10- تجزیه و تحلیل انحرافات( واریانس)

کتاب Tool Navigator

ترجمه: میترا عبادی [email protected]

توصیف ابزار

تجزیه و تحلیل یک تکنیک استنباط آماری است که طرح شده برای آزمایش معنی دار بودن اختلافات میان دو یا بیشتر از میانگین نمونه ها. بعضی ازکاربردها شامل توانایی بوجود آوردن استنباط ها تعدادی از نمونه ها که کشیده شده بوده ، تشخیص دادن اختلافات یا تغییرات در تجزیه و تحلیل کنترل فرایند آماری(spc) و تهیه کردن برای آنالیز و تشخیص دادن مقایسه طرحهای عاملی درطراحی آزمایشات

ویژگی کاربردی

  • تشخیص دادن انحرافات یا اختلافات در بهره وری ، کیفیت ،روشها، طرحهای عاملی، اجرای عملکرد و خیلی از کاربرد های دیگر
  • بررسی کردن برای اختلاف بین نمونه یا میانگین گروه
  • آزمایش فرضیات بر روی دوره ای(کمی) از مجموعه ها داده انجام داده.

 

توضیحات و نکات اصلی

تعریف : تحلیل (ANOVA) یک تکنیک است که بارها کاربرد داشته در زمینه آزمایش نتایج آماری خواه میانگین بیشتر از نسبت به دو مجموعه ازنمونه های داده های کمی یا جامعه ها اختلاف داشته باشند

  • رجوع شود به روند فرضیات سخت، آزمایش تحلیل واریانسها بارها در فرضیه های مشگل استفاده شده

جدول توزیع پراکندگی آنالیز جزیی واریانس (ANOVA) ارزش بحرانی در سطح 05/0 معنی دار بوده. (رجوع شود به ضمینه ، جدول C برای ANOVA کامل جدول ارزش بحرانی)

 

 

 

مرحله به مرحله روش کار

  1. اول، روزانه میزان عیب محصول به 3 روش مختلف از تولید جمع آوری شده ، برای مثال 3 روش تولید و میزان عیب محصول روزانشان
  2. فرضیه بی معنی (H0)شرح داده : اختلاف آماری معنی داردرمیزان عیب محصول روزانه و روش های تولید استفاده شده در اندازه گیری وجود ندارد. 0.5آلفا (سطح معنی دار بودن) استفاده از یک آزمایش F یک سویه
  3. مرحله 8 آزمایش فرضیه تولید است که استفاده شده در رسیدن به یک تصمیم (برای مثال می بینیم آزمایش فرضیات [مجذور - CHI]).
  4. محاسبات در این مثال انجام داده

توجه:محاسبات تحلیل واریانس زمان صرف شده و اغلب محاسبه سخت است. هر برنامه نرم افزاری اصلی در آمار محاسبا ت انجام می دهد و یک پرینت تهیه می کند مثل اینکه در مثال نشان داده شده.

  1. در آخر ، نتیجه آزمایش خلاف ارزش بحرانی واقع شده در جدول توزیع ANOVA(توضیحات و نکات کلیدی) اثبات شده است . بر اساس نتیجه آزمایش نسبت F=5.74و ارزش بحرانی 3.89= (که کمتر است) ، فرضیه صفر (H0) رد شده . در اینجا اختلاف آماری معنی داری در 3 روش تولید و میزان عیب محصول روزانه است .

 

مثالی برای کاربرد ابزار

3 روش تولید و میزان نقص در محصول روزانشان

 

 

کتاب Tool Navigator

ترجمه: میترا عبادی [email protected]


مطالب مشابه :


تحلیل واریانس

برای تحلیل واریانس تصمیم ‌گیری درباره‌ی این امر را مورد توجه قرار می‌دهیم تعریف واریانس
سوال دوم:کوواریانس چیست؟

تعریف: کوواریانس به عبارت ساده،واریانس یعنی تغییرات اما کوواریانس یعنی تغییرات مشترک.
تحلیل واریانس یک راهه یا همان (آنوا)

وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی - تحلیل واریانس یک راهه یا همان (آنوا) - وبلاگ تخصصی حسابداری و
10- تجزیه و تحلیل انحرافات( واریانس)

دکتر رامبد باران دوست - 10- تجزیه و تحلیل انحرافات( واریانس) - وبلاگ تعریف : تحلیل (anova)
برچسب :