زیر شاخه‌های علم اقتصاد

   زیر شاخه‌های علم اقتصاد

* اقتصاد سیاسی
    * اقتصاد بین الملل
    * اقتصاد رفاه
    * مالیه
    * اقتصاد کشاورزی
    * اقتصاد صنعتی
    * اقتصاد عمومی
    * اقتصاد منابع طبیعی
    * اقتصاد محیط زیست
    * اقتصاد سنجی
    * اقتصاد انرژی
    * فلسفه اقتصادی
    * اقتصاد توسعه
    * اقتصاد شهری
    * اقتصاد منطقه‌ای
    * اقتصاد بخش عمومی
    * اقتصاد مدیریت
    * اقتصاد منابع پایان پذیر
    * اقتصاد منابع تجدید پذیر
    * اقتصاد خرد
    * اقتصاد کلان
    * برنامه ریزی اقتصادی
    * اقتصاد ریاضی
    * اقتصاد مهندسی
    * اقتصاد نظری
    * اقتصاد بازرگانی
    * اقتصاد حمل و نقل
    * تاریخ عقاید اقتصادی
    * نظامهای اقتصادی
    * فلسفه اقتصاد
    * اقتصاد آموزش و پرورش
    * اقتصاد بهداشت
    * اقتصاد ورزش
    * بودجه ریزی
    * اقتصاد جمعیت
    * اقتصاد جنگل

با تشکر از میلاد رشیدی


مطالب مشابه :


طراحی صنعتی

معرفی زیر شاخه های رشته ها ، اقتصاد و مدیریت‌ تولیدات‌ صنعتی‌، جامعه‌شناسی‌ صنعتی
زیر شاخه های تجربی

معرفی زیر شاخه های رشته ها رشته اقتصاد صنعتی. رشته کتابداری در شاخه پزشکی. رشته مدیریت
معرفی زیر شاخه های رشته تجربی

معرفی زیر شاخه های و تعاون، مدیریت یک فعالیت صنعتی نقش دارد چرا که او
مدیریت فازی در بازاریابی

مدرس دانشگاه در زیر شاخه های مدیریت منــابع انسانی مدیریت صنعتی شمال مديريت صنعتي شيراز
تعارض در محیط کار

مدرس دانشگاه در زیر شاخه های مدیریت منــابع انسانی فرهنگ صنعتی.
معرفی گرایش های مختلف مدیریت

مدیریت صنعتی هر یک از زیر شاخههای فوق ضمن تبعیت از اصول بازاریابی این امکان را فراهم
رشته های فنی

معرفی زیر شاخه های رشته ها * متالوژی عمومی و شناخت مواد صنعتی * سازمان و مدیریت
زیر شاخه‌های علم اقتصاد

زیر شاخههای علم * اقتصاد صنعتی * اقتصاد مدیریت
معنای واژه سیرو سلوک

مدرس دانشگاه در زیر شاخه های مدیریت منــابع انسانی بزرگ صنعتـی ایران ( فولادمبارکه ،
برچسب :