زیست شناسی شب پره مینوز گوجه فرنگی

زیست شناسی:

پروانه های بالغ به رنگ قهوه ای نقره ای با طول 5-7 میلیمتر دیده می شوند. کل دوره زندگی در 24 تا 40 روز (به استثنا ماه های زمستان که دوره زندگی بیشتر از 60 روز طول می کشد) تکمیل می گردد.
پس از جفت گیری، حشرات ماده تخم های کوچکی به رنگ زرد کرمی با طول 0.35 میلیمتر می گذارند. لاروهایی که از این تخم ها خارج می شوند، به رنگ های زرد روشن یا سبز دیده می شوند و 0.5 میلیمتر طول دارند. به مجرد تکمیل دوره لاروی، یک نوار سبز تیره مشخص در سطح پشتی لاروها تا کپسول سر بروز می یابد. در دوره زندگی این حشره 4 سن لاروی مشاهده می شود. لاروها تا زمانی که غذا در دسترس داشته باشند، به دیاپوز نمی روند. تشکیل شفیره در خاک، روی سطح برگ یا درون دالان های لاروی صورت می گیرد. اگر شفیره در داخل خاک تشکیل نشود، معمولا یک پیله ابریشمی روی آن را می پوشاند. زمستان گذرانی به شکل تخم، شفیره یا پروانه های بالغ بسته به شرایط محیطی مشاهده می شود.


مطالب مشابه :


مینوز گوجه فرنگی

مینوز گوجه فرنگی گوجه فرنگی زیست شناسی T. absoluta از گروه میکرو لپیدوپترا است و پروانه
Tuta absoluta پروانه مینوز گوجه فرنگی

Tuta absoluta پروانه مینوز گوجه فرنگی . زیست شناسی لاروهای مینوز گوجه فرنگی مورد
سم مینوز گوجه فرنگی

سم مینوز گوجه فرنگی گوجه فرنگی زیست شناسی T. absoluta از گروه میکرو لپیدوپترا است و پروانه
زیست شناسی شب پره مینوز گوجه فرنگی

زیست شناسی شب پره مینوز زیست شناسی شب پره مینوز گوجه فرنگی. زیست شناسی: پروانه های
پروانه ی مینوز گوجه فرنگی

پروانه ی مینوز گوجه فرنگی شب پره مینوز گوجه فرنگی . زیست شناسی :
برچسب :