موقعيت جغرافيايي ووضعیت انسانی استان زنجان

موقعيت جغرافيايي استان :

  استان زنجان كه از آن به عنوان فلات زنجان نيز نام برده مي شود ،در قسمت مركزي و شمالغربي كشور ،وما بين35 درجه و 25 دقيقه تا 37 درجه و15 دقيقه عرض شمالي و 47درجه و 1 دقيقه تا  49 درجه و 52 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ واقع شده است. اين استان با هفت استان هم مرز ميباشدبه طوريكه از شمال به شهرستان خلخال از استان اردبيل ،و شهرستان رودبار از استان گيلان ، از شمال شرقي و شرق به شهرستان هاي تاكستان و بوئين زهرا و قزوين از استان قزوين ، از جنوب به شهرستان همدان از استان همدان ،از جنوب غربي به شهرستان بيجار از استان كردستان واز مغرب به  شهرستان تكاب از استان آذربايجان غربي  واز شمال غرب به شهرستانهاي ميانه و هشترود از استان آذربايجان شرقي محدود است. مساحت شهري در مساحت شهرستانهاي محاسبه نگرديده است .

 وسعت استان در سال 1378 حدود 22164 كيلومتر مربع و تراكم نسبي در استان 42 نفر در هر كيلومتر مي باشد.به اين ترتيب در مقايسه با ميانگين مساحت استانهاي كشور (65920كيلومتر مربع) ،استان زنجان دررديف استانهاي كوچك از نظر وسعت قلمرو دارد و سهم نسبي استان از مساحت كل كشور 34/1درصدميباشد.

شهرستانهاي استان زنجان مطابق آخرين تقسيمات كشوري
نام شهرستان زنجان ابهر خدابنده خرمدره ماهنشان طارم ايجرود كل استان

وسعت(KM2 )

6763 2993 5151 407 2786 2235 1829 22164
جمعيت كل 404611 148624 163068 51681 48770 43460 41456 901670
جمعيت شهري 286295 80905 31907 39094 5476 5608 2970 452255
جمعيت روستايي 118316 67719 131161 12587 43294 37852 38486 449469
تعداد شهر 1 4 4 1 2 2 2 16
تعدد بخش 3 2 4 1 2 2 2 16
تعداد دهستان 12 8 10 2 5 5 4 46
تعداد كل ابادي 328 143 262 25 155 118 96 1127
آبادي داراي سكنه 280 120 230 19 132 97 80 958
آبادي خالي از سكنه 48 23 32 6 23 21 16 169
كل خانوار روستايي 21842 13044 23893 2273 7878 7472 7381 83783
آبادي بالاي 20 خانوار 218 92 206 11 113 77 63 780
خانوار آبادي بالاي 20 21246 12852 22862 2202 7709 7270 7191 81332

توضيح : ارقام مربوط به جمعيت روستايي بر مبناي سر شماري سال 1375 ميباشد.

 

اقليم و ويژگيهاي طبيعي:  استان زنجان از نظر شكل ظاهري زمين ، داراي دو منطقه كوهستاني و جلگه اي (دشت)ميباشدكه اكثرشهرهاي آن در دامنه كوهها و دشتهاي بين رشته كوهها و مناطق كوهستاني قرار گرفته اند.در ميان اين رشته كوهها سرزمينهاي حاصلخيزي قرار گرفته اند كه به عنوان مثال مي توان از شرق به غرب مناطقي چون دره ابهر، دشت زنجان- ابهر،چمن سلطانيه و دركل خمسه زنجان(شامل زنجان ، طارم ، ايجرود ، ابهر ، و خدابنده )  را نام برد. اقليم استان متاثر از دو عامل مهم يعني نحوه ورود جبهه هاي عظيم رطوبتي وحرارتي ، و وضعيت توپوگرافي و ارتفاع از سطح دريا   مي باشد.  تيپ غالب اقليمي استان نيمه خشك فراسرد(52%)و سرد(18%)مي باشد كه حدود 70 % درصد سطح استان را مي پوشاند. تيپ اقليمي نيمه خشك فرا سرد داراي درجه حرارت متوسط ماهانه در سردترين ماه سال كمتر از 7- درجه سانتي گراد است.متوسط درجه حرارت در ماههاي فروردين ارديبهشت- مهر –آبان مطلوب ومابين 8 الي 14 درجه سانتي گراد و در ماههاي خرداد –تير-مرداد-شهريور گرم و درماههاي آذر-دي-بهمن و اسفندسردميباشد.بر اساس آمارهاي ارائه شده از ايستگاههاي سينوپتيك زنجان تعداد روزهاي يخبندان استان در حدود 100روز ميباشدكه بيشترين فراواني روزهاي يخبندان در بهمن ماه 25روز و در ديماه 24 روز، در آذرماه 18 روز و در اسفند ماه 17 روز اتفاق افتاده است. درمجموع ميتوان گفت كه دراستان زنجان 6 ماه از سال يخبندان اتفاق مي افتد ( آمار سال1375)  ميزان بارندگي استان طي سالهاي 1378- 1374 ،  304 ميليمتر در سال بوده است كه در اين ميان مركز استان با246ميليمتردرسال وخدابنده با383ميليمتردرسال به ترتيب كمترين وبيشترين بارندگي دراستان راداشته اند

منبع- پرتال استان زنجان


مطالب مشابه :


فهرست شهرهای استان کرمان بر پایه مساحت

ایران - فهرست شهرهای استان کرمان بر پایه مساحت - مطالبی در رابطه با ایران - ایران
مساحت اراضي كشاورزي بهره‌برداري‌هاي با زمين برحسب وسعت: ١٣٨٢ (هكتار)

دانستنیها ی تاریخ وجغرافیایی ایران وجهان - مساحت اراضي اشنایی کامل با شهرهای ایران وجهان
استانداردهای شهری

در مورد ایجاد تاسیسات پست در سطح شهر های ایران ، میتوان مساحت 1/0 برای شهرهای ایران ، با
فهرست دریاهای جهان

دانستنیها ی تاریخ وجغرافیایی ایران وجهان - فهرست دریاهای جهان - اشنایی کامل با شهرهای ایران
شادگان

دانستنیها ی تاریخ وجغرافیایی ایران وجهان - شادگان - اشنایی کامل با شهرهای ایران وجهان- تاریخ
موقعيت جغرافيايي ووضعیت انسانی استان زنجان

دانستنیها ی تاریخ وجغرافیایی ایران وجهان اشنایی کامل با شهرهای ایران وجهان- تاریخ ایران
اهواز يكي از شهرهاي بزرگ ايران

ایران شناسی - اهواز يكي از شهرهاي بزرگ ايران - ایران ای مرز پر گوهر، خاکت سر چشمه ی هنر
برچسب :