فصل2

لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور

ومیزان آن مصوب 23/4/1359

 

ماده واحده – از اول شهریور ماه سال 59 ساعات کار کلیه کارمندان و کار گران مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین خاص استخدامی و کارگران مشمول قانون کار یکسان و 44 ساعت درهفته تعیین می گردد.

تبصره 1- تنظیم و تقسیم ساعات کار در طول هفته یا ماه در واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی طبق روال گذشته و براساس شرایط کار و توافق طرفین می باشد. و در موسسات دولتی و وابسته به دولت کمافی السابق از سوی مقامات ذیربط انجام و اعلام می گردد.

 

 

 

تصویب نامه هیئت وزیران

14575373-29/11/1365

آئین نامه حضور وغیاب کارکنان دولت

ماده1 – کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی مکلفند ساعت تعیین شده برای ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعایت نمایند. ساعت ورود و خروج را درکارت یادفتر حضور وغیاب و یا کارتکس ثبت نمایند (اول وپایان وقت اداری)مگر اینکه از سوی مقام ذیصلاح دستگاه مربوطه برای ورود و خروج هریک از آنان کتبا ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده2 – ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر بدون کسب مجوز قبلی تاخیر ورود محسوب گردیده و با مستخدمینی که تاخیر ورود داشته باشد بشرح ذیل رفتار می شود.

الف – تاخیر ورود تا 2 ساعت در هرماه قابل اغماض بوده و درمرخصی استحقاقی منظور گردد.

ب- تاخیر ورود بیش از 2 ساعت درماه مستلزم کسر حقوق و فوق العاده شغل ، مزایای شغل، مزایای مستمر مستخدمین رسمی و ثابت و اجرت و فوق العاده مخصوص و سایر فوق العاده های مستخدمین پیمانی با دستمزد کارکنان خرید خدمت و قراردادی به میزان کل ساعات تاخیر خواهد بود.

ماده 3- خروج از محل خدمت زودتر از ساعت مقرر نیز تعجیل خروج محسوب گردیده وحسب مورد مشمول حکم قسمت های الف و ب ماده 2 خواهد بود.

ماده4 – تاخیر ورود در موارد زیر موجه محسوب گردیده ومدت تاخیر درهرصورت جزء مرخصی استحقاقی منظور خواهد شد.

الف : وقوع حوادث و سوانح غیر مترقبه برای مستخدم ، همسر، فرزندان تحت تکفل و نیز سایر افراد خانواده در صورتیکه تحت تکفل وی باشند.

ب - احضار مستخدم توسط مراجع قضایی و انتظامی با ارائه گواهی مرجع احضار کننده

تبصره : تشخیص موارد مذکور دراین ماده با مدیر واحد ذیربط خواهد بود.

ماده 5 – به مستخدمین که در هرماه بیش از 4 بار تاخیر ورود یا تعجیل خروج غیر موجه داشته باشند و مدت تاخیر مزبور به بیش از 4 ساعت درماه برسد برای بار اول و دوم کتبا اخطار خواهدگردید و در صورت تکرار مستخدم خاطی جهت رسیدگی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.

 

 

اضافه کار:

 

امروزه اضافه کاری به عنوان یکی از موضوعات قابل توجه در مدیریت منابع انسانی فکر برخی از پژوهشگران را تسخیر کرده است. آنها معتقدند استفاده از اضافه کاری به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت منابع انسانی در حداقل سه حالت زیر مجاز است:

● روشی برای افزایش استفاده ی کارآمد از دارایی های سرمایه ای مانند تجهیزات و تأسیسات

● واکنش سریع به حجم کار در مقابل نیازهای موقت به منابع انسانی

● عدم امکان پیش بینی مدت انجام کار و در نتیجه جبران آن ازطریق اضافه کاری.

علاوه بر وضعیت های فوق یکی دیگر از علل متداول اضافه کار که مأنوس تر است غیبت همکاران یا کمبود نیرو است. نکته ی مهمی که در اضافه کاری باید مورد توجه قرار گیرد (و معمولاْ قرار نمی گیرد!) طراحی و تدوین شاخص های بهره وری به این منظور است که چه میزان کار در ساعات عادی قابل انجام است و چه میزان در ساعات اضافه کاری. فقدان این گونه شاخص ها توانایی مدیران را در تشخیص مشکلات کارایی و نظارت بر انجام اضافه کاری کاهش می دهد.

آنچه كه مسلم است باید نیاز به اضافه كاری پیش بینی شده و طرح هایی برای آن وجود داشته باشد. همچنین از عدم سوء استفاده از اضافه كار باید اطمینان حاصل كرد و دست آخر اینكه اطلاعات مربوط به هزینه ها و توجیه اضافه كاری باید ازطریق یك سیستم اطلاعات مدیریت همواره در دسترس باشد

دستورالعمل اجرایی پرداخت اضافه کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التالیف کارمندان دولت
الف: اضافه کار
ماده 2- حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین می‌شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه کار و حق‌التدریسی پرداختی به کارمندان در یک ماه، از حداکثر 50 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر وی تجاوز نكند.
ماده 3- حداکثر تا بیست درصد کارمندان هر دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آنها ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب می‌كند، بر اساس دستورالعمل صادره از سوی بالاترین مقام دستگاه از محدودیت سقف پنجاه درصد موضوع ماده (2) این دستور‌العمل مستثنی هستند.

 

 

 

 

گواهی کــــار

 

مراکزبهداشتی درمانی و پایگاهای بهداشتی و ......  موظفند درپایان هرماه آمار فعالیت و کارکرد یکماه را با تمامی ضمائم و مدارک لازم به ستاد شهرستان تحویل نمایند . یکی از فرمهای ضروری گواهی پرسنل است که نشان دهنده حضور، مرخصی ، غیبت و ماموریت همکاران درحوزه عملیاتی ایشان می باشد علیهذا درپایان ماه مسئولین گواهی کار کلیه کارکنان اعم از نیروهای شاغل در مرکزبهداشتی درمانی ، پایگاه بهداشتی و خانه های بهداشت تابعه را به همراه اوراق کلیه مرخصی ها ، استعلاجی و احکام ماموریتی که پرسنل در طول ماه انجام داده اند را به مرکز شهرستان تسلیم می نمایند

 

 

 

اموال

 

 به منظور آشنايي با وظايف کارکنان در مقابل  اموال در ادارات و سازمانهاي دولتي ضرورت تعريف (مال) از ديدگاه قانون و آيين‌نامه اموال دولتي ضروري است.

طبق ماده (2) آيين‌نامه اموال دولتي: اموال دولت، اموالي است كه توسط وزارتخانه‌ها ، موسسات و يا شركتهاي دولتي خريداري مي‌شود و يا به هر طريق قانوني ديگر به ملك دولت درآمده يا در‌مي‌آيند (مثل هدايا)

اموال دولت خود به 3 بخش تقسيم مي‌شوند و عبارتند از:

1) اموال منقول مصرفي: كه بر اثر استفاده به صورت جزئي يا كلي از بين مي‌روند (مثل : ملزومات اداري و لوازم التحرير)

2) اموال منقول غير مصرفي: اموالي هستند كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان بطور مكرر از آنها استفاده نمود.

3) اموال در حكم مصرفي : در ظاهر مشابه اموال منقول غير مصرفي هستند، اما به لحاظ طبيعت و ماهيت يا ارزش كم آنها، تنظيم حساب براي آنها بصورت حساب اموال غير مصرفي ضرورت ندارد.

 

کلیه کارکنان دولت درقبال اموال اداری که دراختیارآنان است مسولیت دارند وموظف به نگهداری وحفظ اموال تحویلی می باشند . اگراموال اداری که دراختیارکارکنان است مفقود یا سرقت شود ویا براثرحادثه ای خسارت ببیند باید سریعاً به حراست ، بازرسی واموراداری  اعلام کنند تا مراحل رسیدگی به این موضوع شروع وبه نتیجه برسد درغیراین صورت ملزم به جبران خسارت های مربوط به موارد یادشده خواهندشد.

بسیاری از کارکنان ازآنجا که اطلاع ندارند که درقبال تحویل اموال اداری که در اختیارآنان است باید پاسخگو باشند به هنگام بازنشستگی ویاانتقال اداری دچارمشکل می شوند و از آنجا که به دلایلی امکان تحویل آن اموال راندارند باید خسارت مربوطه راپرداخت کنند تا تسویه حساب مالی با آنان انجام شود.

اگر این اتفاق در اداره رخ دهد باید بلافاصله ودرحداقل زمان به حراست ، بازرسی واموراداری اطلاع داده شود و اگرخارج از اداره این مشکلات رخ دهد باید نسبت به تشکیل پرونده درنزدیک ترین کلانتری محل وقوع جرم وارسال کپی اسناد برای مدیریت اقدام کند. وبرای اموالی که خسارت می بینندنیز با تهیه صورتجلسه و امضای حاضرین که دسترسی به آن ها امکان پذیرباشد موضوع را به اداره اعلام تااقدام بعدی صورت گیرد

 

 

 

 

 

 

ماموریت ها

مأموريت به موردي اطلاق مي‌شود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد.
با توجه به قانون فوق اگر مسافت کمتر از 50 کیلومتر باشد از لحاظ قانونی نمی توان آن را ماموریت دانست

این موضوع برای کارکنان رسمی ، پیمانی ، طرح لایحه نیروی انسانی 30 کیلومتر می باشد.

   جنبه های اجرایی

1-کلیه پرسنلی که بمنظور انجام امورات اداری از محیط کار خارج میشوند دارای حکم ماموریت از رئیس واحد باشند این حکم می بایست همراه همکارباشد.

2-پیس نویس احکام ماموریت خوانا ، بدون خط خوردگی یا لاک گرفتگی و دارای شماره روزانه بوده و از مخدوش  و مچاله نمودن آن خودداری ودرهنگام ارسال مدارک ضمیمه احکام ماموریت ارسالی باشد .

3- احکام ماموریت در دوبرگ لیست شود و هیچ ستونی از ستونهای  29 گانه احکام ماموریت سفید باقی نمانده و تاریخ ماموریتهای اجراء شده در پیش نویس و احکام برابر ومنطبق باهم باشد.

4-روزانه یک ماموریت قابل لیست می باشد اگر چه ممکن است یک نفر در روز بیش از یک بار به ماموریت اعزام شود

5- اعزام همکاران به مرکزشهرستان و همچنین به سایر واحدهای بهداشتی درمانی برابر دستورالعملهای ارسالی و باهماهنگی های لازم  بوده و پیش نویس حکم به تائید واحدهای مرجع و اموراداری درمرکزبهداشت برسد.

6-درجهت اجرای اصلاح الگوی مصرف و صرفه جوئی های لازم مقرر است لوازم مصرفی واحد ها بصورت هرسه ماه یک نوبت توسط انبار بصورت منطقه ای و برابر لیست و سهمیه منظور شده توزیع گردد لذا از مراجعات پراکنده و خارج از برنامه به انبارخود داری گردد . ضمنا نگهداری و استفاده بهینه ازتجهیزات ووسایل ازوظایف همکاران می باشد

7- همکاران راننده ( بجز اعزام ها)درزمان عزیمت به مرکزشهرستان  که ماهیانه یک نوبت خواهد بود درابتدای ورود به مرکزبهداشت به اموراداری مراجعه و حکم ماموریت خویش را تحویل و پس از اتمام کارو درزمان خروج به مقصد محل خدمت حکم مذکور را دریافت دارند.

8- احکام ماموریت همکاران تابعه همه ماهه تاپنجم ماه بعد به مرکزبهداشت تحویل گردد ضمنا از پذیرش  اوراق ماموریت همکارانیکه پس از مهلت مقرر ارسال گردد خودداری خواهدشد .

9- همکاران مشمول طرح پزشک خانواده همانند سایر رده های شغلی می بایست در ابتدای ماه دارای حکم ماموریت بوده و درزمان مراجعه به مرکز شهرستان  به تائید دبیرخانه ستاد بیمه روستایی            ( گسترش و امور اداری ) برسد.

10- فراخوان نیروهای مراکز به جهت حضور درکلاس ، جلسه توجیهی ،  و . . . . . .  بعضا موجب  تنش و نیازمند پاسخگویی به مسئولین می گردد علیهذا  درتدوین اینگونه برنامه ها بادبیرخانه بیمه روستایی هماهنگی بعمل آید.

11-خروج همکاران بهورز از محل خدمت نیازمند نصب خط سیر ، نوع فعالیت و تعیین حوزه عمل می باشد.

12- دهگردشی تیم سلامت برابر برنامه ابلاغی بوده و نتایج آن می بایست دردفتر بازدید ثبت و درپایان ماه وضعیت دهگردشی از خانه های بهداشت ، قراء قمر و تیم سیار به مرکزبهداشت اعلام گردد ضمنا پرداخت سهم پراکندگی هر شش ماه و براساس دهگردشی انجام شده میسر خواهد بود.

 

 

 

مرخصی ها

تعریف مرخصی:

ماده1 – مستخدم رسمی دولت از نخستین ماه خدمت به مدت

 ماهانه 5/2 روز به نسبت مدت خدمت استحقاق مرخصی دارد.

اوراق مرخصی پرسنل که متقاضی استفاده از چند روز

می باشند قبل از تاریخ استفاده و مرخصی کارکنانی که

 بصورت غیر مترقبه یا بمدت کوتاه  استفاده  می نمایند

درهمان روز ثبت دفتر اندیکاتور شده و از تلنباراین اوراق بعنوان اینکه در پایان ماه ثبت می شود خود داری گردد.

-اوراق مرخصی کارکنان الزاما به امضاء فرد متقاضی برسد و حتی الامکان از موافقت بامرخصی که بصورت تلفنی درخواست میشود خودداری نمایند ضمنا درمواردیکه برحسب ضرورت امکان مراجعه همکار بمنظور درخواست و امضاء مرخصی  نیست باقید مرخصی ضروری بصورت تلفنی موافقت لیکن تا قبل از ارسال به شهرستان حتی الامکان به امضاء همکار برسد.

- همکارانیکه درطول ماه منجر به قطع ارتباط کاری ایشان می شود همانند پرسنل طرحی ، پیام آور ، طرح پزشک خانواده و یا انتقال نیروهای رسمی و پیمانی  برگ مرخصی استفاده شده ایشان قبل از پایان ماه و تاقبل از تسویه حساب به اداره ارسال گردد.

- مرخصی نیروهای مشمول طرح پزشک خانواده نیز همانند سایر رده های شغلی می بایست قبل از استفاده از مرخصی درفرمهای مربوطه ( درخواست مرخصی  فرم شماره ع 13 ( 9 46) سازمان اموراداری و استخدامی کشور) ثبت و درپایان هرماه با سایر فرمهای آماری به ستاد مرکزبهداشت تحویل گردد.

- استفاده از مرخصی کمتر از 3 روز باموافقت سرپرست و مرخصی بیش از آن با ستاد شهرستان هماهنگ خواهد شد

- همکارانیکه به هردلیل قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند می بایست شخصا به ستاد مرکزبهداشت مراجعه و فرمهای مربوطه را تکمیل و تحویل نمایند.

 

مرخصی استحقاقی

ماده7 – مستخدم می تواند با درخواست کتبی و موافقت کتبی رئیس یا معاون اداره از مرخصی استحقاقی سالیانه استفاده نماید

ماده 10- حداکثراستفاده از مرخصی استحقاقی دریکسال تقویمی برای مستخدمین رسمی دولت 4 ماه است و مازاد بر مدت فوق مجوزی ندارد.

ماده 13 – مستخدم دولت درصورت ذخیره مرخصی میتواند درهنگام بازنشستگی از مرخصی های ذخیره شده استفاده نماید ضمنا حفظ پست سازمانی درمدت فوق الزامی نیست .

ماده 13 – تعطیلی بین دو مرخصی، استحقاقی محاسبه می شود.

 

مرخصی استعلاجی و صعب العلاج

ماده 21- هرگاه مستخدم رسمی دولت بیمار شود  وآن بیماری مانع از خدمت او باشد لازم است مراتب را در کوتاه ترین مدت به اداره متبوع اطلاع دهد و گواهی استراحت از پزشک معالج را به رئیس اداره یا معاون ارائه نماید.

ماده 22 – کارگزینی مکلف است گواهی پزشک معالج را پس از تائید پزشک معتمد اداره در پرونده ثبت و حکم مربوطه را صادر نماید

ماده 24 – چنانچه مستخدم بیش از 4 ماه مرخصی استعلاجی استفاده نماید برابر ماده 24 آئین نامه مرخصی ها و تشخیص کمیسیون پزشکی مبنی بر صعب العلاج بودن بیماری حکم مرخصی صعب العلاج  تا سقف 6 ماه با مجوز استراحت از پزشک معالج صادرو در صورت عدم بهبودی قابل تمدید می باشد ( در هرنوبت 6ماه)

درمورد بیماری صعب العلاج  حداکثر تایکسال حقوق و فوق العاده های مربوطه و درمدت مازاد بر یکسال فقط حقوق پرداخت می گردد.

 

·   پرسنلی که به علت ابتلاء به بیماری قادر به حضور درمحل کار نیستند بایستی الزاما دراولین روز و ترجیحا قبل از شروع شیفت ( درمورد مراکز درمانی) مراتب را به هرنحو ممکن به مسئول مربوطه اطلاع دهند و حداکثر طی مدت سه روز نسبت به ارائه گواهی استعلاجی اقدام نمایند

·        درمورد بیماران بستری ارائه گواهی دراولین روز پس از ترخیص از بیمارستان انجام خواهد شد.

·   جهت تسریع دررسیدگی وصدورحکم ،کارمند  شخصا استعلاجی های کوتاه مدت کمتر از 7 روز را به تائید پرشک معتمد رسانده و آن را به اموراداری تسلیم نماید.

·   باتوجه به روند فوق ونظربه اینکه تائید استعلاجی مستلزم بررسی وضعیت بیمار درحین بیماری و یادوره نقاهت می باشدلذا پزشکان معتمد از پذیرش و تائید استعلاجی هایی که پس از اتمام دوره بیماری و درمورد بیماریهای کوتاه مدت پس از یک هفته واصل شوند معذورخواهندبود.

ماده 26 – مرخصی زایمان

به استناد نامه شماره 4114/2 ب – 4/4/1387 مدیرکل دفتر سلامت خانواده ، جمعیت و مدارس

1-    مرخصی زایمان برای وضع حمل های دوقلو مانند زایمان های تک قلو 6 ماه می باشد.

2-    دروضع حمل های سه قلو و بیشتر براساس مصوبه مورخ 22/10/1380 مجلس شورای اسلامی مرخصی زایمان کماکان یکسال است.

3-    زمان صدور مرخصی شیردهی ، کمافی السابق پس از اتمام مرخصی زایمان درشروع ماه چهارم تولد کودک به استناد گواهی واحد بهداشتی مبنی برعدم استفاده از شیر مصنوعی جهت تغذیه شیرخوار و ارائه مستندات قبلی می باشد.

ماده 29 – درمدت مرخصی صعب العلاج ، مرخصی استحقاقی به کارکنان فوق الذکر تعلق نمی گیرد ضمنا برابر دستورالعمل شماره 1471/3/2/ک مورخ 1/7/82 بانوان باردار  بعداز زایمان چنانچه دچار عارضه دیگری مانند شکستگی  شوند در صورت تائید کمیسیون پزشکی می توانند از مرخصی صعب العلاج بهره مند شوند.

 

مرخصی بدون حقوق

شامل پرسنل رسمی آزمایشی ، رسمی قطعی ، پیمانی

تبصره 1 ماده 32 – به کارکنان آزمایشی حداکثر 2 ماه مرخصی بدون حقوق در طول خدمت آزمایشی تعلق می گیرد.

تبصره 2 ماده 49 – مستخدم دولت میتواند در طول خدمت در وزارت متبوع با موافقت رئیس اداره از حداکثر سه سال مرخصی بدون حقوق استفاده نماید ضمنا در صورت ادامه تحصیل در تحصیلات عالی تا دوسال دیگر قابل تمدید خواهد بود ( حداکثر5 سال) برای کارکنانی که همسران آنان در مشاغل حساس دولتی می باشند برابر تبصره 5 ماده قانونی فوق تا سقف 6 سال قابل تمدید خواهد بود.

برابر ماده 13 کارکنان پیمانی می توانند در صورت نیاز و موافقت دستگاه متبوع هرسال یک ماه از مرخصی بدون حقوق بهره مند شوند.

ماده 32 – برابربندهای 1و2و3و4 مسخدم درحالت های ذیل می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

1-    مستخدم استحقاق مرخصی نداشته باشد

2-    مستخدم قصد ادامه تحصیل داشته باشد

3-    مستخدم ناگزیرباشد باتفاق همسرش به خارج از کشور مسافرت نماید

4-    مستخدم پس از استفاده از مرخصی استعلاجی به سبب ادامه بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد.

 

مرخصی کمتر از یک روز

ماده 2- مرخصی کمتر از یک روز جزء مرخصی استحقاقی منظور

 و محاسبه می شود و به ازاء هر 8 ساعت معادل یک روز از مرخصی

 استحقاقی مستخدم کسر می گردد و سقف تعیین شده حداکثر 12 روز

 در یکسال تقویمی می باشد.

تبصره 1 ماده 3 – قانون ترویج تغذیه باشیر مادر و حمایت از

 مادران در دوران شیردهی ، این بانوان پس از شروع بکار

مجدد و اتمام مرخصی استعلاجی ( زایمان) در صورت ادامه

 شیردهی می توانند حداکثر تا بیست و چهار ماهگی کودک، روزانه یک ساعت از مرخصی ( پاس شیر) بدون کسر از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند.

ماده 6 – همین قانون اجازه می دهد مادران شیرده پاس شیردهی را روزانه درسه نوبت برحسب نیاز کودک استفاده نمایند در هرحال رعایت سقف یک ساعت الزامی است.

 

 


مطالب مشابه :


مرخصی تابستانی معلمان

اضافات يك دبير رياضي ( ماه برگ) - مرخصی تابستانی معلمان - mahbarg@yahoo.com
فصل2

، پیام آور ، طرح پزشک خانواده و یا انتقال نیروهای رسمی و پیمانی برگ مرخصی مرخصی
صرفا جهت اطلاع

2.عدم تکمیل وارسال نمون برگ مرخصی ذخیره شده سرایدار و درج نشدن آن درپرونده پرسنلی،به
مقررات اداری و انضباطی در خصوص ورود و خروج کارکنان

2- برگ مخصوص مرخصی ساعتی بایستی قبل از خروج فرد ذینفع از اداره محل خدمت، تهیه و توسط مقام
فرمهای دهیاری (لینکها سالم هستند )

۲-برگ مرخصی دهیاری ۲-برگ دستور پرداخت وجه ۳-بليط كارگر ۴-رسید دریافت چک از
مشکلات رانندگان سواری های بین شهری خوی

شهرستان خوی باایجاد دفتر در داخل ترمینال و در اختیار گذاشتن برگ مرخصی برای تاکسی های
شرایط تردد خودروهای پلاک اروند

شرایط تردد خودروهای پلاک اروند وعوارض ومیزان مرخصی اصل وکالتنامه وکیل به همراه ۲ برگ
شعر های در مورد سربازی

نوشتم نامه ای با برگ انگور — جدا گشتم دو سال از میگه والا فقط به خاطر مرخصی هاش
برچسب :