بودجه بندی پیشنهادی توسط سرکار خانم اکرمی از استان آذربایجان شرقی


ماه

هفته

تعداد صفحات

مهرماه

از صفحه 1 تا 19

 

  هفته اول

 

  هفته دوم

  هفته سوم

 هفته چهارم

 

تبیین اهداف کتاب ، توجیه مفاهیم پودمان و پروژه و گروهبندی دانش اموزان ، توضیح روش ارزشیابی  وتدریس تا ص 3

از صفحه 4 تا 9

از صفحه 10 تا 14

از صفحه 15 تا 19

آبان از صفحه 20 تا 44

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 20 تا25

از ص 27 تا 32

از ص 33 تا37

از ص 38 تا44

آذر از صفحه 45 تا 67

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 45 تا 50

از ص 51 تا 56

از ص 57 تا 61

از ص 62 تا 67

دی از صفحه 68 تا 88

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 68 تا 73

از ص 74 تا 79

از ص 81 تا 84

از ص 85تا 88

بهمن از صفحه 89 تا 114

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 89 تا 93

از ص 95 تا ---( هفته دوم و سوم )

از --- تا 107

از ص 108 تا 114

اسفند از صفحه 115 تا 135

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 115 تا 122

از ص 124 تا 128

از ص 129 تا 132

از ص 133تا 136

فروردین از صفحه 137 تا 148

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 137 تا 141

از ص 142 تا 148

 

اردیبهشت از 149صفحه 180

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

از ص 149تا 160

از ص 161 تا 166

از ص 167 تا 172

از ص 173 تا 180

با توجه به زمان اختصاص داده شده برای اجرای هر پودمان که سه هفته در نظر گرفته شده است ، برای اجرای تمام پودمان ها به 33 هفته  زمان نیاز هست ولی در مجموع  30 هفته بدون احتساب ایام تعطیلی ( مناسبتها ، تعطیلی به دلیل شرایط جوی و مناسبت های ویژه ) برای اجرای کتاب فرصت داریم . لذا برخی از پودمان ها در دوهفته زمان بندی شده است . همچنین برای تشکیل بازارچه و ارائه پروژ ها باید در روز دیگری برنامه ریزی شود .


مطالب مشابه :


چاپ و دیدن فیش حقوقی شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش مرند

سامانه اطلاع رسانی فیش حقوقی کارمندان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
آدرس وب سایت آموزش پرورش ( بخشنامه )( فیش حقوقی ) آذربایجان غربی

( فیش حقوقی ) آذربایجان بخشنامه ها و دریافت فیش حقوقی به وب سایت فیش حقوقی فرهنگیان :
فیش حقوق معلمان

دریافت فیش حقوقی فرهنگیان آذربایجان غربی از طریق سایت های زیر امکان پذیر خواهد بود :
فیش حقوقی فرهنگیان

فیش حقوقی فرهنگیان فیش حقوقی فرهنگیان. برای دریافت فیش حقوقی فرهنگیان در همین جا کلیک
چگونگی گرفتن فیش حقوقی

محفل جامع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی فیش حقوقی روبگیرم
بودجه بندی پیشنهادی توسط سرکار خانم اکرمی از استان آذربایجان شرقی

دریافت فیش حقوقی. اخبار فرهنگیان. پیشنهادی توسط سرکار خانم اکرمی از استان آذربایجان شرقی.
پاور پوینت پودمان های یک وسه

دریافت فیش حقوقی. اخبار فرهنگیان. از دبیران محترم استان آذربایجان شرقی ، در قالب
برچسب :