ضرب المثل ها

آب ارچه همه زلال خیزد.(...ازخوردن پرملال خیزد) آب از سرچشمه گل است آب جایی که بسیارماندمی گندد آب چوازسرگذشت چه یک نی چه صدنی آب حمام تعارف کردن آب حیات ازدم افعی مجوی آب در نمی آید نان که در می آید آب در هاون کوفتن است آب راازسربندبایدبست آب زیر کاه آب وآتش راباهم چه آشتی آبادی میخانه زویرانی ماست (جمعیت کفرازپریشانی ماست...) آبرفته برنمی گردد آبمون توی یه جوب نمیره آبی که آبرو میبرد در گلو مریز آتش اگرچه اندک است حقیرمدان آتش اول خودش را میسوزاند آتش بیار معرکه آتش بیار معرکه آتش زبان بودن آتش زبان بودن آتش زبان بودن آتش که گرفت خشک و تر می سوزد آخر حرف تو را باور کنم یا دم خروس آخر هر دعوا آشتیه آخرپوست به دباغخانه است آخوند خودتوخسته نکن نمیفهمه آدم باید پایش را را به اندازه گلیمش دراز کند آدم بایدنگاه به سرمایه اش کند نه به همسایه اش آدم برای در باز کسی نمیرودبرای روی باز اومیرود  آدم به کیسه اش نگاه می کند آدم به کیسه اش نگاه می کند آدم پول را پیدا میکند نه پول آدم را آدم پولدار روی سبیل شاه نقاره می زند آدم ترسو همیشه سالمه آدم چشم تنگ روزیش هم تنگه آدم چشم تنگ روزیش هم تنگه آدم دروغگو کم حافظه است آدم دسپاچه دوجا می شاشه آدم دسپاچه دوجا می شاشه آدم زنده زندگی میخواهد آدم زنده زندگی میخواهد آدم زیادی آدم گدا این همه ادا؟


مطالب مشابه :


قتل تدريجي

نکرده است جنگ . سخن از پلنگ وسگ و گرگ نیست . جهان مملو از قتل تدریجی است . از كتاب روباه وتاك.
تحلیل کلیپ اسماء الله

و همه گرگ وسگ می شوند که مظهر جنگ و نزاع هستند که جان ، جان گرگ و سگ نشد ، جان
معرفی سگهای شکاری

سگ طعمه گیر Greyhound سگ طعمه گیرازآمیزش سگ طعمه گیرعربی وسگ طعمه جنگ و دفاع بازگشت گرگ
ضرب المثل ها

نبود آن یکی خرداشت پالانش نبود یافت پالان گرگ وسگ درنده وزن جنگ کنند
برچسب :