اصول هشتگانه مدیریت کیفیت

اصول هشتگانه مدیریت کیفیت


اصول ۸ گانه مدیریت شامل
موارد زیر می باشد .
۱-مشتری محوری
۲- رهبری
۳-مشارکت کارکنان
۴- فرایندگرایی
۵- رویکرد سیستمی در مدیریت
۶- بهبود مداوم
۷-رویکرد واقع بینانه در تصمیم گیری
۸- رابطه سود بخش متقابل با تأمین کننده ها

۱-مشتری گرایی

«مشتری» همان کسی است که نیازش را خود تعریف می کند، کالاها و خدمات تولیدی ما را مصرف می کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی را بپردازد. تا سال ۱۹۹۰، استباط جهان تجارت از استعمال واژه مشتری صرفاً بر انجام معادلات تجاری محض محدود بود که درآمدی از آن حاصل می شد ولی امروزه مشتری به عنوان یک واحد غیردرآمدزا نیز مطرح است. امروزه، رضایت مشتری مهمترین اولویت مدیریتی در مقابل اهداف دیگر سازمان چون سودآوری، سهم بیشتر بازار و ... می باشد و به عبارتی ارزشمندترین دارایی هر سازمان اعتماد و اطمینان مشتریان اوست. بنابر این مشتری محور اصلی فلسفه وجودی سازمانهاست.
پرفسور ناریاکی کانو، نظریه پرداز مشهور کیفیت در سطح جهانی کیفیت را اینگونه تعریف می کند: «برآوردن نیازها، خواسته ها و انتظارات مشتری و حتی فراتر از رضایت او رفتن» و بدین ترتیب رضایت مشتری فراهم شده، تولید استمرار یافته و نتیجتاً سود دراز مدت تأمین می گردد.
نقش کارکنان در حصول رضایت مشتری:
موقعیت هر تشکیلاتی حاصل انتخاب مناسب افرادی است که برای انجام کارهای مهم و کلیدی آن برگزیده می شوند. لذا اهمیت کارکنان از خود مشتریان مهم تر می باشد. زیرا این کارمند خوب است که می تواند مشتریان خود را برای سازمان جذب کند و رضایتمندی آنها را حاصل نماید. لذا می توان گفت که کارکنان مشتری مدار باعث جلب رضایت مشتری و باعث سودآوری سازمان می شوند. مجدداً این سودآوری باعث افزایش انگیزه شده و این چرخه تکرار می شود.
جهت جلب رضایت ارباب رجوع / مشتری در بخش خدمات دولتی لازم است کارکنان سازمان به ابعادی مثل اطلاع رسانی، سرعت در ارائه خدمات، صحت خدمات، رفتار مناسب، قانونمندی، سادگی و سهولت، انعطاف پذیری ، فروتنی، کامل بودن، وضوح، صحیح بودن، با توجه نمودن پاکیزگی و ... توجه نمایند.
۲-رهبری

رهبری یعنی تعیین اهداف و ایجاد انگیزه در افراد برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف سازمان. بایستی مدیران در حرف و عمل الهام بخش کارکنان برای تلاش در جهت بهبود و سرآمدی سازمان باشند. چشم انداز دقیقی از اهداف اینده سازمان برای کارکنان رسم کنند، در رسیدن به اهداف سازمانی باثبات باشند و محیطی را فراهم نمایند که در آن کارکنان نیز بتوانند به خوبی کار کنند. در این راستا معیارهای رهبری سرآمد در سازمان به شرح ذیل ارائه می گردد.
الف – رهبران، مأموریت، چشم انداز، ارزشها و اخلاقیات سازمان را تدوین و خودشان به عنوان الگوی فرهنگ سرآمدی، عمل می کنند.
ب- رهبران از ایجاد، توسعه و به کارگیری سیستمهای مدیریت و بهبود مستمر آنها شخصاً اطمینان حاصل می نمایند.
ج – رهبران با مشتریان و شرکا و نمایندگان جامعه در تعامل هستند.
د – رهبران فرهنگ سرآمدی را در بین کارکنان تقویت می کنند.
و – رهبران تحول سازمانی را درک کرده و از آن حمایت می کنند.
۳- مشارکت کارکنان

مشارکت یک ساز و کار اجتماعی به شمار می اید و نقشی کلیدی در همه قلمروهای زندگی اعمال می کند و موجبات شکوفایی و بالندگی فراگیر را فراهم می آورد. منظور از مدیریت مشارکتی، فراهم آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت است که تمام کارکنان یک سازمان در روند تصمیم گیری و حل مسائل و مشکلات سازمان با مدیریت همکاری و مشارکت نمایند. تأکید اصلی این نوع مدیریت بر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنان و مدیران است و می خواهند از ایده ها، پیشنهادات، ابتکارات، خلاقیت ها و توان فنی و تخصصی آنها در حل مسائل و مشکلات سازمان جهت بهبود مستمر فعالیتهای سازمان استفاده کنند.
فلسفه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی نیاز انسان به احترام و برابری و اظهار وجود، حمایت و پشتیبانی انسان از نظرات و دستاوردهای خود ، کمال جویی مستمر انسان، توسعه نیروی انسانی در فرایند مشارکت، مشورت در عقول دیگران، هدایت به بهترین تصمیم با داشتن نظرات بیشتر، امر به معروف و نهی از منکر و بهبود روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان می باشد. برای کامیابی مشارکت در سازمانها ضروری است که مقدماتی فراهم اید تا معنی و مفهوم مشارکت به خوبی تحلیل شود و افراد به درستی و سودبخشی آن باور آورند. همچنین در یک سازمان می توان شماری از برنامه های مختلف مشارکت جو را به اجرا گذاشت. این برنامه ها عبارتند از : رایزنی و مشورت با دیگران، پذیرش و بررسی پیشنهادها، حلقه های کیفی، گروههای کاری مستقل و تصمیم گیری دو جانبه
با اجرای نظام مشارکت، نیروی انسانی سازمانها توسعه می یابد که پایه و اساس هرگونه توسعه سازمانی محسوب می گردد. دستاوردهایی از قبیل افزایش کیفیت خدمات، کاهش ضایعات، بهبود مستمر انجام فعالیتها، افزایش رضایت ارباب رجوع و در نهایت افزایش بهره وری در سازمان محصول نیروی انسانی توسعه یافته است.
۴-رویکرد فرایندی

استاندارد ISO۹۰۰۰در توضیح فرایندگرایی اعلام می کند که : «هر فعالیت با مجموعه ای از فعالیت ها که با صرف منابعی ورودی ها را به خروجی ها تبدیل کند، یک فرایند به شمار می رود». از دیدگاه سیستمی می توان گفت که یک فرایند، بخش اساسی هر سیستم را تشکیل می دهد که وظیفه و مأموریت اساسی آن سیستم، تبدیل ورودی را به خروجی، به انجام می رساند.
استاندارد
ISO۹۰۰۱یکی از مزایای فرآِیند گرایی را کنترل پویایی می داند که بر ارتباط بین فرایندهای مجزا در نظام و نیز ترکیب و تعامل آنها اعمال می گردد. کاربرد این گرایش در نظام مدیریت کیفیت، تأکیدی بر درک و برآورده ساختن نیازمندی ها، توجه به فرایندها برحسب ارزش افزوده آنها، کسب نتایج اجرا و اثربخشی فرایند و بهبود مداوم فرایندها براساس اندازه گیری عینی است.
بهبود عملکرد در سازمان و همچنین بهبود فرایندها، اصلی ترین هدف هر نظام مدیریتی، از جمله نظام های مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد
ISO۹۰۰۱به شمار می رود. با توجه به مطالب فوق و ضرورت ارتقای اثربخشی و کارایی در سطح سازمان ها، باید بر شناخت فرایندهای سازمان و بهبود آن تأکید گردد. این امر تا بدانجا اهمیت دارد که امروزه مهندسی مجدد و اصلاح ساختار سازمان ها براساس فرایندها به یکی از گرایش های غالب در طراحی ساختار و بهبود سازمانی تبدیل شده است. دلیل این توجه ناشی از آن است که به راستی، «اثربخشی هر سازمان، محدود به میزان اثربخشی فرایندهای آن است».
۵-نگرش سیستمی

فرایند و سیستم با هم پیوند ناگستنی دارند. فرایند بخش اساسی هر سیستم را تشکیل می دهد. از مجموع عناصر ورودی، فرایند و خروجی، یک سیستم یا نظام شکل می گیرد. و از آنجا که علت وجودی هر فرایند نیز آن است که یک یا چند ورودی را به یک یا چند خروجی تبدیل کند، پیوند و یگانگی مفاهیم فرایند و سیستم بیشتر آشکار می گردد. با توجه به مطالب فوق، تنها زمانی می توان واقعاً فرایندگرا بود و به هر پدیده به عنوان یک فرایند نگاه کرد که از نگرش سیستمی یا نظام گرا برخوردار باشیم. نقش مثبت فرایندگرایی نیز در بهبود فرایندها، سازمانها و عملکردهای آنها در این است که بتواند ضمن درک این همبستگی و پیوستگی ، اثر دگرگونی در هر یک از فرایندها و اجزای آن را به عنوان یک متغیر مستقل در سایر فرایندها و متغیرها ارزیابی کند و در سایه این درک و ارزیابی، بهترین طراحی و ترکیب را برای فرایندها و نظام های به هم مرتبط برگزیند و انعطاف پذیری و ابتکار عمل سازمان را در قبال تغییرات غیرقابل پیش بینی محیط حفظ کرده و یا ارتقاء بخشد و تغییرات را تحت کنترل قرار دهد.
۶- بهبود مداوم

تمایل به بهبود مداوم و ارتقای در همه جوانب و اقدام به تحقق آن، یکی از گرایشات و نمودهای برجسته جامعه ها و سازمان های اقتصادی – اجتماعی در همه زمانها بوده است. در استانداردهای سری ISO۹۰۰۰ نیز «بهبود مداوم» یکی از اصول مدیریت کیفیت را تشکیل می دهد. دو روش اساسی، به شرح زیر برای اقدام به بهبود مداوم وجود دارد.

الف – پروژه های فرانگر و کلان که یا به تجدید نظر و بهبود در فرایندهای موجود منجر می گردد و یا فرایندهای جدیدی را با خود به همراه می آورد و این امر معمولاً توسط تیم های متشکل از اعضای واحدهای مختلف و خارج از روند جاری فعالیت ها انجام می گیرد.
ب- فعالیت های بهبود تدریجی از طریق گام های کوچک، که در داخل فرایندهای موجود و توسط خود کارکنان انجام می گیرد.
بهبود مداوم در هر یک از روش های فوق ، باید حاوی این موارد باشد: دلیل بهبود ، وضعیت جاری، تجزیه و تحلیل، شناسایی راه حل های ممکن، ارزیابی اثرات، اجرا و استانداردسازی راه حل جدید و ارزیابی اثربخشی و کارایی فرایند با اقدام تکمیلی بهبود.
۷- رویکرد واقع بینانه در تصمیم گیری

برای تصمیم گیری مبتنی بر واقعیات وجود داده های اندازه گیری بسیار حائز اهمیت است. لذا برای اطمینان از عملکرد سازمان و جلب رضایت طرفهای ذینفع، مدیریت ارشد باید از اندازه گیری،جمع آوری داده ها و صحه گذاری بر آنها اطمینان حاصل کند. نمونه هایی از اندازه گیری عملکرد فرایندهای سازمان عبارتند از : اندازه گیری و ارزیابی محصولات و خدمات سازمان، اندازه گیری و ارزیابی قابلیت فرایندها، اندازه گیری میزان دستیابی به اهداف و اجرای پروژه ها و اندازه گیری و ارزیابی رضایت مشتری و سایر طرف های ذینفع.

۸- ارتباط متقابل سودمند با تأمین کننده

خشنود کردن مصرف کننده ی نهایی هدف مشترک سازمانها و تأمین کنندگان است. بنابر این هر چه کیفیت کار تأمین کننده بالاتر باشد قادر به حفظ بهتر و طولانی تر موقعیت خود بوده و کیفیت سازمان نیز، با افزایش کیفیت تأمین کننده بهتر می شود. از آنجا که سازمان و تأمین کننده هر دو منابع محدودی در اختیار دارند، برای کسب بیشترین سود و بازگشت سرمایه، باید با هم مشارکت کنند. شراکت، تعهدی بلندمدت بین دو یا چند سازمان به منظور دستیابی به آرمان ها و اهداف تجاری ویژه از راه بهینه سازی اثربخشی منابع هر کدام از آنها است. این رابطه بر پایه اعتماد، تلاش در جهت آرمانها و اهداف مشترک و فهم ارزش ها و توقعات یکدیگر است و منافعی مانند کیفیت بهتر، کارایی بیشتر، قیمت کمتر، فرصت نوآوری بیشتر و بهبود مستمر محصولات و خدمات را به دنبال دارد. شراکت یک رابطه چند جانبه ای است که به آموزش مداوم برای دستیابی به بهبود مستمر و افزایش سودمند نیاز دارد.
با استفاده از سیستم مدیریت کیفیت شما بیانگر قابلیت پیش بینی در فعالیت های داخلی و توانایی در برآوردن نیازمندیهای مشتری خواهید بود. سیستم مدیریت کیفیت اثربخش شما را در توسعه رضایت مشتری یاری خواهد نمود.
مدیریت کیفیت تلاش یک سازمان در ایجاد اطمینان از برآورده شدن نیازمندیهای مشتری در روشهای اجرایی سازمان می باشد. حرکت از فرآیند های تک منظوره شما را در برخورداری از دید جامعی که مدیریت، اندازه گیری و بهبودفرآیند های داخلی را ساده تر می نماید، برخوردار خواهد نمود. این قدم اول در سفر به بهبود مستمر کسب و کار می باشد.


مطالب مشابه :


شاخصهای ارزیابی دوره های آموزشی در سطح سوم

- ایجاد نگرش و تفکر سیستمی در کارکنان - بهبود عملکرد در پس آزمون بانک اطلاعات
فهرست پايان نامه های بانکی ارايه شده دانشجويی

دانلود پایان نامه تفکر سیستمی اطلاعات در بانک ها با در جهت بهبود عملکرد
موضوعات و عنوان های پیشنهادی برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کلیه گرایش ها

دانلود پایان نامه تفکر سیستمی در بهبود عملکرد بانک ها و نقش آن در
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نگرش و تفکر سیستمی در بانک شهر

و تفکر سیستمی. در بانک در برنامه ها و نهایتاٌ عملکرد کل سیستم را بهبود
قوانین تفکر سیستمی

و تفکر سیستمی است ما در هزینه ها دارند زیرا بهبود بانک آنرا در
موضوعات پیشنهادی پایان نامه و تحقیق

های فراشناختی تفکر خلاق در به بانک ها در دوره تفکرات سیستمی در بهبود عملکرد
تفکر سیستمی (قسمت دوم)

تکنولوژی به سرعت در حال بهبود است و گذارید ، بانک آنرا در تفکر سیستمی این
موضوعات پيشنهادي پايان نامه ها

های فراشناختی تفکر خلاق در به بانک ها در دوره تفکرات سیستمی در بهبود عملکرد
اصول هشتگانه مدیریت کیفیت

۵- رویکرد سیستمی در مدیریت ۶- بهبود بهبود عملکرد در کارایی در سطح سازمان ها
مجموعه موضوعات پيشنهادي پايان نامه ها

های فراشناختی تفکر خلاق در به بانک ها در دوره تفکرات سیستمی در بهبود عملکرد
برچسب :