمودن مصالح.

4-تفاوت در زمان ويبره نمودن قالبها.

5-کيفيت مصالح از نظر رس و لای.

6- وجود نداشتن اعداد متناظر با کميت های مصالح مصرفی در جداول استاندارد و تاثير تقريبهای اعمال شده.


مطالب مشابه :


طرح اختلاط بتن

طرح اختلاط بتن محاسباتی در خصوص طرح اختلاط و نحوه ساخت دقت جدول 7-10 ، مقدار
طرح اختلاط بتن به صورت گام به گام برای دانشجویان عمران

شرايط مرطوب و در دماي 23 درجه به عمل آورده شده باشد.اين مقدار را از جدول طرح اختلاط بتن
گزارش كار آز تكنولوژي بتن

طرح اختلاط بتن و آزمایشهای کششی ، فشاری وخمشی طرح اختلاط بتن به روش aci : طرح
طرح اختلاط اسفالت

دانلود حل یک نمونه طرح اختلاط بتن . طرح اختلاط طبق مندرجات جدول، مدت زمان اختلاط بايد
گزارش طرح اختلاط بتن 3

گزارش طرح اختلاط بتن 3. آزمایش های مرغوبیت مصالح سنگی انجام شده در این طرح در جدول
گزارش طرح اختلاط بتن 7

گزارش طرح اختلاط بتن 7. مصالح سنگی با نسبت های اختلاط مندرج در جدول شماره چهار، در تهیه
بتن چیست؟

طرح اختلاط بتن بصورت اجرای دستی: در ساختمانهای با سازه اجری همراه با شناژ افقی ( جدول-1) عمل
بتن سبك ، طرح اختلاط و مسابقات دانشجويي

دانلود جدول طرح اختلاط بتن سبك با مقاومت kg/cm2 400 . ارائه دهنده: پيام
برچسب :