کتاب : فیزیولوژی ورزشی دوران رشد

فیزیولوژی ورزشی دوران رشد 
 
کتاب «فیزیولوژی ورزشی دوران رشد» اثر دکتر «تامس رولند» با ترجمه دکتر عباسعلی گایینی با رویکرد پژوهشی و آزمایشگاهی به دوران کودکی، نوجوانی و جوانی، منتشر شد.

به گزارش ایبنا، اثر حاضر می‌تواند برای پژوهشگرانی که قصد دارند حوزه دانش فیزیولوژی ورزش خود را درباره جامعه کودکان، نوجوانان و جوانان افزایش دهند و همچنین معلمان و مربیان ورزشی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیمژ فعالیت ورزشی را طراحی می‌کنند، موثر ‌واقع شود.

این اثر حاوی 15 فصل است که در قالب دو بخش رویکرد تجربی به ورزش کودکان و پاسخ‌های فیزیولوژیکی به ورزش گنجانده شده است که ازجمله‌ آن‌ها می‌توان به فرآیند بلوغ بیولوژیکی(زیستی)، آزمون‌گیری ورزشی، جنبه‌های اخلاقی مورد رعایت در پژوهش کودکان، بلوغ آمادگی هوازی، هزینه انرژی زیر بیشینه‌ای، گسترش قدرت عضلانی و سازگاری با فشار گرمایی اشاره کرد.


 


مطالب مشابه :


منابع کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی 92

۱) فرهنگ توصیفی فیزیولوژی ورزش / دکتر خسرو ابراهیم. ۲) فرهنگ جامع تربیت بدنی و ورزش / انگلیسی
معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشدتربیت بدنی 92

ورزشی 1و2 / دکتر گایینی فیزیولوژی ورزشی 1و2 / دکتر فیزیولوژی ورزش / دکتر
کتاب : فیزیولوژی ورزشی دوران رشد

اثر دکتر «تامس رولند» با ترجمه دکتر عباسعلی گایینی با دانش فیزیولوژی ورزش خود
معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی ۱۳۹۲

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 1و2 / دکتر گایینی فیزیولوژی فیزیولوژی ورزش / دکتر
منابع کنکور کارشناسی ارشدتربیت بدنی 93

ورزشی 1و2 / دکتر گایینی فیزیولوژی ورزشی 1و2 / دکتر فیزیولوژی ورزش / دکتر
منابع کارشناسی ارشد تربیت بدنی در کلیه گرایش ها

ورزشی 1و 2 / دکتر گایینی فیزیولوژی ورزش / دکتر فیزیولوژی ورزشی 1و2 / دکتر
منابع اعلام شده کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران

گایینی. 2. فیزیولوژی فیزیولوژی ورزش(انرژی فیزیولوژی ورزشی 1/دکتر
منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

فیزویولوژی ورزش گایینی. 2. فیزیولوژی ورزش 5 استاد دکتر خالدان. رشد
منابع پيشنهادي کارشناسی ارشد + دروس كارشناسي تربيت بدني

۱) فرهنگ توصیفی فیزیولوژی ورزش / دکتر خسرو ابراهیم. ۲) فرهنگ جامع تربیت بدنی و ورزش / انگلیسی
معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی ۱۳۹۲

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 1و2 / دکتر گایینی فیزیولوژی فیزیولوژی ورزش / دکتر
برچسب :