مبانی علم حقوق (تعاریف 2)

مبانی علم حقوق                                         بخش تعاریف حقوق ۲                                         

 

منظور از مبانی چیست= مبانی یعنی ریشه واساس یک مطلب یا یک موضوع مانند پی یک ساختمان که قابل رویت وقابل لمس نیست.

 

مبانی درعلم حقوق را تعریف کنید=شامل آن دسته از اعتقادات وارزشها وتفکرات است که از طرف افراد یک جامعه پذیرفته شده اند . وهمگی ملزم به رعایت آنها میباشند.  مثلا توهین به معصومین ناشی از اعتقادات ما است،که برای غیر مسلمانان ممکن است بی اهمیت باشد  اما هر شخصی به معصومین توهین کند قابل مجازات است. واین مجازات از اندیشه های اسلامی است.

 

تعریف منابع در علم حقوق=منابع قابل رویت قابل لمس هستند. همانند سقف ودیوار یک ساختمان. در علم حقوق منظور از منابع سلسله قوانین ،آئین نامه ها،تعهدات بین المللی که لازم اجرا هستند.وبر اساس قوانین مربوط به خود دارای منابع مختلفی میباشند                                      علم حقوق به چند دسته تقسیم می شود: دو دسته 1- عمومی  2-  خصوصی

 علم حقوق از نظر عمومی= حقوق عمومی دارای شاخه های است مانند. آئین دادرسی مدنی،حقوق اساسی،مالیه عمومی،حقوق اداری ،حقوق جزا.

5 - علم حقوق از نظر خصوصی:دارای زیر شاخه های حقوق مدنی- حقوق تجارت – حقوق هوائی ودریائی میباشد.

نکته: از دید گاه دیگر، حقوق به دو قسمت حقوق داخلی یا ملی و حقوق خارجی یا بین المللی تقسیم می شود.

 

حقوق بین الملل به چند شاخه تقسیم می شود= دو شاخه بین الملل عمومی یا حقوق بشر و حقوق بین الملل خصوصی .

تعاریف زیر شاخه های حقوق عمومی:= آئین دادرسی مدنی – حقوق اساسی

 

آئین دادرسی مدنی:= یعنی طرق وروشهای رسیدگی به شکایات،داخواستها ومشکلات حقوقی که در دادگاهای حقوقی مطرح می شود.و قاضی حقوقی با علم وآگاهی به سازو کارها میتواند به یک دعوای حقوقی رسیدگی کند.

 حقوق اساسی - حقوق اساسی شامل آن دسته از اندیشه ها وتفکراتی است که دانشمندان حقوق معمولادر اوایل انقلابها در قانون اساسی لحاظ می کنند. که در این قوانین حقوق ملت - آزادیها -  قوای سه گانه - رهبری- وغیره بحث می شود

.

تعریف حقوق مالیه: دراین شاخه از حقوق به اظهارنامه های مالیاتی ،طریق رسیدگی به مالیاتها ودارایها  ومفاصه حسابها پرداخته میشود.

تعریف حقوق اداری: منظور حقوق بین افراد با ادارات است وهمچنین سازکار ادارات جهت رسیدگی به مشکلات ارباب ورجوع و شرح وظایف کارمندان پرداخته میشود.

 

تعریف حقوق جزا :در این رشته از حقوق پیرامون قوانین جزائی،مجازاتها، دعواهای کیفری،وآئین رسیدگی به این دعواها بحث میکند. ودر قالب احکام کیفری مطرح میشود.مجازاتها دارای انوع مختلفی همانند قصاص،حد،تعزیرات میبا شند.

حقوق مدنی: در این رشته رابطه افراد با یکدیگر که در قالب عقود مطرح میشود.مانند عقد اجاره – رهن- بیع- مضاربه- مساقات که قانون مدنی به عنوان منبع اصلی مطرح است.

 

حقوق تجارت :در این رشته از حقوق موضوعاتی مانند ورشکستکی تجار انواع شرکتهای تجاری مثل شرکتهای سهامی عام وخاص وتعریف تاجر بحث میکند.

حقوق دریائی وهوائی: به موضوعاتی مانند کنوانسیونها ی حقوق دریا وهوائی و تعهدات بین المللی مطرح میشود. که به عنوان منبع وعرف بین الملل لازم اجراست.

انواع منابع حقوقرا نام ببرید -              1- قانون   2- عرف   3- اندیشه های حقوقی                             

                                                                                                                                                                                                                                              

 


مطالب مشابه :


توسعه شهرنشینی وشهرسازی درایران

جغرافیای شهری - دانشگاه واحداندیمشک - توسعه شهرنشینی وشهرسازی درایران - دکترحسین شکوهی
معرفی و بازار کار رشته جغرافیا کلیه گرایشها...

جغرافیای شهری - دانشگاه واحداندیمشک - معرفی و بازار کار رشته جغرافیا کلیه گرایشها
ویژگی های کلی جغرافیای اندیمشک

جغرافیای شهری - دانشگاه واحداندیمشک - ویژگی های کلی جغرافیای اندیمشک - دکترحسین شکوهی
مبلان شهری چیست:

جغرافیای شهری - دانشگاه واحداندیمشک - مبلان شهری چیست: - دکترحسین شکوهی:جغرافیا علم انسان
استاد :شاهي - سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحداندیمشک - استاد :شاهي - سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
مبانی علم حقوق ( حقوق خانواده)

گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحداندیمشک - مبانی علم حقوق ( حقوق خانواده) - مقالات علوم سیاسی
دکتر عابدی: اندیشه های سیاسی غرب - الف- قسمت دوم

گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحداندیمشک - دکتر عابدی: اندیشه های سیاسی غرب - الف- قسمت دوم
استاد نویدی نیا -- مسئولیت بین المللی

گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحداندیمشک - استاد نویدی نیا -- مسئولیت بین المللی - مقالات
مبانی علم حقوق (تعاریف 2)

گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحداندیمشک - مبانی علم حقوق (تعاریف 2) - مقالات علوم سیاسی
استاد نویدی نیا - حقوق بين الملل عمومي ب

گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحداندیمشک - استاد نویدی نیا - حقوق بين الملل عمومي ب - مقالات
برچسب :