برنامه پيشنهادي قناري ها در دوازده ماه

برنامه پيشنهادي قناري ها در دوازده ماه

فروردين ماه:


غذاي معمولي شامل سه چهارم تخم كتان و يك چهارم تخم كلم قمري مي باشد.
در مورد ماده قناريهايي كه بر روي تخم خوابيده اند بايد طبق آنچه در مورد تغذيه جوجه قناريها گفته شده عمل كرد.
ارديبهشت ماه:
رعايت نظافت قفس و لانه قناري
جدا كردن جوجه هاي بزرگ شده از پدر و مادر
ادامه برنامه تغذيه ي جوجه قناريها طبق آنچه قبلا گفته شده است
خرداد ماه:
در اين ماه دستور غذايي مانند ارديبهشت ماه مي باشد.
بررسي قفس و لوازم موجود در قفس قناريها و اطمينان از عدم وجود كنه قناري و اقدام براي نابود كردن آنها.
تير ماه:
براي قناريهايي كه هنوز داراي جوجه مي باشند بايد طبق دستور غذايي ارديبهشت ماه عمل نمود.
قناريهايي كه بايد غذا هاي رنگي مصرف كنند نيز هفته اي يكي دوبار از اين غذا بايد مصرف نمايند.
جوجه هاي دوره اول در اين ماه بايد در قفس پرواز قرار داده شوند. در اين ماه نبايد در فكر جوجه كشي باشيد. قناري ها نبايد در دوران جوجه كشي به پرريزان بيفتند بنابراين قناريهايي كه وظيفه پرورش و بزرگ كردن جوجه هاي خود را به پايان رسانيده اند بايد نر و ماده از يكديگر جدا شوند.
مرداد ماه :
در اين ماه بايد غذاي معمولي شامل سه قسمت تخم كتان و يك قسمت تخم كلم قمري باشد. و در هفته سه مرتبه به ميزان يك قاشق چايخوري دانه هاي مخلوط به جيره غذايي قناريها اضافه نمود.
همچنين مقدار كمي سبزيجات نيز بايد به جيره غذايي قناريها اضافه شود.
جوجه هاي قناري بايد همگي در قفس جداگانه نگهداري شوند. اضافه كردن يك داروي مقوي كه حاوي مواد آهني باشد ،كمك خوبي براي گذراندن دوره تولك خواهد بود.
تميز كردن و ضدعفوني نموده قفس و وسايل داخل آن نيز از وظايف اين ماه مي باشد.
شهريور ماه :
برنامه غذايي اين ماه نيز مانند ارديبهشت ماه مي باشد. همچنين مقدار غذاي رنگي قناريهايي كه دوره تولك آنها روبه پايان است بايد بتدريج كم شود.
مهر ماه :
به قناريهاي جوان كه دوران تولك خود را به پايان رسانيده اند ميتوان مقداري كمي غذاي سبزي داد و غذاي معمولي آنها همان سه قسمت تخم كتان و يك قسمت تخم كلم قمري و مقدار كمي دانه مخلوط مي باشد.
در اين ماه بررسي بدن قناريها براي اطمينان از عدم وجود كنه قناري لازم است. در صورت مشاهده كنه قناري بايد از داروي مخصوص آن براي از بين بردن كنه ها استفاده شود.
آبان ماه :
تمام قناريها در اين ماه دوران تولك خود را به پايان رسانيده اند و غذاي رنگي بايد بتدريج قطع شود.
جيره غذايي در اين ماه نيز مانند ماه قبل مي باشد.
آذر ماه :
برنامه غذايي در اين ماه علاوه بر غذاي معمولي ماه گذشته ، مقدار كمي سيب شيرين و سبزي مي باشد كه به طور يك روز در ميان ميتوان به قناريها داد. تغذيه با غذاي نرم بايد قطع شود مگر به قناريهايي كه ضعيف و ناتوان باشند.
اتاق قناريها نيز بايد بر عليه حشرات و كنه قناري ضد عفوني شود. براي قناريها نيز بايد ظرف آب تمييز قرار داده شود تا بتوانند در آن حمام كنند.
دي ماه :
رژيم غذايي اين ماه همان سه چهارم تخم كتان و يك چهارم تخم كلم قمري مي باشد. به ماده قناريها نيز بهتر است يك قاشق مربا خوري تخم منداب در هفته دو مرتبه داده شود . اين كار از پيچيدن تخم در شكم قناري جلوگيري مي كند.
علاوه بر جيره معمولي ، يك روز در ميان يك قاشق چاي خوري از دانه هاي مخلوط نيز داده شود. قدري برگ كاهو و مختصري سيب شيرين در هفته سه مرتبه بايد به همه قناريها داده شود. بديهي است روزي كه به قناريها ميوه داده مي شود ، سبزي لزومي ندارد. پوست تخم مرغ كاملا خشك و يا صدف خرد شده در كف قفس بايد هميشه موجود باشد.
براي قناريها ضعيف روزي يك قاشق چايخوري غذاي تخم مرغي لازم است.
بهمن ماه:
در اوايل اين ماه قناريها بايد از نظر سلامت و نيروي بدني مورد توجه قرار گيرند. در صورت لاغر بودن علاوه بر غذاي ماه قبل بايد يك قاشق چايخوري غذاي تخم مرغي به آنها داده شود.
نظافت اتاق و قفس قناريها نيز بايد در اين ماه مورد توجه قرار گيرد.
ناخنهاي تمام قناريهايي كه بيش از يكسال دارند بايد با قيچي بسيار تيز گرفته شود اما دقت شود كه رگ داخل ناخن بريدن نشود زيرا قناري دچار خونريزي شده و ضعيف ميگردد.
به تمامي ماده قناريها بايد هفته اي دو تا سه مرتبه يك قاشق چايخوري غذاي تخم مرغي يا همطراز آن داده شود. اما ماده قناريهايي كه خوب پيشرفت داشته اند و رو به چاقي مي روند بهتر است از اين رژيم غذايي محروم شده و همان غذاي معمولي به آنها داده شود.
برنامه غذايي قناريهاي نر مانند ماه قبل خواهد بود


مطالب مشابه :


نکات آموزشی در مورد پرورش قناری

با توجه به مراتب فوق و از آنجا كه قناري ها در طبيعت نيازهاي خود را بامصرف دانه هاي كال و
برنامه پيشنهادي قناري ها در دوازده ماه

قناري ها نبايد در دوران جوجه كشي به پرريزان بيفتند بنابراين قناريهايي كه وظيفه پرورش و
انواع نژاد قناري

قناری فارسان - انواع نژاد قناري - پرورش دهنده قناری شهرستان فارسان - قناری فارسان
پرورش بره ها به صورت مصنوعي با استفاده از جايگزين شير

پرورش و توليد مثل قناري; واکسنهايي که در پيشگيري بيماري طيور در ايران
برچسب :