اجرای ساختمان از تهداب تا سقف

 

اجرای ساختمان از تهداب تا سقف

Execution and Implementation of Buildings

نکاتي در باره نحوه اختلاط کانکريت:

1.  راهنماي انتخاب ريگ:

بزرگترين اندازه ريگ نبايد از هيچيک از مقادير زير بيشتر باشد.

·   يک پنجم کوچکترين بعد قالب کانکريت

·   يک سوم ضخامت صلب

·   سه چهارم ضخامت پوشش روي ميلگرد

نکته: به کار بردن دانه هاي ريگي بزرگتر از 38 مليمتر در ساخت کانکريت توصيه نميشود. ولي در هيچ حالت اندازه دانه هاي ريگ نبايد از 63 مليمتر بيشتر باشد.

 

2.  راهنماي براي انتخاب اسلامپ:

نوع استرکچر

اسلامپ (mm)

حداقل

حد اکثر

فوندشن و ديوار کانکريتي

25

75

فوندشن و ديوار هاي غير مسلح

25

75

بيم و ديوارهاي برشي

25

100

ستون ها

25

100

روسازي ها و صلب ها

25

75

کانکريت حجيم

25

75

3.  راهنماي براي نسبت آب به سيمنت:

مقاومت فشاري f’c

نسبت وزني آب به سيمنت

کانکريت بدون هوا

کانکريت هوا دار

175

0.67

0.54

210

0.58

0.46

245

0.51

0.4

280

0.44

0.35

315

0.38

+

350

+

+

راهنماي انتخاب پوشش روي میلگرد:

نوع ساختمان

حداقل

(cm)

حداکثر

(cm)

کانکريتي که در روي زمين ريخته ميشود

7.5

10

کانکريتي که در معرض هواي خارج يا تماس با زمين نميباشد

3.8

5

براي بيم ها و کالم ها

3.8

5

براي صلب ها، ديوارها و تيرچه ها

3.2

5

راهنماي نگهداري کانکريت:

·   کانکريت براي حد اقل 7 روز پس از ريختن در درجه حرارت بيشتر از 10 درجه سانتيگراد  و در شرايط مرطوب نگهداشته شود.

·   کانکريت در هواي سرد براي حد اقل 10 روز پس از ريختن در درجه حرارت بيشتر از 10 درجه سانتيگراد  و در شرايط مرطوب نگهداشته شود.

برداشتن قالبها:

در جاي که استرکچر به صورت مناسب برروي فوندشن قرار داشته باشد، قالب هاي کناري تيرها، تيرهاي اصلي، ستونها و ديوارها و قالبهاي قائم مشابه را بعد از 12 ساعت عمل آوردن کانکريت ميتوان برداشت.

نوع ساختمان

تعداد روز

قالب بيم هاي کوچک، ديوار وستون  (قالب هاي عمودي)

2

قالب صلب هاي دوطرفه

8

قالب صلب هاي يک طرفه و ديگر صلب ها

16

قالب کف بيم هاي بزرگ

21

پايه هاي اطمينان پس از برداشتن قالب

14

 

زمان هاي مذکور براي هواي مناسب که درجه حرارت آن بيشتر از 5 درجه سانتي گراد باشد در نظر گرفته شده است. براي هواي سرد بايد که قالب ها را زماني برداشت که به نوع ساختمان صدمه اي نرسد.

چگونگي شروع کار ساختمان:

ابتدا محل خاكبرداري را با متر و ريسمان كار و سپس گچ تعيين مي كنيم وبا استفاده از لیول سطح مورد نظر را به دست مي آوريم. اين كار به گونهاي انجام مي گيرد كه نقطه مبناي خود را براي تراز يابي طبق قاعده شاروالی از جدولكنار سرک به دست آورده و بقيه نقاط را نسبت به اين نقطه مي سنجند و سطح مورد نظررا با استفاده از لیول و مسير تعيين مي كنيم تا محل هايي كه احتياج به خاكبرداريدارند خاكبرداري و محل هايي كه احتياج به خاكريزي دارند خاكريزي شوند . محلخاكبرداري و خاكريزي به وسيله ماشين آلات راهسازي و ساختماني نظير لودر، بيلمكانيكي، بلدوزر و غيره كه متداول ترين و پركار برد ترين آنها لودر است استفاده ميشود. لازم به ذكر است در برخي محل ها كه خاكبرداري تنها براي قالب بنديصورت مي گيرد به صورت دستي با استفاده از بيل و كلنگ انجام مي شود. بعد ازانجام خاكبرداري محل مرکز ستون ها را مطابق با نقشه مشخص نموده و آنها را ميخ كوبيمي كنيم و تمامي ميخ ها را در يك تراز قرار مي دهيم. (تا ارتفاعي كه Lime Concrete خواهد شد) و با توجه به عرض تهداب عرض کانکریت مگر را به انضمام 15 cmـ 10 cm اضافي تر در نظر مي گيريم .

مصالح به كار رفته در هر متر مكعب به ترتيب زير مي باشد : نخودي ، بادامي ، ماسه ، آب ، سیمنت. مصالح و آب ريخته شده درون ميكسر بايد مدتي حدوداً يك ربع ميكس بخورد تا مصالح به طور مناسبي با هم مخلوط شوند. توجه : بايد به اين نكته توجه كرد قبل از ریخت داخل قالبها بايد قالب ها را روغن كاري ( مايعاتي از قبيل گازوئيل و … ) نمود تا در هنگام قالب برداري قالبها به کانکریت نچسپند حال کانکریت آماده است و مي توان از آن استفاده كرد. تخليه کانکریت به وسيله شوت و يا پمپ صورت مي گيرد در صورتي كه امكان استفاده از شوت نيست از پمپ استفاده مي شود مانند سقف ها و يا مكان هايي كه فاصله زياد است و امكان رفتن ميكسر به آنجا نيست. در هنگام کانکریت ريزي بايد هر فاصله 30_40CM و يبره بخورد البته اين فاصله براي ويبراتورهاي دستي است اين عمل براي خارج كردن هوا و تراكم کانکریت صورت مي گيرد و ويبره كردن را تا زماني ادامه مي دهيم كه شيره سیمنت شروع به بالا آمدن كند و به محض اينكه مقداري شيره سیمنت مشاهده شد بايد ويبره كردن را قطع كرد پس از عمل ويبره كردن روي کانکریت را با ماله صاف مي كنند. آب شيرين بهترين آب براي کانکریت است. آبي كه داراي خاصيت اسيدي باشد باعث خورده شدن میلگرد ها و آبي كه خاصيت بازي و نمك دار است باعث شوره زدن و درپايان كاهش مقاومت کانکریت مي شود. وقتي کانکریت گيرش اوليه خود را به دست آورد بايد 3 ـ 4 روز آن را آب داد تا کانکریت ترك نخورد و مقاومت فشاري آن كاهش نيابد مقاومت فشاري کانکریت پس از 7 روز به 70 % و بعد از 28 روز به بالاي 90 % در صد مي رسد.

پس از آنكه در محل تهداب خاكريزي شد محلي كه تيغه ها بايد قرار گيرند حدود 50 سانتي متر خاك را برداشته و با آب آهك و خاك و خرده سنگ پر مي كنيم به اين عمل شفته ريزي گفته مي شود پس از آنكه آن محل خشك شد يك رج ملات ماسه سیمنت ريخته مي شود و حدود 40 ـ 30 تيغه چيني انجام مي شود به اين عمل كرسي چيني يا بلوكاژ گفته مي شود بر روي بلوكاژ حاضر عمل قير گوني انجام مي شود كه به اين عمل ايزولاسيون يا عايق بندي گفته ميشود كه باعث جلوگيري از پيشرفت رطوبت به ارتفاع بالاتر مي شود. عرض تيغه چيني بيشتر از عرض تيغه مورد نظر مي باشد. و بر روي ستونها، ميلگردها و يا قطعات فلزي ديگر جوش داده مي شود. اين ميلگردها را شاخك مي گويند. و علت استفاده آن اين است كه در هنگام زلزله تيغه هاي شكسته نشود و فرو ريزد. براي آنكه تمامي خشت ها در تيغه چيني در يك راستا باشند از ريسمان كار و براي آن كه كاملا عمود و شاقول باشند از دستگاه شاقول استفاده مي شود قبل از آنكه خشت ها و يا بلوكه هاي سفالي در تيغه چيني استفاده شود آنها را بايد خوب تر كرد تا آنها زنجاب شوند تا آب ملات را به خود نگيرند و باعث چسبندگي و مقاومت ديوار يا تيغه شود و بعد از اتمام كار بر روي تيغه خشتی آب پاشي مي كنيم و عمل تيغه چيني به پايان مي رسد.

(عمل شيب بندي كف سرويس هاي آشپزخانه در هنگام پوكه ريزي تامين مي شود) براي كف سازي  آشپزخانه ها بر روي کانکریت سقف مقداري پوكه ريخته ميشود سپس ملات ماسه سیمنت و در پي آن ايزولاسيون انجام ميشود مجددا ملات ماسه سیمنت براي به كار گذاشتن مزائيك كاشي و يا سراميك ريخته مي شود و عمليات ذكر شده انجام مي گردد.

پس از آنكه كار تيغه چيني به اتمام رسيد براي گچ و خاك كردن اقدام مي شود: يك شمشه به ابتداي ديوار و يك شمشه ديگر به انتهاي ديوار به صورت عمود گذاشته مي شود و آنها را مقداري از ديوار فاصله مي دهند(هر دو به يك اندازه) و زير شمشه ها را با ملات پر مي كنند. بين اين دو شمشه را در فواصل حدودا به يك متر مانند بالا شمشه گذاري مي كنند وملات را در زير آن قرار مي دهند البته بايد توجه داشت براي آنكه شمشه ها همگي در يك راستا يا يك مسير قرار گيرند از شمشه ابتدايي تا انتهايي ريسمان كار بسته مي شود. بعد از خشك شدن كامل خطوط به دست آمده را دو به دو با ملات پر مي كنند و در آخر از پايين شمشه را به طرف بالا حركت مي دهند (در صورتي كه ابتداي شمشه بر روي خط ملات اول و انتها شمشه بر روي خط ملات دوم قرار گرفته) تا ملات اضافي برداشته شود و سطحي صاف و يكنواخت داشته باشيم. گچ و خاك كردن سقف بدون استفاده از شمشه گيري انجام مي شود. به گونه اي كه ملات را با ماله به سقف مي چسبانند و در آخر يك شمشه كششي بر روي ملات صورت مي گيرد. 

برای ادامه ای مطلب روی لینک های زیر کلیک کنید.


مطالب مشابه :


سقف...

در این وبلاگ به روزترین دیزاین های با ارزش ارائه میشه. طرح های معماری در معمار دیزاین نسبت
سقف کاذب گریلیوم

سقف کاذب گریلیوم یکی از زیباترین سقف های دکوراتیو است که نمای آن به صورت پیوسته رویت می شود.
سقف ساده یا طرح دار

معمار دیزاین - سقف ساده یا طرح دار - در این وبلاگ به روزترین دیزاین های با ارزش ارائه میشه.
طراحی سقف

چوبینه دیزاین chobine_design - طراحی سقف - interior design
کارانا دیزاین : طراحی و اجرا دکوراسیون اتاق نوجوانان - 021.22575109

آسمان مجازی - سقف کاذب طرح آسمان - کارانا دیزاین : طراحی و اجرا دکوراسیون اتاق نوجوانان - 021
اجرای ساختمان از تهداب تا سقف

Afghanistan Engineering Research Center - اجرای ساختمان از تهداب تا سقف - How to Use (Engineering Software and Survey Equipments) and How to
سقف کاذب طلق و ورق های اکریلیک پلکسی گلاس – صفحات پلی کربنات

کورد دیزاین korddesign - سقف کاذب طلق و ورق های اکریلیک پلکسی گلاس – صفحات پلی کربنات - دکوراسیون
منتخب زیباترین مدل های راه پله : کارانا دیزاین 02122575109

آسمان مجازی - سقف کاذب طرح آسمان - منتخب زیباترین مدل های راه پله : کارانا دیزاین 02122575109
طراحی دکوراسیون اتاق خواب - کارانا دیزاین 021.22575109

آسمان مجازی - سقف کاذب طرح آسمان - طراحی دکوراسیون اتاق خواب - کارانا دیزاین 021.22575109 - آسمان
برچسب :