جملات کوتاه و زیبا درباره ی نماز                                                 ( جملات زیبا)

- « نماز، محكم ترين رشته ي الفت بين بندگان و خداست، و واي برآن كسي كه از اين پيوند جداست، و حيات و زندگيش از نور اين عبادت پربها، بي بهره است.
- نماز، واقعيتي است كه خداوند مهربان از باب عشق و محبت از انسان خواسته است، نماز نوراني ترين حكم در شبستان حيات بندگان شايسته الهي است.
- نماز، ريسمان اتصالي است كه همه هستي و موجوديت آدمي را به ملكوت پيوند داده، و مانند اين رشته پرارزش و منبع فيض، برنامه اي براي ايجاد ارتباط بين بشر و حق مطلق نمي توان يافت.
- نماز، پناه بي پناهان، سنگر دردمندان، گلستان روح افزاي عاشقان، چراغ پر فروغ نيمه شب مشتاقان، صفاي دل مستان، و سير و سلوك آگاهان است.
- نماز، برتر از همه عبادات، تجلي تمام واقعيات، منبع بركات، و كليد حل تمام مشكلات، و پاك كننده خطرات و خاطرات از قلب، و نور و روح عارفان و خالصان است.
- نماز، زنده كننده جان، صفا بخش حيات جاودان، روشني راه رهروان، تكيه گاه سالكان، راز و نياز عارفان، سرمايه مستمندان، دواي درد بي درمان، شعله ي دل بيداران، نواي قلب بي دلان، دليل گمراهان، اميد اميدواران، مايه ي شادي سحرخيزان، سوز جان سوختگان، حرارت روح افسردگان، مايه ي بقاي جان، و دستگير انسان به موقع خطر و نجات آدمي از شر، و درمان وجود از تمام بدبختي هاست.
- نماز، عمود دين، عصمت يقين، رأس احكام ديني، آيت مبين، نور جبين، زداينده اندوه غمين، برطرف كننده ي شرم شرمگين، علاج كننده ي طوفان روحي سهمگين، دلگرمي دل مسكين، و شادي جان اندوهگين است.
- نماز، مايه اي است كه بدون آن كسي لايق بارگاه قرب نيست، و زمينه اي است كه بدون آن جلب فيض خاص از پيشگاه با عزت ربوبي براي هيچ كس امكان ندارد.
- نماز، حقيقتي است كه كيمياي حيات بدون آن بي سود است، بي خبران از نماز بي خردانند، و محرومان از اين مقام اسير دست شيطانند، ثروتمندان بي نماز تهيدستند، و فقيران با نماز ثروتمندان بزم وجودند.
- نماز، روزنه اي به سوي بهشت، و انسن ناقد آن هيزم جهنم است و ميدان زندگي بدون نماز، مانند منطقه اي بدون خورشيد، و خانه اي خالي از اين حقيقت است. از رحمت خاص حضرت دوست جداست، دلي بي نماز جايگاه كبر و غرور و جان بي نماز، تراكمي از ظلمت ها و پستي هاست.
- نماز، حقيقت بندگي و اصل پايندگي است؛ نبود آن مايه ي شرمندگي، و سستي از آن علت سرافكندگي، و نور آن حرارت بخش زندگي، و فرار از آن ريشه شر و افسردگي، و اجراي آن عين آزادگي، و اتصال به آن رها شدن از بردگي، و وجود آن در ميدان حيات عين سازندگي؛ و نمازگزار واقعي بدون شك دور از هر آلودگي است.
- نماز، رهبري به سوي خوبي ها، ظهور دهنده ي درستي ها، نجات دهنده از پستي ها، علاج كننده ي نادرستي ها، شفاي مستي ها، و درمان همه ي دردهاست.
- نماز، راهبر و رهبر، وسيله قرب به داور، و نسبت به عبادات ديگر هم چون جوهر، و در دنيا و آخرت ناصر و ياور، و بر تمام خوبي ها مصدر، و واجب بر جمله افراد بشر است.
- نماز، براي زندگي بهترين حاصل، و فاقد آن موجودي ناقابل، و كشتي نشينان حيات را ساحل، و براي راهروان راه بهترين منزل، ودل عشاق حقيقي به آن مايل، و روح در حال پرواز را محمل، وشمع روشني بخش هر محفل، و بين انسان و عذاب فردا حائل.
- نماز، در فرهنگ الهي ريشه و بنيان، و براي صورت حيات به منزله ي جان، بهترين دستور و حكم قرآن، و امر واجب حضرت سليمان، و اجرايش بر همه كس سهل و آسان، و نور صفابخش دل با ايمان، و ميوه باغ عرفان، براي بندگان عالي ترين احسان، و صحيفه حق را بهترين عنوان، و دردها را درمان و راه انسان به سوي رضوان الله اكبر است.
- نماز، عين هدايت، مغز ولايت، بهترين عنايت، برترين كفايت، محكم ترين وصايت، عالي ترين روايت، ريشه ي درايت، قابل رعايت، از عذاب الهي، هر كس را كفايت، قرآن مجيد را شديدترين آيت، رساننده ي انسان به حقيقت بي نهايت، بر پادارنده اش براي گرفتن فيض الهي قابل.» (1)
- خداوند، ما را به صراط المستقيم انسانيت هدايت فرما و از جهل خود پسندي و ضلالت خود بيني مبرا كن و به محفل انس ارباب عروج روحاني و مقام قدس اصحاب قلوب عرفاني بار ده و حجاب هاي انانيت ظلماني و انيت نوراني را از چشم بصيرت ما برافكن تا به معراج حقيقي نماز اهل نياز واصل گرديم.
- ياد دارم كه شبي در كاروان همه شب رفته بودم و سحر در كنار بيشه اي خفته. شوريده اي كه در آن سفر همراه ما بود، نعره اي برآورد و راه بيابان گرفت و يك نفس آرام نيافت. چون روز شد، گفتمش آنچه حالت بود.
گفت: بلبلان را ديدم كه به نالش درآمده بودند از درخت و كبكان از كوه، و غوكان در آب و بهايم از بيشه؛ انديشه كردم كه مروت نباشد همه در تسبيح و من به غفلت خفته.


مطالب مشابه :


متن های کوتاه درباره ی شهادت حضرت فاطمه

متن های کوتاه درباره ی شهادت حضرت کوثر که خدا گفته ، به قرآن
جملات کوتاه و زیبا درباره ی نماز

جملات کوتاه و زیبا درباره ی نماز پیش از اینها فكر می كردم خدا،خانه ای دارد میان ابرها
متن های زیبای مناجات و گفتگو با خدا

متن های زیبای مناجات و گفتگو با خدا جملات و متن های زیبا راجب مناجات و درباره ی
برچسب :