نحوه خدمات دانشجویی - رشته های مصوب - کمک هزینه ها

 

1) الزامات کلی ارائه تسهیلات دانشجویی:

1) احراز وضعیت حمایتی دانشجویان مشمول تسهیلات تحصیلی ضروری است.(داشتن کد مددجویی فردی)

2) ارائه تسهیلات دانشجویی به دانشجویان برادر مشروط به دارا بودن کد مددجویی فردی و احراز سایر ضوابط (عدم وقفه تحصیلی) بلامانع است. منظور از وقفه تحصیلی آن است که بین فاصله اخذ دیپلم تا پذیرش در دانشگاه و همچنین کاردانی به کارشناسی و کارشناسی به کارشناسی ارشد بیش از یکسال وقفه نباشد. سن مجاز ارائه خدمات برای دانشجویان پسر تا پایان 25 سال می­باشد. دانشجویان خواهر مشمول وقفه تحصیلی نبوده و ارائه تسهیلات منوط به جاری بودن کد مددجویی فردی می­باشد.

3) نظر به اینکه دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه­ها بایستی در حدأقل زمان ممکن نسبت به اتمام دوره تحصیلی اقدام نمایند، چنانچه دانشجویی نسبت به وضعیت تحسیلی خود  بی­توجه باشد بطوریکه منجر به مشروط شدن وی در یک نیمسال تحصیلی گردد، پس از اخذ تعهد کتبی از دانشجو و درج در پرونده وی مبنی بر تلاش در جهت بهبود وضعیت تحصیلی، تداوم ارائه تسهیلات دانشجویی بلامانع است و چنانچه وضعیت تحصیل دانشجو به گونه­ای باشد که منجر به مشروط شدن مجدد گردد، نسبت به قطع تسهیلات اقدام گردد.

4) دانشجویان مشمول دریافت مدارک دارای ارزش اعـتباري و استخدامي و ارتـقايي محدود (داخل مجموعه و یا سازمان خاص)، حائز شرایط دریافت تسهیلات نمی­باشند.

5) حمایت خاص از نخبگان مطابق بند (7) مادة 2 دستورالعمل شناسایی و حمایت خاص از نخبگان و استعدادهای برتر صورت می­پذیرد: "ارایه ی خدمات به نخبگان و استعدادهای برتر (سطح یک) دو برابر سایر دانشجویان مشمول دریافت کمک هزینه یا شهریه تحصیلی، (سطح دو) 85 درصد و (سطح سه) 70 درصد می­باشد".

6) کمک هزینه دانشجویان و طلاب مشمول دریافت (مطابق جداول ذیل) برای مدت 9 ماه محاسبه و پرداخت شود.

7) کمک هزینه یا شهریه دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، معادل مقطع دکتری محاسبه و پرداخت گردد.

8) رشته­های مصوب در این مجموعه، صرفاً برای ورودی­های سال تحصیلی 93-92 اعمال می­گردد و دانشجویان سنوات گذشته طبق ضوابط سال­های قبل مشمول حمایت خواهند بود.

9) دانشجویان دوره­های مجازی، پردیس­های دانشگاهی شهریه آزاد، پذیرش بدون آزمون مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، دوره­های پودمانی دانشگاه­های علمی-کاربردی، واحدهای بین­المللی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشجویان بورسیه سازمان­ها و نهادها مشمول حمایت نمی­باشند.

10) دانشجویان خواهر پذیرفته شده در دانشگاه­های آزاد اسلامی، پیام نور، علمی-کاربردی، غیرانتفاعی، در کلیه مقاطع تحصیلی به استثنای کارشناسی ارشد و دکتری، صرفاً در محدوده شهرستان محل سکونت که امکان تردد روزانه وجود داشته باشد (بعد مسافت حدأکثر 120 کیلومتر از شهرستان محل سکونت-چه داخل استان و چه سایر استان­ها) مشمول حمایت خواهند بود.

11) محدودیت­های مسافتی فقط مختص خواهران دانشجو مشغول به تحصیل در مقاطع کاردانی و کارشناسی در دانشگاه­های غیردولتی که ملزم به پرداخت شهریه هستند اعم از دانشگاه­های آزاد اسلامی، علمی­کاربردی، پیام نور و غیرانتفاعی می­باشد و دانشجویان برادر در کلیه مقاطع و دانشجویان دانشگاه­های سراسری (دولتی) و همچنین دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از این قاعده مستثنی هستند

 


2) دانشگاه­های دولتی و دانشگاه فنی حرفه­ای روزانه:

نوع دانشگاه

مقطع تحصیلی

نوع رشته

شهریه

کمک هزینه

توضیحات

دولتی و فنی حرفه­ای

(روزانه)

کاردانی

فنی مهندسی

---

250000

ماهیانه

غیرفنی

---

200000

ماهیانه

کارشناسی

فنی مهندسی

---

250000

ماهیانه

غیرفنی

---

200000

ماهیانه

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

---

300000

ماهیانه

غیرفنی

---

250000

ماهیانه

دکتری

فنی مهندسی

---

500000

ماهیانه

غیرفنی

---

400000

ماهیانه

 

3) دانشگاه­های دولتی شبانه/ نیمه­حضوری و دانشگاه فنی حرفه­ای شبانه:

نوع دانشگاه

مقطع تحصیلی

نوع رشته

شهریه

کمک هزینه

توضیحات

دولتی و فنی حرفه­ای

(شبانه)

نوبت دوم

کاردانی

فنی مهندسی

4000000

---

ترمی

غیرفنی

3000000

---

ترمی

کارشناسی

فنی مهندسی

4000000

---

ترمی

غیرفنی

3000000

---

ترمی

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

5000000

---

ترمی

غیرفنی

4000000

---

ترمی

دکتری

فنی مهندسی

10000000

---

ترمی

غیرفنی

10000000

---

ترمی

 

4) دانشگاه آزاد اسلامی (پذیرش با آزمون):

نوع دانشگاه

مقطع تحصیلی

نوع رشته

شهریه

کمک هزینه

توضیحات

آزاد اسلامی

(با آزمون)

کاردانی

فنی مهندسی

4000000

---

ترمی- بجز رشته­های غیرمصوب مندرج در جدول شماره(1)

غیرفنی

3000000

---

ترمی- بجز رشته­های غیرمصوب مندرج در جدول شماره(1)

کارشناسی

فنی مهندسی

4000000

---

ترمی- بجز رشته­های غیرمصوب مندرج در جدول شماره(1)

غیرفنی

3000000

---

ترمی- بجز رشته­های غیرمصوب مندرج در جدول شماره(1)

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

5000000

---

ترمی

غیرفنی

4000000

---

ترمی

دکتری

فنی مهندسی

10000000

---

ترمی

غیرفنی

10000000

---

ترمی

تبصره: دانشجویان دارای استعداد برتر که به شرط معدل و رتبه اولی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، پذیرفته می­شوند، مشمول حمایت می­باشند.

5) دانشگاه آزاد اسلامی (پذیرش بدون آزمون):

نوع دانشگاه

مقطع تحصیلی

نوع رشته

شهریه

کمک هزینه

توضیحات

آزاد اسلامی

(بدون آزمون)

کاردانی

فنی مهندسی

4000000

---

ترمی-صرفاً رشته­های مصوب مندرج در جدول شماره (2)

غیرفنی

3000000

---

ترمی-صرفاً رشته­های مصوب مندرج در جدول شماره (2)

کارشناسی

فنی مهندسی

4000000

---

ترمی-صرفاً رشته­های مصوب مندرج در جدول شماره (2)

غیرفنی

3000000

---

ترمی-صرفاً رشته­های مصوب مندرج در جدول شماره (2)

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

---

---

 

غیرفنی

---

---

 

دکتری

فنی مهندسی

---

---

 

غیرفنی

---

---

 

 

 

6) دانشگاه­های پیام نور:

نوع دانشگاه

مقطع تحصیلی

نوع رشته

شهریه

کمک هزینه

توضیحات

پیام نور

کاردانی

فنی مهندسی

2000000

---

ترمی- صرفاً رشته­های مصوب مندرج در جدول شماره(3)

غیرفنی

1500000

---

ترمی- صرفاً رشته­های مصوب مندرج در جدول شماره(3)

کارشناسی

فنی مهندسی

2000000

---

ترمی- صرفاً رشته­های مصوب مندرج در جدول شماره(3)

غیرفنی

1500000

---

ترمی- صرفاً رشته­های مصوب مندرج در جدول شماره(3)

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

5000000

---

ترمی

غیرفنی

4000000

---

ترمی

دکتری

فنی مهندسی

10000000

---

ترمی

غیرفنی

10000000

---

ترمی

 

تبصره: دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره­های فراگیر دانشگاه پیام نور چنانچه پس از طی دورة دانشپذیری به عنوان دانشجوی رسمی پذیرفته شوند همانند سایر دانشجویان پیام نور مشمول حمایت خواهند بود.

7) دانشگاه علمی-کاربردی (پذیرش با آزمون):

نوع دانشگاه

مقطع تحصیلی

نوع رشته

شهریه

کمک هزینه

توضیحات

علمی-کاربردی

(با آزمون)

کاردانی

فنی مهندسی

4000000

---

ترمی- صرفاً رشته­های مصوب مندرج در جدول شماره(4)

غیرفنی

3000000

---

ترمی- صرفاً رشته­های مصوب مندرج در جدول شماره(4)

کارشناسی

فنی مهندسی

4000000

---

ترمی- صرفاً رشته­های مصوب مندرج در جدول شماره(4)

غیرفنی

3000000

---

ترمی- صرفاً رشته­های مصوب مندرج در جدول شماره(4)

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

5000000

---

ترمی

غیرفنی

4000000

---

ترمی

دکتری

فنی مهندسی

10000000

---

ترمی

غیرفنی

10000000

---

ترمی

8) مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی (صرفاً پذیرش با آزمون):

نوع دانشگاه

مقطع تحصیلی

نوع رشته

شهریه

کمک هزینه

توضیحات

غیرانتفاعی

کاردانی

فنی مهندسی

4000000

---

ترمی- صرفاً رشته­های مصوب مندرج در جدول شماره(5)

غیرفنی

3000000

---

ترمی- صرفاً رشته­های مصوب مندرج در جدول شماره(5)

کارشناسی

فنی مهندسی

4000000

---

ترمی- صرفاً رشته­های مصوب مندرج در جدول شماره(5)

غیرفنی

3000000

---

ترمی- صرفاً رشته­های مصوب مندرج در جدول شماره(5)

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

---

---

 

غیرفنی

---

---

 

دکتری

فنی مهندسی

---

---

 

غیرفنی

---

---

 

 

9) طلاب علوم دینی:

نوع دانشگاه

مقطع تحصیلی

کمک هزینه

توضیحات

طلاب علوم دینی

سطح یک

250000

ماهیانه

سطح دو

250000

ماهیانه

سطح سه

300000

ماهیانه

سطح چهار

400000

ماهیانه

 

 


جدول شماره(1)- فهرست رشته­های غیرمصوب دانشگاه آزاد اسلامی (با آزمون)

زبان و ادبیات فارسی

دبیری زبان و ادبیات فارسی

دبیری زبان و ادبیات عرب

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات انگلیسی

مترجمی زبان انگلیسی

تربیت دبیر زبان انگلیسی

زبان فرانسه شاخه مترجمی

زبان فرانسه شاخه ادبی

روزنامه­نگاری

روابط عمومی

علوم سیاسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی-فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی- بیومکانیک ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی-

ورزش همگانی

تربیت بدنی و علوم ورزشی-

رفتار حرکتی

جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

ژئومورفولوژی

کتابداری و اطلاع­رسانی

ریاضیات و کاربردها

آمار و کاربردها

زمین­شناسی

نقاشی

ارتباط تصویری-ارتباط تصویری

علوم تربیتی- آموزش و پرورش پیش­دبستانی و دبستانی

علوم تربیتی- آموزش و پرورش کودکان عقب­مانده ذهنی

شیمی گرایش محیط زیست

مهندسی فضای سبز

مدیریت جهانگردی

جغرافیا و برنامه­ریزی گردشگری

فلسفه و حکمت اسلامی

فیزیک-هواشناسی

مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

فرش

طراحی پارچه و لباس-طراحی بافت پارچه

طراحی پارچه و لباس-طراحی لباس

طراحی پارچه و لباس-طراحی چاپ پارچه

مرمت بناهای تاریخی

بهداشت خانواده-کاردانی

مهندسی منابع طبیعی-مهندسی چوب و کاغذ

بهداشت مبارزه با بیماری­ها-کاردانی

مطالعات خانواده

مدیریت بیمه

مترجمی زبان ایتالیایی

مترجمه زبان روسی

زبان اسپانیایی

طراحی لباس

فلسفه و عرفان اسلامی

ریاضی محض

زیست­شناسی-زیست دریا

زیست­شناسی-دبیری

مهندس منابع طبیعی-شیلات

(بجز ساکنین استان­­های ساحلی)

مدیریت هتلداری

مدیریت گمرکی

(بجز ساکنین استان­های مرزی و تهران)

زبان آلمانی

مترجمی زبان آلمانی

الهیات و معارف اسلامی-

گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

الهیات و معارف اسلامی-

گرایش ادیان و عرفان

تاریخ

موسیقی

عکاسی

نمایش-بازیگری

نمایش-ادبیات نمایشی

نمایش-کارگردانی

نمایش-صحنه­آرایی

مهندسی ورزش

مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف

مدیریت صنایع مبلمان و دکوراسیون

تربیت بدنی و علوم ورزشی

شیمی-محض

زیست شناسی-دبیری

آب و هواشناسی

آموزش زبان انگلیسی

 

 


 

 

 

جدول شماره(2)- فهرست رشته­های مصوب دانشگاه آزاد اسلامی (بدون آزمون)

مدیریت مالی

حسابداری-کاردانی

امور بانکی-کاردانی

مدیریت صنعتی کاربردی-کاردانی

دامپزشکی-کاردانی

علمی کاربردی برق-قدرت گرایش توزیع-کاردانی

علمی کاربردی برق صنعتی-کاردانی

علمی کاربردی برق-الکترونیک و ابزار دقیق-کاردانی

علمی کاربردی برق-قدرت گرایش پست و انتقال-کاردانی

علمی کاربردی برق-

قدرت گرایش تولید-کاردانی

­ علمی کاربردی برق-قدرت-کاردانی

علمی کاربردی برق

علمی کاربردی جوشکاری-کاردانی

علمی کاربردی سخت افزار کامپیوتر-کاردانی

علمی کاربردی نرم­افزار کامپیوتر-کاردانی

علمی کاربردی نقشه­کشی صنعتی-کاردانی

کاردان فنی برق-تأسیسات-کاردانی

کاردان فنی برق-الکترونیک-کاردانی

علمی کاربردی نقشه­کشی صنعتی-کاردانی

کاردان فنی برق- مخابرات-کاردانی

کاردان فنی عمران-نقشه­برداری-کاردانی

کاردان فنی مکانیک-ابزارسازی-کاردانی

کاردان فنی مکانیک-جوشکاری-کاردانی

کاردان فنی مکانیک-ماشین­ابزار-کاردانی

کاردان فنی مکانیک-تأسیسات-کاردانی

کاردان فنی مکانیک-نقشه­کشی صنعتی-کاردانی

مدیریت صنعتی

حسابداری دولتی-کاردانی

علمی کاربردی حسابداری

مهندسی تکنولوژی نرم­افزار-کامپیوتر

الکتروتکنیک-برق صنعتی

الکتروتکنیک-تأسیسات الکتریکی

کاردانی فنی برق صنعتی

کاردانی فنی توزیع برق

کاردانی فنی انتقال برق

نقشه­برداری

نقشه­کشی عمومی-نقشه­کشی و طراحی صنعتی

نقشه کشی معماری-معماری

کاردانی فنی نقشه­کشی صنعتی

کاردانی فنی ماشین افزار

کاردانی فنی مکانیک خودرو

کاردانی فنی تأسیسات الکتریکی ساختمان

صنایع فلزی-جوشکاری

کاردانی فنی شبکه­های کامپیوتری

مهندسی عمران

مهندسی برق

مهندسی برق-الکترونیک

مهندسی برق-قدرت

مهندسی برق-مخابرات

مهندسی برق-کنترل

مهندسی صنایع

مهندسی معماری

مهندسی مکانیک

مهندسی کامیپوتر-سخت­افزار

مهندسی کامپیوتر-نرم­


مطالب مشابه :


توزیع رفاه کارت دانشجویی از مهر ماه

معاون دانشجویان داخل وزارت علوم سازمان امور دانشجویان از تصویب کلیات تسهیلات رفاه کارت
جابجایی دانشجو ارشد در دانشگاه آزاد و سراسری

معاونت دانشجویی سازمان مرکزی اداره کل امور. دانشجویی امور دانشجویان داخل
سازمان امور دانشجویان تا 2 ماه آینده راه‌اندازی می‌شود

معاونت‌های سازمان امور دانشجویان معرفی شد و برنامه های معاونت دانشجویی
اسامی موسسات غیرانتفاعی مجاز به دریافت شهریه فرهنگی اعلام شد

معاونت دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان برای سرانه فرهنگی دانشجویی هستند
موسسه راهبرد شمال در اسامی مؤسسات مجاز به دریافت شهریه فرهنگی نيست

همچنین در تاریخ 10 بهمن ماه نیز معاونت دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویی
ثبت‌نام دانشجویان دانشجوی نمونه کشوری93

کتر محمد حسن یوسفی مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویی
نحوه خدمات دانشجویی - رشته های مصوب - کمک هزینه ها

امور فرهنگی ارائه تسهیلات دانشجویی به دانشجویان برادر (داخل مجموعه و یا سازمان
برای نیمسال دوم تحصیلی میهمانی و انتقال نداریم

معاون دانشجویان داخل سازمان امور نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویی مطرح شده چه
مدیریت روابط عمومی و ارتباطات مردمی

دانشجویی. پنجشنبه تقویم‌ مراسم‌ داخلسازمان‌. مؤثرتر در بهبود جریان‌ امور سازمان.
برچسب :