نمونه ای از سوالات آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

نمونه سوال آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

1-در آزمایشگاه نمونه های مختلف شامل NaOH  و Na2CO3  و NaHCO3  و مخلوطهای دوتایی از آنها وجود دارد . کدامیک از نتایج تیتراسیونی زیر توسط HCl  نشاندهنده وجود مخلوط NaOH + Na2CO3   در نمونه است؟

الف) با استفاده از فنل فتالئین بعنوان اندیکاتورml   24.3 اسید لازم بود ، در حالیکه اگر از متیل اورانژ استفاده شود

ml        48.6 اسید مصرف می شد . □

ب) افزایش فنل فتالئین باعث تغییر رنگ نشد ، در حالیکه استفاده از متیل اورانژ  ml 27.8 اسید لازم بود. □

ج) با استفاده از فنل فتالئین ml 3/15 اسید استفاده شد ، در حالیکه با استفاده از متیل اورانژ ml 27.8 دیگر اسید نیز لازم است . □

د) تیتراسیون نمونه در مجاورت فنل فتالئین ml 38.5 اسید لازم داشت ، در حالیکه با اضافه کردن متیل اورانژ ml 20.4 دیگر اسید لازم می شود . □

2-  از روش مور می توان برای تشخیص  نقطه پایانی ............ استفاده کرد.

الف) کلرید، برمید و یدید   □                             ب) کلرید و یدید  به استثنای برمید □                                                            ج) کلرید و برمید به استثنای یدید   □                     د) برمید و یدید به استثنای کلرید  □

3- در روش ولهارد ، محلول استاندارد تیوسیانات پتاسیم برای تیتراسیون یون نقره بکار برده می شود. برای شناسایی خاتمه واکنش از کدام جزء زیر استفاده می شود؟

الف) یون کرومات □     ب) یون کلرید   □       ج) یون فریک   □     د) هیچکدام  □  

4- چه وزنی از استاندارد اولیه K2Cr2O7 (Fw= 294.2 g)  مورد نیاز است تا با روش مستقیم دقیقا lit  2 از محلول N 12/0 تهیه شود؟         Cr2O7  2- + 14 H+ + 6e- → 2Cr 3+ + 7 H2O

الف) g  77/11  □     ب) g 1177 □       ج) g 7/117 □        د) g 240  □

5-   250 میلی لیتر محلول Ni 2+  در اختیار داریم . 20 میلی لیتر آنرا به طریق آزمایش تجزیه وزنی توسط دی متیل گلی اکسیم مورد عمل قرار دادیم . وزن بوته چینی خالی برای سوزاندن رسوب ، 2531/27 گرم شده است . بعد از سوزاندن رسوب در این بوته وزن آن به 3491/27 گرم رسیده است. مقدار Ni 2+  را در بالن ژوژه بدست آورید ؟

الف) 7544/0  □             ب)  943/0 □                 ج)  07544/0 □             د) 0943/0□

 

سوالات آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 13/09/91

دانشجویان آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 لطفا سوالات زیر را در گزارش کار جلسه آخر آزمایشگاه تحویل دهند.

1- 0.814 گرم نمونه ای از سنگ معدن ستیبنیت را در اسید تجزیه کرده و( Sb(III را با 40 میلی لیتر محلول KMnO4 ، با نرمالیته 0.119 به حالت +5 اکسید می کنند . اضافی KMnO4 را با 82/3 میلی لیتر محلول 2+ Fe با نر مالیته 0.0961 تیتراسیون معکوس می کنند . درصد Sb2O3 موجود در نمونه را محاسبه کنید.

2- طرز تهیه 500 میلی لیتر محلول KIO3 با نرمالیته 0.075 را از واکنشگر استاندارد اولیه توضیح دهید؟

3- در حضور غلظت زیاد یون فلورید Mn +2 را می توان با MnO4 - تیتر کرد ، که در نتیجه هردو واکنشگر به کمپلکس Mn+3 تبدیل می شوند. یک نمونه 0.312 گرمی محتوی Mn3O4 را به نحوی حل می کنند که تمام منگنز به Mn+2 تبدیل شود. تیتراسیون این محلول در حضور یون فلورید ، 22.7 میلی لیتر KMnO4 را در مقابل اکسالات 0.121 نرمال است ، مصرف می کند. درصد Mn3O4 را محاسبه کنید.

4- وزن هم ارز یدات در محلولهای اسیدی قوی که محصول واکنش ید در حالت 1+ است ، چند است؟ واکنش مربوطه را بنویسید؟

5- علت ناپایداری محلولهای منگنز (III) چیست ؟ واکنش مربوطه را بنویسید؟ 

سوالات آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 28/08/91

قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 لطفا سوالات زیر را در گزارش کار جلسه بعد 30/08/91 و یا 7و11/09/91 پاسخ دهند.

1- مقدار 0.18 گرم نمونه خالص CaCO3 پس از انحلال با HCl در یک بالن حجمی به 200 میلی لیتر رقیق شد . 40 میلی لیتر از این محلول ، 40 میلی لیتر محلول EDTA برای رسیدن به نقطه پایان نیاز دارد . 200 میلی لیتر از یک آب شرب با 15 میلی لیتر ، EDTA سنجیده شد. سختی کل آب را بدست آورید؟

2- در سنجش یونهای موجود در 50 میلی لیتر محلول محتوی یون های Ca , Zn مقدار 45.5 میلی لیتر محلول EDTA 0.011 مولار مصرف می شود. در یک محلول 50 میلی لیتری دیگر به منظور محافظت یونهای Zn از محلول KCN استفاده می شود .. پس از افزودن KCN به آن با EDTA سنجیده می شود که 25.4 میلی لیتر EDTA نیاز دارد. غلظت یون های Ca , Zn را در محلول اولیه محاسبه کنید؟

3-  محلولی از EDTA  با انحلال حدود 3.0 گرم Na2H2Y.2H2O در حدود 1 لیتر آب تهیه شده است. در صورتی که میانگینی برابر 32.22 میلی لیتر از این محلول لازم باشد تا حجمهای 50 میلی لیتری از Mg  0.004517   مولار را تیتر کند ، غلظت مولی را حساب کنید؟سوالات آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 20/08/91

قابل توجه دانشجویان آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 مسایل زیر را در گزارش کار جلسه پنجم  روز سه شنبه 23/08/91  و یا شنبه 27/08/91 پاسخ دهید.

1-      مخلوطی از کربنات سدیم و سود را در یک بالن ژوژه 250 میلی لیتری ریخته پس از حل نمودن و به حجم رساندن 25 میلی لیتر از آن را برداشته و با اسید کلریدریک 1/0  نرمال تیتر می کنیم. الف) اگر خطای نسبی برای تعیین مقدار کربنات 7/2 % باشد و مقدار واقعی آن در 250 میلی لیتر 1/2 گرم باشد چه حجم از اسید برای خنثی کردن آن لازم است؟ ب) اگر حجم اسید مصرفی برای خنثی کردن سود 7میلی لیتر باشد و آزمایش با خطای معادل 4/3 - % انجام پذیرد مقدار سود ریخته شده در بالن ژوژه 250 میلی لیتر را محاسبه کنید؟

 

2-      تیتراسیون 485/0 گرم از یک نمونه با روش مور به 8/36 میلی لیتر از محلول AgNO3  0.1060 مولار نیاز دارد. درصد کلرید را در نمونه محاسبه کنید؟

 

3-      کلرید موجود در یک نمونه 2720/0 گرمی  با افزودن 00/50 میلی لیتر از AgNO3  0.1030 مولار رسوب داده شد. تیتراسیون یون نقره اضافی به 65/8 میلی لیتر از KSCN 0.1260 مولار نیاز دارد . نتیجه این تجزیه را بر حسب درصد MgCl2  گزارش کنید  .
مطالب مشابه :


جزوه شیمی تجزیه

جزوه شیمی تجزیه کتاب آنلاین مهندسی راکتورهای شیمیایی برای مهندسان شیمی جدول تناوبی
معرفی منابع کنکور دکتری شیمی تجزیه

شیمی تجزیه کتاب مدرسان شریف، پوران پژوهش یا جزوه عرب می تواند منابع مفیدی باشند.
جزوات درسی کارشناسی رشته شیمی(کاربردی-محض)

شیمی تجزیه - جزوات درسی کارشناسی رشته شیمی جزوه درس شیمی تجزیه 1وتجزیه دستگاهی –
جزوه دست نویس شیمی تجزیه دستگاهی!!!!!

جزوه دست نویس شیمی تجزیه دستگاهی!!!!! موضوع: کتاب های درسی و کتابهای کمک درسی نویسنده:
جزوه آزمایشگاه شیمی تجزیه کمی

جزوه بسیار زیبا و کاربردی آزمایشگاه شیمی تجزیه کمی که در آن به برخی مباحث پایه ای شیمی تجزیه
شیمی تجزیه 1 (رابرت دی براون)

شیمی - شیمی تجزیه 1 (رابرت دی براون) - شیمی پیام نور ایلام - جزوه آموزش ریاضی عمومی2 در قالب
جزوات درسی (ویرایش ۱ خرداد ۹۱)

درگاه تخصصی شیمی دانشگاه آذربایجان - جزوات درسی (ویرایش ۱ خرداد ۹۱) - سایت علمی دانشجویان
نمونه ای از سوالات آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

گروه شیمی محض دانشگاه آزاد مسجدسلیمان - نمونه ای از سوالات آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 - دنیای
برچسب :