هماهنگی


1- دانشجویان گرامی رشته روانشناسی و مشاوره درس آمار توصیفی: ضمن مطالعه فصل دوم به سوال شماره 4 فصل دوم کتاب در صفحه 31 بصورت مکتوب پاسخ داده شود. قسمت ه‍ و ک نیاز یه پاسخ ندارند.

2- دانشجویان گرامی رشته علوم تربیتی درس آ. پ پیش و دبستانی از فصل دوم کتاب ارزشیابی کتبی به عمل خواهد آمد.

3- دانشجویان گرامی رشته علوم تربیتی درس روش ها و فنون تدریس از فصل پنجم کتاب ارزشیابی کتبی به عمل خواهد آمد.

4- دانشجویان گرامی رشته برنامه ریزی آموزشی کلاس پروژه تحقیقاتی روز یکشنبه تشکیل می شود.

92/12/15


مطالب مشابه :


اساسنامه پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان ناحیه یک تبریز

حیان آموزش و پرورش و پرورش ناحیه یک تبریز درسال واحدهای آموزش، پژوهش و
مدیریت ذانش

آموزش، پژوهش و توسعه سایت آوازک. بازی| نکته مهم این که آموزش و پرورش و آموزش عالی بعنوان
رابطه ی استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات و ارتباطات با انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ؛ با تاکید

آموزش، پژوهش و اخبارآموزش و پرورش و آموزش دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز
هماهنگی

آموزش، پژوهش و اخبارآموزش و پرورش و آموزش سایت آوازک. بازی|
گمشده

آموزش، پژوهش و اخبارآموزش و پرورش و آموزش سایت آوازک. بازی|
و گنجشک کوچک پرید

آموزش، پژوهش و اخبارآموزش و پرورش و آموزش سایت آوازک. بازی|
همایش روان شناسی تربیتی

آموزش، پژوهش و سایت نوروساینس و علوم اخبارآموزش و پرورش و آموزش
رویکرد مشارکتی به فرآیند مشاوره در آموزش و پرورش

آموزش، پژوهش و رویکرد مشارکتی به فرآیند مشاوره در آموزش و پرورش سایت نوروساینس و
برچسب :