سوابق كيان پيشكار

 

بسم الله الرحمن والرحیم

نام: کیان

نام خانوادگی :پیشکار

متولد:اردبیل 1348

فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت

لوح تقدیر

لوح تقدیر از دانشگاه آزاد  لاهیجان1376

لوح تقدیر از دانشگاه آزاد  خوراسگان1386

لوح تقدیر از فرمانداری  شهرستان جیرفت1388

تالیفات وآثارپژوهشی

1-   کتاب شیرشاه: انتشارات سیب سرخ،تهران(به زبان انگلیسی)

2-   کتاب ترجمه شفاهی ودرک فیلم های زبان اصلی انتشارات رهنما،تهران(به زبان انگلیسی)

3-   کتاب آمادگی کارشناسی ارشدادبیات انگلیسی انتشارات  رهنماتهران (به زبان انگلیسی)

4-   کتاب راهنمای ادبیات انگلیسی انتشارات سیب سرخ،تهران(به زبان انگلیسی)

5-   کتاب راهنمای انگلیسی(چاپ دوم)انتشارات رهنماتهران(به زبان انگلیسی)

6-   کتاب ترجمه فنون وصناعات ادبی انتشارات دانشگاه آزادجیرفت

7-   کتاب عشق ومرگ درآثارشکسپیرانتشارت بهزاد

8-    کتاب نقدوتجزیه وتحلیل ادبیات انگلیسی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

9مجموعه سوالات کارشناسی ارشدادبیات انگلیسی انتشارات پردازش (2جلد)چاپ دوم

10خلاصه مباحث کارشناسی ارشدادبیات انگلیسی انتشارات پردازش چاپ دوم

11کتاب A Touch With English چاپ اول ودوم وسوم وچهارم انتشارات رهنما.

12کتاب نقدوتجزیه وتحلیل  نماشنامه های آمریکایی و انگلیسی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحدکهنوج

13 کتاب نقدوتجزیه وتحلیل  شعرهای  آمریکایی و انگلیسی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحدکهنوج

14 کتاب نقدوتجزیه وتحلیل  داستانهای کوتاه آمریکایی و انگلیسی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحدجیرفت

15.کتاب نقدوتجزیه وتحلیل ادبیات انگلیسی بر اساس کتاب جدید Sound & Sense نوشته  لورنس پرین-انتشارات رهنما تهران

16.کتاب 1000تست گرامرانگلیسی تابستان 88انتشارات فرهنگستان زبان تهران

.17کتاب youReading  Texts For تابستان 88انتشارات فرهنگستان زبان تهران

 

مقاله ها

18-چاپ مقاله برای نقدوبررسی وتحلیل ادبی داستان کوتاه ارنست همنیکویتحت عنوان"گربه درباران"درمجله بیان 1373(به زبان انگلیسی)

19.چاپ مقاله تحت عنوان "عنصر زمان  در ادبیات غرب" –مجله ادبیات داستانی شماره94و95- سال دوازدهم - مهرو آبان سال  1385

20.چاپ مقاله تحت عنوان "ژاک دریدا –نقد ادبی پست مدرن ، شالوده شکنی و ادبیات-فصلنامه ادبیات تطبیقی سال اول شماره2 تابستان1386

21. چاپ مقاله تحت عنوان بررسی حکمت و فلسفه وجودی امامت در قرآن کریم_همایش منطقه ای عترت علیه السلم در قرآن دانشگاه آزاداسلامی جیرفت 29 آذر 1386

همکاری با گروههای شاهد

دانشگاه پزشکی جیرفت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

راهنمایی ومشاوره رساله و تزهای کارشناسی ارشد

22.مقایسه یوسف وزلیخای جامی  بایوسف وزلیخای خاورشیرازی     آقای محمد شیرازی

23.بررسی تطبیقی رزم افزارها درادیسه وایلیاد هومرو شاهنامه فردوسی:خانم گیتی نعمتی

24.بررسی دستور نهج الا دب:خانم ژاله  شفیعی

سخنرانی و همایش ها

25-سخنرانی دردانشگاه آزاداسلامی جیرفت تحت عنوان «اصول نقدادبی مدرنیسم وپست مدرنیسم»سال 1379.

26-سخنرانی دردانشگاه تربیت مدرس تهران درنخستین گردهمایی پژوهشهای زبان وادبیات فارسی تحت عنوان "رئالیسم و رد رئالیسم درادبیات"بهمن 1380.

27- سخنرانی دردانشگاه آزاد اسلامی واحداسلامشهرتحت عنوان "پست مدرنیسم وفرآیند جهانی شدن ادبیات ایران"  11/8/85.

28.سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورسگان تحت عنوان "دیدگاههای فرازمانی حضرت امام خمینی(ر ه) "_ رتبه دوم همایش_ 85.12.1

29.سخنرانی در شانگهای چین تحت عنوان               Deconstructive Study of e.e.cummings'

Poems and Difficulty of Teaching of Them to the Non-English Students

30بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج در اعتلای نقش مدیریتی ، فرهنگی و مذهبی جوانان در شهرستان کهنوج  88/2/17

طرحهای پژوهشی

31-طرح پژوهشی «بررسی علل افت زبان انگلیسی درشهرستان جیرفت »دانشگاه آزاداسلامی واحدجیرفت سال 1384-85

32.طرح پژوهشی " پست مدرنیسم و فرایند جهانی شدن  ادبیات ایران" دانشگاه آزاداسلامی  جیرفت سال 1384-1385

33.همکار طرح پژوهشی "بررسی چگونگی غارت و چپاول آثار باستانی ایران"

34.همکار طرح پژوهشی"بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت در اعتلای نقش مدیریتی ، فرهنگی و مذهبی جوانان در شهرستان جیرفت"

35.همکار طرح پژوهشی "تشیع و دیدگاههای فرازمانی امام خمینی(ره)" دانشگاه آزاداسلامی  جیرفت

36 . طرح پژوهشی عشق و مرگ در آثار شکسپیر دانشگاه آزاداسلامی  جیرفت

37همکار طرح پژوهشی بررسی تطبیقی ساختار شکنی در احمد شاملو  و ایی ایی کمینگز دانشگاه آزاداسلامی  کهنوج سال1386-87

برگزاری دوره های ضمن خدمت

38.کلاس ضمن خدمت کارمندان فرمانداری شهرستان عنبرآباد زیرنظر سازمان مدیریت دولتی- 80 ساعت

39.کلاس ضمن خدمت دبیران زبان انگلیسی شهرستان جیرفت 40 ساعت

40.کلاس ضمن خدمت دبیران زبان انگلیسی شهرستان کهنوج  40 ساعت

41.کلاس ضمن خدمت کارکنان وپرستاران بیمارستان های شهرستان جیرفت 40 ساعت

42.کلاس ضمن خدمت کارمندان سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان جیرفت 40 ساعت

43. کلاس ضمن خدمت کارمندان فرمانداری شهرستان جیرفت40 ساعت

44. کلاس ضمن خدمت کارمندان شبکه بهداشت  عنبر آباد40 ساعت

45.کلاس ضمن خدمت کارمندان شبکه آب وفاضلاب شهرستان جیرفت40 ساعت

46. کلاس ضمن خدمت کارمندان شبکه بهداشت  عنبر آباد40 ساعت سطح دو

47. کلاس ضمن خدمت کارمندان شبکه آب و فاضلاب شهرستان جیرفت40 ساعت سطح دو

مدرس کارگاههای آموزشی  اعضا هیات  علمی

48.کارگاه آموزشی  CVنویسی برای اساتیددانشگاه آزاداسلامی واحد جیرفت  12/ 86.2.11

49. مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی برای اساتید دانشگاه آزاداسلامی جیرفت22 /86.2.18

50.کارگاه آموزشی اصول ترجمه برای اساتیددانشگاه آزاداسلامی واحد جیرفت

51.کارگاه آموزشی اصول ترجمه برای اساتیددانشگاه آزاداسلامی واحد کهنوج

53.کارگاه آموزشی CV نویسی برای اساتیددانشگاه آزاداسلامی واحد کهنوج

54. کارگاه آموزشی مکالمه و گرامر برای اساتیددانشگاه ازاداسلامی واحد جیرفت20-29/2/87

55. کارگاه آموزشی  اصول ترجمه برای اساتید  دانشگاه آزاد اسلامی واحدرفسنجان(تابستان 87)

کارگاههای آموزشی 

1.کارگاه    word  24  ساعت جدول 1   8/3/87

2. کارگاه  آشناییبااینترنت  16  ساعت جدول 1   5/10/85

3. مقالهنویسیفارسی   14 ساعت جدول 2  8/3/84

 4.آشناییباکامپیوتر  دورهمقدماتی   40 ساعت جدول 1  22/8/ 85

5. .آشناییبا   power  point     16 ساعت جدول 1   2/11/ 85

6. مشکلات  روانشناختیدانشجویان  40 ساعت جدول 1 27/10 85

7. .آشناییبا   out look     32 ساعت جدول 2  15/6/87

8.برنامه  ریزی  آموزشی  طرحدرس (دانشکدهپرستاریجیرفت )   12 ساعت 6-5/10/ 84

9. مهمترینبحرانهایدانشجویی   24 ساعت جدول 2   18/11/85

10- cvنویسی   8 ساعت  منطقه  هفت جدول 2  26/3/88

11.مقاله نویسی انگلیسی  منطقه16ساعت هفت جدول 2  25-24/3/88

 12.آشنایی  با  روانشناسی تحول 32 ساعت جدول 2 سال 87

13.آموزش ایجاد وبلاگ جدول 2  16ساعت

278ساعت(جدول 1=136 ساعت   -  جدول 2=142 ساعت)

سوابق تدریس

1.دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 1372-1378

2.دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 1374-1377

3.دانشکده مدیریت دولتی اردبیل  1374-1377

4.دانشگاه پیام نور تهران 1377-1378

5.دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 1375-1378

6.دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 1376-1379

7.دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن1375-1379

8.دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان1379-1381و1385

9.دانشکده پرستاری جیرفت 1380-1385

10دانشگاه پیام نور جیرفت 1384-1385

11.دانشگاه آزاداسلامی واحد کهنوج1383-1385

12.دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکزتحقیقات کشاورزی شهرستان  جیرفت علی آباد سازمان

13.دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت(عضو هیات علمی تمام وقت)

14.مرکز تیزهوشان علامه حلی تهران

15 اموزشگاههای کیش ایر کرمان ، شکوه کرمان و سیمین کرمان

16 آموزشگاههای سیمین،شکوه،اندیشه و بیان، ابوریحان،نوین،کانون قلم چی  و جهاد دانشگاهی شهرستان جیرفت

17.مترجم یازدهمین همایش  بین اللملی داروشناسی  ایران تابستان 87پردیس ماهان (کرمان)High Techدانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

 

کیان پیشکار- عضوهیات علمی دانشگاه

آزاداسلامی واحدجیرفت

جیرفت – دانشگاه آزادواحدجیرفت ،گروه زبان

انگلیسی

   09132489370

 

[email protected]

[email protected]

WWW.eng-lit-test.blogfa.com

 

 


مطالب مشابه :


راه‌اندازی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهارت جیرفت

راه‌اندازی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهارت جیرفت - دانشگاه جامع علمی- کاربردی
لیست آدرس وب دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران

دانشگاههای دولتی پیام نور جامع علمی کاربردی و می هیات علمی (سما دانشگاه آزاد
دانشگاه های استان کرمان !

دانشگاه جیرفت. دانشگاه فنی جاوید دانشگاه جامع علمی کاربردی جیرفت. دانشگاه پیام نور
منابع ارشد آبخیزداری و مرتعداری

انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه جیرفت کاربردی ۲
آشنایی با دانشگاه جامع علمی - کاربردی

آشنایی با دانشگاه جامع علمی - کاربردی کشاورزی جیرفت. آموزشی دانشگاه علمی کاربردی
چارت درسی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه جیرفت

انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه جیرفت انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه هیدرولوژی کاربردی. 3.
چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نویسی

انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه جیرفت انجمن علمی منابع طبیعی دانشگاه
استخدام نیروی قراردادی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

سیستم گلستان دانشگاه جیرفت. دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علمی کاربردی شهید
سوابق كيان پيشكار

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت. 12.دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکزتحقیقات کشاورزی
استاد کیان پیشکار

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد جیرفت. درشهرستان جیرفت »دانشگاه علمی کاربردی
برچسب :