‌قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و‌

‌قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و‌زيان‌آور
‌ماده واحده - كليه وزارتخانه‌ها، شركتها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانك‌ها مؤسسات و شركتها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر‌نام است مي‌توانند مستخدمين معلول (‌اعم از جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي، معلولين حوادث ناشي از كار، بيماران ناشي از شرايط‌خاص كار و معلولين عادي) رسمي يا ثابت يا داراي عناوين مشابه خود را (‌بجز كارگران مشمول قانون كار) به شرط داشتن حداقل بيست سال تمام‌سابقه خدمت بر اساس درخواست كتبي آنان و تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقي كه مدت آن ذيلاً بر‌حسب نوع و درجه معلوليت و يا بيماري مشخص گرديده است، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت كسور فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگي‌بازنشسته نمايند.
‌خدمت زائد بر سي سال اين افراد قابل محاسبه نبوده و در تعيين حقوق بازنشستگي آنان آخرين حقوق قبل از بازنشستگي مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد.
1 - در مورد جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي در درجات بين 20% تا 40% نقص عضو يا اعضاء يا كاهش تواناييها براي انجام كار‌حداقل سه و حداكثر شش سال و درجات بين 40% تا آستانه ازكارافتادگي كامل حداقل شش و حداكثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات‌خدمت مستخدمين افزوده مي‌شود. ملاك ارفاق از نظر درجه معلوليت بالاترين ميزان معلوليت از آغاز تا زمان بازنشستگي است.
2 - در مورد معلوليت‌هاي مربوط به حوادث ناشي از كار و يا بيماريهاي ناشي از شرايط خاص كار در درجات بين 20% تا 40% نقص عضو يا اعضاء‌و يا كاهش تواناييها براي انجام كار حداقل دو و حداكثر پنج سال و درجات بين 40% تا آستانه ازكارافتادگي كامل حداقل پنج و حداكثر هشت سال به‌تناوب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده مي‌شود.
3 - در مورد معلولين عادي كه به دلايل غير ناشي از كار معلول شده‌اند در درجات بين 20% تا 40% نقص عضو يا اعضاء يا كاهش تواناييها براي‌انجام كار حداقل دو و حداكثر سه و در درجات بين 40% تا آستانه ازكارافتادگي كامل حداقل سه و حداكثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق‌خدمت مستخدم اضافه مي‌شود.
‌تبصره 1 - تشخيص درجه معلوليت جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي به عهده كميسيون پزشكي بنياد شهيد و تشخيص نوع معلوليت و‌درجات نقص عضو يا اعضاء و يا كاهش توانايي براي انجام كار در مورد افراد مشمول اين قانون به عهده كميسيون پزشكي معتمد متشكل از حداقل سه‌نفر از افراد متخصص بر حسب نوع معلوليت و يا بيماري با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود و تعيين مدت سنوات ارفاقي‌بر اساس موارد فوق‌الذكر با شوراي امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشد.
‌تبصره2 - مستخدميني كه به استناد ماده 79 قانون استخدام كشوري و مقررات مشابه آن در قوانين دستگاههاي مذكور در اين لايحه ازكارافتاده‌مي‌شوند، حداقل سه سال به سنوات خدمت آنان بدون پرداخت كسور از لحاظ بازنشستگي اضافه خواهد شد و در صورتي كه با ارفاق مذكور، خدمت‌اين قبيل افراد از پانزده سال كمتر شود مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.
‌تبصره 3 - شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور كه وظايف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتيهاي جسمي و روحي مي‌گردد، مي‌توانند با داشتن‌حداقل بيست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست كتبي خود با حداكثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.
‌تبصره 4 - آيين‌نامه اجرايي ماده فوق ظرف 3 ماه با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي با همكاري بنياد شهيد و سازمان بهزيستي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه اول آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1367.9.9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

‌قانون تسري مفاد تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و‌شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1367 به شاغلان مشاغل سخت و زيان‌آور كليه نيروهاي نظامي و انتظامي،‌وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته
‌ماده واحده - مفاد تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و‌زيان‌آور مصوب 1367.9.1 به شاغلان مشاغل سخت و زيان‌آور كليه نيروهاي نظامي و انتظامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي‌وابسته - بجز مشمولان قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين و مقررات مربوط به خود هستند - تسري مي‌يابد.
‌تبصره - آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت (3) ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌تاريخ تصويب 1377.5.21
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1377.5.25

‌آيين نامه اجرايي قانون تسري مفاد تبصره 3 قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي‌و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1367 به شاغلان سخت و زيان آور كليه نيروهاي نظامي و‌انتظامي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي وابسته.
1379.07.13 - 30808 . ت 21908 ه‍ - 1379.07.17 - 364
‌شماره: .30808ت21908.‌هـ
‌تاريخ: 1379.7.17
‌وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379.7.13 بنا به پيشنهاد شماره 162.107.10.1898 مورخ 1378.6.30 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح و به استناد تبصره ماده واحده قانون تسري مفاد تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين‌عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1367 به شاغلان مشاغل سخت و زيان آور كليه نيروهاي نظامي و انتظامي، وزارت دفاع و پشتيباني‌نيروهـاي مسلح و سازمـانهاي وابسته ـ مصوب 1377 - آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي قانون تسري مفاد تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگي جانبازان
‌انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت
‌و زيان‌آور مصوب 1367 به شاغلان مشاغل سخت و زيان‌آور كليه
‌نيروهاي نظامي و انتظامي، وزارت دفاع و پشتيباني
‌نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته
‌ماده 1 ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
‌وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
‌ستاد كل: ستاد كل نيروهاي مسلح.
‌ماده 2 ـ نيروهاي نظامي، انتظامي، وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته و تابع آنها مي‌توانند كاركنان خود را به شرط داشتن حداقل (20) سال‌خدمت تمام وقت كه دو سوم آن را در مشاغل سخت و زيان آور خدمت نموده باشند، براساس درخواست كتبي آنها و بر اساس مقررات مربوط، با‌حداكثر پنج (5) سال ارفاق بازنشسته نمايند.
‌ماده 3 ـ مشاغل سخت و زيان آور مشاغلي هستند كه در آنها عوامل فيزيكي، مكانيكي، ارگونوميكي، شيميايي و بيولوژيكي غير استاندارد است‌و به وسيله تدابير فني و سازماندهي نيز قابل بهينه سازي نيستند و اشتغال كاركنان در چنين محيطهايي موجب بروز ناراحتي و بيماري جسمي و‌رواني در آنان مي‌شود.
‌ماده 4- مشاغلي كه در آنها عوامل و شرايط محيط كار به دليل نقص يا عدم امكان استفاده از امكانات و لوازم فني و مهندسي و موازين پيشگيري‌غير استاندارد باشد، چنانچه با رفع نواقص و به كارگيري امكانات فوق سختي كار و آلودگي محيطي آن رفع شود، جزو مشاغل سخت و زيان آور‌محسوب نمي‌شود. تشخيص اين امر بر عهده هر يك از " كارگروه هاي" موضوع ماده (8) اين آيين‌نامه است.
‌ماده 5- عوامل مؤثر در تعيين كارهاي سخت و زيان آور به شرح زير تعيين مي‌شود:
‌الف - كار مستمر در شرايط نامساعد از قبيل كار در فضاي تنگ و تاريك، كار در سرما و گرما و رطوبت غيرمتعارف، كار در فضاي باز در ارتفاع بيش‌از پنج متر، كار روي دكلها و اطاقكهاي متحرك، داربستها و اسكلتها و كار در محيطهاي آلوده و بيولوژيكي كه براي سلامتي جسمي و رواني كاركنان‌مضر است.
ب - تخليه و حمل مواد مذاب از كوره‌هاي در حال فعاليت و كار مستمر در مجاورت كوره‌هاي ذوب و فلزات گداخته به نحوي كه شاغل در معرض‌مستقيم حرارت يا بخار است.
پ - كار در محلهاي با فشار محيط بيشتر يا كمتر از حد مجاز.
ت - كار با وسايل داراي ارتعاش در حدي كه براي سلامتي شاغلان زيان آور باشد.
ث - ترك يابي فلزات با استفاده از وسايل شيميايي مضر از قبيل ترك يابي بدنه وسايل پرنده.
ج - كار مستمر در هواي آلوده به گازهاي مضر و بيش از حد مجاز.
چ - آبكاري، رنگ پاشي و سند بلاست، لحيم كاري و جوشكاري مستمر.
ح - كار مستمر در مخازن سربسته و محفظه‌هاي كوچك.
خ - كار مستمر در مشاغلي كه با وجود رعايت مقررات ايمني و بهداشتي موجبات بيماريهاي شنوايي كاركنان را فراهم سازد.
‌د - كار مستمر در گندابروها و پس آبهاي صنعتي و جمع آوري، حمل و دفن زباله.
‌ذ - كار مستمر با مواد شيميايي كه خطر بروز بيماريهاي حاد و مزمن از راه تنفس، پوست يا بلع و يا احتمال آسيب از راه آتش سوزي، انفجار يا ديگر‌رويدادهاي ناشي از خواص فيزيكي يا واكنش شيميايي براي شاغل ممكن است.
‌ر - كار با پرتوهاي يونساز و غير يونساز و كارهايي كه موجبات ابتلا به بيماريهاي حاصل از اشعه را فراهم مي‌آورد (‌در صورت عدم استفاده از‌مزاياي قانون حفاظت در برابر اشعه).
‌ز - كار با انواع مواد منفجره، حمل و نگهداري مواد منفجره و عمليات مربوط به انفجار يا خنثي سازي آنها.
‌ژ - كار با مواد سريع الاحتراق و سريع الاشتعال.
س - كار مستمر در مشاغلي كه انعكاس نور مرئي باعث خيرگي و به تبع آن ايجاد ضايعات در شبكيه چشم مي‌شود.
ش - حمل اشياي سنگين.
ص - كار با گرد و غبارهاي صنعتي از قبيل آزبست، فتوليك سنگ پاش.
ض - كار در معادن اعم از تحت الارضي و سطح الارضي كه ايجاب مي‌كند كاركنان در تونلها و راهروهاي سرپوشيده و ترانشه‌ها اشتغال داشته‌باشند.
ط - كار در مشاغل مختلف درماني زيان آور در بيمارستان و پاركلينيك.
ظ - كار مداوم بر روي خطوط و پستهاي انتقال برق با فشار شصت و سه كيلو ولت و بالاتر، كار با دستگاههاي برق فشار قوي (400 سيكل) يا‌فعاليت مستمر در محدوده‌هايي كه در آن شدت ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي بيشتر از حد مجاز باشد.
ع - شاغلاني كه به طور مستمر در معرض خطرات جسمي و روحي شديد قرار دارند.
‌ماده 6- در ستاد كل شورايي به نام شوراي نظارت جهت حسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه با وظايف زير تشكيل مي‌شود:
‌الف ـ تطبيق مشاغل سخت و زيان آور و درجات آنها پس از پيشنهاد هر يك از" كارگروه هاي" موضوع ماده (8) و در چارچوب عوامل ذكر شده در‌اين آيين‌نامه.
ب ـ تعيين نهايي حد مجاز و استانداردهاي عوامل مربوط به مشاغل سخت و زيان آور مطابق معيارهاي عمومي داخلي و بين‌المللي.
پ ـ هماهنگ نمودن مشاغل سخت و زيان آور در كليه دستگاههاي ذي ربط.
ت ـ پيشنهاد هرگونه تغيير در مواد اين آيين‌نامه به وزارت دفاع براي ارايه به هيأت دولت.
ث ـ رسيدگي به گزارشهاي " كارگروه هاي" موضوع ماده (8) اين آيين‌نامه.
ج ـ اتخاذ تصميم در ساير مواردي كه رييس شوراي نظارت طرح آنها را در شورا لازم تشخيص دهد.
‌ماده 7- شوراي نظارت از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:
‌الف ـ رييس ستاد كل يا جانشين وي (‌رييس شورا).
ب ـ رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا جانشين وي.
پ ـ رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا جانشين وي.
ت ـ وزير دفاع يا جانشين وي.
ث ـ معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا يكي از معاونان وي.
ج ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا جانشين وي.
چ ـ يك نفر متخصص طب كار (‌بدون حق رأي) به انتخاب وزير دفاع.
ح ـ نماينده وزير كار و امور اجتماعي .
خ ـ نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ترجيحا" متخصص در طب كار.
‌د ـ معاون نيروي انساني ستاد كل (‌دبير شورا).
‌تبصره 1 ـ شوراي نظارت هر دو ماه يكبار در ستاد كل تشكيل مي‌شود و در صورت نياز جلسات فوق‌العاده بنا به دعوت رييس شورا يا پيشنهاد "‌كارگروه هاي" فني به ريـاست رييس شـورا تشكيـل مي‌شود.
‌تبصره 2- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد.
‌ماده 8- به منظور اجراي مقررات اين آيين‌نامه "‌كارگروهي" به عنوان " كارگروه" اجرايي در هر يك از سازمانهاي نيروهاي مسلح با وظايف زير‌تشكيل مي‌شود:
‌الف ـ تعيين و تطبيق حد مجاز استاندارد هر يك از عوامل زيان آور شيميايي و فيزيكي و بيولوژيكي كه در اين آيين‌نامه نام برده شده است، مطابق با‌معيارهاي عمومي داخلي و بين‌المللي و اعلام به شوراي نظارت.
ب ـ تعيين و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور و درجات آنها با مواد اين آيين‌نامه و ارايه آن به شوراي نظارت.
پ ـ بررسي مشاغلي كه از طرف نيروها، يگانها و قسمتها به عنوان مشاغل سخت و زيان آور پيشنهاد مي‌شود، جهت اعلام نتيجه به شوراي‌نظارت.
ت ـ تأييد اشتغال عملي كاركنان در مشاغل سخت و زيان آور.
‌تبصره ـ ‌دستورالعمل اجرايي اين ماده ظرف دو ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه توسط ستاد كل با همكاري وزارت دفاع تهيه و ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 9- "‌كارگروه" اجرايي از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:
‌الف ـ معاون اداري و نيروي انساني يا رييس آجوداني يا كارگزيني نيرو يا سازمان مربوط (‌رييس "‌كارگروه").
ب ـ پزشك متخصص طب كار يا پزشك بهداري نيرو يا سازمان مربوط.
پ ـ رييس ايمني و بهداشت كار نيرو يا سازمان مربوط.
ت ـ نماينده طرح و برنامه نيرو يا سازمان مربوط.
‌تبصره ـ جلسه با حضور تمامي اعضا رسميت مي‌يابد.
‌ماده 10- مدت سنوات ارفاقي به هر يك از شاغلان مشاغل سخت و زيان آور موضوع اين آيين‌نامه با توجه به انجام وظايف و درجات مختلف‌به شرح زير تعيين مي‌شود:
‌الف ـ انجام وظيفه در مشاغل درجه يك به ازاي هر يك سال خدمت يك ماه.
ب ـ انجام وظيفه در مشاغل درجه دو به ازاي هر يك سال خدمت دو ماه.
پ ـ انجام وظيفه در مشاغل درجه سه به ازاي هر يك سال خدمت سه ماه.
‌ماده 11- كسور بازنشستگي در سنوات ارفاقي بابت سهم دستگاه و سهم مستخدم بر حسب مدت سنوات ارفاقي توسط دستگاه با رعايت ساير‌قوانين و مقررات مربوط محاسبه و به حساب صندوق بازنشستگي مربوط واريز مي‌شود.
‌ماده 12- دستگاههاي مشمول اين آيين‌نامه مكلفند قبل از ارجاع كارهاي سخت و زيان آور به كاركناني كه به اين گونه مشاغل گمارده مي‌شود‌نسبت به آنها از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي ارجاعي به آنان آزمايشهاي پزشكي لازم را برابر روش جاري به عمل آورند.
‌تبصره ـ به كارگيري افراد زير هجده (18) سال، در مشاغل سخت و زيان آور ممنوع است.
‌ماده 13- مشمولان قانون تأمين اجتماعي تابع قوانين و مقررات مربوط به خود هستند.
‌ماده 14 - كليه مشاغل سخت و زيان آور واحدهاي صنعتي و تحقيقاتي وزارت دفاع كه تا تاريخ تصويب اين آيين‌نامه در اجراي تصويبنامه‌شماره .1123ت422‌هـ مورخ 1372.1.21 هيأت وزيران در شوراي نظارت مربوط مصوب شده است معتبر و جاري است، همچنين گروه پرستاري‌نيروهاي مسلح كماكان مشمول جدول پيوست تصويبنامه ياد شده خواهند بود.
‌حسن حبيبي - ‌معاون اول رييس جمهور

‌قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب‌اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين‌مشاغل سخت و زيان‌آور، مصوب 1367

‌ماده واحده - قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ‌تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور - مصوب 1367.9.1 -‌به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
1 - عبارت «‌به‌جز كارگران مشمول قانون كار» از متن ماده واحده حذف مي‌شود.

2 - تبصره‌هاي زير به عنوان تبصره‌هاي (5) و (6) به ماده واحده ياد شده اضافه‌مي‌شود:
‌تبصره 5 - جانبازان و آزادگان كارگر مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي با لحاظ‌تبصره (2) ماده (2) قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري‌مصوب 1368.12.13 مشمول اين قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سني پنجاه‌سال با داشتن سي سال سابقه كار نمي‌باشند.
‌تبصره 6 - پرداخت هزينه‌هاي ناشي از اصلاح اين قانون اعم از حق بيمه و‌مستمري قابل پرداخت تا احراز شرايط بازنشستگي و حق بيمه سنوات ارفاقي طبق‌مقررات در دستگاههاي دولتي به عهده دستگاه مربوط و در دستگاههاي غيردولتي‌ازجمله دستگاههاي مشمول قانون كار به عهده دولت است كه با اعلام آن توسط سازمان‌تأمين اجتماعي اعتبار مربوط طي رديف جداگانه‌اي همه‌ساله در بودجه كل كشور‌پيش‌بيني و به حساب سازمان ياد شده پرداخت خواهد شد.
3 - آئين‌نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان تأمين اجتماعي با همكاري بنياد‌شهيد و امور ايثارگران تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و يكم‌ارديبهشت ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1383.2.22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
بنياد شهيد و امور ايثارگران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/2/1385 بنا به پيشنهاد شماره 16682/100 مورخ 15/9/1384 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و به استناد بند (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور ـ مصوب 1383ـ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور

ماده 1ـ كليه وزارتخانه ها، شركتها، موسسات دولتي ، شهرداريها، بانكها، موسسات و شركتها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مي توانند در صورت درخواست كتبي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، معلولين حوادث ناشي از كار، بيماران ناشي از شرايط خاص كار، معلولين عادي، شاغلين مشاغل سخت و زيان آور و آزادگان، آنها را به شرط داشتن حداقل 20 سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و يا پرداخت حق بيمه، از لحاظ بازنشستگي و احراز شرايط مندرج در اين آيين نامه و با تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور بازنشسته نمايند.
تبصره 1ـ كليه جانبازان، آزادگان، معلولين عادي و حوادث ناشي از كار، بيماران ناشي از شرايط خاص كار و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور كه مشمول قانون كار و قانون تامين اجتماعي بوده و در بخش غير دولتي و يا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي ـ مصوب 1373 ـ و اصلاحات بعدي آن يا دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص شاغل مي باشند، مشمول مقررات اين آيين نامه خواهند بود.
تبصره 2 ـ شوراي امور اداري و استخدامي كشور در خصوص كليه مستخدمين دولت كه مشمول اين قانون مي گردند، مكلف است در صورت كامل بودن مدارك ظرف يك ماه از تاريخ وصول مدارك، نظريه خود را مبني بر موافقت يا مخالفت با بازنشستگي افراد اعلام نمايد همچنين تعيين مدت سنوات ارفاقي اين قبيل از مشمولين به عهده شوراي مذكور مي باشد.
تبصره 3ـ تعيين مدت سنوات ارفاقي جانبازان و آزادگان شاغل در بخش غير دولتي به عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران و نيز تعيين مدت سنوات سايرمشمولين اين آيين نامه كه در بخش غيردولتي شاغل مي باشند به عهده كارگروهي كه ظرف دوماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه در سازمان تامين اجتماعي تشكيل مي شود، خواهد بود.
تبصره 4 ـ جانبازان و آزادگان كارگر مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي پس از تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران و با رعايت قوانين و مقررات مي توانند درخواست بازنشستگي نمايند.
تبصره 5 ـ در هر حالت خدمت مازاد بر سي سال مشمولين اين قانون در تعيين حقوق بازنشستگي قابل محاسبه نخواهد بود.
تبصره 6 - كليه جانبازان و آزادگان مشمول اين آيين نامه در صورتي كه مدت خدمت مبناي بازنشستگي آنهابا احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت (حداقل 20 سال) و سنوات ارفاقي (حداكثر 10 سال) 30 سال تمام باشد از احراز شرط حداقل سن بازنشستگي معاف خواهند بود در غير اين صورت با رعايت مفاد ماده (4) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري، موضوع تصويب‌نامه شماره 80524/ت267 مورخ 18/7/1369 دارا بودن حداقل شرط سني براي آنان (مردان حداقل (50) سال و زنان حداقل (45) سال) الزامي است.
تبصره 7 - حداقل سن بازنشستگي براي كليه معلولين عادي، بيماران ناشي از شرايط خاص كار، معلولين حوادث ناشي از كار و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مشمول تبصره (3) قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور ـ مصوب 1367 ـ به ترتيب براي مردان و زنان (50) سال و (45) سال مي‌باشد.
ماده 2 ـ ملاك محاسبه آخرين حقوق قبل از بازنشستگي جانبازان، آزادگان، معلولين عادي و حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص كار مشمول اين آيين نامه اعم از شاغلين در دستگاههاي مورد اشاره در بند (1) يا تبصره (1) بند (1) كه داراي احكام استخدام رسمي، ثابت يا داراي عناوين مشابه مي باشند، مبلغ مندرج در آخرين حكم استخدامي كه بر اساس ضوابط و مقررات استخدامي حاكم بر دستگاه مربوطه مبناي حقوق بازنشستگي قرار گرفته است و نيز در خصوص آن دسته از افراد موصوف كه در بخش غير دولتي (مشمولين تبصره 1 بند 1 ) شاغل مي‌باشند، مطابق قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي عمل خواهد شد
ماده3 ـ تشخيص و تعيين درجه معلوليت جانبازان و آزادگان اعم از شاغلين در بخش دولتي يا غير دولتي به عهده كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور ايثارگران و نيز تشخيص و تعيين نوع معلوليت و درجات نقص عضو و يا اعضا و يا كاهش تواناييها براي انجام كار در مورد معلولين عادي و حوادث ناشي از كار و بيماران ناشي از شرايط خاص كار مشمول اين آيين نامه كه در بخش دولتي شاغل هستند، به عهده كميسيون پزشكي معتمد متشكل از سه نفر پزشك با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر حسب نوع معلوليت و يا بيماري خواهد بود. دبيرخانه اجرايي كميسيون پزشكي معتمد مربوط به معلوليتهاي شاغلين در بخش دولتي در سازمان بهزيستي كشور تشكيل مي‌گردد.
همچنين تشخيص و تعيين نوع معلوليت و درجات نقص عضو و يا اعضا و ياكاهش تواناييها براي انجام كار، حوادث ناشي از كار و بيماري ناشي از شرايط خاص كار مشمول اين آيين نامه كه در بخش خصوصي يا غير دولتي شاغل هستند به عهده كميسيونهاي پزشكي سازمان تامين اجتماعي خواهد بود.”
ماده 4 ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص دستگاههاي غير دولتي مكلف است هر ساله با اعلام سازمان تامين اجتماعي اعتبار مورد نياز را طي رديف جداگانه در بودجه كل كشور منظور و به حساب سازمان يادشده پرداخت نمايد.
ماده 5 ـ سازمان تامين اجتماعي پس از طي تشريفات قانوني مربوط به احراز شرايط واجدين اين آيين نامه و محاسبه و تعيين هزينه هاي متعلقه، موظف است در خصوص دستگاههاي دولتي نسبت به اعلام ميزان هزينه مربوطه اقدام نمايد تا دستگاه محل خدمت متقاضي بازنشستگي وجوه تعيين شده را به حساب سازمان واريز نمايد.”

پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به انضمام تصويرنامه اشاره شده در متن براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.

تنظيم متن كنترل ابلاغ تأييد انطباق متن و تصميم تأييد نهايي

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفترمعاون حقوقي وامورمجلس رئيس جمهور، دفتر معاون اجرايي رييس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي ، اداره كل قوانين ومقررات كشور، كليه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي شود.

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

 عطف به نامه شماره 43550/30256 مورخ 7/8/1383 در اجراء اصل يكصدوبيست‌وسوم(123) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1367 بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحميلي و معلولين عادي نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
كه با عنوان لايحه تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور- مصوب 1367 به جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحميلي و معلولين عادي نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 10/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان، ‌به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي
 
قانون شمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1367 بر جانبازان
و آزادگان انقلاب و جنگ تحميلي و معلولين عادي نيروهاي نظامي و انتظامي
و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

 ماده واحده- مفاد قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ‌تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1/9/1367 شامل جانبازان و آزادگان انقلاب اسلامي‌، جنگ تحميلي و معلولين عادي نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته نيز خواهد بود.
 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب
و در تاريخ 18/2/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.


غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

 عطف به نامه شماره 65859/26787/2 مورخ 24/12/1381 در اجراء اصل يكصدو بيست‌و سوم(123) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران وجنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به بنياد شهيد و امور ايثارگران كه با عنوان لايحه تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران وجنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به بنياد شهيد انقلاب اسلامي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ15/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان، ‌به پيوست ابلاغ مي گردد.

غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران
و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور
به بنياد شهيد و امور ايثارگران

 ماده واحده- در ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور- مصوب‌1/9/1367- بعد از عبارت «مستلزم ذكر نام است‌» عبارت «و همچنين بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي ايران‌» اضافه مي‌شود.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/2/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن

غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي

رأي شماره ۶۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند يک از قسمت الف و بند ۱۱ از قسمت ب در بخشنامه شماره۵۱۸۶ ـ ۴۱/۴۰/م ـ ۹/۴/۱۳۸۷ معاونت نيروي انساني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مبني بر داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت جهت بازنشستگي جانبازان با استفاده از سنوات ارفاقي مرجع تصويب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
 
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که در قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب ۱/۹/۱۳۶۷ ، بازنشستگي مستخدمان معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي، معلولان ناشي از کار، بيماران ناشي از شرايط خاص کار و معلولان عادي) کليه وزارتخانه‌ها، شرکتها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، به شرط داشتن حداقل بيست سال تمام سابقه خدمت و لحاظ شرايط ديگر پيش‌بيني شده است و به موجب قانون شمول قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷، بر جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحميلي و معلولين عادي نيروهاي نظامي و انتظامي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مصوب ۱۰/۲/۱۳۸۷ حکم مذکور به کارکنان نيروهاي مسلح نيز تعميم داده شده است، بنابراين بند يک قسمت الف و بند ۱۱ قسمت ب از بخشنامه مورد اعتراض که بازنشستگي جانبازان با استفاده از سنوات ارفاقي را به داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت موکول کرده است مغاير قانون تشخيص مي‌شود و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره‌هاي ۴۰۹ الي ۴۱۵ و ۵۷۴ ـ۵۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي به کارکنان بنياد شهيد
رأي هيأت عمومي
اولاً: از حيث اين که به علت عدم تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور بنياد شهيد در زمان رسيدگي به پرونده‌ها، بعضي از شعب ديوان عدالت اداري با اين استدلال که عدم تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور نافي حقوق مستخدم نيست، رأي به وارد دانستن شکايت صادر کرده‌اند و بعضي از شعب ديوان عدالت اداري عدم تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور بنياد شهيد در زمان رسيدگي به پرونده‌ها را مانع رسيدگي تلقي کرده‌اند و پرونده را معد اتخاذ تصميم ندانسته‌اند، تعارض در آراء شعب ديوان عدالت اداري وجود دارد.
ثانياً: مطابق قانون تسري قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور به بنياد شهيد و امور ايثارگران مصوب سال ۱۳۸۷، حکم قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ به بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي تسري يافت و در تبصره ۳ قانون اخيرالذکر مقرر شده است که شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور که وظايف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتي‌هاي جسمي و روحي مي‌گردد مي‌توانند با داشتن حداقل بيست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبي خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند. در تبصره ۴ قانون مذکور نيز تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون به هيأت وزيران محول شده است. در بند ۵ آيين‌نامه اجرايي قانون موصوف، موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۵۶۶۴/ت۶۵۲ ـ ۳۰/۵/۱۳۶۸ هيأت وزيران، مشاغل سخت و زيان‌آور و درجات مربوط به پست سازماني هر يک از دستگاه‌هاي مشمول قانون به پيشنهاد هر يک از دستگاه‌ها و تأييد شوراي امور اداري و استخدامي کشور و تصويب هيأت وزيران موکول شده است. با توجه به مراتب، تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور و درجات مربوط به پست سازماني در بنياد شهيد تابع احکام فوق‌الذکر است و هر چند که در حال حاضر وزراي عضو کميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي در امور اداري و استخدامي به موجب مصوبه شماره ۸۶۶۸/۹۲/۲۰۰ ـ ۷/۵/۱۳۹۲ در راستاي بند ۵ آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده، مشاغل سخت و زيان‌آور و درجات مربوط به پست سازماني در بنياد شهيد و امور ايثارگران را تعيين کرده است و ملاک عمل مي‌باشد، اما چون در زمان رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع تعارض، مشاغل سخت و زيان‌آور و درجات مربوط به پست سازماني در بنياد شهيد مطابق ضوابط پيش گفته هنوز تصويب نشده بوده است و بنياد شهيد نيز در لوايح دفاعيه که در پرونده‌هاي موضوع تعارض منعکس است به اين مطلب تصريح کرده است و اصل حق مورد ادعا را نفي نکرده است، بنابراين با عدم عمل به حکم مقرر در بند ۵ آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷ در تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور و درجات مربوط به پست سازماني در بنياد شهيد، امکان رسيدگي به خواسته شکات در زمان رسيدگي به پرونده‌ها موجود نبوده است و آراء شعب ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۹۱۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۱۵۸ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۰، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۱۹۹ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ که با اين استدلال و پيش از سير مراحل مذکور، اجابت خواسته شاکيان را موجه تلقي نکرده‌اند صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ  علي مبشري

 


مطالب مشابه :


انجام ثبت نام مشاغل سخت و زیان آور در تبریز

کافی نت سهندیه تبریز آماده انجام ثبت نام مشاغل سخت و این مشاغل پیش آمده از کلیه
کارکنان بنیاد شهید و بازنشستگی

شاغلین مشاغل سخت و زیان مشاغل سخت و زیان آور کلیه ذکر نام است می
انواع مشاغل

(شامل کلیه مشاغل سخت افزار و نرم افزار صنعت و تکنولوژی ، اختراع و تولید صنعتی نام برد. 3
اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور منتفی شد

ابلاغ مشاغل سخت به تامین همچنین این موضوع در 13شهریورماه جاری نیز به کلیه شعب نام و نام
دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارهاي سخت و زيان آور

ارایه دهنده کلیه خدمات و تشخيص مشاغل سخت و زيان آور ورود نام ایمیل خود
‌قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و‌

عادي و شاغلين مشاغل سخت وکالت کلیه به نام شوراي نظارت جهت حسن
شرایط جدید بازنشستگی در مشاغل سخت

شرایط جدید بازنشستگی در مشاغل سخت نام نويسي کلیه بیمه شدگانی که حداقل 20 سال سابقه
مجموعه قوانين و مقررات تامين اجتماعي چاپ 88 منتشرشد

نام کتاب تیر ماه 1354 درباره کلیه بیمه شدگانی که در عادی و شاغلین مشاغل سخت و
برچسب :