مدیریت زمان(به کارگیری روش های موثربرای انجام بیش ترین کاردرکم ترین زمان ممکن)

اشاره:

واقعیت این است که ما هیچ گاه برای انجام تمام کارهایی که بایدانجام دهیم فرصت کافی نداریم؛ چراکه درانبوه کارها، مسئولیّت فردی ، روزنامه ها وکتاب های مطالعه نشده غرق شده ایم ومنتظریم که فرصتی پیش بیایدتابه سراغ آنها برویم.درواقع هیچگاه نمی توان ازکارها جلو افتا د مگراین که :روش فکرکردن و انجام کارخودراتغییردهیم. به این صورت که انجام بعضی ازکارهارامتوقف وبه جای آن، وقت بیشتری  را صرف فعالیت هایی کنیمکه واقعاً می توانندزندگی مان را متحول کنند.

اگرشماهم مانندمیلیون ها انسان دیگردرانبوه کارها گرفتارشده اید این مقاله رابخوانید وروش های موثرآن را امتحان کنید. اگردرانجام این اصول پشتکارداشته باشید حتماً به نتیجه ی موردنظرتان می رسید.

اصول کار:

 1. برای موفقیت ، یک ویژگی هست که فردبایدآن را داشته باشدوآن مشخص بودن هدف است. یعنی فردباید بداند که چه می خواهدوشدیداً خواستاربه دست آوردن آن باشد.(ناپلئون هیل)

بهتراست همین حالا دست به کارشوید وده هدف را ، که می خواهیدسال آینده به آنها برسید، به ترتیب اولویت بندی کنیدوروی کاغذ بیاورید تامرتب جلوی چشم شما باشدوآن را فراموش نکنید.

 1. برنامه ریزی ، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الآن کاری در مورد آن انجام دهید.( آلن لاکین)

اگر برنامه ریزی مناسب باشدمانع عملکردضعیف انسان می شود.درمقابل هردقیقه وقتی که صرف برنامه ریزی می شود،می توان معادل ده دقیقه وقت درحین انجام کارصرفه جویی کرد.برای رسیدن به این مطلب باید لیست سالیانه ،ماهیانه، هفتگی وروزانه تهیّه کرد وبرنامه های کاری خود را روی کاغذ آورد وبه ترتیب برای انجام آن ها پیش رفت. درمقابل هرفعالیّت انجام شده علامت (تیک) بزنیم، این کاربه پیشرفت کارها سرعت می بخشد؛ زیرا سبب اعتماد به نفس وعزت نفس می شود.

 1. ماهمیشه وقت کافی داریم به شرط آن که هم بخواهیم وهم درست از آن استفاده کنیم. (گوته)

سخت ترین مرحله  از انجام هرکارمهم، شروع کردن آن است . وقتی انجام یک کارمهم را واقعاً آغاز می کنیم به طورطبیعی انگیزه پیدا می کنیم تاآن راادامه دهیم.

 1. میزان بزرگی وموفقیّت هرفرد به این بستگی دارد که تا چه حد می تواند همه ی نیروهای خود را در یک مسیر واحد بریزد. ( ادیسون سوت ماردن)

نشانه ی تفکّر برتر انسان این است که بتواند در مورد پیامدهای انجام دادن یا ندادن یک کار پیش بینی درستی داشته باشد.این که یک کار یا فعالیّت تا چه اندازه برای ما اهمیّت دارد به پیامدهای آن بستگی دارد. پس اگر بتوان براین اساس اهمیّت هرکاری را ارزیابی کرد، می توان برنامه های بعدی را به ترتیب اهمیّت ، اولویّت بندی کرد وبا انجام به موقع هرکدام  بیش ترین تأثیر مثبت رابرزندگی خود دید وهم جنین از اتلاف وقت نیز جلوگیری کرد.

 1. تمام افکارخود را روی کاری که انجام می دهید، متمرکز کنید.

 اهداف اصلی کارتان را مرتب تجزیه وتحلیل کنید وهرگز ازبهبود کاردست برندارید، همین تصمیم به تنهایی می تواند زندگی تان را متحوّل کند.

 1. پیش از شروع ، مقدّمات کاررا کاملاً فراهم کنید ودر دسترس خود بگذارید.هرچه محیط کارتمیزتر ومرتب تر باشد شروع وادامه ی کار برایتان راحت تر است.
 2. اطلاعات ، مهارتها وتوانایی های خودرامرتباً افزایش دهید ومانند یک شاگرد خوب، از آموختن دست برندارید. هرچه بیش تر بیاموزید توانایی تان در یادگیری بیش تر می شود؛ مانند کسی که با تمرینات ورزشی قدرت عضلات خود را افزایش می دهد. ما نیز با تمرین ذهنی می توانیم ذهنی قوی تر داشته باشیم. جز محدودیّت هایی که خودتان تصوّر می کنید برایتان وجود دارد، هیچ محدودیّت دیگری درسرعت ومقدارپیشرفتتان وجود ندارد.
 3. محدودیّت های اصلی خود را مشخص کنید.عامل بازدارنده وموانع موفقیّت خودرا از میان بردارید.وقتی که روز را با هدف از میان برداشتن یک نقطه ضعف اصلی با عامل محدود کننده آغاز می کنیدسرشار از انرژی وقدرت های فردی خواهید شد؛ این انگیزه شما را برای ادامه ی حرکت ویافتن عامل به پیش می راند.
 4. به جای فکر کردن به تمام کارعظیمی که پیش رو دارید، ذهن خود را فقط روی همان قسمت که در حال  انجام آن هستید متمرکز کنیدوهربار قسمت کوچکی از کار را به دست گرفته ، جلو بروید.
 5. کاری که باید بکنیم این است که عادت تحت فشار قرارگرفتن راکم کم در خودمان ایجادکنیم ؛ مثلاً کمی بیش تر از قبل پس انداز کنیم، کمی زودتر کار را شرع کنیم، کمی زودتر از خواب بیدار شویم و.... به این ترتیب کم کم عادت تسریع در انجام امور را در خود ایجاد می کنیم ، عادتی که از آن پس درتمام روزهای زندگی به ما خدمت خواهد کرد.
 6. قدرتهای فردی خود رابه حداکثربرسانید: خواب واستراحت کافی، خوردن غذاهای مفید، ورزش و....سبب افزایش انرژی شما می شود ونیروی شما را برای ادامه ی حرکت چندبرابرمی کند.
 7. خودتان را به فعالیّت ترغیب کنید: به خودتان روحیه دهید .عزت نفس تان را بالا ببرید.افکارتان راکنترل کنید.به خاطرداشته باشید که اکثراوقات همان می شوید که به آنفکرمی کنید،پس مثبت فکرکنید. مسئولیّت کامل اعمال خودرابه عهده بگیرید .به دنبال مقصرنگردیدوازدیگران انتقادنکنید.
 8. درانجام بعضی ازکارهاتنبلی کنید(انجام روش تنبلی سازنده):درانجام کارهای کوچک وبی اهمیّت تنبلی کنیدوکم کم آن ها را از برنامه ی کاری خودحذف کنید.
 9. سخت ترین کار را اوّل انجام دهید: شروع روزباسخت ترین کاریاقسمتی از آن شروعی بسیارخوب وپر ارزی است که سبب افزایش وتوانایی وکارایی بیش تر خواهدشد.
 10. برای خودوقت ایجادکنید: خودراملزم کنیدهر روز سرساعت معیّنی کار به خصوصی راانجام دهیدتابه این ترتیب از روز قبل برای خودبرنامه ریزی کرده باشید.

حدود 98 درصدازمردم منتظرندکه دیگران به ان ها انگیزه بدهندتا به آرزوهایشان برسند،ولی مشکل این است که هیچ کس قرارنیست آن ها را نجات دهد! اگرشما جزءآن 98 درصدهستیدبهتراست به خودبیایید. کارهایتان را سروسامان دهیدوبا استفاده ازاین روش های معجزه آسا پلکان پیشرفت وترقی راطی کنید؛ اگربه قول گالیله ازآن چه می دانستیدآگاه شدیددست به کارشوید وامروز شروع کنید، فردا دیگر دیرشده است.

منبع: کتاب قورباغه راقورت بده نوشته ی برایان تریسی


مطالب مشابه :


برنامه کلاسی

اخبار دانشگاه پیام نور سنندج. برنامه کلاسی برنامه هفتگی واحد هاي درسی ارائه شده در نیمسال
سایت برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی روزانه و شبانه در ایران

دریافت برنامه هفتگی نیمسال دوم سال رفسنجان برنامه کلاسی صنایع دانشگاه پیام نور
سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها

راهنمای سیستم گلستان دانشجویان پیام نور لینگ دسترسی به کلیه برنامه دانشگاه پیام نور
عادل فردوسی پور

اعلام نمرات تشریحی دانشگاه پیام نور رفسنجان و فوتبال و برنامه های هفتگی اش که
آموزش وبلاگ نویسی در بلاگفا از مقدماتی تا پیشرفته

سایت دانشگاه پیام نور مهندسی آی تی پیام نور رفسنجان ماهانه یا به صورت هفتگی و
مدیریت زمان(به کارگیری روش های موثربرای انجام بیش ترین کاردرکم ترین زمان ممکن)

دانشگاه پیام نور. برنامه ریزی ، آوردن آینده ماهیانه، هفتگی وروزانه تهیّه کرد
22 رئیس دانشگاه در آستانه پایان حکم ریاست/ روزهای پر انتصاب وزیر علوم

اتمام زمان چهار ساله حکم ریاست 22 رئیس دانشگاه تا پایان سال 89
قدردانی

من دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه علامه برنامه ارائه های هفتگی موسسه
قدردانی

من دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه علامه برنامه ارائه شده درس فراگیر پیام نور;
برچسب :