معاونت درمدرسه

-        ارزشیابی ونظارت برکار همکاران 

تغییر و پرورش اعتقادات ،ارزشها و الگوهای رفتاری مطلوب از طریق برنامه های آموزش عمومی از مهم ترین روشهای تغییر میباشد.برخی از دانشمندان مدیریت آموزش را مهمترین فعالیت سازمانی در آینده بشمار می آورند.در برنامه های آموزشی باید در مورد اثرات،ویژگیها و الگوهای رفتاری نامطلوب و همچنین عوامل اساسی الگوی مطلوب تشریح گردد.بسیاری از مدیران در می یابند که آموزش کارکنان در زمینه های مختلف و گوناگون میتواند به سازمان کمک کند تا در برابر بازارهای در حال تغییر واکنشی سریع نشان دهند.آموزش دادن به کارکنان در زمینه های مختلف میتواند موجب افزایش کارایی،بهره وری و رضایت شغلی افراد شود.بهره وری تلاشی برای زندگی بهتر افراد جامعه و فلسفه و دیدگاهی مبتنی بر استراتِژی بهبود مهمترین هدف سازمان را تشکیل میدهد که میتواند همچون زنجیری فعالیتهای کلیه آحاد جامعه را در بر گیرد.فلسفه بهبود بهره وری در سازمانها موجب میشود نیروی انسانی بهتر فکر کند بیندیشد بیافریند نوآوری کند و نگرش سیستمی پیدا نماید تفکری که هدف گیری آن بجای حال و گذشته خلق آینده است.آموزش برای سازمان نوعی سرمایه گذاری بلند مدت محسوب میشود نه هزینه جاری.سرمایه گذاری و توسعه منابع انسانی یکی از نیازهای اصلی ساختاری جهت رسیدن به توانمندی و کارایی سازمان جهت تسهیل در رسیدن به مزیت رقابتی و پیشرو بودن در محیط تجاری و خدماتی میباشد.آموزش تنها آموزشهای دانشگاهی نیست بلکه آموزشهای ضمن خدمت را نیز شامل میشود.مطالعات تجربی فراوان اثر آموزش بر بهره وری کارکنان را به اثبات رسانیده اند.در عصر حاضر اطلاعات یعنی مجموعه داده های پردازش شده ای که بن پایه علوم و دانش را شکل می دهد و گسترش روز افزون دانش بشری به معنی افزایش حجم و گستردگی اطلاعات است . تحت چنین شرایطی افراد سازمانها و جوامعی توان سازگاری با شرایط پیچیده امروزی را خواهند داشت که از پتاسیل استفاده بهینه از فن آوری و روش های نو اطلاعات و دانش های موجود، در موقعیت های سازمانی و زندگی فردی برخوردار گردند . از آنجاییکه آموزش یا یادگیری ، ساز و کاری علمی و دقیقی است که اطلاعات موجود در محیط ، سازمان ها و انسان را درونی می نماید بالطبع بکار گرفتن اطلاعات ، فرد را برای همسازی با شرایط جدید توانمند می نماید . امروزه پیشرفت و توسعه کشورها، سازمانهاو موسسات کوچک و بزرگ درگرو علم و دانش بشری است . افزایش علم و دانش و تغییرات پرشتاب سبب شده است که سازمانها، آموزش وپرورش را در راس برنامه های خود قرار دهند.زیرا آموزش و پرورش یکی از مهمترین عوامل توسعه کشورهاست .زیربنای توسعه کشورها و سازمانها باخلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است .تدوین دوره های آموزش مناسب برای بحداکثر رساندن اثربخشی و کارایی افراد سازمان است. آموزش کارکنان مانندنگهداری اموال وتجهیزات است.ابزاروتجهیزات برای آن که ازکارایی بیشتر  برخوردارباشندبه تعمــــــیروتنظیم نیازدارند. برای به حداکثررساندن اثربخشی وکارایی افرادسازمان، ضمن آشناساختن بامحیط وتوجیـــــــه آنهابراساس نیاز،دوره های آموزشی مناسب راباید برای آنها تدوین نمود.بهره وری بر دانش،مهارت و نگرش نیروی کار بستگی دارد میتوان گفت:مهارت نقش اصلی در دستیابی به انعطاف و اثربخشی سازمانی بازی میکند.آموزش نیروی کار میتواند آن را اصلاح نموده و برای تطابق با فرایندها و تکنیک های جدید آماده کند و به بهره وری اجازه رشد سریع دهد(Barbes1999:21)بهبود بهره وری یک تفکر و جهان بینی است که مبتنی بر بالا بردن توان آفرینش و قدرت خلق و میزان استعداد تطبیق و تلفیق جامعه و سازمانها با تحولات اقتصادی و علمی و فنی جهان است.      

نظارت بر تدریس همکاران  یکی ازمهمترین وظایف معاونین آموزشگاها می باشد نظارت برای همکاران به صورت خصوصی یا درجلسات دبیران مطرح گردد.برای نمونه این اهداف درآموزشگاه ما به صورت زیر تدوین گردیده و براساس آن نظارت صورت می گیرد .  1-همکاری با دبیران  در جهت اصلاح فرایند آموزش.2-تاکید بر اینکه پیشرفت در امر تدریس نتیجه وحاصل تشریک مساعی معلم ومسئولین آموزشگاه می باشد.3-احساس مسئولیت مسئولین آموزشگاه در مقابل خداوند وخود وهمکار ودانش آموزان.4-بررسی وضعیت عملکرد دانش آموزان ضمن تدریس همکاران.5-کمک به همکاران در ارزشیابی از تدریس خود.6-مشاهده شیوه تدریس همکاران وارایه شیوه های برترهمکاران  به سایر هم رشته ی ها در جلسات شورای دبیران.7-بیان شیوه تدریس همکاران وانتظارات آنها از دانش آموزان جهت والدینی که پی گیر این امر می باشند.8-همفکری  با همکاران علاقه مند جهت ایجاد شیوه های کنترل نظم در کلاس جهت رسیدن به نتایج مطلوبتر.9-ثبت نقاط قوت وابتکاری همکاران در پرونده ارزشیابی آنها .

-         

-        اموردانش اموزان  

-        چگونگی شناخت دانش آموزان وثبت سوابق انظباطی ودرسی آنها  

برای این منظور:دفاتری تهیه و تمام اطلاعات دانش آموزان از قبیل  مشکل و یا بیماری خاص فیزیولوژیک و یا مشکل ویژه جسمی ،موفقیت ها و کاستی های احتمالی رفتاری و درسی دانش آموزان در آن درج شود .بهت است در این صفحه قسمتی هم برای چسباندن عکس دانش آموز منظور گردد ضمنا در این دفتر هم ویژگی های مثبت وهم منفی نوشته شود .

روش اول ابتدای هر نوبت نمره 20در دفتر انضباطی که دربالا توضیح داده شد منظور ودرهرمرحله ازبی نظمی دانش آموز وبه تناسب نوع عملکرد انضباط تغیر می یابد.روش دوم که نمونه آن در ذیل پیوست گردیده انتظارات مسئولین آموزشگاه برای دانش آموزان در ابتدای نوبت بیان ودر صورت عمل به برآورده شدن هر کدام از انتظارات که درپایان نوبت وبا حضور دانش آموز  برسی می گرددنمره انضباط منظور می شود.واین فرم شخصا توسط خودم وبا توجه به نوع آموزشگاه وانتظاراتمان از دانش آموزان تهیه گردیده ومی تواند به تناسب هر آموزشگاه تغیر نمایید.

-        شیوه های تشویق دانش آموزان درمسایل گوناگون آموزشگاه 

بهترین وکم هزینه ترین روش تشویق بنده در طی سالهای اخیر در کنار  اهداء جوایز مادی گرفتن عکس دانش آموزان مورد تشویق در مراسم ها در مقابل کل دانش آموزان ونصب تصاویر در تابلو اعلانات ووبلاگ آموزشگاه که به این منظور طراحی گردیدهhttp://www.emamali88-89.blogfa.com وهمچنین دادن مسئولیت به این افراد وهمچنین اجازه سخنرانی دانش آموزان مورد تشویق وبیان علتهای موفقیت خود در سر صف برای سایرن می باشد.که از طرف دانش آموزان بسیار زیاد مورد استقبال قرار می گیرد.ضمنا در این مورد بهتر است علاوه بر روشهای ابتکاری  از 90روش تشویق دانش آموزان در صفحه 90کتاب معاون یک مدیر است کمک گرفته شود. (90روش تشویق در جلسه معاونین دراختیار کلیه همکاران قرار گرفت)

-        شیوه برخورد با دانش آموزان خاطی که مقررات آموزشگاه را رعایت نمی کنند.

در این مورد قبل از هر چیز باید گفت وبه آن یقین نمود که ما بایک انسان طرفیموما معاونین یا سایر معلمین  در رابطه با شاگردان خود  نباید این حق را به خودمان بدهییم که شاگرد را به دلیل اینکه یک نسل از ما دیرتر به دنیا آمده است یا چند سال ازما کوچکتر است پذیرنده ی همه حرفهایمان بدانییم ما معاونین وسایر همکاران باید به همه دانشآموزان توجه داشته باشییم  مخصوصاَ در دوره راهنمایی با توجه به اقتضای سنی خود به توجه بیشتر ما نیاز دارند و دوست دارند که به اظهار نظرهای آنان توجه کنییم و طرف مشورت ما قرار بگیرند.

اگرما به این مسئله توجه ننکنیم و شاگردان را در تصمیم گیریها دهخالت ندهیم یا همیشه از تعداد خاصی نظر خواهیکنیم یا مسئولیت بدهییم شاگردان برای جلب توجه ما و اثبات وجود دست به کارهایی خواهند زد که نظم مدرسه را به هم بریزند .ولذا داشتن یک فکر مثبت درمورد هر دانش آموزوپرهیز از هرگونه پیشداوری وقضاوت عجولانه درموردمسایل انظباطی دانش آموزان امری ضروری می باشد.

چند نکته :1-درصورت تذکر ویا نصیحت دانش آموز بهتر است این امر حتما به صورت خصوصی صورت بگیردونتیجه چند دقیقه ای این امر ممکن است با نصیحتهای چندین ساعته که برای جمع در طی سال عنوان می شود برابریکرده وحتی موثر تر باشد.(این جمله در پاسخ سئوال من ازیک همکار در زمان بازنشستگی اش بود که ازوی خواستم یک تجربه مفید کاریش رابه عنوان هدیه  برایم بیان نماید)2-درصورت معرفی دانش آموز خاطی از سوی همکار حتما از وی بخواهییم تا علت آنرا به صورت کتبی برایمان درج نمایید.

4-شیوه برخورد با مسایل انضباطی حتما به تناسب جرم انجام گرفته صورت بگیرد.مثلا در صورت عدم رعایت بهداشت کمک به پاکیزه نمودن محیطویا در صورت وارد کردن خسارت مجبور نمودن دانش آموز یا اولیاء وی به جبران آن.........

5-داشتن یک قانون تنبیه مناسب مشابه ماده 76 آئین نامه انضباطی مدارس بسیار ضروری وموثر می باشد .6-بهتر است هر موقع که تعدی از دانش آموزان خاطی گرفته می شود به همان تناسب تعدی از طرف خود ما معاونین به دانش آموز داده شود که درصورت عدم تکرار موارد کسر انضباط وی جبران خواهد شد.

7- در باره کوتاه بودن بیش ازحد  موی سر دانش آموزان بهتر است بدانیم  با توجه به مقررات آموزش وپرورش در صورت رعايت بهداشت و شؤونات اسلامي چنين امري بي دليل و فاقد ضرورت است.

-        کنترل غیبتها وتاخیر دانش آموزان 

  غیبت دانش آموزان حتی به ظاهر کم اهمیت دوساعته را بسیار جدی باید گرفت چراکه دراکثر ناهنجاریها ی اجتماعی مانند اعتیاد فرار ازخانه ودوستی باافراد ناباب و.......حتما ردپای غیبتی که مورد توجه معاون قرار نگرفته به چشم میخورد واین خود یکی از مهمترین وظایف ما معاونین می باشد که حتما باید به آن توجه کنیم.وبهتر است زنگ اول هر روز را به این امر اختصاص دهیم.درمورد برسی تاخیر دانش آموزان دونفر از دانش آموزان انتخاب و یک لیست که شامل اسامی تمامی دانش آموزان آموزشگاه می باشد تهیه وبه آنها ارایه می گردد.که درصورت تاخیر هر دانش آموز برای مراسم آغازین تاریخ آنروز جلوی اسم دانش آموز درج می گردد. که در ابتدای سال قوانینی در رابطه با برخورد با تاخیر دانش آموزان وضع وبه اطلاع کل دانش آموزان می رسد مثلا در مدرسه ما تایکبار بخشش دفعه دوم پی گیری علت وکسر انظباط ومرحله سوم اطلاع به اولیاء و..... و..... نمونه های از روشهای جلوگیری از تاخیر دانش آموزان می باشد.

-         زنگهای تفریح 

1-انتخاب تعدادی از دانش آموزان بعنوان انتضامات از گروه های گوناگون و تفویض اختیار کارهای مربوط به زنگ تفریح به آنان    2-پخش سرودهای شاد و موسیقی های گوشنواز و روح بخش در زنگ های تفریح(با در نظر گرفتن مناسبت هاو...)؛3-حضور مستمر معاون ومدیر در حیاط و نظارت مستقیم آنها بر دانش آموزان با حضور در حیاط مدرسه

4-آزاد گذاشتن دانش آموزان جهت تخلیه انرژی البته با نظارت وکنترل

-        شیوه مناسب اجراء برنامه های آغازین 

با توجه به نوع عملکرد معاونین مدارس که روزانه بیشتر باموضوعاتی چون 1-شیوه اجراء برنامه های آغازین2-کنترل دانش آموزان در زنگ های  تفریح3- شناخت دانش آموزان 4-برسی غیبت وتاخیردانش آموزان 5-دادن نمره انضباط6-انتخاب نماینده برای کلاسها7-ارزشیابی ونضارت بر تدریس همکاران8-شیوهای تشویق دانش آموزان9-برخورد مناسب وموثر با مسائل انضباطی دانش آموزان خاطی10-............. سرکار دارند لذا موضوعات راضمن سازمان دهی شیوه عملکردوتجربیات خودم رادرهر مورد به تفکیک بیان میدارم.

-         شیوه مناسب اجراء برنامه های آغازین

بهترین تجربه مفید وموثر من در این زمینه که برای اولین بار در سه سال پیش که بدلیل کاهش آمار دانش آموزی یکی از معاونین آموزشی حذف ومعاونت پرورشی آموزشگاه نیز بدلیل ادامه تحصیل از آموزشگاه ما رفته بود ومن به همراه مدیر می بایست در کنار مسائل انظباط ودرس دانش آموزان کارهای پرورشی رانیز می بایست هماهنگ می نمودیم به فکرم رسید وآن اینکه گروه بندی کلاس ها برای اجرای برنامه آغازین و سپردن کل مسئولیت اجرای مراسم به کلاس ها بوده است به این ترتیب که ازهر کلاس سه نفر به عنوان مسئولین مراسم آغازین انتخاب وسپس یک روز هفته(این امر به تناسب تعداد کلاسها متغیرمی باشد)به آن کلاس اختصاص داده می شود که می بایست درزمان مشخص15دقیقه(می تواند این زمان به نوع مدرسه  متغیر باشد) مراسم مناسبی را به دلخواه اجراء نمایند.

واین شیوه عملکرد ابتدا برای مسئولین هر کلاس کاملا تشریح وجهت همکاری سایر دانش آموزان در سرصف نیز یک بار توضیح داه شود.هرچند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجراء مشاهده گرددولی با صبر معاونین وتشویق کلاسهای که به نحو مطلوبی مراسم را اجراء می کنند مراسم آغازین روز به روز جالبتر دانش آموز پسند تر ،با جذابیت، وغیر تکراری خواهد بود. ضمنا بهتر است در ابتدا اجراء این طرح برخی از عناوین قابل اجراءمانند روشهای زیرکه برخی ازآنها از کتاب معاون یک مدیر است تالیف مرتضی مجد فر برداشت گردیده  برای دانش آموزان مسئول جهت اجراء بیان گردد. البته با این تاکید که آنها در اجراء این عناوین یا روشهای دیگر با نظارت معاون مختار خواهند بود. 1-قراعت قرآن به شیوه های مختلف مانند1 -به صورت مراسم حلقه نور (دانش آموزان پیش تاز در این باره آشنایی دارند)2-به صورت تواشیح3-تقسیم بندی آیه های سوره های موردنظر برای تلاوت و اعلام آن ها به دانش آموزان ، برای بهره مندی بیشتر و با برنامه از آیات قرآنی4-خواندن قرآن توسط دانش آموزان قاری5- پخش تلاوت های معروف از نوار یاکامپیوتر6- تلاوت قرآن توسط معلمان و سایر همکاران فرهنگی در مناسبت های گوناگون 7- تلاوت قرآن به صورت گروهی و هم خوانی در بیان معانی آیات8-........

2-خواندن داستان ها ی کوتاه وآموزنده در برنامه های آغازین3-خواندن اشعار دلنشین و اثر گذار در برنامه های آغازین

 

4-انجام حرکات نمایشی ورزشی توسط دانش آموزان مستعد .5-برگزاری مسابقه های درسی ، اعتقادی، هنری، بهداشتی، و انضباطی ؛ با پرسش های هدف دار و جایزه به برگزیدگان ؛6-معرفی متولدین هر روز و تبریک گفتن مجری مراسم اجراءبه آن ها

7- معرفی دانش آموزان موفق از ابعاد گوناگون از نظر مسئولین مراسم کلاسی در روزهای متعدد هفته ؛

8-خواندن سرود توسط گروههای دانش آموزی ویا پخش نوار های سرود مورد علاقه دانش آموزان ؛

9-اجرای برنامه نیایش توسط دانش آموزان در روزهای مشخصی از هفته(مثلا"اول یا آخر هفته)؛

10-محدود کردن حضور مدیر مدرسه در برنامه های آغازین به هفته ای مثلا” یک روز و بهره گرفتن از توان سایر همکاران ،ازجمله معلمان ، کتابداران ، مربیان تربیتی ، مربیان ورزش ، مشاوران و...؛

11-توجه ویژه به ورزش ، و ورزش کردن معاونان و کادر مدرسه با دانش آموزان و نیز توجه به بازی های شاد و کودکانه ؛

12-استفاده از کلمات دلنشین توسط معاون مدرسه ، هنگام گشت و گذار در حیاط ؛

13-اختصاص زمان مناسب و حساب شده به تلاوت برخی از دعاها و زیارت نامه ها ( توسل ، کمیل ، آل یاسین ، عاشورا و...)، همراه با برنامه های جذاب ، اثر گذار و کوتاه مدت؛

14-استفاده از نمایش نامه ها به منظور ارائه ی پیام های بهداشتی و انضباطی به دانش آموزان؛

15-معرفی کادر مدرسه در برنامه های آغازین (صبحگاه و یا عصرگاه)،در روزهای اول بازگشایی مدرسه؛

16-انتخاب شعار هفته ، همراه با کار هفتگی در کلاس ، مانند نگارش مقاله ، انشا، تهیه روزنامه دیواری

17-بیان خلاصه زندگی دانشمندان

 مراسم آغازین  بهتراست قارع ازبین دانش آموزان مستعد کلاسها وبا انتخاب دبیر پرورشی یا دبیر قرآن ویا خود معاون صورت گیرد.

تذکر بسیار مهم اینکه بهتر است در فصلهای مناسب سال بعد از مراسم آغازین 10دقیقه به ورزش صبح گاهی همراه با پخش آهنگهای ورزشی وبا اجراء دبیر ورزش یا یکی از دبیران علاقه مند ویا توسط دانش آموزان مستعد اجراء گردد.وحضور همکاران دراین برنامه تاثیرات بسیار خوبی داردوبا توجه به تجربیا ت اینجانب که در طی چندین سال گذشته پی گیر این مطلب بوده ام

در بهداشت  جسمانی وروانی دانش آموزان   بسیار مفید وموثرواقع شده است .

-        اجراء برنامه های آغازین  (درزمان معاونت) 

با توجه به نوع عملکرد معاونین مدارس که روزانه بیشتر باموضوعاتی چون 1-شیوه اجراء برنامه های آغازین2-کنترل دانش آموزان در زنگ های  تفریح3- شناخت دانش آموزان 4-برسی غیبت وتاخیردانش آموزان 5-دادن نمره انضباط6-انتخاب نماینده برای کلاسها7-ارزشیابی ونضارت بر تدریس همکاران8-شیوهای تشویق دانش آموزان9-برخورد مناسب وموثر با مسائل انضباطی دانش آموزان خاطی10-............. سرکار دارند لذا موضوعات راضمن سازمان دهی شیوه عملکردوتجربیات خودم رادرهر مورد به تفکیک بیان میدارم.

-        شیوه مناسب اجراء برنامه های آغازین

بهترین تجربه مفید وموثر من در این زمینه که برای اولین بار در سه سال پیش که بدلیل کاهش آمار دانش آموزی یکی از معاونین آموزشی حذف ومعاونت پرورشی آموزشگاه نیز بدلیل ادامه تحصیل از آموزشگاه ما رفته بود ومن به همراه مدیر می بایست در کنار مسائل انظباط ودرس دانش آموزان کارهای پرورشی رانیز می بایست هماهنگ می نمودیم به فکرم رسید وآن اینکه گروه بندی کلاس ها برای اجرای برنامه آغازین و سپردن کل مسئولیت اجرای مراسم به کلاس ها بوده است به این ترتیب که ازهر کلاس سه نفر به عنوان مسئولین مراسم آغازین انتخاب وسپس یک روز هفته(این امر به تناسب تعداد کلاسها متغیرمی باشد)به آن کلاس اختصاص داده می شود که می بایست درزمان مشخص15دقیقه(می تواند این زمان به نوع مدرسه  متغیر باشد) مراسم مناسبی را به دلخواه اجراء نمایند.

واین شیوه عملکرد ابتدا برای مسئولین هر کلاس کاملا تشریح وجهت همکاری سایر دانش آموزان در سرصف نیز یک بار توضیح داه شود. هرچند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجراء مشاهده گرددولی با صبر معاونین وتشویق کلاسهای که به نحو مطلوبی مراسم را اجراء می کنند مراسم آغازین روز به روز جالبتر دانش آموز پسند تر ،با جذابیت، وغیر تکراری خواهد بود. ضمنا بهتر است در ابتدا اجراء این طرح برخی از عناوین قابل اجراءمانند روشهای زیرکه برخی ازآنها از کتاب معاون یک مدیر است تالیف مرتضی مجد فر برداشت گردیده  برای دانش آموزان مسئول جهت اجراء بیان گردد. البته با این تاکید که آنها در اجراء این عناوین یا روشهای دیگر با نظارت معاون مختار خواهند بود.

1-قراعت قرآن به شیوه های مختلف مانند1 -به صورت مراسم حلقه نور (دانش آموزان پیش تاز در این باره آشنایی دارند)2-به صورت تواشیح3-تقسیم بندی آیه های سوره های موردنظر برای تلاوت و اعلام آن ها به دانش آموزان ، برای بهره مندی بیشتر و با برنامه از آیات قرآنی4-خواندن قرآن توسط دانش آموزان قاری5- پخش تلاوت های معروف از نوار یاکامپیوتر6- تلاوت قرآن توسط معلمان و سایر همکاران فرهنگی در مناسبت های گوناگون 7- تلاوت قرآن به صورت گروهی و هم خوانی در بیان معانی آیات8-........

2-خواندن داستان ها ی کوتاه وآموزنده در برنامه های آغازین3-خواندن اشعار دلنشین و اثر گذار در برنامه های آغازین

4-انجام حرکات نمایشی ورزشی توسط دانش آموزان مستعد .5-برگزاری مسابقه های درسی ، اعتقادی، هنری، بهداشتی، و انضباطی ؛ با پرسش های هدف دار و جایزه به برگزیدگان ؛6-معرفی متولدین هر روز و تبریک گفتن مجری مراسم اجراءبه آن ها

7- معرفی دانش آموزان موفق از ابعاد گوناگون از نظر مسئولین مراسم کلاسی در روزهای متعدد هفته ؛

8-خواندن سرود توسط گروههای دانش آموزی ویا پخش نوار های سرود مورد علاقه دانش آموزان ؛

9-اجرای برنامه نیایش توسط دانش آموزان در روزهای مشخصی از هفته(مثلا"اول یا آخر هفته)؛

10-محدود کردن حضور مدیر مدرسه در برنامه های آغازین به هفته ای مثلا” یک روز و بهره گرفتن از توان سایر همکاران ،ازجمله معلمان ، کتابداران ، مربیان تربیتی ، مربیان ورزش ، مشاوران و...؛

11-توجه ویژه به ورزش ، و ورزش کردن معاونان و کادر مدرسه با دانش آموزان و نیز توجه به بازی های شاد و کودکانه ؛

12-استفاده از کلمات دلنشین توسط معاون مدرسه ، هنگام گشت و گذار در حیاط ؛

13-اختصاص زمان مناسب و حساب شده به تلاوت برخی از دعاها و زیارت نامه ها ( توسل ، کمیل ، آل یاسین ، عاشورا و...)، همراه با برنامه های جذاب ، اثر گذار و کوتاه مدت؛

14-استفاده از نمایش نامه ها به منظور ارائه ی پیام های بهداشتی و انضباطی به دانش آموزان؛

15-معرفی کادر مدرسه در برنامه های آغازین (صبحگاه و یا عصرگاه)،در روزهای اول بازگشایی مدرسه؛

16-انتخاب شعار هفته ، همراه با کار هفتگی در کلاس ، مانند نگارش مقاله ، انشا، تهیه روزنامه دیواری

17-بیان خلاصه زندگی دانشمندان

تذکر:با توجه به تجربیاتم درباره قارع قرآن مراسم آغازین متذکر می شوم بهتراست قارع ازبین دانش آموزان مستعد کلاسها وبا انتخاب دبیر پرورشی یا دبیر قرآن ویا خود معاون صورت گیرد.

تذکر بسیار مهم اینکه بهتر است در فصلهای مناسب سال بعد از مراسم آغازین 10دقیقه به ورزش صبح گاهی همراه با پخش آهنگهای ورزشی وبا اجراء دبیر ورزش یا یکی از دبیران علاقه مند ویا توسط دانش آموزان مستعد اجراء گردد.وحضور همکاران دراین برنامه تاثیرات بسیار خوبی داردوبا توجه به تجربیا ت اینجانب که در طی چندین سال گذشته پی گیر این مطلب بوده ام

در بهداشت  جسمانی وروانی دانش آموزان   بسیار مفید وموثرواقع شده است .

 

معاونان مدارس وشرح وظايف

برنامه هاي پيش بيني شده  شامل سه بخش عمده است :

1- امورآموزشي

2-امورپرورشي

3- امورمالي و پشيباني

در اين برنامه رشد و شكوفايي استعدادهاي دانش آموزان0تقويت كرامت انساني و نوع دوستي 0تقويت تفكر تعاون و مشاركت دانش آموزان همكاران و اولياء در جهت سياست كلي ياري رساندن , رشد دادن و پيوند دادن مد نظر قرار گرفته است.

 الف: امورآموزشي

 اين بخش در برگيرنده دانش آموزان0كاركنان و اولياء است.

1-دانش آموزان

در تنظيم برنامه هفتگي سعي شده تعادل در سبكي و سنگيني درس رعايت شود و فاصله ارايه درس در هفته نيز متعادل باشد. فعاليت هاي فوق العاده پيش بيني شده براي دانش آموزان شامل برگزاري كلاس هاي فوق برنامه طبق ضوابط اداري0تشكيل كلاس هاي تقويتي براي دانش آموزاني كه توان علمي كمتري دارند0برنامه ريزي جهت شركت دانش آموزان پايه پنجم دركلاس هاي انجمن علمي 0برگزاري آزمون هاي مستمر ماهانه و هفتگي و تشكيل گروه هاي درسي.

2- كاركنان

با توجه به پيشرفت علوم و تغيير در روش هاي آموزشي كليه كاركنان نياز به بازآموزي و طي دوره هاي مختلف ضمن خدمت دارند. تشويق و تحريك همكاران براي شركت در كلاس هاي مختلف و همچنين برگزاري كلاس هاي آموزشي عمومي نظير  C.I. T و دعوت از اساتيد در جلسات شوراها و يا گروه هاي درسي كه از سوي آموزش و پرورش اجرا مي شود در برنامه پيش بيني شده است..

3- اوليا

به تجربه ثابت شده است عدم آگاهي اوليا از مسائل و قوانين آموزش و پرورش در سرنوشت دانش آموزان تاثير منفي گذاشته است. در زمينه آموزش اوليا برگزاري كلاس هاي آموزش خانواده در موارد تعليم و تربيت0 نيازها و ويژگيهاي روانشناسانه دانش آموزان دوره ابتدايي و راهنمایی0معضلات اجتماعي نظير اعتياد0طلاق0مسائل جرم و بزهكاري كودكان و دانش آموزان  و . . . پيش بيني شده است.البته كلاسهاي آموزش خانواده براي مادران و پدران به صورت مجزا در نظر گرفته شده است.

 ب: پرورشي

در اين بخش براي برنامه هاي اعتقادي , فرهنگي و هنري , ورزشي و اردويي پيش بيني هاي لازم به عمل آمده كه در برگيرنده دانش آموزان و كاركنان مي باشد.

1- اعتقادي

برگزاري و شركت در مسابقات فرهنگي0برگزاري مراسم اعياد و سوگواري و بزرگداشت ايام الله و تاكيد بر اقامه نماز وبرگزاري جلسات قرائت قرآن پيش بيني شده است.با توجه به اين كه مدارس فاقد نمازخانه هستند0

2-فرهنگي هنري

برنامه ريزي جهت شناسايي0 آموزش و هدايت دانش آموزان هنرمند در رشته هاي مختلف هنري (بازيگري و تئاتر0نقاشي و طراحي0 روزنامه ديواري و... ) و شركت در مسابقاتي كه در سطوح مختلف برگزار مي گردد. تشويق دانش آموزان و همكاران به كتابخواني و شركت در مسابقات كتابخواني و مقاله نويسي و روزنامه ديواري برگزاري مسابقه از مجلات رشد براي دانش آموزان و همكاران 0تشويق و ترغيب جهت شركت در مسابقات سراسري پرسش مهر كه ضمن ايجاد فرهنگ تفكر داراي اهداف مختلف فرهنگي و كاربردي است.اميد است در اين خصوص با تلاش و پيگيري هاي مربيان پرورشي مجتمع اهداف مورد نظر تحقق پيدا كند . 

3-اردويي

برگزاري اردوهاي درون مدرسه اي0درونشهري0 برونشهري و بازديد از مراكز علمي0 فرهنگـي0 تفريحي و موزه ها و در كنار هم قرار گرفتن دانش آموزان و مربيان اثرات بسيار خوب و سازنده اي در ايجاد الفت و آموزش غير مستقيم دارد. با برنامه ريزي و پيش بيني هايي كه به عمل آمد سعي مي شود هر دانش آموز در طول سال تحصيلي حداقل دوبار از امكانات ايجاد شده استفاده نمايد.

4- ورزشي

با عنايت به اثرات مثبت جسمي و روحي ورزش0فعاليت هاي ورزشي در بخش پرورشي از اولويت خاصي برخوردار است. تشويق و ترغيب دانش آموزان و همكاران جهت انجام ورزش صبحگاهي در مراسم آغازين . شركت در مسابقات درون مدرسه اي(كلاسي و بين كلاسي) و منطقه اي 0 آموزش و تمرين تيم هاي ورزشي پيش بيني و برنامه ريزي شده است. 

ج: پشتيباني

در امور مرتبط به پشتيباني نيروي انساني , امور مالي , امور عمراني , تجهيزات و ارتباطات از اهميت بيشتري برخوردارند و در مجموع اگر پشتيباني به درستي انجام گردد 0 به اجرا درآمدن تمام برنامه هاي پيش بيني شده بيشتر مي شود 0 در اين زمينه كمك و ياري مديريت آموزش وپرورش تاثير زيادي خواهد داشت.

امور مالی

علي رغم افزايش قابل توجه ميزان سرانه دانش آموزي نسبت به سنوات قبل0 با توجه به برآورد هزينه هاي پيش بيني شده براي سال تحصيلي 90/89حداقل پنجاه ميليون ريال اعتبار نياز است تا بتوانيم هزينه هاي جاري (آب ، برق، تلفن و ارتباطات، تعميرات و تجهيزات، هزينه هاي مصرفي و غيرمصرفي، امورآموزشي و پرورشي، امتحانات ، اردوها ، برپايي اعياد و مناسبتهاي مذهبي وملي و000 را پرداخت نمود. از اين ميزان اعتبار بخشي از طرف مديريت آموزش و پرورش تامين و اميد است مابقي با آگاه سازي اولياء دانش آموزان و نيز كمك خيرين جذب شود . در نهايت در صورت كمبود بودجه با عنايت به اولويت هاي فعاليت هاي پيش بيني شده بخشي از آن ها كه اهميت كمتري دارد اجرا نخواهد شد.

 4-تعميرات

 رنگ آميزي ديوارها و سقف كلاس ها ، دفتر مدارس ، راهرو،كتابخانه ها  ، انباري ها ، دستشويي ها ،آبخوري ها ، ديوارهاي حياط مدارس و ديوارنماي بيروني مدارس

·  رنگ آميزي درب و پنجره ها و حفاظ هاي كلاسها 0دفتر0 راهرو 0كتابخانه 0انباري 0دستشويي0آبخوري و درب مدرسه

·  به سازي سيستم برق كشي ساختمان و تعويض لامپ هاي سوخته

·  تعويض شيشه هاي شكسته شده پنجره ها

· خط كشي محل اجراي مراسم صبحگاهي و صفوف كلاسي و زمين ورزش

· رنگ آميزي و نصب صندوق همراز ( پاسخ به سئوالات دانش آموزان )

5-تجهيزات

-     تهيه و نصب تابلوهاي كلاسي0 رنگ آميزي و خط كشي0

-    تهيه و نصب قاب عكس هاي حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري

-     تهيه و نصب تابلوي اعلانات راهرو و حياط مدرسه

-     تهيه و نصب آينه قاب دار در راهرو ، دفتر و آبخوری

-    تهيه و نصب ساعت ديواري براي كلاس ها

--    تهيه تاقچه پوش و روميزي برای دفتر مدارس

-   به سازي باغچه هاي حياط مدارس

--    پاكسازي و تهيه كتب جديد براي كتابخانه

-    تهيه ملزومات ورزشي ( توپ هاي مختلف ، ميله واليبال ، بارفيكس و... )

-     رنگ آميزي و نصب ميله پرچم در حیاط مدارس

-     تهيه و نصب پلاكاردهاي مخصوص بازگشايي مدارس ، آغاز هفته دفاع مقدس

-     تهيه و نصب پرده براي دفتر  بعضی از مدارس

6-ارتباطات

فعال كردن وبلاگ مجتمع آموزشی ، پرورشی مهر ملاير  جهت ارتباط دانش آموزان , اوليا دانش آموزان , ساير مدارس و مراكز علمي، براي استفاده علمي , آموزشي دانش آموزان و كاركنان , اطلاع رساني و آگاهي اوليا از وضعيت  تحصیلی دانش آموزان.

 طرحها و برنامه هاي پيش بيني شده

 برنامه سالانه مجتمع آموزشی ، پرورشی شهید صابری  در راستاي اهداف و سياستهاي آموزش وپرورش در جهت برنامه ريزي و تعيين هدف و خط مشي و هم چنين پيش بيني و آينده نگري و راهكارهاي رسيدن به اهداف تدوين گرديده است.

اهم اولويتهاي سال تحصيلي  به شرح ذيل مي باشد.

طرح مشاركت اولياء در خصوص تهيه و تجهيز امكانات لازم مدارس

طرح تقويت اعتقادات مذهبي دانش آموزان و رشد اخلاقي آنها

طرح ايجاد و گسترش كتابخانه و افزايش و تقويت فرهنگ كتابخواني

طرح تقويت ورزش و تربيت بدني و مسابقات ورزشي در مدارس تحت پوشش مجتمع

طرح مشاركت دانش آموزان در امور آموزشگاه ها و تقويت توان مديريتي آنان

طرح گسترش فرهنگ پژوهش در مدارس  و تشويق دانش آموزان و آموزگاران و دبیران به انجام بررسي ها و پژوهشهاي كتابخانه اي. 

طرح شناخت دانش آموزان كم بضاعت و برنامه ريزي در جهت كمك به آنان .

طرح افزايش قبولي و كارايي مدارس و كاهش افت تحصيلي

طرح دانش افزايي معلمان و تبادل تجارب آنان از طريق شوراي معلمان مدارس 

طرح به كارگيري وسايل كمك آموزشي و آزمايشگاهي جهت آموزش بهتر

طرح ارزشيابي از كاركنان مدارس و ارشاد و راهنمايي آنان

طرح تقويت روحيه كاركنان مدارس با برگزاري اردو وگردش

طرح آشنا نمودن كاركنان و دانش آموزان با اهداف و وظايف مدارس  ، آيين نامه ها و دستورالعملهاي آموزشي اداري امتحاني و انضباطي

طرح ارتباط با فارغ التحصيلان و آگاهي از موفقيتهاي آنان و بهره گيري از تجارب و نظريات آنان در فرايند تعليم و تربيت مدارس

طرح آشنايي با جامعه و شناخت محيط پيراموني خود

طرح شناخت و پرورش استعدادهاي دانش آموزان و معرفي آنان به مسابقات علمي ، مذهبي ،  ورزشي و هنري

طرح ايجاد نمايشگاههاي گوناگون در مدارس

طرح بهسازي نظام امتحاني مدارس تهيه بانك سوالات و اجراي مناسب امتحانات و كاهش اضطراب   دانش آموزان

طرح استفاده بهينه از همه امكانات موجود در مدارس در طول سال تحصيلي و تابستان

طرح ارتباط والدين دانش آموزان با معلمان در ايام سال تحصيلي

طرح ايجاد دوره هاي تقويتي و جبراني در خلال سال تحصيلي

طرح ايجاد تهسيلات و امكانات رفاهي براي دانش آموزان و معلمان

طرح واگذاري بخشي از وظايف مديريتي به دانش آموزان (برنامه صبحگاهي ، مراسم و مناسبت ها ، نظارت و كنترل كلاسها ، حياط ، آبخوري و دستشويي ها و نظافت آنها)

طرح پوشيدن لباسهاي مناسب و وضع موي سر دانش آموزان

طرح برگزاري مسابقات گوناگون علمي هنري ، فرهنگي و ورزشي در مدارس

طرح ارتقاء سطح كمي و كيفي (رشد كمي نسبت به سال قبل ، بالا بردن سطح كيفي )

طرح نهادينه كردن پرسش مستمر و انجام امتحانات 4/5 سئوالي براي هر درس در طول هفته 

تعمير و نگهداري لوازم و تجهيزات مدارس

طرح برگزاي كلاسهاي رفع اشكال درايام امتحانات نوبت اول و دوم

طرح ايجاد انگيزه در معلمان در خصوص استفاده از روشهاي نوين تدريس و شركت در مسابقات الگو هاي برتر تدريس با ارائه طرح درس

 هدفگذاري مجتمع آموزشی ، پرورشی شهید صابری  در سال تحصیلی 90/89

 1- ارتقا سطح كمي و كيفي مدارس

الف)3 درصد رشد كمي نسبت به سال قبل

ب) بالا بردن سطح كيفي (بالا بردن ميانگين قبولي دانش آموزان نسبت به سال قبل)

2- نهادينه كردن پرسش مستمر:

-   بالا بردن آمادگي دانش آموزان و جبران عقب ماندگي هفتگي

-  برگزاري امتحانات 4/5 سئوالي براي هر درس در طول هفته

3- گسترش آموزش ازطريق طرح تصوير :

-    تنوع در تدريس به منظور بالا بردن سطح كيفي وكمي

-    بهره گيري از كامپيوتر و تلويزيون در آموزش دروس مختلف

- تهيه فيلم ها سي دي هاي كمك آموزشي( اطلس بدن، جهان ، طبيعت ، تاريخ ،  ايران ، جغرافيا و قرآن و.. )

4- برگزاري مسابقات علمي

-   ايجاد انگيزه بالا بردن سطح علمي دانش آموزان

استفاده از مدرسان آموزش كامپيوتر ، زبان انگليسي ، خط و نقاشی و آموزش فوتبال

5- تهيه كارنامه پيشرفت تحصيلي :

اطلاع والدين دانش آموزان از وضعيت درسي دانش آموز به منظوركمك به دانش آموز و مدرسه براي جبران عقب ماندگي دو بار طي سال ( يك ماه پيش از شروع امتحانات )

6-گسترش كتابخانه ها:

الف) تقويت علمي دانش آموزان

ب ) پر كردن اوقات فراغت

ج) ايجاد زمينه مناسب براي رشد روحيه مشاركت

د ) بالا بردن سطح تربيتي دانش آموز

-    انجام مسابقات كتابخواني

-   اهداء كتاب به عنوان بهترين نوع جايزه

-    برپايي نمايشگاه كتاب در مدارس

-    ترغيب دانش آموزان به اهداء حداقل يك كتاب به كتابخانه مدرسه

-   ترغيب اولياء جهت اشتراك مجلات پيوند

-    ترغيب معلمان جهت اشتراك مجله آموزش ابتدايي معلم و تكنولوژي آموزشي

-   فعال كردن كتابخانه دفتر آموزشگاه ها جهت استفاده همكاران واولياء دانش آموزان

7-پيگيري جهت استفاده از اينترنت :

الف) بالا بردن سطح آگاهي همكاران

ب) ايجاد انگيزه در دانش آموزان

ج) دسترسي آسان به منابع علمي

د)فعال كردن وبلاگ مجتمع

ه)اطلاع رساني به اولياء و دانش آموزان جهت مراجعه به ( وبلاگ مجتمع آموزشی ، پرورشی شهید صابری)

8- دعوت از دانش آموزاني كه در اين مدارس تحصيل كرده و به مدارج عالي تحصيلي راه يافته اند

ايجاد انگيزه در دانش آموزان

9- برگزاري حداقل دو دوره امتحان ماهانه يك ماه پيش از امتحانات اصلي :

-   ايجاد آمادگي

-     از بين بردن التهاب و استرس وترس از امتحان

-    مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف فرايند يادگيري

- اطلاع يابي دانش آموزان ، معلمان و اولياء از پيشرفت درسي و يافتن نقاط ضعف و تلاش جهت رفع نواقص

10- تشكيل كلاسهاي تقويتي :

الف) بالا بردن سطح كيفي وكمي آموزش

ب) جلوگيري از افت تحصيلي

11- تعمير و نگهداري لوازم وتجهيزات (ساختمان):

آماده نگهداشتن مدارس براي هدف هاي بعدي

 عوامل رشد دانش آموزان درمدارس :

 Ã    برقراري ارتباط با دانش آموزان در بدو ورود آنها به آموزشگاه ها

à آشنا نمودن دانش آموزان با محيط آموزشگاه و عوامل اجرايي و آيين نامه ها و مقررات مدارس

à   سنجش مستمر دانش آموزان از نظر درسي و اخلاقي در طول سال تحصيلي

à   استفاده از معلمان مجرب در تدريس

à   همسو بودن كليه عوامل اجرايي و معلمان و اولياء در جهت اعتلاء و رشد دانش آموزان

à   نبود تعارض در بين همكاران داراي تقليل ساعت و همكاران جايگزين 

à   ايجاد انگيزه در دانش آموزان

à مشاوره و راهنمايي مستمر دانش آموزان توسط مدير و مربي پرورشي آموزشگاه در طول سال تحصيلي

à   ارتباط آموزشگاه با والدين و پيگيري گزارش روند تحصيلي دانش آموزان

à   تكريم و ارزش نهادن به دانش آموزان

à   سعي در جهت كاهش اضطراب در دانش آموزان

à   واگذاري بخشي از مسئوليت هاي آموزشگاهي به دانش آموزان ((مديريت مشاركتي))

à   استفاده از كلاسهاي جبراني ضمن سال در بعضي از دروس

à   برگزاري كلاسهاي رفع اشكال در ايام امتحانات

à   استفاده از روشهاي نوين تدريس توسط معلمان

à   فعال نمودن دانش آموزان در كلاس تدريس

à   تشويق دانش آموزان در ارائه مقالات و پژوهش و تحقيق در خصوص مواد درسي

à معرفي دانش آموزان برتر در زمينه هاي مختلف ( درسي ، ورزشي ،  اخلاقي ، بهداشتي و...) در مراسم صبحگاهي

à   تشكيل جلسات متعدد بادانش آموزان و نظر خواهي از آنها

à   اطلاع رساني به خانواده ها در خصوص روند تحصيلي دانش آموزان

-   تمهيد مقدمات در تمامي زمينه هاي رشد دانش آموز

-   ايجاد رقابت سالم در بين دانش آموزان در سطح فردي ، گروهي ، كلاسي 

-    كاهش تراكم كلاس

-   كنترل و نظارت بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

-  تهيه گزارش كار توسط دانش آموزان در دروس مختلف

- تقدير و تشويق مستمر دانش آموزان در پيشرفت روز افزون امور تحصيلي( كارت هاي تشويقي ،  تقديرنامه و جوايز مختلف )

-  احترام به نظرات و عقايد دانش آموزان و اجازه ابراز وجود به آنها با برگزاري مسابقه اي تحت عنوان( نظر تو در مورد ... چيست؟)

-    مشاركت دانش آموزان در امور آموزشي و فرهنگي و كلاسهاي فوق برنامه

-    استفاده از والدين در كميته هاي مشورتي و نظر خواهي از آنها جهت بهبود وضعيت مدرسه

-   برقراري ارتباط با دانش آموزان و دادن مسئوليت به آنها در مسايل آموزشي و انتظاماتي

 ايجادكميته آموزشي

هدف : ايجاد دقت در وضعيت آموزشي ، ارزشيابي آموزشي و روشها و فنون تدريس

وظايف:

1-دقت در وضعيت آموزشي دانش آموزان در زمان ثبت نام

2-توضيح موارد آموزشي نتايج توجه به قوانين آموزشي .

3-ارائه بحث هاي آموزشي در جلسات شوراي معلمان 

4-ارائه بحث آموزشي با موضوع خلاقيت .

5-ارائه روشهاي نوين

6-تشكيل كتابخانه آموزشي معلمان در دفتر

7-كوشش درجهت غني ساختن كتابخانه آموزشي معلمان

8-نصب چارت هاي آموزشي در زمينه هاي شيوه مطالعه

9-معرفي دانش آموزان مشكل دار به مربي پرورشي ودر مراحل بعدي به كارشناسي مشاوره 

 10-جمع آوري بحث هاي موضوعي معلمان و ارائه در شوراي معلمان

11-دعوت سخنران در زمينه مسائل آموزشي روز در شوراي معلمان

12-جمع آوري ميانگين هاي قبولي كلاسها كه توسط خود معلمان تهيه ميگردد .

13-تشويق دانش آموزان با اهداء جوايز متنوع

14-جمع آوري تجربه هاي موفق همكاران در زمينه ارتقاء رشد فردي و اجتماعي دانش آموزان و ارسال آنها به اداره متبوع.

 ايجادكميته رفاهي

هدف :ايجاد رغبت در بين همكاران و دانش آموزان ، ايجاد محيطي با نشاط جهت انجام فعاليت ها

وظايف:

ايجاد صندوق قرض الحسنه در صورت موافقت همكاران

1-بررسي نيازهاي آموزشگاهي و تمهيدات لازم براي ايجاد محيطي مناسب .

2- رفع نيازهاي همكاران در حد امكان .

3-نصب نيمكت هاي آهنی  براي رفاه دانش آموزان در حياط مدارس .

4-نصب شيرهاي آب و مايع دستشويي براي دانش آموزان در آبخوري مدارس .

5- زيبا سازي فضاي مدارس

6-به سازي فضاي سبز حياط مدارس

 كميته پرورشي

 هدف : ترغيب ، تشويق دانش آموزان در مراسم عبادي ، سياسي به خصوص نماز

وظايف:

1- اعلام برنامه روزهاي برگزاري مراسم نماز جماعت در ابتداي سال تحصيلي .

2- اعلام برنامه مناسبت ها در ابتداي سال تحصيلي .

3- استفاده از شيوه هاي متنوع در جذب دانش آموزان به مراسم عبادي به خصوص نماز ( ايجاد تنوع در مكان ، پارك ، حياط مدرسه و غيره )

4- تهيه جانماز و مهر نماز

5- تشويق دانش آموزان نمازگزار به شكلهاي متنوع

6- برگزاري جلسات قرائت قرآن

7- اجراي ويژه برنامه 13 آبان

8- اعلام برنامه ريزي اجراي مراسم دهه فجر با مشاركت و مسئوليت معلمان

9- برنامه ريزي به مناسبت هفته بسيج دانش آموزي

10- برگزاري مسابقه حفظ قرآن

11- احياء هفته كتاب در تمامي ايام سال

12-تبيين اهميت كتاب و لزوم مطالعه جهت اولياء دانش آموزان در جلسات آموزش خانواده و...

13- اطلاع رساني درخصوص كتب جديد الانتشار در تابلو اعلانات مدارس .

14- ايجاد جلسات بحث و گفتگو بررسي كتاب ، مسائل فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي ، خانوادگي هر ماه يكبار به صورت كلاسي با حضور دانش آموزان و معلمان كلاس مربوطه .

15- برگزاري جلسات مختلف با دانش آموزان و همكاران جهت انجام هرچه بهتر مسابقات و سرويس دهي مناسب كتابخانه .

16- حضور فعال در مسابقات شهرستان، پرسش مهر توسط همكاران و دانش آموزان .

17- عضويت كليه همكاران و دانش آموزان در كتابخانه های مدارس .

18-تقويت و تشويق دانش آموزان مستعد قرآني.

19-تهيه كارت عضويت كتابخانه براي همه دانش آموزان 

20-برگزاري جلسات پرسش و پاسخ ديني درمدارس

21-افزايش مشاركتهاي مديريتي واجتماعي و تربيتي دانش آموزان

22-توسعه و تقويت فعاليتهاي شوراي دانش آموزي

23-افزايش مشاركت دانش آموزان در مسابقات فرهنگي و هنري

24-استمرار طرح پيشگيري از مشكلات رفتاري دانش آموزان

 كميته اداري

 هدف :ايجاد سرعت بخشيدن و به روز بودن امورات برپايه قوانين و رعايت ضوابط حاكم بر مدارس

وظايف:

1- تدوين مدارك دانش آموزان ثبت نام شده دوره جديد در پوشه هاي مخصوص و جلوگيري از ازدحام اوراق و مدارك غيرضروري دانش آموزان

2- تهيه پوشه هاي مخصوص بخشنامه هاي اقدامي ، مربوط به همكاران و...

3-تهيه مشخصات فردي دانش آموزان ( نام ونام خانوادگي ، كلاس ،  معدل و مدرسه سال قبل ، آدرس محل سكونت و تلفن تماس ، شغل و ميزان تحصيلات والدين، تعداد افراد خانواده و...

4-تهيه دفتر انضباطي .

5- معدل گيري نوبت اول و دوم دروس دانش آموزان هر كلاس

6- تهيه و تنظيم درصد قبولي و معدل كلاسي هر كلاس و رسم نمودار كامپيوتري آن .

7- تهيه كارت تشويق و تقديرنامه از دانش آموزان برتر هركلاس در زمينه هاي مختلف

8- تهيه و تنظيم و اعلام نتايج امتحانات كلاسها و انتخاب كلاس برتر و نصب اسامي يا عكس دانش آموزان برتر در تابلو اعلانات مدارس .

9-تحويل كليه مدارك موجود دانش آموزان پايه پنجم ، و سوم راهنمایی تهيه و تنظيم گواهينامه اصلي آنان

10-تهيه پوشه با درج كاورهاي مخصوص براي حفظ و نگهداري پرونده كاركنان اداري و آموزشي مدارس .

 كميته انضباطي

 هدف : آشنايي و ايجاد فرهنگ احترام به قوانين و رعايت ضوابط حاكم بر مدارس

وظايف:

1-برگزاري جلسات جهت ارائه قوانين و تسهيل رسيدگي به مسائل انضباطي دانش آموزان و تعجيل در تصميم گيري تخلف ، متخلف .

2-تدوين و اجراي آئين نامه انضباطي با توجه به ضوابط حاكم برمدارس .

3-تهيه و تنظيم فرم اخلاقي ، انضباطي ، آموزشي براي هر نوبت سال تحصيلي به كليه معلمان براي تمامي دانش آموزان .

4-رسيدگي به حضور و غياب دانش آموزان به روز و پيگيري علت عدم حضور دانش آموز غايب در مدرسه بواسطه تماس با ولي ايشان .

5-ورود و خروج به موقع همکاران و دانش آموز


مطالب مشابه :


شيوه نامه ي نگارش نامه هاي رسمي و اداري

3- نمونه اي از يك نامه اسامي و عناوين و اصطلاحات علمي يا دفتر آموزش كاركنان
آئين نامه اجرايي مدارس

از مراكز علمي تقدير از كاركنان‌ و آيين‌نامه‌، قبل ‌از تصويب
برنامه سالانه و تقويم اجرايي

در اجراي ماده 5 و قسمت ب بند 3 ماده 10 آيين نامه علمي و فني كاركنان تقدير از كاركنان و
ارزشیابی

سايــر كاركنـــــان آز دريافت تقدير نامه از رييس كه از طريق مراكز معتبر علمي به
برنامه سالانه و تقويم اجرايي مصوب مجتمع آموزشی پرورشی شهید طباطبائی نژاد

در اجراي ماده 5 و قسمت ب بند 3 ماده 10 آيين نامه علمي و فني كاركنان تقدير از كاركنان و
معاونت درمدرسه

14-استفاده از نمایش نامه ها 11-تقدير از --شناسايي توانمنديهاي علمي و فني كاركنان
با تصويب در هيئت وزيران؛ آيين نامه "اعطاى لوح تقدير توسط رئيس جمهور" ابلاغ شد

با تصويب در هيئت وزيران؛ آيين نامه "اعطاى لوح تقدير تقدير نامه از كاركنان وزارت جهاد
برچسب :