آموزش صحیح گزارش کار نویسی + دانلود رایگان


چگونه یک گزارش کار کامل و استاندارد بنویسیم ؟

یادگیری نحوه نوشتن یک گزارش آزمایش کامل و ارائه نتایج و تحلیل به شکل علمی و دقیق یکی از هدفهای دروس آزمایشگاهی است. به این منظور و برای تحلیل داده ها، ارائه و ثبت نتایج بدست آمده از آزمایشها  لازم است دانشجویان گزارش آزمایش را تهیه و حداکثر یک هفته بعد از انجام آزمایش به دستیار آزمایشگاه تحویل دهند.

یک گزارش آزمایش باید دارای بخشهای زیر باشد:

صفحه نخست شامل عنوان آزمایش، نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی آزمایشگر، تاریخ انجام آزمایش و گروه ثبت نامی

موضوع آزمایش

هدف از انجام آزمایش

مقدمه (کوتاه)

تئوری (کوتاه)

وسایل لازم برای انجام آزمایش

نحوه انجام آزمایش و نکاتی که باید در حین انجام آزمایش مورد توجه قرار گیرند(کوتاه)

رسم نمودارها، تحلیل دقیق داده ها و تحلیل رفتار منحنی ها در نواحی مختلف

محاسبه مواردی که در دستور کار خواسته شده اند

محاسبه خطاها (انحراف معیار میانگین) و دلایل بروز خطا

ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود شرایط آزمایش

پاسخ به سئوالات

جداول داده های ثبت شده

باید توجه داشت که تمامی واحدها بر حسب SI آورده شده و هر کمیتی با واحد مورد نظر آن ذکر شود. برای نوشتن گزارش باید ارقام بامعنی در محاسبات و ارائه نتایج مورد توجه قرار گیرد. برای رسم تمامی منحنی ها بهتر است از نرم افزارهای موجود مانند Excel، Origin و مانند آنها استفاده شود.


Untitled-8-copy.jpgمطالب مشابه :


نحوه نوشتن گزارش کار

زیست دونی - نحوه نوشتن گزارش کار - زیست شناسی دریچه ای رو به خداشناسی - زیست دونی
نحوه نوشتن گزارش کار آزمایشگاه

Molecular Parasitology - نحوه نوشتن گزارش کار آزمایشگاه - مولکولار پارازیتولوژی و مهندسی ژنتیک و
آموزش صحیح گزارش کار نویسی

چگونه یک گزارش کار کامل و استاندارد بنویسیم ؟ یادگیری نحوه نوشتن یک گزارش آزمایش کامل و
نحوه نگارش گزارش کار آزمایشگاه

نحوه نگارش گزارش کار جهت نگارش گزارش کار در هر درس واحدهای آزمایشگاهی فرمت خاصی مورد
آموزش صحیح گزارش کار نویسی + دانلود رایگان

چگونه یک گزارش کار کامل و استاندارد بنویسیم ؟ یادگیری نحوه نوشتن یک گزارش آزمایش کامل و
نحوه نوشتن گزارش مورد

نحوه نوشتن گزارش معرفي بيمار /گزارش مورد معادل روش کار مقالات تحقیقی می
برچسب :