مقالات وپایان نامه ها

 

 بررسي ميزان مشاركت زنان روستايي شاليكار و نقش آموزشهاي ترويجيدرتوليد برنج در استان گيلان

 

1 - بيشترين فراواني زنان شاليكار از لحاظ سني، مربوط به گروه سني 50-41 سال، با 30.99 درصد و كمترين فراواني در طبقه 51 سال و بيشتر، با 20.42 درصد مي‌باشد . بر اساس اطلاعات بدست آمده از تحقيق، حداقل سن پاسخگويان 14 سال و حداكثر آن 65 سال بوده است . نتايج حاصل از آناليز واريانس تحقيق نشان داده است كه بين ميزان مشاركت زنان روستايي شتاليكار در سنين مختلف تفاوت معني‌دار در سطح 0.01 و 0.05 وجود ندارد و ميزان مشاركت افراد در گروههاي سني مختلف با هم برابر است . 2 - بر اساس اطلاعات بدست آمده بيشترين فراواني از لحاظ مقدار زمين شاليكاري خانوار، مربوط به طبقه 2-1 هكتار با 52.11 درصد و كمترين آن در طبقه بيشتر از 3 هكتار با 9.16 درصد مي‌باشد. نتايج حاصل از آناليز واريانس تحقيق نشان داده است كه بين ميزان مشاركت زنان روستايي شاليكار و مقدار زمين شاليكاري مختلف خانوار، تفاوت معني‌دار در سطح 0.01 و 0.05 وجود دارد. بعبارت ديگر هر چه مقدار زمين خانوار بيشتر باشد، ميزان مشاركت زنان شاليكار كمتر مي‌شود. 3 - بر اساس ، اطلاعات بدست آمده بيشتر فراواني از نظر وضعيت اقتصادي خانوار مربوط به طبقه 20-10 ميليون ريال با 39.44 درصد و كمترين آن در طبقه بيشتر از 30 ميليون ريال با 4.93 درصد مي‌باشد. نتايج حاصل از آناليز واريانس تحقيق، نشان داده است كه بين ميزان مشاركت زنان روستايي شاليكار در وضعيت اقتصادي مختلف خانوار، تفاوت معني‌داري در سطح 0.01 و 0.05 وجود دارد. بدين صورت كه هر چه وضعيت اقتصادي خانوار فرد بهتر باشد، ميزان مشاركت او كمتر مي‌شود. 4 - بر اساس اطلاعات بدست آمده، بيشترين فراواني از لحاظ سواد مربوط به طبقه بيسواد با 50.7 درصد و كمترين آن در طبقه متوسطه و بالاتر با 8.45 درصد مي‌باشد. نتايج حاصل از آناليز واريانس تحقيق نشان داده است كه بين ميزان مشاركت زنان روستايي شاليكار در سطوح مختلف سواد، تفاوت معني‌داري در سطح 0.01 و 0.05 وجود دارد. بدين صورت كه هر چه مقدار سواد بيشتر باشد از ميزان مشاركت كاسته مي‌شود. 5 - بر اساس اطلاعات بدست آمده 54.23 درصد افراد از آموزشهاي ترويجي بي‌بهره بودند و تنها 45.77 پاسخگويان تحت آموزش ترويجي قرار گرفتند. نتايج حاصل از آناليز واريانس نشان داده است كه بين ميزان مشاركت زنان روستايي شاليكار بهره‌مند و بي‌بهره از آموزش ترويجي، تفاوت معني‌داري در سطح 0.01 و 0.05 ندارد. بعبارت ديگر، ميزان مشاركت افراد آموزش ديده و آموزش نديده يكسان مي‌باشد. 6 - نتايج حاصل از رگرسيون چندگانه با متد گام به گام نشان داده است كه در مرحله اول كامپيوتر، متغير مستقل مقدار زمين شاليكاري را بعنوان متغيري كه بيشترين ارتباط را با متغير وابسته ميزان مشاركت زنان روستايي شاليكار دارد انتخاب مي‌نمايد. همچنين بر اساس همين نتايج بين متغير مستقل مقدار زمين شاليكاري خانوار تفاوت معني‌دار در سطح 0.01 و 0.05 وجود دارد. ضريب تعيين متغير مستقل برابر 26.368 درصد بوده است . در مرحله دوم، كامپيوتر، متغيرهاي مستقل مقدار زمين شاليكاري و وضعيت اقتصادي خانوار را انتخاب مي‌نمايد كه بيشترين تاثير را در ميزان مشاركت زنان شاليكار دارد. همچنين بر اساس نتايج حاصله، بين متغيرهاي مستقل مقدار زمين شاليكاري و وضعيت اقتصادي خانوار و متغير وابسته ميزان مشاركت زنان روستايي شاليكار تفاوت معني‌دار در سطح 0.01 و 0.05 وجود دارد ضريب تعيين دو متغير مستقل در اين مرحله 29.938 درصد بوده است پس از مرحله دوم، كامپيوتر مرحله ديگري را حساب نكرده است . همچنين نتايج حاصل از تحقيق نشان داده است كه: 1 - در مرحله بوجاري و جوانه داركردن بذر بيشترين فعاليت بعهده زنان است . 2 - در تهيه خزانه مردان نقش بيشتري دارند، اما در پاشيدن بذر در خزانه، نقش اصلي بعهده زنان است . همچنين در پرورش نشاء نيز زنان شاليكار مشاركت موثري دارند. 3 - فعاليتهاي نظير نشاء كاري و وجين صددرصد بعهده زنان مي‌باشد. در آبياري، كودپاشي و سمپاشي زمين اصلي فعاليت زنان بسيار ناچيز بوده و مسئوليت اصلي بر عهده مردان مي‌باشد. 4 - در برداشت محصول (نظير درو، حمع‌آوري و بسته‌بندي) فعاليت زنان قابل توجه است . همچنين در خرمنكوبي محصول نيز نقش زنان حائز اهميت مي‌باشد. 5 - بر اساس اطلاعات بدست آمده عواملي نظير شغل كشاورزي همسر، علاقه شخصي، سكونت در روستا، وضعيت اقتصادي پايين خانواده و هزينه بالاي كارگر باعث شده است كه زنان به امر توليد بپردازند. 6 - نتايج حاصل از تحقيق نشان مي‌دهد كه 78.17 درصد افراد متاهل و 13.38 درصد آنان مجرد بوده‌اند. 7 - بر اساس اطلاعات بدست آمده بيشترين فراواني از نظر دارا بودن باغ صيفي، مربوط به طبقه 0.5 هكتار با 59.15 درصد و كمترين آن در طبقه بيشتر از 1 هكتار با 2.82 درصد مي‌باشد. 8 - طبق اطلاعات بدست آمده، بيشترين فراواني از نظر دارا بودن تعداد راس دام، متعلق به طبقه 3-2 راس با 36.62 درصد و كمترين آن در طبقه يك راس با 12.68 درصد مي‌باشد. 9 - بر اساس اطلاعات بدست آمده 45.07 درصد خانوار افراد داراي تيلر كشاورزي، 17.61 درصد داراي سمپاشي، 19.72 درصد داراي خرمنكوب 0.70 درصد داراي تراكتور مي‌باشند. همچنين، 16.90 درصد افراد هيچكدام از نهاده‌هاي مذكور را دارا نمي‌باشند. 10 - نتايج حاصل از تحقيق نشان مي‌دهد كه 10.56 درصد خانوار افراد داراي موتورسيكلت 7.04 درصد داراي پيكان، 1.41 درصد داراي وانت و 0.71 درصد داراي خاور مي‌باشند. همچنين 80.28 درصد افراد اظهار داشتند كه هيچيك از وسائط نقليه مذكور را ندارند. 11 - بر اساس اطلاعات بدست آمده 55.56 درصد افراد، يادگيري صحيح كشت و توليد بيشتر و 18.52 درصد نيز ارتباط برنامه‌هاي آموزشي ترويجي با شغل آنان را دليل حضور در كلاسهاي آموزشي ترويجي ذكر كرده‌اند. 12 - بر اساس اطلاعات بدست آمده 100 درصد افراد اظهار داشتند كه آموزشهاي ترويجي ارائه شده براي آنان مفيد بوده است

 


مطالب مشابه :


قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي , مصوبات , آییننامه ها

اساسنامه اين صندوق ها توسط وزارت جهاد كشاورزي رسيده و طي نامه شماره 2001 کشاورزی
ابلاغ دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی به شماره نامه 45957/020 مورخ 11/11/89

ابلاغ دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی به شماره نامه ها و سوابق وزارت جهاد کشاورزی بر
کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مجموعه قوانین، مقررات، آیین نامه ها، استانداردها، تشكل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی
تفاهم نامه بین معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی رئیس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی

در راستای انسجام وبهبود هرم منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی و نامه کلیه خروجی ها
طرح ایجاد نظام ملی مدیریت دانش کشاورزی

منبع مقالات،تحقیق و پایان نامه. وزارت جهاد کشاورزی ها و وظایف وزارت جهاد
مقالات وپایان نامه ها

ارزیابی عملکرد جهاد کشاورزی وپایان نامه ها وپاسخ گویی به شکایات وزارت جهاد کشاورزی
حجتی تراز تجاری بخش کشاورزی را مثبت کرد

وزارت جهاد کشاورزی طی چند آیین‌نامهها و در بخش کشاورزی است. در این نامه
روستایی یارانه گرفت، اما فقیرتر شد

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های برنامه‌ریزی و مطالعات اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نامه ها و
اعلام سهمیه استخدامی ناظرین کشاورزی

است که در مجموع ۶۱۰۵ نفر سهمیه استخدام وزارت جهاد کشاورزی می نامه ها و بخشنامه
آیین‌نامه اجرایی بند (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت لینک آئین نامه ها و
برچسب :