حروف ابجد- محاسبه برج و ستاره فرد (ارسال مجدد)

حروف ابجد

در مورد حروف ابجد نظرات مختلف است . ظاهراً در این موردعلمای شیعه قائل به دو نظر هستند. عده ای این حروف و اعداد متناظر با آن را قبول دارند و عده ای هم این مساله را که این حروف مبین حقایق خاصی هستند را انکار می کنند.....در بین علمای دسته اول از مشهورترین افرادی که در تاریخ به آنها اشاره شده می توان از شیخ بهایی نام برد. در میان علمای حاضر استاد حسن زاده عاملی از متبحر ترین علمای علم جفر می باشند.استاد در شرح دفتر دل در این خصوص چنین می  نویسند:

بدان كه علم حروف و اعداد از علوم شريفه اند كه متكفل تبيين علوم غريبه اند و آن را ضوابط علمى و محاسبات دقيقى است و براى آن ارباب و اصحابى كه بعضى در اين رشته ها ساليانى متوغل بودند و اسرار و حقايق فراوانى را از حقايق دار هستى استخراج نموده اند، چه ائمه هدى سر سلسله آنان اند كه روايات را نيز بدان اشاراتى است . و در روايات هم كه به جفر و جفر جامع تصريح شده است .
جناب علامه مجلسى رحمة الله عليه گويد من در نزد جناب علامه شيخ بهايى اصرار شديد بر فراگيرى جفر جامع را داشتم كه وى از تعليم آن امتناع مى نمود.

حروف ابجد

حروف ابجد بر دو نوع صغیر و کبیر می باشد .

ابجد صغیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ، ( ک = 8 ) ، ( ل = 6 ) ، ( م = 4 ) ، ( ن = 2 ) ، ( س = ساقط ) ، ( ع = 10 ) ، ( ف = 8 ) ، ( ص = 6 ) ، ( ق = 4 ) ، ( ر = 8 ) ، ( ش = ساقط ) ، ( ت = 4 ) ، ( ث = 8 ) ، ( خ = ساقط ) ، ( ذ = 4 ) ، ( ض = 8 ) ، ( ظ = ساقط ) ، ( غ = 4 ) .

ابجد کبیر :

(الف =1 )،(ب = 2 ) ، ( ج  = 3 ) ، ( د = 4 ) ، (ه = 5 ) ، ( و = 6 ) ، ( ز = 7 ) ، ( ح = 8 ) ، ( ط = 9 ) ، ( ی = 10 ) ،( ک = 20 ) ،( ل =30 ) ، ( م = 40 ) ، ( ن = 50 ) ، ( س = 60 ) ، ( ع = 70 ) ، ( ف = 80 ) ، ( ص = 90 ) ، ( ق = 100 ) ، ( ر = 200 ) ، ( ش = 300 ) ، ( ت = 400 ) ، ( ث = 500 ) ، ( خ = 600 ) ، ( ذ = 700 ) ، ( ض = 800 ) ، ( ظ = 900 ) ، ( غ = 1000 )

طبع ها:

کلاً چهار طبع مختلف وجود دارد که خصوصیات این طبایع به شرح ذیل است:

  • طبع اتشی همیشه زود عصبانی می شود و زود خاموش می گردد و کینه در دل نگه نمی دارد و همیشه بدن او حرارت دارد و تشنه می باشد و زود جنگ شروع می کند.
  • طبع خاکی همیشه متواضع و فروتن و ساکت می باشد و با حرمت واحترام با دیگران زندگی می کند.
  •  طبع بادی همیشه مغرور وتند خو می باشد و حرکات خود را پنهان از چشم دیگران انجام می دهد و بسیار زیرک وکینه ای می باشد. 
  • طبع ابی همیشه مسرور و شاد است و سه طبع بالا در وجودش ظاهر می گردد و همیشه از دست و زبان به عذاب می افتد.

هر یک از طبع ها دارای موکل مخصوصی است.موکلین کلا به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند:

  • آبی : که جزو مسلمین میباشند وسفید پوش هستند.
  • خاکی : که جزء یهود میباشند.و سیاه پوشند و به قولی گفته میشود که قویترین موکلین بر روی زمین میباشند و قدرت زیادی دارند.
  • آتشی: که سرخ پوش هستند و شامل شیاطین و... میشوند.
  • بادی: که جزء مسیحیان میباشند و سبز پوش هستند.

برای دانستن طبع فرد باید ابتدا طالع وی را محاسبه نمود؛

طالع فرد:

طالع فرد مبین یک سری خصوصیات ذاتی فرد است که روند زندگی اور ا نشان می دهد. همچنین از روی طالع فرد طبع او نیز مشخص می گرددکه در زمینه ازدواج توجه به این مورد بسیار اساسی می باشد. چرا که افراد دارای طبع متضاد در زندگی مشترک دچار مشکلات و سوئ تفاهمات بسیاری می گردند..برای محاسبه طالع فرد اسم فرد و مادرش رابر اساس ابجد محاسبه کرده تقسیم بر 12 می کنیم .باقیمانده طالع فرد است.

 طالع های دوازده گانه:

1.حمل -- آتشی… ملک حمل --- شراحیل…حمل:از روز 16 تا نصف روز 18 نحس می باشد
2.ثور -- خاکی... ملک ثور --- عزرائیل...... ثور:از روز 13 تا نصف روز 15 نحس می باشد.
3.جوزا ------ بادی… ملک جوزا -- اسرافیل .......جوزا:از روز 11 تا نصف روز 13 نحس می باشد.
4.سرطان ---- آبی…ملک سرطان -- نهفائیل ........ سرطان:از روز 8 تا نصف روز 10 نحس می باشد.
5.اسد --- آتشی... ملک اسد ---- سراطیل ....... اسد:از روز 6 تا نصف روز 8 نحس می باشد.
6.سنبله ----- خاکی… ملک سنبله --- شهکائیل… سنبله:از روز 3 تا نصف روز 5 نحس می باشد.
7.میزان --- بادی… ملک میزان ----- سهرائیل… میزان:از روز 1 تا نصف روز 3 نحس می باشد.
8.عقرب ---- آبی... ملک عقرب ---- صرصائیل......  عقرب:از روز 28 تا نصف روز 30 نحس می باشد.
9.قوس ------- آتشی…. ملک قوس ---- سربطائیل....... قوس:از روز 26 تا نصف روز 28 نحس می باشد.
10.جدی --- خاکی... ملک جدی ---- شمکائیل… جدی:از روز 23 تا نصف روز 26 نحس می باشد

. . دلو:از روز 21 تا نصف روز 23 نحس می باشد..… مهکائیل…بادی..11.دلو

12.حوت..... آبی...ملک حوت.... فقبائیل........  حوت:از روز 19 تا نصف روز 21 نحس می باشد.

  • هر طالع در ماه چند روز قمر در عقرب و نحس می باشد و در این روزها سفر نباید کرد ویا عقد وازدواج نکردو...مگر در امر بغض و اوارگی  و نوشتن طلسمات برای آن شخص که اگر قمر در عقرب باشد به طور دایم باقی می ماند مگر انکه باطل شود.

حال چگونگی محاسبات را با یک مثال توضیح میدهم :
جمع عدد هوشنگ به ابجد کبیر میشود361= ۰+۵۰+300+6+5 و جمع عد د ژاله که مادر وی است میشود 36=5+30+۱+۰ مجموع نام ونام مادر می شود 397=361+36چون که دوازده طالع در سال داریم تقسیم بر 12 می کنیم و باقیمانده تقسیم طالع اقای هوشنگ میشود.397 تقسیم بر 12 نتیجه باقیمانده 1 می شود و طالع ان حمل می باشد. و طبع وی آتشی خواهد بود.

محاسبه کوکب فرد:

یکی دیگر از موارد کاربرد حروف ابجد در شخصیت شناسی محاسبه کوکب فرد است.کوکب یا ستاره فرد مبین برخی از جنبه های شخصیتی و رفتاری افراد است. بر اساس اسطوره ها و عقاید کهن، هر یک از ستاره ها تاثیر خاصی برافراد و رفتار آنان دارد.به عنوان مثال در اسطوره های یونان باستان  زهره(ونوس)  الهه عشق بوده است. یا مریخ خدای جنگاوری .برای محاسبه ستاره یا کوکب  فرد اسم فرد و مادرش رابر اساس ابجد محاسبه کرده تقسیم بر 7 می کنیم .باقیمانده کوکب  فرد است.

1.    قمر ..…..………… ملک(موکل) قمر -------- اسمائیل(اسماعیل(.

2.    مریخ .....................ملک مریخ ---------------- کاکائیل.

3.    عطارد……..……… ملک عطارد -------- شیخائیل.

4.    مشتری……….……ملک مشتری ------- سمحائیل(یمحائیل(

5.    زهره……………… ملک زهره -------------- سیدیائیل

6.    زحل.……………… ملک زحل ---------------- قریبائیل

7.    شمس......................ملک شمس -------- صاصائیل


مطالب مشابه :


برنامه جدید تبدیل اسم به شماره ابجد کبیر 1387

شیعه ی علی - برنامه جدید تبدیل اسم به شماره ابجد کبیر 1387 - مذهبي ، سياسي ، فرهنگی - شیعه ی علی
تبدیل اسم به ابجد

بـــــــــــــــــاران - تبدیل اسم به ابجد - برای رمزی نوشتن اسم یا کلمه ای یاجمله ای که
برنامه تبدیل اسم به شماره ابجد کبیر

شیعه ی علی - برنامه تبدیل اسم به شماره ابجد کبیر - مذهبي ، سياسي ، فرهنگی - شیعه ی علی
18 - حروف ابجد چیست؟ (کلیک کنید)

تعیین شده که با جمع کردن این اعداد عدد اسم شما به ابجد بدست تبدیل اسم به حروف ابجد,
حروف ابجد- محاسبه برج و ستاره فرد (ارسال مجدد)

جمع عدد هوشنگ به ابجد کبیر میشود361= ۰+۵۰+300+6+5 و جمع عد د ژاله که برنامه تبدیل اسم شما به خط
برچسب :