ضمانت نامه ارزی

ضمانت نامه ارزی

ضمانت نامه هاي صادراتي

ضمانتنامه هاي صادراتي از لحاظ موضوع به سه گروه تقسيم مي شوند:

•     ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع صدور خدمات فني و مهندسي.

•     ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع صدور کالا.

•     ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع قراردادهاي داخلي.

ضمانتنامه هاي مربوط به موضوعات فوق به صورت انواع ضمانتنامه هاي شرکت درمناقصه، حسن انجام کار، پيش پرداخت و ساير انواع ضمانت نامه ها صادر مي گردد.

 

ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع صدور خدمات فني و مهندسي:

 

مدارک مورد نياز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

1.   تاييد صلاحيت سازمان مديريت و برنامه ريزي حاوي سقف ضمانتنامه ( درمورد ضمانت نامه شرکت در مناقصه)

آدرس : خ شيخ بهايي، خ ملاصدرا، خ لادن، شماره 24      تلفن 6- 804175

2.   تاييد صلاحيت ديبرخانه شورايعالي صادرات مستقر در مرکز توسعه صادرات ايران(درمورد ضمانتنامه هاي حسن انجام کار و پيش پرداخت) حاوي سقف ضمانتنامه و مبلغ کل قرارداد .

آدرس: بزرگراه چمران، جنب شهربازي، مرکز توسعه صادرات ايران، ساختمان اداري    تلفن 21911

3.   تکميل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستي درسربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت ( تاييد امضانامه ضروري است).

4.   ارائه تصوير اسناد مناقصه ( در مورد ضمانت نامه هاي شرکت در مناقصه) و تصوير قرارداد يا ابلاغيه ارجاع کار- بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگي پرداختها ( در مورد ضمانت نامه هاي حسن انجام کار و پيش پرداخت ) در دو نسخه.

5.   تاييديه کميته اعتباري بانک.

6.   ارائه تصوير اساسنامه شرکت و آخرين تغييرات در خصوص ترکيب اعضاي هيات مديره، امضاهاي مجاز و سرمايه شرکت در روزنامه رسمي کشور.

7.   تاييديه کميته اعتباري مديريت امور اعتبارات و سرمايه گذاريهاي بانک پس از اخذ مجوز بانک مرکزي.

8.   ارائه تعهدنامه از طرف متقاضي مبني بر اينکه چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع موضوعيت يابد، ضمانتخواه مکلف به تامين وجه ضانتنامه به ارز يا معادل ريالي آن بر اساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانت نامه خواهد بود.

9.   تامين وثايق به شرح ذيل

امه تا معادل ده ميليون دلار: 3 درصد سپرده نقدي و 97 درصد سفته.

نسبت به مازاد معادل ده ميليون دلار تا پنجاه ميليون دلار: 5 درصد سپرده نقدي و 95 درصد سفته.

10.  نرخ کارمزد سالانه صدور ضمانت نامه هاي خدمات فني و مهندسي تا مبلغ پنجاه ميليون دلار نيم درصد و مازاد بر آن سه دهم درصد مي باشد.

درصورت صدور ضمانت نامه توسط کارگزار، تامين کارمزد (‌معادل ريالي) به عهده متقاضي خواهد بود.

توجه: در صورت عدم ارائه هريک از وثايق فوق، اين بانک از ادامه انجام درخواست متقاضي خودداري خواهد نمود و از اين بابت هيچگونه ادعائي مسموع نخواهد بود.

 

ضمانت نامه هاي صادراتي موضوع صدور کالا:

 

مدارک مورد نياز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

1.   تاييد صلاحيت متقاضي در خصوص توانايي اجراي قرار داد يا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذيربط.

2.   تکميل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستي در سربرگ شرکت با امضاء‌ و مهر مجاز شرکت (‌تاييد امضا نامه ضروري است )

3.   ارائه تصوير اسناد مناقصه (‌ در مورد ضمانت نامه هاي شرکت در مناقصه) و تصوير قرارداد يا ابلاغيه ارجاع کار- بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگي پرداختها ( در مورد ضمانت نامه هاي حسن انجام کار و پيش پرداخت) در دو نسخه.

4.   ارائه تصوير اساسنامه شرکت و آخرين تغييرات در خصوص ترکيب اعضاي هيات مديره، امضاهاي مجاز و سرمايه شرکت در روزنامه رسمي کشور.

5.   تاييديه کميته اعتباري مديريت اعتبارات و سرمايه گذاريهاي بانک صادرات پس از اخذ مجوز بانک مرکزي

6.   ارائه تعهدنامه از طرف متقاضي مبني بر اينکه چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع موضوعيت يابد، ضمانتخواه مکلف به تامين وجه ضمانتنامه خواهد بود.

7.   ميزان وثايق مطابق با مفاد آئين نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنويسي از طرف بانکها و بر اساس توانمنديهاي شرکت و تشخيص بانک مشخص خواهد گرديد.

8.   نرخ کارمزد سالانه اين بانک جهت صدور ضمانت نامه هاي صدور کالا، بر مبناي تعرفه مذکور، بابت ضمانتنامه هاي شرکت در مناقصه 75/1 درصد و ساير موارد 25/2 درصد در سال خواهد بود.

9.   درصورت صدور ضمانت نامه توسط کارگزار، تامين کارمزد کارگزار( معادل ريالي ) به عهده متقاضي خواهد بود.

 

ضمانتنامه هاي صادراتي موضوع قراردادهاي داخلي:

 

مدارک مورد نياز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

1.   تکميل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستي در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت ( تاييد امضانامه ضروري است).

2.   ارائه تصوير اساسنامه شرکت و آخرين تغييرات در خصوص ترکيب اعضاي هيات مديره، امضاهاي مجاز و سرمايه شرکت در روزنامه رسمي کشور.

3.   ارائه تصوير اسناد مناقصه ( درمورد ضمانت نامه هاي شرکت در مناقصه) و تصوير قرارداد يا ابلاغيه ارجاع کار- بخشهاي مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگي پرداختها ( در مورد ضمانت نامه هاي حسن انجام کار و پيش پرداخت ) در دو نسخه.

4.   تاييديه کميته اعتباري مديريت اعتبارات و سرمايه گذاري بانک.

پس از اخذ مجوز بانک مرکزي

5.   ارائه تعهدنامه از طرف متقاضي مبني بر اينکه چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع موضوعيت يابد، ضمانتخواه مکلف به تامين وجه ضمانتنامه به ارز يا معادل ريالي آن بر اساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانتنامه خواهد بود.

6.   ميزان وثايق مطابق با مفاد آيين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از طرف بانکها و براساس توانمنديهاي شرکت و تشخيص بانک مشخص خواهد گرديد.

7.   نرخ کارمزد سالانه اين بانک جهت صدور ضمانتنامه هاي مورد اشاره، بر مبناي تعرفه مذکور، بابت ضمانتنامه هاي شرکت در مناقصه 75/1 درصد و ساير موارد 25/2 درصد خواهد بود.

8.   درصورت صدور ضمانتنامه توسط کارگزار،‌ تامين کارمزد کارگزار( معادل ريالي) به عهده متقاضي خواهد بود.

9.   در مورد ضمانتنامه هاي پيش پرداخت و در موارديکه ضمانتخواه و ذينفع ضمانتنامه هر دو ايراني هستند، و اعتبار اسنادي مربوطه توسط بانک ايراني ديگري گشايش شده باشد، صدور ضمانتنامه متقابل الزامي است ليکن صدور ضمانتنامه حسن انجام کار به صورت مستقيم پس از اطلاع و هماهنگي با بانک گشايش کننده و پذيرش مسئوليت اقدامات بعدي از سوي کارفرما، بلامانع است.

 

جهت اخذ اطلاعات بيشتر با دايره ضمانتنامه هاي ارزي اداره کل ارز، مستقر در ساختمان مرکزي تماس حاصل فرمائيد.

در صورت توديع کل مبلغ ضمانتنامه به صورت نقدي- ارزي ( CASH ) نياز به اخذ مجوز از بانک مرکزي و سازمان مديريت و يا مرکز توسعه صادرات نمي باشد.

 

اعتبارات اسنادي وارداتي ديداري ومدت دار

اعتبارات اسنادي ، نوعي شيوه پرداخت و يکي از خدماتي است که بانک به درخواست خريدار/ متقاضي، به منظور خريد يا سفارش کالا يا خدمات از يک فروشنده/ ذينفع کشور خارجي و يا مناطق آزاد و مناطق ويژه و به نفع وي برقرار مي نمايد. اعتبارات اسنادي مزبور مي تواند به صورت نقد ( ديداري) يا مدت دار ( نسيه) انجام شود.

به منظور روشن شدن حدود، وظايف و مسئوليت هاي طرفين قرارداد و استفاده از مباني حقوقي يکنواخت بين مشتري و بانک، آخرين مجموعه شرايط اتاق بازرگاني بين المللي ( اينکوترمز2000) و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي (UCP600) علاوه بر قوانين و مقررات کشور ايران ملاک عمل خواهد بود.

اعتبارات اسنادي معمولاً‌به صورت غير قابل برگشت افتتاح مي گردند.

سرسيد اعتبار اسنادي براي خريد انواع کالا، خدمات و مواد اوليه، بر اساس توافق بين خريدار/ متقاضي و فروشنده/ ذينفع و تابع مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد و نمي تواند از 18 ماه تجاوز نمايد و در صورت درخواست هر يک از طرفين اعتبار اسنادي و تائيد طرف مقابل، تمديد مهلت اعتبار اسنادي، پس از پرداخت هزينه هاي مربوط، توسط يکي از طرفين بر اساس توافق به عمل آمده بلامانع مي باشد.

درصد پيش دريافت به منظور گشايش اعتبار اسنادی از خريدار/ متقاضي، به کل مبلغ پروفرما، ميزان اعتبار و وضعيت اعتباري خريدار/ متقاضي با بانک، بستگي داشته و توسط ارکان اعتباري بانک تعيين مي شود.

اين ميزان تابع مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد و در حال حاضر حداقل 10% کل مبلغ گشايش اعتبار با توجه به وضعيت اعتباري مشتري تعيين مي گردد و تضمين باقيمانده وجه اعتبار، بر اساس مقررات جاري بانک و در قبال يک يا تلفيقي از تضمين هاي معتبر نظير وثيقه ملکي، مسدود نمودن سپرده مدت دار بانکي به نفع بانک، اوراق مشارکت با تضمين دولت يا بانکهاي دولتي، ضمانت نامه بانکي يا پوشش شرکت هاي معتبر بيمه (‌به هزينه خريدار/ متقاضي)‌و ساير وثائق ( اوراق بهادار) مورد قبول بانک و حداقل به ميزان 120 درصد کل مبلغ گشايش اعتبار اسنادي، پس از کسر مبلغ پيش دريافت، خواهد بود.

پرداخت پيش پرداخت به فروشنده/ ذينفع ( طبق قرارداد و يا شرايط پروفرما) حداکثر به ميزان مجاز طبق مقررات علاوه بر مبلغ پيش دريافت در هنگام گشايش اعتبار از خريدار/ متقاضي در مقابل دريافت ضمانت نامه معتبر بانکي ميسرمی باشد.

ميزان کارمزد ارائه خدمات گشايش اعتبار اسنادي، براي 3 ماه اول 2 در هزار مبلغ گشايش اعتبار و به ازاء هر ماه اضافه مبلغ نيم در هزار مبلغ گشايش اعتبار مي باشد.

هزينه هاي مربوط به پست، تمبر مالياتي و سوئيفت به عهده خريدار/ متقاضي مي باشد.

 

مراحل مختلف اقدامات اجرايي براي گشايش اعتبار اسنادي

خريدار/ متقاضي با مراجعه به يکي از شعب ارزي بانک، فرم هاي مورد نياز جهت گشايش اعتبار اسنادي ، شامل فرم تقاضاي گشايش اعتبار ( نمونه 508) و فرم مربوط به پذيرش تفاوت نرخ ارز و فرم تعهدنامه ارائه برگ سبز را دريافت مي نمايد.

خريدار/ متقاضي ضمن مطالعه مفاد فرم گشايش اعتبار و تکميل فرم تقاضاي گشايش اعتبار و با مهر و امضاء مجاز، به همراه پروفرماي صادر شده توسط فروشنده/ ذينفع و بيمه نامه صادره از شرکت هاي معتبر بيمه ايراني و فرم ثبت سفارش تکميل شده که به تاييد وزارت بازرگاني رسيده و مجوز هاي ورود کالا و کارت بازرگاني معتبر به شعبه ارزي بانک صادرات ايران تحويل مي نمايد.

مدارک تکميل و ارائه شده توسط خريدار/ متقاضي، توسط شعبه، با اطلاعات مندرج در پروفرماي صادر شده توسط فروشنده/ ذينفع و ساير مدارک و منابع اطلاعاتي ذيربط نظير قوانين اعتبارات اسنادي اتاق بازرگاني بين المللي (UCP600 ) و بخشنامه هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و همچنين مقررات جاري بانک، مطابقت و در صورت هرگونه اشکال و ابهام، رفع اشکال مي گردد.

بانک با توجه به مبلغ پرفورما، مدت اعتبار و نوع کالا يا خدمات و ساير موارد مرتبط، ميزان پيش دريافت را با توجه به وضعيت مشتري و تائيد ارکان اعتباري، تعيين نموده و خريدار/ متقاضي حسب اعلام بانک، مبلغ تعيين شده را به حساب بانک واريز مي نمايد. بانک با توجه به شرايط اعتبار، نوع کالا يا خدمات،‌ميزان پيش دريافت و ساير موارد مرتبط، ميزان و نوع تضمين هاي مربوط به باقيمانده وجه اعتبار را تعيين نموده و خريدار/ متقاضي نسبت به تامين تضمين/تضمين هاي تعيين شده اقدام مي نمايد.

اعتبار اسنادي، با توجه به اطلاعات تکميل شده در فرم تقاضاي گشايش اعتبار و پروفرماي فروشنده/ ذينفع و به نفع وي گشايش شده و به وسيله سوئيفت از طريق بانک کارگزار به فروشنده/ ذينفع ابلاغ مي گردد.

اعلاميه قبولي فروشنده/ ذينفع مبني بر پذيرش اعتبار ابلاغ شده به وي و شرايط مندرج در آن، از طريق بانک کارگزار به وسيله سوئيفت به بانک و نهايتاً به خريدار/ متقاضي تحويل مي گردد.

افزايش يا کاهش مبلغ اعتبار، تمديد مهلت اعتبار و هر گونه تغيير در شرايط آن و يا ابطال آن قبل از سررسيد منوط به ارائه توافق کتبي بين خريدار / متقاضي و فروشنده/ ذينفع مي باشد و بانک طبق مقررات جاري و پس از دريافت هزينه هاي مربوط اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

اسناد مورد معامله، که با ارائه آن توسط فروشنده/ ذينفع، بانک کارگزار، مجاز به بررسي جهت پرداخت بخشي يا تمام مبلغ اعتبار، بر اساس شرايط اعتبار به وي مي باشد، معمولاً به شرح زير است.

•     سياهه صادره توسط فروشنده/ ذينفع

•     بارنامه معتبر دال بر حمل کالا به همراه صورت کامل بسته بندي کالا يا صورت وضعيت/وضعيت هاي انجام خدمات (‌در صورتي که اعتبار اسنادي، خدماتي باشد)

•     گواهي بازرسي کالا

•     گواهي بازرسي فني (‌در صورت درخواست خريدار/ متقاضي)

•     گواهي نامه مبداء ساخت کالا ( که به تائيد اتاق بازرگاني محل فروشنده/ ذينفع رسيده باشد)

 

بانک کارگزار فروشنده/ ذينفع، پس از دريافت اسناد مورد معامله طبق شرايط اعتبار و کنترل و تائيد آنها مجاز به پرداخت مبالغ مربوط به سياهه، به فروشنده/ ذينفع مطابق با شرايط اعتبار مي باشد بانک کارگزار فروشنده/ ذينفع پس از پرداخت مبالغ سياهه، اسناد معامله شده را به ضميمه فرم شرح اسناد، از طريق پست سريع به اين بانک ارسال مي نمايد.

هم زمان با پرداخت مبلغ سياهه توسط بانک کارگزار به فروشنده/ ذينفع و اعلام آن به بانک، بانک از خريدار/ متقاضي مي خواهد که باقيمانده وجه اعتبار ( وجه سياهه) را بلافاصله به حساب بانک واريز نمايد.

در صورت تاخير خريدار/متقاضي در تامين باقيمانده وجه اعتبار (وجه سياهه)، اخذ سود و کارمزد از خريدار/ متقاضي، از تاريخ پرداخت وجه به بانک کارگزار فروشنده/ ذينفع ( توسط بانک) تا هنگام تسويه حساب و تحويل اسناد مربوط به خريدار/ متقاضي محاسبه و دريافت خواهد گرديد.

 

در صورتي که اعتبار اسنادي ديداري باشد. ظهر نويسي و تحويل اسناد حمل کالا جهت ترخيص کالا از گمرک به خريدار/ متقاضي، منوط به تسويه حساب کامل خريدار/ متقاضي با بانک مي باشد.

خريدار/ متقاضي موظف است، حداکثر ظرف مدت 10روز پس از اعلام بانک مبني بر وصول اسناد معامله شده، نسبت به پرداخت باقيمانده وجه اعتبار اسنادي ديداري به بانک اقدام نمايد، در غير اين صورت بانک مطابق با مقررات جاري اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.

 

درصورتي که اعتبار اسنادي مدت دار باشد ظهرنويسي و تسليم اسناد حمل کالا جهت ترخيص کالا از گمرک به خريدار متقاضي منوط به پرداخت کارمزد تعهد به بانک مي باشدومتقاضی پس از دريافت اسناد حمل از بانک نسبت به ترخيص کالا از گمرک اقدام نموده ودر سررسيد مقرر (يک سال بعد) نسبت به تسويه حساب با بانک اقدام می نمايد.

خريدار/ متقاضي موظف است حسب مقررات جاري، ظرف مدت حداکثر تا شش ماه، از تاريخ اعلام بانک کالاي خريداري شده را از گمرک ترخيص و پروانه سبز گمرکي مبني بر خروج کالا از گمرک را به بانک ارائه و تضمين هاي ارائه شده خود را از بانک مسترد نمايد.

 

توجه:

در صورت درخواست متقاضي/ خريدار جهت استفاده از تسهيلات خطوط اعتباري کوتاه/ ميان و بلند مدت ريفاينانس و فاينانس و يا استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي و يا منابع بانک و يا بانک توسعه اسلامي علاوه بر رعايت شرايط اعتبارات اسنادي فوق طي مراحل مندرج در راهنمای تسهيلات ذيربط الزامي است.

 

همچنین ببینید؛

مزایده چیست ؟
فرآیند برگزاری مناقصات
تعریف جعاله و فرق آن با اجاره
عملیات حسابداری اعتبار اسنادی
کالای مرجوعی
مراحل اخذ مجوزهای صنعتی
مذاکرات تجاری و فنون مذاکره
کالای امانی
دلایل ، خطرات و مزیت های برون سپاری
تفاوت وظایف هیئت مدیره و مدیر عامل
سوئیفت چیست ؟
فرق بین برات و سفته
قانون نصب تابلوها
کارت بازرگانی چیست و چه کاربردی دارد؟
مراحل و مجوز صادرات کالا
مسئولیت‌ اعضاء هیئت‌ مدیره در شرکت‌های سهامی
اسناد لازم برای بازرگانی خارجی
انواع قراردادها
نقل و انتقال سهام
ثبت سفارش و مراحل آن
پروفرما چیست ؟
برات چيست و مطالبه وجه و پرداخت آن چگونه است؟
اطلاعاتی درباره سفته و کارکردهای آن
انواع پیام‌های سوئیفتی
انواع اوراق اجاره
نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص
حسابداری مدیریت چیست
تشریح فاینانس ریفاینانس یوزانس
فرانشیز چیست و به چه کاری می آید
حق‌العمل كاری
نکات ایمنی چک
سوالاتی درباره سرقفلی و پاسخ های آنان
تامین مالی برون ترازنامه ایی
چرا قانون تجديد ارزيابی دارایی‌ها عمل نمی‌كند
مراحل گشایش اعتبار اسنادی LC 
مزیت ها و قابلیت های صندوق مكانیزه فروش
گواهی امضاء چیست ؟
روشهای نقل و انتقال ارز در بانکداری بین‌الملل
انواع معاملات تجارتی
خلاصه ای از گزیده عوامل مهم ورشکستگی
انواع شرکتها براساس قانون تجارت
حق تقدم سهام به چه کسانی تعلق می گیرد
سرقفلی و حق كسب چیست ؟
چگونگی خروج شریك از شركت تضامنى

 


مطالب مشابه :


ضمانتنامه بانکی چیست؟ و انواع ضمانتنامه

ضمانتنامه شرکت در بعضی از قراردادها فروشنده درخواست می نماید که درصدی از ارزش کالای مورد
ضمانتنامه بانکی

خدمات مالی و حسابداری خراسان رضوی (مشهد) - ضمانتنامه بانکی - خدمات مالي و حسابداري/ مقالات
ضمانت نامه ارزي

ضمانت نامه هاي وارداتي اعم از ضمانتنامه هاي شرکت در شرکت درمناقصه درخواست متقاضي
صدور ضمانتنامه " حسن انجام تعهدات" یا ضمانتنامه " تعهدپرداخت". کدامیک صحیح است؟

( البته بجز مواردی همچون ضمانتنامه های شرکت در مزایده و شرکت درمناقصه) درخواست متقاضیان
آگهی فراخوان نخست شرکت در مناقصه حمل مالچ نفتی

آگهی فراخوان نخست شرکت در ونقل درخواست میگردداز نمودند جهت شرکت درمناقصه
ضمانت نامه ارزی

انجام کلیه امور حسابداری و مالی واحدهای تجاری ، شرکت ها و اشخاص توسط حسابداران با تجربه شامل:
آگهی مناقصه عملیاتی عمرانی 1393شهرداری نالوس

درخواست وزارت پیشمرگ دادن سپرده 5درصدکل پیمان به عنوان شرکت درمناقصه بصورت
شرایط اعطای وام بانک کشاورزی

در بعضی از قراردادها فروشنده درخواست می ضمانت نامة شرکت که شرکت کنندگان درمناقصه
خلاصه فصل هشتم حسابداری و کنترلهای مالی دولتی آقای دکتر باباجانی

تضمین شرکت درمناقصه باهدف تامین و جلوگیری ازتضییع حقوق دولت و جبران زیان درخواست وجه ****
برچسب :