طرح درس قرآن پنجم ابتدایی


طرح درس قرآن پنجم ابتدایی

                       موضوع:آموزش وصحیح خوانی سوره ی آل عمران آیات133تا139

 

 

 مقطع: ابتدایی                                   پایه :پنجم                             محل تدریس :کلاس

 

 

روش تدریس:فعال/پرسش و پاسخ/بحث گروهی                                     نوع ارزشیابی :شفاهی

زمان تدریس:35دقیقه                                                           تعداد فراگیران:15نفر

 

 

هدف کلی:

               کسب توانایی روخوانی قرآن

 

 

هدف جزئی:

                 آموزش وصحیح خوانی سوره آل عمران آیات133تا139

 

 

اهداف رفتاری:

1)    به شنیدن قرآن علاقه مند باشند.(عاطفی)

2)    به شرکت درفعالیتهای گروهی علاقه مندباشند.(عاطفی)

3)    نسبت به معنا ومفهوم آیات آگاه شوند.(شناختی)

4)    بتواند آیات را شبیه به نوار بخوانند.(مهارتی)

5)    به سوالات ارزشیابی پاسخ دهند.(مهارتی)

 

 

وسایل مورد نیاز:

کتابضبط صوت/لوحه درس قبل ودرس جدید/گلبرگهایی جهت گروه بندی

رفتار ورودی:

معلم بافرستادن صلوات ولبخندزدن وارد کلاس می شودودانش آموزان ذکر هفته را می خوانند(یااَرْحَمَ الرّاحِمینَ)ومعلم کلاس رابانام و یاد خدا وسلام کردن شروع می کند،بعدازاحوالپرسی وبررسی وضعیت جسمی وروانی بچه ها،معلم به دیدن ویا پرسیدن تکالیف جلسه قبل می پردازد.

 

 

ارزشیابی ورودی:

معلم:لوحه درس قبل«سوره شعراء» را به تخته چسبانده بعد اسم چند نفر را می خواندکه بیایند پای تخته وبانشان دادن هرآیه آن را بخوانندبعدازدوستان خود دو آیه بپرسد؛ اگرغلط خواندندبایکباردست زدن آنها را متوجه کنندکه بازگردندوغلط خودراتصحیح کنندواگردرست خواندندباگفتن کلمه احسنت آنها راتشویق کنند .

 

 

 

 

گروه بندی:

معلم ازدانش آموزان می خواهد که نیکمتهایشان را به شکلمستطیلدورتادروکلاس بچینندو بعد دانش آموزان را به چهار گروه پنج نفری تقسیم کرده وگلبرگهای که درآن اسم گروه ها نوشته شده را به سرگروهی که خودشان انتخاب کرده اند می دهد.

 

 

ایجاد انگیزه وارائه درس جدید:

معلم برای ایجادانگیزه ازدانش آموزان می پرسدآیاتابه حال شده برای بزرگترهایشان قرآن بخوانند ویااینکه سوره هایی را حفظ باشند؟

معلم به دانش آموزان می گویدکه آیات درس امروز21آیه دارد،برای هر گروه پنج آیه را مشخص کرده(معلم آیات انتخاب شده را به گروه ها می گوید) وگره ها15دقیقه وقت دارندتابااعضای گروه- هایشان این آیات رابخوانندوتمرین کنندودرباره معنایش باهم بحث کنندبعدازپایان 15دقیقه هرگروه کارهایشان را ارائه دهند(بعدازپایان15دقیقه که گروه ها کارهایشان راارئه دادند)معلم درباره ی سوره ومعنای آن توضیحاتی رامی دهد.بعدمعلم لوحه رابه تخته چسبانده و ضبط راآماده ی روشن کردن می- کندو به دانش آموزان می گوید که کتاب خود را باز کنند وازروی کتاب خط ببرند؛هنگامی که ضبط راروشن کردم یکبارگوش کنندبار دوم بلند بخوانند ووقتی هم که ضبط راخاموش شد ازروی لوحه بخوانند(تاآخر آیات به همین منوال پیش می رویم)بعدازاینکارنوبت به ارزشیابی تکوینی می رسد:معلم از سرگروه هرگروه هامی خواهدکه به پای تابلو بیایند واز دیگردانش آموزان بپرسندوهرکسی که غلط خواندبرای اینکه متوجه اشتباه خواندنش شود،اسمش رابگویندتااودوباره آیه راتکرارکند.

 

 

رفع نقص ومروردرس:

معلم برای رفع نقص آیات رادوباره یکباراز ضبط پخش می کندبعداز دانش آموزان می خواهد که چه کسی می تواند شبیه نوار آیات را بخواند؟چند نفرداوطلب می شوندوآیات راشبیه نوار می خوانند.

 

 

 ارزشیابی تکمیلی:

معلم پنج نفرازدانش آموزان راصدا میزند که پای تابلوبیایندوهرکس هم چهارآیه بخواندوباچوب اشاره گر ازروی لوحه خط ببرند.دانش آموزان شروع به خوندن می کنند وبعدازتمام شدن آیات چون همه ی آنها درست خوانده اند معلم به عنوان تشویق در دفترنمره اشبه هرکدامشان یک نمره ی مثبت می دهد .

 

 

تکلیف خلاقانه:

معلم به دانش آموزان می گویدهرکس بتواند یک پیام ازآیات این درس پیداکند وبرای آن پیام یک داستان بنویسد یک جایزه خوب برایش درنظردارم وجایزه رادرصفی که صبحها تشکیل می شود به اومی دهم ودر ضمن داستانش راهم برای دانش آموزان دیگر می خواند.

پایان کلاس:خواندن دعای قنوت است.

 

 

                         «رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنیا حَسَنَه‍ً وَفِی الْآخرهِ حَسَنَهً وَقِناعَذابَ النّارِ» 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

چند نکته در خصوص طرح درس های نوشته شده  در :

سعی کنید برای اینکه تدریس خوبی داشته باشید، ابتدا محتوای کتاب درسی را با دقت مطالعه و بررسی کنید.... نکات کلیدی آموزشی و مطالب طلایی درسی و یا مهارتهایی قابل تمرین که باید درس دهید را از روی متن استخراج کرده و روی کاغذی بنویسید. (گاهی برخی از دروس دارای بار عاطفی و روانی هستند پس برای نکات انگیزشی هم مطالب مهم را بنویسید).

به این ترتیب شما 3 حیطه یادگیری دانش(شناختی) ، مهارت( روانی –حرکتی) و نگرش ( عاطفی) را کشف کرده اید نیمی از طراحی آموزشی را انجام داده اید

با خود کمی فکر کنید : چگونه و با چه روشی این مطالب را یاددهم که کمترین زمان و بیشترین تاثیر را  داشته باشد ، کلاس شاد و فعال باشد و به چه مقدار زمان ، چگونه فضایی ( کلاس و چیدمان صندلی) و چه  امکاناتی آموزشی نیاز دارم ؟ روی تکه کاغذی بنویسید.

این نکات مهم را با دقت بررسی کنید که آیا با مطالب جلسه قبل و یا حتی مطالب آموخته شده در سنوات قبل ارتباط مستقیم دارد؟ یعنی ادامه مطالب قبلی است در اینجا باید برای آمادگی ذهنی چند سوال یا پرسش کلاسی از مطالب قبلاً دانسته ، پرسید که به آن ارزشیابی ورودی می گویند.

اگر مطالب بکر و نو است و هیچ آمادگی ذهنی قبلی ندارند باید با مثال های ملموس ، کاربرد مطالب فوق در زندگی ، ایجاد چالش وایجاد انگیزه بوسیله داستان و یا ... ذهن فراگیر را آماده پذیرش مطالب درسی نمایید.

برای نکات کلیدی چند سوال طراحی کنید که اگر فراگیران جواب دادند ، متوجه شویم درس را یاد گرفته اند به این نمونه سوالات می گویند ارزشیابی پایانی که حتماً با اهداف کتاب باید هماهنگ باشند.

اگر تعداد از این سوالات را کوچکتر و ساده تر کنیم و هنگام درس دادن از تعدادی از گروه ها و یا فراگیران بپرسیم می شود ارزشیابی تکوینی . این ارزشیابی می تواند بصورت نمره و یا کلمات توصیفی و حتی کارت جایزه تقدیر گردد. اگر همگی سوالات را جواب دادند می توانیم گام بعدی تدریس را به اجرا در آورید و اگر نتوانستند جواب دهند دو کار می توان انجام داد : 1- با روشی دیگر یک گام به عقب برگردید و یا رفع نقص کنید و تدریس مجدد انجام دهید 2- گروه بندی کنید یک گروه به گروه دیگر مطالب را با روش تفحص گروهی و یا تدریس اعضای تیم و یا تدریس همسالان انجام دهید .

گام های تدریس را با حوصله بردارید حتما گروه ها را کنترل کنید هر چند وقت دقایقی را در گروه ها بنشینید و با ایشان مشورت و مباحثه کنید . به چهره فراگیران نگاه کنید و با آنها در مورد مطالب درسی صحبت کنید و زمان محاسبه و تفکر به آنها بدهید . سعی کنیم مطالب درسی را کم کم و بصورت جرعه جرعه ارالئه دهیم و بین هر مبحث یک ارزشیابی تکوینی داشته باشید. بصورت گروهی بپرسید و به فراگیران فرصت بحث و مشورت بدهید .

در پایان برای کنترل اینکه آیا اهداف و حیطه ها به تحقق رسیده اند یک تکلیف خلاقانه که هم اهداف این درس و هم اهداف پیشرفته تر در آن وجود دارد ارائه دهید این تکالیف می توانند بصورت حل مسئله و یا تحقیق و یا راه حل ابتکاری باشد.

در خاتمه برای همگی آرزوی توفیق دارم.


مطالب مشابه :


نمونه سوالات قرآن 13

جاذبه قرآن - نمونه سوالات 11-اخلاص در قرآن در ارتباط با " من استمع آیة من کتاب الله
دانلود رایگان منابع امتحانی مسابقات قرآن و عترت پیام نور

نمونه سوالات مسابقات قرآن و عترت پیام نور - نمونه سوال پیام نور با پاسخنامه
آداب تلاوت قرآن

از کتاب دقایقی با قرآن . محسن قرائتی . ص ۱۴ .: Weblog Themes By Pichak :. نمونه سوالات علوم سوم
دانلود رایگان منابع امتحانی مسابقات قرآن و عترت پیام نور

دانلود نمونه سوالات (دقایقی با قرآن تالیف (50صفحه اول کتاب آشنایی با قرآن جلد دوم
پیشنهادات برای تدریس دین و زندگی 1

واقع شدن این وبلاگ با سوالات متن کتاب دین توانید نمونه سوالات متن به دانش
آثار وبرکات روزه

از کتاب دقایقی با قرآن . سلام دراین وب با اطلاعات ونکات آموزشی ودرسی ، نمونه سؤال ، مقاله
طرح درس قرآن پنجم ابتدایی

طرح درس قرآن محتوای کتاب درسی را با دقت اند به این نمونه سوالات می گویند
دانلود نمونه سوال علوم ششم

دانلود نمونه - سوالات با رويكرد تفكر دریافت ودانلود راهنمای تدریس کلیه کتاب های
برچسب :