اطلاعیه شماره:(1)-تاريخ‌ ، محل و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌

تاريخ‌ ، محل و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌كارداني‌، كارشناسي‌ پيوسته‌ و هم‌چنين‌ كارشناسي‌ ناپيوسته‌ دانشگاه‌ جامع‌ علمي‌ - كاربردي‌ سال‌ 1386 اعلام شد

سازمان سنجش آموزش كشور ضمن آرزوي‌ موفقيت‌ براي‌ خواهران‌ و برادران‌ داوطلبي‌ كه‌ در آزمون‌ دانشگاه‌ جامع‌ علمي‌ - كاربردي‌ سال‌ 1386 ثبت‌ نام‌ نموده‌اند، بدين‌وسيله‌ به‌ اطلاع‌مي‌رساند كه‌ كارتهاي‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌، كارشناسي‌ پيوسته‌ و هم‌چنين‌ دوره‌ كارشناسي‌ ناپيوسته‌ دانشگاه‌ جامع‌ علمي‌ - كاربردي‌سال‌ 1386 در روزهاي‌ چهارشنبه‌ 8 /12/8 6 و پنج‌شنبه‌ 9 /12/8 6 براساس‌ مندرجات‌ بند «ب» اين‌ اطلاعيه‌ در حوزه‌هاي‌ توزيع‌ كارت‌ مندرج‌ در جداول‌شماره‌ 2 و 3 توزيع‌ مي‌گردد.
 
الف‌ - محل‌ توزيع‌ كارت‌ محل‌توزيع‌كارت‌ورودبه‌جلسه‌آزمون‌كليه‌داوطلبان‌ برمبناي‌شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ به‌ شرح‌جدول‌ شماره‌ 1 مي‌باشد .  
ب‌ - نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ و تاريخهاي‌ توزيع‌ آن‌ كارتهاي‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ (به‌ جز داوطلباني كه براساس جدول شماره 1 حوزه توزيع كارت آنان شهرستان تهران مي باشد) در حوزه‌هاي‌سراسركشور وبراساس‌ سال‌تولد آنان‌توزيع‌ مي‌گردد.لذا كليه‌داوطلبان‌ شركت‌كننده‌ در آزمون‌ ، لازم‌ است‌ باتوجه‌ به‌ سال‌ تولد خود و در تاريخهاي‌ تعيين‌ شده‌شخصاً براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ به‌ حوزه‌هاي‌ توزيع‌ كارت‌ (حوزه‌هاي‌ مندرج‌ در جدول‌ شماره‌ 2) مراجعه‌ نمايند.
1-توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ داوطلبان‌ (به جز داوطلباني كه شهرستان توزيع كارت آنان براساس جدول شماره 1 حوزه توزيع كارت آنان شهرستان تهران مي باشد) براساس‌ سال‌ تولد آنان‌ به‌ شرح‌ زيرمي‌باشد.
1-1-كليه‌ خواهران‌ و برادران‌ متولد سال‌ 1363 و سالهاي قبل از آن‌ از ساعت‌ 8 لغايت‌ 12 روز چهارشنبه‌ 8 /12/1386 .
2-1-كليه‌ خواهران‌‌و برادران‌ متولد سالهاي‌ 1364، 1365 و 1366 از ساعت‌ 14 لغايت‌ 18 روز چهارشنبه 8 /12/1386 .
3-1-كليه‌ خواهران‌ و برادران‌ متولد سال‌ 1367 و سالهاي بعدازآن از ساعت‌ 8 لغايت‌ 12 روز پنج‌شنبه 9 /12/1386‌ .
2-كليه‌ خواهران‌ و برادراني‌ كه‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه‌ ثبت‌نام اينترنتي‌، يكي‌ از شهرستانهاي‌ تهران‌ (كد 320) ، شميرانات‌ (كد 336) ، دماوند(كد324) و فيروزكوه(كد323) مي‌باشد، لازم‌ است‌براساس‌ سال‌ تولد و شماره‌ شناسنامه‌ و با توجه‌ به‌ جدول‌ شماره‌ 3 براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ به‌ حوزه‌هاي‌ مربوط مراجعه‌ نمايند.
ج‌- مدارك‌ مورد نياز براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورودي‌
براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورودبه‌ جلسه‌ آزمون‌ مدارك‌ زير مورد نياز است‌ .
شناسنامه‌ عكسداريا كارت ملي و يا كارت‌ شناسايي‌ معتبر عكسدار كه‌ حاوي‌ مشخصات‌ فردي‌ داوطلب‌ باشد .

د- تذكرهاي‌ مهم‌
1-كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ باارائه‌ شناسنامه‌ عكسدار يا كارت ملي و يا هرنوع‌ كارت‌ شناسايي‌ معتبر عكسدار ،منحصراً به‌ شخص‌ داوطلب‌ تسليم‌ خواهد شد ولذا ازتسليم‌ كارت‌ ورودي‌ به‌ غير داوطلب‌ خودداري‌ مي‌شود .
2-رعايت‌ شئونات‌ اسلامي‌ ، بويژه‌ پوشش‌ اسلامي‌ براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ به‌ هنگام‌ دريافت‌ كارت‌ ورودي‌ و شركت‌ در آزمون‌ الزامي‌ است‌ .
3-در روي‌ كارت‌ ورودي‌ نام‌ خانوادگي‌ ،نام‌ ،جنس، سال‌ تولد، شماره‌ شناسنامه‌ ، پاسخگويي به معارف ، سهميه، وضعيت‌ داوطلب‌، كد اشتغال، معدل ، كد ديپلم ، مقطع‌ ، گروه آموزشي، شاخه تحصيلي ، معلوليت ، كد رشته‌هاي انتخابي ، شهرستان محل آزمون‌ ، كد رشته امتحاني يا كد زير گروه آموزشي درج‌ گرديده‌ است‌.
4-درخصوص‌ مشخصات‌ شناسنامه‌اي‌ (شامل‌ نام‌ خانوادگي‌ ، نام‌ ، سال‌ تولد، شماره‌ شناسنامه‌)،عنوان‌ رشته تحصيلي‌ و وضعيت‌ داوطلب و همچنين‌ معدل ، كد ديپلم و سهميه چنانچه‌ باتوجه‌ به‌ مندرجات‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام اينترنتي ‌ اختلافي‌ مشاهده‌ نموديد، از كارت‌ ورودي‌ فتوكپي‌ تهيه‌ و در فتوكپي‌دور مورد يا موارد مربوط راخط بكشيد وصحيح‌ آن‌ را با خط خوانا و بدون‌ قلم‌ خوردگي‌ باخودكار قرمز در بالاي‌ آن‌ بنويسيد وفتوكپي‌ مربوط را به‌ نماينده‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور مستقر در حوزه‌ توزيع‌ كارت‌ تحويل‌ نماييد.
5-آن دسته از داوطلباني كه در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي آزمون سال 1386 دانشگاه جامع علمي-كاربردي متقاضي سهميه ايثارگران شده و در كارت ورود به جلسه آنان سهميه فوق درج گرديده، چنانچه استفاده از سهميه مذكور توسط ارگان ذيربط مورد تاييد قرار نگيرد از سهميه مربوط حذف خواهند شد.
6- چنانچه‌ تفاوتي‌ بين‌ درج‌ عنوان‌ مقطع‌ ، جنس‌ ، پاسخگويي به معارف ، نام‌ گروه‌ آزمايشي‌ يا رشته‌ امتحاني‌، كد اشتغال در كارت‌ ورودي‌ مندرج‌ باآنچه‌ كه‌ در فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ اينترنتي درج‌كرده‌ايد مشاهده‌ نموديد، سريعاً و قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ به‌ واحد رفع‌ نقص‌ مستقر در حوزه‌ توزيع‌ كارت‌ مراجعه‌ و مورد يا موارد را گزارش‌ دهيد و موضوع‌را پي‌گيري‌ نماييد تا قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌‌، برحسب‌ مورد اقدام‌ گردد.
7- براي حضور در جلسه آزمون علاوه بر كارت ورودي داوطلبان بايد شناسنامه عكسدار يا كارت شناسائي عكسدار معتبر ، چند مداد سياه نرم پررنگ ، مداد پاكن ، مداد تراش و سنجاق به همراه داشته باشند.
8-از آوردن وسايل اضافي به جلسه آزمون (بجز وسائل مندرج در بند 7 فوق ) مانند كيف دستي، ساك دستي، كتاب ، جزوه ، ماشين حساب ، تلفن همراه اكيداً خودداري نمايند.
درخاتمه‌اضافه‌ مي‌نمايد كه‌واحد پاسخگويي‌غيرحضوري‌ همه‌روزه‌ به غیر از‌ روزهاي‌ تعطيل‌از ساعت‌8الي‌ 12 و از ساعت‌ 13‌الي16 آماده ‌پاسخگويي ‌به ‌سوالات‌ مي‌باشد. لذا داوطلبان‌ در صورت‌ نياز مي‌توانند با شماره ‌تلفنهاي
‌99-88923595 به‌ طور مستقيم‌ با روابط عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ نمايند .

جدول‌ شماره‌ 1- شهرستان محل‌ توزيع‌ كارت‌ ومحل‌ اجراي‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمي كاربردي سال 1386 ‌براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي
سازمان سنجش آموزش کشور -04/12/86
نام‌ استان‌ شهرستان‌ محل‌ توزيع‌كارت‌ و برگزاري‌ آزمون‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ دربرگ‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام اينترنتي

آذربايجان شرقي (11)


اسكو(121)

اسكو(121)، آذرشهر(120)

اهر(117)

اهر(117)، كليبر (136) ، ورزقان(118)

بناب (139)

بناب (139)، عجب شير(140)، ملكان (142)

تبريز(124)

تبريز(124)، هريس (161)، بستان آباد (122)، سراب (132)، شبستر (123)

مراغه (141)

مراغه (141)

مرند(145)

مرند(145)، جلفا (144)

ميانه (158)

ميانه (158)، هشترود(164)، چاراويماق (163)

آذربايجان غربي (12)


اروميه (170)

اروميه (170)

بوكان (187)

بوكان (187)

تكاب (191)

تكاب (191) ، شاهين دژ(192)

خوي (176)

خوي (176)، سلماس (180)

ماكو(185)

ماكو(185) ، چالدران (183)

مهاباد (189)

مهاباد (189)، سردشت (178)

مياندوآب (193)

مياندوآب (193)

نقده (196)

نقده (196)، اشنويه (195)، پيرانشهر (173)

اردبيل (10)


اردبيل (111)

اردبيل (111)، نير (113)، نمين (112)، خلخال (130)، كوثر(128)، گرمي (153)

پارس آباد(152)

پارس آباد(152)، بيله سوار(151)

مشكين شهر(148)

مشكين شهر(148)

اصفهان (13)


اصفهان (202)

اصفهان (202)، نائين (240)

برخوارو ميمه (205)

برخوار و ميمه (205)

خميني شهر(208)

خميني شهر(208)

سميرم(213)

سميرم(213)

شهرضا(216)

شهرضا (216)، سميرم سفلي (215)

فلاورجان (225)

فلاورجان (225)

كاشان (229)

كاشان (229)، آران و بيدگل (227)، اردستان (198)، نطنز(245)

گلپايگان (232)

گلپايگان (232)، خوانسار(210)، فريدن (220)، فريدون شهر (222)

لنجان (236)

لنجان (236)، زرين شهر(228)

مباركه (235)

مباركه (235)

نجف آباد(243)

نجف آباد (243)، تيران و كرون (242)، چادگان (219)

ادامه جدول‌ شماره‌ 1- شهرستان محل‌ توزيع‌ كارت‌ ومحل‌ اجراي‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمي كاربردي سال 1386 ‌براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي

نام‌ استان‌ شهرستان‌ محل‌ توزيع‌كارت‌ و برگزاري‌ آزمون‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ دربرگ‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام اينترنتي

ايلام (14)


ايلام (249)

ايلام (249)،مهران(263)،آبدانان(251)،ايوان(247)،دره‌شهر(253)،دهلران (256)

شيروان و چرداول (259)

شيروان و چرداول (259)

بوشهر(16)


بوشهر(296)

بوشهر(296) ، تنگستان (300)، دشتي (307)، دير(310)، كنگان (313)، گناوه (317) ، ديلم (315)، جم (312)

دشتستان (304)

دشتستان (304)

تهران (17)


اسلام شهر(326)

اسلام شهر(326)

پاكدشت (349)

پاكدشت (349)

تهران (320)

تهران (320) ، دماوند(324)، فيروزكوه (323)، شميرانات (336)

رباط كريم (337)

رباط كريم (337)

ري (329)

ري (329)

ساوجبلاغ (332)

ساوجبلاغ (332)

شهريار(338)

شهريار (338)

كرج (346)

كرج (346)

نظرآباد (333)

نظرآباد (333)

ورامين (351)

ورامين (351)

  چهارمحال وبختياري

(18)


بروجن (355)

بروجن (355)

شهركرد(358)

شهركرد (358)، اردل (353)، فارسان (362) ، كوهرنگ (361)

لردگان (364)

لردگان (364)

خراسان رضوي (19)


تربت جام (383)

تربت جام (383)، تايباد(380)

تربت حيدريه (390)

تربت حيدريه(390) ، رشتخوار(387)،خواف (393)، گناباد (432)، بجستان (431)، مه ولات (388)

سبزوار(406)

سبزوار(406)

سرخس (409)

سرخس (409)

قوچان (424)

قوچان (424)، درگز (397)،

كاشمر (429)

كاشمر(429)، برداسكن(426)، خليل آباد (427)

مشهد (439)

مشهد (439)، چناران (435)، فريمان (437)، كلات (438)

نيشابور(448)

نيشابور(448)
خراسان شمالي

(39)


بجنورد(372)

بجنورد(372) ، جاجرم (369)، مانه و سملقان (371)

اسفراين (367)

اسفراين (367)

شيروان (411)

شيروان (411)، فاروج (422)

خراسان جنوبي (40)


بيرجند (377)

بيرجند (377)، سربيشه (376)، نهبندان (443)، درميان (375)،خوسف(378)

قائنات (421)

قائنات (421)، سرايان (417)، فردوس (418)، بشرويه (416)

ادامه جدول‌ شماره‌ 1- شهرستان محل‌ توزيع‌ كارت‌ ومحل‌ اجراي‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمي كاربردي سال 1386 ‌براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي
نام‌ استان‌ شهرستان‌ محل‌ توزيع‌كارت‌ و برگزاري‌ آزمون‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ دربرگ‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام اينترنتي

خوزستان (20)


آبادان (452)

آبادان (452)، بندر ماهشهر (465)، خرمشهر (472)

انديمشك (455)

انديمشك (455)

اهواز(457)

اهواز(457)، دشت آزادگان (479) ،‌شادگان (485)، رامهرمز(483)، اميديه(463)، رامشير(482)

ايذه (462)

ايذه (462)، باغ ملك (458)

بهبهان (470)

بهبهان (470)، هنديجان (466)

دزفول (476)

دزفول (476)

شوش (488)

شوش (488)

شوشتر(491)

شوشتر(491)، لالي (494)، گتوند (490)، مسجد سليمان (495)

زنجان (21)


ابهر(500)

ابهر(500)، خدابنده (507)

زنجان (512)

زنجان (512)، ايجرود(513) ، ماه نشان (511) خرمدره (498)، طارم (510)

سمنان (22)


دامغان (524)

دامغان (524)

سمنان (526)

سمنان (526)، گرمسار(536)

شاهرود(532)

شاهرود(532)

سيستان وبلوچستان

(23)


ايرانشهر(542)

ايرانشهر(542) ، سرباز (541)، سراوان (565)

چابهار(546)

چابهار(546)، نيك شهر(547)، كنارك (550)

زابل (553)

زابل (553)، زهك (555)

زاهدان (557)

زاهدان (557)، خاش (548)

فارس (24)


آباده (570)

آباده (570)، اقليد(575)، خرم بيد (569)، زردين دشت (583)

بوانات (567)

بوانات (567)

پاسارگاد (617)

پاسارگاد (617)، ارسنجان (616)

جهرم (581)

جهرم (581)، قيروكارزين(602)

داراب (585)

داراب (585)

شيراز (594)

شيراز (594)، سپيدان (588)

فسا (598)

فسا (598)

فيروز آباد (603)

فيروز آباد (603)، فراشبند (601)

كازرون (608)

كازرون (608)

لارستان (613)

لارستان (613)، لامرد (612) مهر(614)، خنج (611)

مرودشت (619)

مرودشت (619)

ممسني (623)

ممسني (623)

ني ريز (627)

ني ريز (627)، استهبان (573)

قزوين (37)


البرز (459)

البرز (459)

قزوين (521)

قزوين (521) بوئين زهرا (517)، آبيك (515)، تاكستان (503)

قم (36)


قم (342)

قم (342)
ادامه جدول‌ شماره‌ 1- شهرستان محل‌ توزيع‌ كارت‌ ومحل‌ اجراي‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمي كاربردي سال 1386 ‌براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي

نام‌ استان‌ شهرستان‌ محل‌ توزيع‌كارت‌ و برگزاري‌ آزمون‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ دربرگ‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام اينترنتي
كردستان (25) سنندج (642)
سنندج (642) ، ديواندره (640)، بانه (630)، بيجار (636)، سقز (639)، كامياران (641)، مريوان (653) ، سروآباد (651)

قروه (646)

قروه (646)

كرمان (26)


بافت (657)

بافت (657)

بم(663)

بم(663)

جيرفت (669)

جيرفت (669)، كهنوج (691) ، منوجان (692)، عنبرآباد ( 668)، رودبارجنوب (688)، قلعه گنج (690)

رفسنجان (672)

رفسنجان (672)

سيرجان (677)

سيرجان (677)

شهربابك (679)

شهربابك (679)

كرمان (685)

كرمان (685) ، راور(681)، بردسير(659)، زرند (675)، راين(661)

كرمانشاه (15)


اسلام آباد غرب (267)

اسلام آباد غرب (267)

سرپل ذهاب (284)

سرپل ذهاب (284) ، قصرشيرين (289)، ثلاث باباجاني (280)، گيلانغرب (293)، دالاهو (266)

كرمانشاه (272)

كرمانشاه (272)، پاوه (277)، جوانرود (282)، سنقر (286)، صحنه (270)، كنگاور (291)، هرسين (273)، روانسر (281)

كهكيلويه و بويراحمد

(27)


بويراحمد (695)

بويراحمد (695) ، دنا (694)، ياسوج (701)

گچساران (706)

گچساران (706) ، كهكيلويه (702) ، بهمئي (697)

گلستان (38)


گرگان (809)

گرگان (809) ، آق قلا(808)، بندر گز (805)، بندر تركمن (780)، علي‌آباد (800)، كردكوي (806).

گنبدكاووس (814)

گنبدكاووس (814)، كلاله (816)، مينودشت (818)، آزادشهر (811)، راميان (813)

گيلان (28)


بندرانزلي (713)

بندرانزلي (713)، رضوانشهر (714)

رشت (722)

رشت (722) ، صومعه سرا (732)، فومن (735)، شفت (734)

رودبار (726)

رودبار (726)

رودسر (729)

رودسر (729)، املش (728)

طوالش (717)

طوالش (717)، آستارا (708)، ماسال (716)

لاهيجان (738)

لاهيجان (738)، آستانه اشرفيه (711)، سياهكل (737)

لنگرود (740)

لنگرود (740)

ادامه جدول‌ شماره‌ 1- شهرستان محل‌ توزيع‌ كارت‌ ومحل‌ اجراي‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمي كاربردي سال 1386 ‌براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي

نام‌ استان‌

شهرستان‌ محل‌ توزيع‌كارت‌ و

برگزاري‌ آزمون‌

شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌

دربرگ‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام اينترنتي

لرستان (29)


اليگودرز (744)

اليگودرز (744)، ازنا (741)

خرم آباد (754)

خرم آباد (754) ، پلدختر (755)، دلفان (763)، سلسله (749)

بروجرد (747)

بروجرد (747)

دورود (760)

دورود (760)

كوهدشت (767)

كوهدشت (767)

مازندران (30)


آمل (770)

آمل (770)، محمودآباد (771)، نور (822)

بابل (774)

بابل (774)

بابلسر (777)

بابلسر (777)

بهشهر (783)

بهشهر (783)

تنكابن (788)

تنكابن (788)، رامسر (790)

چالوس (824)

چالوس (824)

ساري (794)

ساري (794)، جويبار (802)، نكا (784)

قائم شهر (803)

قائم شهر (803)، سوادكوه (798)، گلوگاه (782)

نوشهر (827)

نوشهر (827)

مركزي (31)


اراك (830)

اراك (830)، آشتيان (835) ، تفرش (838) ، خمين (840)، دليجان (842)، محلات (851)، كميجان (831)

ساوه (846)

ساوه (846)، زرنديه (845)

شازند (849)

شازند (849)

هرمزگان (32)


بندرعباس (859)

بندرعباس (859)، ابوموسي (854) ، قشم (872)، بستك (862)، بندر لنگه (866)، پارسيان (865)، خمير (856)

حاجي آباد(857)

حاجي آباد(857)

ميناب (877)

ميناب (877)، جاسك (869)، رودان (875)

كيش (864)

كيش (864)

همدان (33)


ملاير (887)

ملاير (887)

نهاوند (890)

نهاوند (890)

همدان (897)

همدان (897)، اسدآباد (892)، بهار (894)، كبودرآهنگ (883)، رزن (893)، تويسركان (880)

يزد (34)


بافق (905)

بافق (905)

طبس (414)

طبس (414)

يزد (916)

يزد (916)، اردكان (901)، ميبد (902)، ابركوه (907)، تفت (908)، مهريز (911)، صدوق (914)، خاتم (912)

جدول‌ شماره‌2- آدرس شهرستان محل‌ توزيع‌ كارت‌ ومحل‌ اجراي‌ آزمون‌ داوطلبان دانشگاه جامع علمي كاربردي سال 1386 ‌براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان در برگ تقاضانامه ثبت نام اينترنتي

سازمان سنجش آموزش کشور - 04/12/86
نام‌ استان‌ شهرستان‌ محل‌ توزيع‌كارت‌ و برگزاري‌ آزمون‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ دربرگ‌ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ اينترنتي

آذربايجان شرقي (11)

اسكو(121) 1 – حوزه خواهران : دبيرستان الزهرا (س)- خيابان امام خميني (ره) 2 – حوزه برادران : اداره آموزش و پرورش اسكو – خيابان امام خميني (ره)
اهر(117) 1 – حوزه خواهران : دبيرستان شهيد نواب صفوي (2) – خيابان شيخ شهاب‌الدين - روبروي مديريت آموزش و پرورش 2 – حوزه برادران:دبيرستان شهيد مدرس – خيابان شيخ شهاب‌الدين - جنب مديريت آموزش و پرورش
بناب (139) 1 – حوزه خواهران : كانون محدثه – خيابان دكتر بهشتي - پشت اداره آموزش و پرورش بناب 2 – حوزه برادران : كانون 13 آبان – خيابان دكتر بهشتي- روبروي اداره آموزش وپرورش بناب
تبريز(124) 1- حوزه خواهران : تبريز – بلوار 29 بهمن - انتهاي خيابان دانشگاه – ضلع غربي دانشگاه 2- حوزه برادران : تبريز- بلوار 29 بهمن - انتهاي خيابان دانشگاه- جنب دانشكده دندانپزشكي- پاركينگ دانشگاه علوم پزشكي
مراغه (141) 1 – حوزه خواهران : پيش دانشگاهي رحماني- ميدان پاسداران – خيابان معلم جنوبي 2 – حوزه برادران : كانون شهيد متذكر – خيابان اوحدي – بالاتر از سه راه دانش آموز
مرند(145) 1 – حوزه خواهران : دبيرستان هاجر- واقع در خيابان طالقاني- جنب ساختمان جديد مخابرات 2 – حوزه برادران : دبيرستان بهمن شاملو- واقع در خيابان دانشسرا- جنب پارك شهر
ميانه (158) 1 – حوزه خواهران : دبيرستان فاطميه – خيابان بانك ملي 2 – حوزه برادران : دبيرستان نمونه دولتي شهيد باكري- انتهاي خيابان شهيد ميانجي

آذربايجان غربي (12)

اروميه (170) حوزه خواهران و برادران : دانشگاه اروميه – خيابان شهيد دكتر بهشتي
بوكان (187) 1 – حوزه خواهران : پيش‌دانشگاهي فرزانگان- ميدان فرمانداري 2 – حوزه برادران : خيابان شهيد بهشتي ـ كانون بعثت (مدرسه راهنمايي مريم)
تكاب (191) 1 – حوزه خواهران : خيابان انقلاب – پيش‌دانشگاهي طوبي 2 – حوزه برادران : پيش دانشگاهي علامه طباطبايي – خيابان چمران
خوي (176) 1 – حوزه خواهران : پيش دانشگاهي ملاصدرا – خيابان شريعتي – جنب اداره پست 2 – حوزه برادران : پيش‌دانشگاهي مدرس- خيابان شريعتي – جنب مصلي
ماكو(185) 1 – حوزه خواهران : خيابان امام ـ روبروي پارك معلم ـ پيش‌دانشگاهي فرزانگان 2 – حوزه برادران : خيابان امام ـ روبروي آموزش و پرورش ـ دبيرستان مطهري
مهاباد (189) 1 – حوزه خواهران : كانون كوثر – خيابان جام جم 2 – حوزه برادران : دبيرستان علامه تقي جعفري - خيابان جام جم
مياندوآب (193) 1 – حوزه خواهران : دبيرستان فاطمه الزهرا (س) – خيابان طالقاني 2 – حوزه برادران : كمربندي شهيد موسي كلانتري ـ دبيرستان نمونه امام جعفر صادق (ع)
نقده (196) 1 – حوزه خواهران : دبيرستان 17 شهريور- خيابان شهيد علمي يك 2 – حوزه برادران : اداره آموزش و پرورش امتحانات

اردبيل (10)

اردبيل (111) حوزه خواهران و برادران: اردبيل- انتهاي خيابان دانشگاه - دانشگاه محقق اردبيلي – درب ورودي دانشگاه
پارس آباد(152) 1 – حوزه خواهران : دبيرستان حكمت – خيابان شهيد رجايي 2 – حوزه برادران : دبيرستان المهدي – جنب انبار كود شيميايي
مشكين شهر(148) 1 – حوزه خواهران : پيش‌دانشگاهي صديقه طاهره- خيابان دكتر بهشتي 2 – حوزه برادران : اداره آموزش و پرورش مشكين شهر

اصفهان (13)

اصفهان (202) 1- حوزه خواهران و برادران: اصفهان- ميدان آزادي (دروازه شيراز) – خيابان دانشگاه – دانشگاه اصفهان- اداره كل آموزش
برخوارو ميمه (205) 1-حوزه خواهران : بلوار امام خميني (ره)- مدرسه هجرت 2-حوزه برادران : خيابان مخابرات – انتهاي فرعي 3 غربي – مركز تحقيقات معلمان
خميني شهر(208) 1 – حوزه خواهران : هنرستان اميركبير- جنب آموزش و پرورش خميني شهر 2 – حوزه برادران : بلوار طالقاني – مديريت آموزش و پرورش شهرستان خميني شهر
سميرم(213) 1 – حوزه خواهران : ميدان معلم- مدرسه راهنمايي زينب 2 – حوزه برادران : خيابان طالقاني – مدرسه راهنمايي امام خميني (ره)
شهرضا(216) 1 – حوزه خواهران : دبيرستان 22 بهمن – خيابان شهيد بهشتي 2 – حوزه برادران: دبيرستان شهيد رجايي – خيابان شهيد بهشتي
فلاورجان (225) 1 – حوزه خواهران : بلوار بسيج – كوي شهيد صالحيان ـ هنرستان دخترانه دكتر كياني 2 – حوزه‌برادران : پل هوايي گارماسه – جنب اداره برق – مدرسه شهيد مطهري
كاشان (229) حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش و پرورش شهرستان كاشان
گلپايگان (232) 1 – حوزه خواهران : مركز پيش‌دانشگاهي الزهرا(س) - خيابان امام خميني (ره) 2 – حوزه برادران : دبيرستان امام خميني (ره) – خيابان امام خميني (ره)
لنجان (236) 1 – حوزه خواهران : هنرستان تربيت – ميدان نماز ـ خيابان شهيد رجايي 2 – حوزه برادران : جنب مخابرات – دبيرستان ابن سينا
مباركه (235) 1 – حوزه خواهران : بلوار فتح‌المبين- مركز تحقيقات معلمان 2 – حوزه برادران : بلوار فتح المبين - ورزشگاه تختي
نجف آباد(243) 1 – حوزه خواهران : خيابان دكتر شريعتي- دبيرستان شهيد سالدورگر 2 – حوزه برادران : خيابان هفده شهريور شرقي- مركز آيت‌اله بروجردي

ايلام (14)

ايلام (249) 1 – حوزه خواهران : مدرسه راهنمايي زينب (س) – روبروي بيمارستان امام خميني (ره) 2 – حوزه برادران : دبيرستان شاهد ـ ميدان شهيد كشوري ـ جنب سازمان بنياد شهيد استان ـ خيابان پيام 4
شيروان و چرداول (259) 1 – حوزه خواهران : دبيرستان مهد آزادي ـ ميدان معلم ـ جنب اداره بهزيستي 2 – حوزه برادران : دبستان كودكان استثنايي مهر ـ ميدان معلم ـ جنب نيروي انتظامي

بوشهر (16)

بوشهر(296) حوزه خواهران و برادران : بوشهر- خيابان شهيد ماهيني – دانشگاه خليج فارس
دشتستان (304) 1 – حوزه خواهران : كانون فاطميه – خيابان جمهوري اسلامي 2 – حوزه برادران : كانون امام خميني (ره)- خيابان مولوي

تهران (17)

اسلام شهر(326) 1 – حوزه خواهران : اسلام شهر ـ خيابان موسي آباد – خيابان احمديه – بعد از ميدان باجلان – مدرسه راهنمايي فاطميه 2 – حوزه برادران : اسلام‌شهر ـ خيابان موسي آباد- خيابان امام حسن مجتبي (ع)- روبروي پارك فدك - مدرسه راهنمايي مسلم بن عقيل
پاكدشت (349) 1 – حوزه خواهران : پاكدشت- مامازند- خيابان شهيد مطهري- جنب فروشگاه فرهنگيان- دبيرستان علامه طباطبايي 2 – حوزه برادران : پاكدشت- مامازند- خيابان اوقاف - جنب بنياد شهيد - دبيرستان امام حسن مجتبي (ع)
        تهران (320) الف-حوزه خواهران : 1-دانشگاه تربيت معلم تهران- خيابان شهيدمفتح- شماره 49 2-دانشگاه صنعتي شريف-خيابان آزادي- درب اصلي دانشگاه صنعتي شريف ب-حوزه برادران: 1-دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك سابق)- خيابان حافظ- مقابل خيابان سميه 2-دانشگاه علم وصنعت ايران- ميدان رسالت – خيابان هنگام – خيابان دانشگاه علم و صنعت ايران
رباط كريم (337) 1 – حوزه خواهران : دبيرستان دارالعلم -رباط كريم – خيابان شهيد حاج جعفري- روبروي آموزش وپرورش 2 – حوزه برادران : مدرسه راهنمايي سعادت – رباط كريم – خيابان شهيد ناصري (آب رساني)
ري (329) 1 – حوزه خواهران : دبستان بهشت -شهرري – خيابان امام حسين (ع) (ديلمان سابق) – خيابان شهيد خانلري 2 – حوزه برادران : دبستان آيت اله طالقاني- شهرري- خيابان امام حسين(ع)(ديلمان سابق)- خيابان شهيد منتظري
ساوجبلاغ (332) 1 – حوزه خواهران : هشتگرد-بلوار آيت اله خامنه اي – خيابان معلم – هنرستان شهداي مكه 2 – حوزه برادران : هشتگرد- بلوار آيت اله خامنه اي – خيابان مدرس – مدرسه راهنمايي شهيدزارعي
شهريار(338) 1 – حوزه خواهران : دبيرستان ام وهب -شهريار – خيابان بنت الهدي- پشت فرهنگسراي استاد شهريار 2 – حوزه برادران : دبستان آزادي -شهريار – مهران شهر- خيابان ولي عصر(عج) – كوچه شهيد رباطي
كرج (346) 1 – حوزه خواهران : مجتمع باغچه بان موفقيان – ميدان شهيد آجرلو (سپاه) – بلوار جمهوري اسلامي جنوبي- ميدان فجر- بلوار سرداران 2 – حوزه برادران : كرج – ميدان شهيد آجرلو (سپاه ) – خيابان علامه جعفري – هنرستان شهيد صدوقي
نظرآباد (333) 1-حوزه‌ خواهران‌ : مدرسه راهنمايي شهيد دستغيب- نظرآباد- تقاطع خيابان شهيد شيرودي- خيابان شهداي شمالي 2-حوزه‌ برادران‌ : پيش‌ دانشگاهي‌ بعثت‌ – تقاطع بلوار شهيد مدرس - خيابان فرهنگ
ورامين (351) 1 – حوزه خواهران : هنرستان هجرت -ورامين- خيابان طالقاني – كوچه فتح المبين 2 – حوزه برادران : دبيرستان شهيد مصطفي خميني - ورامين – ميدان امام خميني (ره)- خيابان شهيد مصطفي خميني
چهارمحال وبختياري

(18)

بروجن (355) 1 – حوزه خواهران : بروجن- مركز آموزش پيش دانشگاهي دخترانه زهراي مرضيه- واقع در ميدان امام – بلوار مدرس- روبروي كانون آينده سازان 2 – حوزه برادران : بروجن- دبيرستان پسرانه طالقاني- واقع در بلوار ملت- چهارصد دستگاه
شهركرد(358) 1 – حوزه خواهران : شهركرد-كيلومتر 2 جاده سامان – دانشگاه شهركرد- دبيرستان وابسته به دانشگاه 2 – حوزه برادران : شهركرد- كيلومتر2 جاده سامان – دانشگاه شهركرد- دبيرستان وابسته به دانشگاه
لردگان (364) 1 – حوزه خواهران : مركز آموزش پيش دانشگاهي دخترانه پيشگامان - واقع در فلكه پمپ بنزين – جنب اداره آموزش و پرورش 2 – حوزه برادران : پژوهشگاه معلم – واقع در چهارراه شهرداري لردگان

خراسان رضوي (19)

تربت جام (383) 1- حوزه خواهران : مدرسه راهنمايي حضرت زينب (س)- روبروي مديريت آموزش وپرورش 2-حوزه برادران : سالن ورزشي شهيد عظيمي- خيابان شهيد بهشتي
تربت حيدريه (390) 1- حوزه خواهران : دبيرستان پروين- خيابان آيت‌الله كاشاني 2-حوزه برادران : مركز پيش‌دانشگاهي امام صادق (ع) – پشت باغ ملي
سبزوار(406) 1- حوزه خواهران : مدرسه ايثارگران الزهرا (س) – آخر خيابان عظيميان 2-حوزه برادران : مدرسه راهنمايي داورزني – 24 متري انقلاب – فلكه طبس
سرخس (409) 1- حوزه خواهران : مديريت آموزش و پرورش ساختمان شماره 3- خيابان معلم 2- حوزه برادران : مديريت آموزش و پرورش ساختمان شماره 2 – خيابان معلم
قوچان (424) 1- حوزه خواهران : پيش دانشگاهي فاطميه – خيابان امام خميني (ره) 2-حوزه برادران : دبيرستان اميركبير - خيابان شهيد مدرس
كاشمر (429) 1- حوزه خواهران : ساختمان امتحانات – جنب مديريت آموزش و پرورش – ابتداي بلوار معلم 2-حوزه برادران : ساختمان امتحانات- مديريت آموزش و پرورش – ميدان شهيد غلامي
مشهد (439) 1- حوزه خواهران : ميدان آزادي- روبروي زيرگذر پارك ملت – دانشكده علوم اداري و اقتصادي 2-حوزه برادران : ميدان آزادي- روبروي زيرگذر پارك ملت - دانشكده الهيات و معارف اسلامي
نيشابور(448) 1- حوزه خواهران : دبيرستان شهيد غرويان- خيابان راه آهن 2-حوزه برادران : دبيرستان حكيم عمر خيام – خيابان امام خميني (ره) – فلكه خيام
خراسان شمالي

(39)

بجنورد(372) 1-حوزه خواهران : دبيرستان سميه- ميدان 17 شهريور- طالقاني شرقي 2-حوزه برادران : هنرستان عارف- ميدان كارگر- جنب هتل نقي زاده
اسفراين (367) 1 – حوزه خواهران : پيش دانشگاهي طليعه نور- خيابان امام خميني (ره) – جنب گرمابه حاتمي 2 – حوزه برادران : دبستان شهيد چمران – جنب اداره پست
شيروان (411) 1-حوزه خواهران : خيابان جامي جنوبي – نبش كمربندي – مركز پيش دانشگاهي نرجس 2-حوزه برادران : دبيرستان دكتر علي شريعتي – انتهاي خيابان سعدي

خراسان جنوبي

(40)

بيرجند (377) 1- حوزه خواهران : ساختمان شماره يك دانشكده مهندسي – خيابان دانشگاه 2-حوزه برادران : ساختمان شماره 2 دانشكده مهندسي – خيابان طالقاني
قائنات (421) 1- حوزه خواهران : خيابان امام خميني (ره) – چهارراه مسجد جامع – جنب مسجد جامع – دبيرستان قهستان 2-حوزه برادران : خيابان معلم- جنب آموزش و پرورش- دبيرستان محموديه خيامي (كوچه خانه معلم)

خوزستان (20)

آبادان (452) 1- حوزه خواهران :دبيرستان حضرت فاطمه الزهرا(س) – كوي كارگر – جنب جهاد كشاورزي 2-حوزه برادران : دبيرستان ابن سينا- كوي كارگر – روبروي استاديوم ورزشي تختي
انديمشك (455) 1- حوزه خواهران : دبيرستان كوثر- خيابان شهيدحسيني 2-حوزه برادران : دبستان شهيد بهشتي – خيابان شريعتي – ميدان معلم
اهواز(457) حوزه خواهران و برادران : اهواز – مجتمع كلاسها – جنب پل پنجم
ايذه (462) 1- حوزه خواهران :پيش دانشگاهي صدرا- خيابان فرهنگ 2-حوزه برادران : دبستان سبحان- بلوار مدرس
بهبهان (470) 1- حوزه خواهران : خيابان شهيد گرايمي– جنب شوراي حل اختلاف- هنرستان مهديه 2-حوزه برادران : خيابان شهيد زيبايي- پشت پارك شريف نيا– دبيرستان بخرديان(شهيد نحوي)
دزفول (476) 1- حوزه خواهران : دبيرستان بنت الهدي – خيابان نشاط – پشت اداره آموزش وپرورش شهرستان دزفول 2-حوزه برادران : مركز آموزش نيروي انساني- خيابان امام خميني شمالي – جنب دبيرستان شهيد مدرس
شوش (488) 1- حوزه خواهران : خيابان شهيد دانش- دبيرستان صديقه كبري 2-حوزه برادران : دبستان شهيد باهنر – خيابان امام خميني (ره)
شوشتر(491) 1 - حوزه خواهران : دبيرستان بنت الهدي صدر- خيابان طالقاني 2-حوزه برادران : مركز آموزش نيروي انساني- ميدان 15 خرداد

زنجان (21)

ابهر(500) 1- حوزه خواهران : دبيرستان الزهرا(س)- خيابان طالقاني 2-حوزه برادران : خيابان طالقاني شمالي- خيابان سپاه – جنب سپاه – دبيرستان شهيد باهنر
زنجان (512) 1- حوزه خواهران : دانشگاه زنجان – دانشكده ادبيات و علوم انساني 2-حوزه برادران : دانشگاه زنجان – دانشكده كشاورزي

سمنان (22)

دامغان (524) 1- حوزه خواهران : دبيرستان حضرت زبنب(س)- واقع در خيابان شهيدمطهري 2-حوزه برادران : دبيرستان امام صادق(ع)- واقع در خيابان پاسداران
سمنان (526) حوزه خواهران و برادران : سمنان - پرديس شماره 2دانشكده هنر- كيلومتر 3 جاده دامغان
شاهرود(532) 1- حوزه خواهران : دبيرستان بنت الهدي- واقع در خيابان شهيد قرني ( سامان) 2-حوزه برادران : هنرستان حسيني شاهرودي- واقع در خيابان مصلي – تقاطع قدوسي

سيستان وبلوچستان

(23)

ايرانشهر(542) 1- حوزه خواهران :دبيرستان بافت – خيابان امام خميني (ره)- جنب اداره آموزش و پرورش 2-حوزه برادران : دبيرستان توحيد- خيابان آيت‌الله طالقاني
چابهار(546) حوزه خواهران و برادران : مديريت آموزش وپرورش شهرستان چابهار
زابل (553) 1-حوزه خواهران : خيابان فرهنگ- مركز پيش دانشگاهي راه زينب (س) 2- حوزه برادران : مديريت آموزش وپرورش شهرستان زابل
زاهدان (557) 1- حوزه خواهران : زاهدان - خيابان دانشگاه – جنب سازمان مركزي دانشكده علوم پايه 2-حوزه برادران : زاهدان – خيابان دانشگاه – درب ورودي سالن ورزشي 22 بهمن دانشگاه – روبروي بلوار معلم

فارس (24)

آباده (570) 1- حوزه خواهران : دبيرستان زينب كبري (س) 2-حوزه برادران : دبيرستان امام خميني (ره)
بوانات (567) 1- حوزه خواهران : پيش دانشگاهي‌حضرت فاطمه (س) 2-حوزه برادران : كانون فرهنگي تربيتي شهدا
پاسارگاد (617) 1ـ حوزه خواهران: مركز پيش‌دانشگاهي حضرت خديجه كبري (س) 2ـ حوزه برادران: دبيرستان 22 بهمن
جهرم (581) 1- حوزه خواهران : دبيرستان كار دانش اسلامي 2-حوزه برادران : دبيرستان خواجه نصير
داراب (585) 1- حوزه خواهران : دبيرستان كوثر 2-حوزه برادران : مدرسه راهنمايي شهيد فهميده
شيراز (594) 1- حوزه خواهران و برادران: خيابان ساحلي غربي – مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
فسا (598) 1-حوزه‌ خواهران‌: دبيرستان بعثت 2-حوزه‌ برادران‌ : دبيرستان‌ شهيدرجايي‌
فيروز آباد (603) 1- حوزه خواهران : مدرسه راهنمايي پروين اعتصامي 2-حوزه برادران : دبستان شهيد ساري كرمي
كازرون (608) 1- حوزه خواهران : دبيرستان معرفت 2-حوزه برادران : دبيرستان شهيد بستانپور
لارستان (613) 1- حوزه خواهران : اداره آموزش و پرورش لارستان 2-حوزه برادران : ساختمان ضمن خدمت
مرودشت (619) 1- حوزه خواهران : دبيرستان نرجس 2-حوزه برادران : مركز پيش‌دانشگاهي امام هادي (ع)
ممسني (623) 1- حوزه خواهران : هنرستان حرفه‌اي الزهرا (س) 2-حوزه برادران : هنرستان فني شهيد مرادي
ني ريز (627) 1- حوزه خواهران : دبيرستان زينبيه 2-حوزه برادران : هنرستان فني شهيد باهنر

قزوين (37)

البرز (459) 1-حوزه‌ خواهران‌:دبيرستان‌پروين‌اعتصامي- بلوار‌سهروردي- سه راه مدرسه جنب اداره آموزش و پرورش 2-حوزه‌ برادران‌ : مدرسه راهنمايي شهيدمطهري- سه راه مدرسه ـ بلوار فارابي
قزوين (521) حوزه خواهران و برادران : قزوين - انتهاي بلوار دانشگاه – روبروي صدا و سيما مركز قزوين – دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره)

قم (36)

قم (342) 1- حوزه خواهران : بلوار امين- 20 متري گلستان – كوچه شماره 15 – مركز پيش دانشگاهي فاطميه 2- حوزه برادران : ابتداي بلو


مطالب مشابه :


نخستین مرکز آموزش علمی و کاربردی علوم توانبخشی و بهزیستی مازندران افتتاح شد

نخستین مرکز آموزش علمی و کاربردی علوم توانبخشی و بهزیستی علمی کاربردی قائمشهر دارند
مرکز آموزش علمی و کاربردی علوم توانبخشی و بهزیستی مازندران

وبلاگ انجمن مدیران مراکز غیردولتی معلولین بهزیستی در قائمشهر علمی کاربردی
مرکز آموزش علمی کاربردی علوم بهزیستی و توانبخشی مازندران

مرکز آموزش علمی کاربردی علوم مرکز آموزش علمی کاربردی علوم بهزیستی و توانبخشی
تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

دانشگاه جامع علمی بابل- آمل-‌محمودآباد-قائمشهر) جامع علمی کاربردی
‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

دانشگاه جامع علمی بابل- آمل- محمود آباد- قائمشهر) سیمای دانشگاه جامع علمی کاربردی
اطلاعیه شماره:(1)-تاريخ‌ ، محل و نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ ورودي‌

ورود به سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی سامانه
منابع نفر اول کنکور کارشناسی ارشد باغبانی 1390

دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی دانشگاه علوم بهزیستی و موسسه غیرانتفاعی فروردیت قائمشهر
گل و گیاهان زینتی

دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی دانشگاه علوم بهزیستی و موسسه غیرانتفاعی فروردیت قائمشهر
برچسب :