لیست رتبه های قبولی کنکور ارشدعمران90 .................

رتبه   دانشگاه یاموسسه قبولی    گرایش  قبولی       دوره قبولی

1 دانشگاه شریف سازه روزانه

۲ دانشگاه شریف سازه روزانه
3 دانشگاه شریف سازه روزانه
4 دانشگاه شریف سازه روزانه
6 دانشگاه شریف سازه روزانه
10 دانشگاه شریف سازه روزانه
13 دانشگاه شریف خاک و پی روزانه
17 دانشگاه تهران مدیریت و ساخت روزانه
20 دانشگاه شریف سازه روزانه
26 دانشگاه شریف خاک و پی روزانه
30 دانشگاه تهران مدیریت و ساخت روزانه
35 دانشگاه شریف خاک و پی روزانه
37 دانشگاه شریف سازه روزانه
40 دانشگاه تهران مدیریت و ساخت روزانه
42 دانشگاه تهران مدیریت و ساخت روزانه
43 دانشگاه شریف مدیریت و ساخت روزانه
46 دانشگاه شریف راه و ترابری روزانه
48 دانشگاه تهران مدیریت و ساخت روزانه
60 دانشگاه شریف خاک و پی روزانه
66 دانشگاه شریف سازه روزانه
68 دانشگاه تهران مدیریت و ساخت شبانه
80 دانشگاه تهران سازه روزانه
81 دانشگاه شریف خاک و پی روزانه
83 دانشگاه شریف سازه شبانه
101 دانشگاه امیرکبیر مدیریت و ساخت روزانه
103 دانشگاه تهران خاک و پی روزانه
113 دانشگاه تهران سازه روزانه
116 دانشگاه شریف زلزله روزانه
119 دانشگاه تهران خاک و پی روزانه
125 دانشگاه شریف سازه شبانه
128 دانشگاه شریف سازه ( رتبه اولی ) روزانه
130 دانشگاه امیرکبیر مدیریت و ساخت روزانه
131 دانشگاه شریف محیط زیست روزانه
135 دانشگاه شریف سازه شبانه
140 دانشگاه تهران زلزله روزانه

رتبه دانشگاه یا موسسه قبولی گرایش قبولی دوره قبولی

 
150 دانشگاه تهران مدیریت و ساخت شبانه
حدود 150 دانشگاه امیرکبیر مدیریت و ساخت روزانه
156 دانشگاه امیرکبیر سازه روزانه
162 دانشگاه امیرکبیر خاک و پی روزانه
170 دانشگاه تهران زلزله روزانه
180 دانشگاه علم و صنعت مدیریت و ساخت روزانه
200 دانشگاه تهران خاک و پی شبانه
203 دانشگاه تهران سازه های دریایی روزانه
205 دانشگاه امیرکبیر زلزله روزانه
207 دانشگاه امیرکبیر سازه روزانه
216 دانشگاه شریف سازه شبانه
225 دانشگاه تهران راه و ترابری روزانه
226 دانشگاه امیرکبیر خاک و پی روزانه
230 دانشگاه علم و صنعت زلزله روزانه
240 دانشگاه تهران راه و ترابری روزانه
243 دانشگاه شریف حمل و نقل روزانه
250 دانشگاه شریف محیط زیست روزانه
258 دانشگاه علم و صنعت سازه روزانه
260 دانشگاه علم و صنعت سازه های دریایی روزانه
حدود 260 دانشگاه امیرکبیر خاک و پی روزانه
270 دانشگاه امیرکبیر خاک و پی روزانه
274 دانشگاه تهران زلزله شبانه
287 دانشگاه تهران زلزله شبانه
298 دانشگاه تهران سازه های هیدرولیکی روزانه
حدود 298 دانشگاه شریف حمل و نقل روزانه
300 دانشگاه شریف مدیریت و ساخت ( رتبه اولی ) روزانه
313 دانشگاه شریف محیط زیست روزانه
315 دانشگاه علم و صنعت زلزله روزانه
325 دانشگاه علم و صنعت زلزله روزانه
353 دانشگاه علم و صنعت خاک و پی روزانه
360 دانشگاه تهران سازه های دریایی شبانه
370 دانشگاه امیرکبیر راه و ترابری روزانه
375 دانشگاه علم و صنعت زلزله روزانه
377 دانشگاه تربیت مدرس خاک و پی روزانه
380 دانشگاه امیرکبیر سازه شبانه

رتبه  دانشگاه یا موسسه قبولی  گرایش قبولی  دوره قبولی

 
394 دانشگاه امیرکبیر سازه شبانه
حدود 400 دانشگاه امیرکبیر خاک و پی شبانه
423 دانشگاه فردوسی مشهد سازه روزانه
424 دانشگاه علم و صنعت سازه های دریایی روزانه
445 دانشگاه شریف محیط زیست روزانه
457 دانشگاه خواجه نصیر سازه روزانه
466 دانشگاه تهران راه و ترابری شبانه
480 دانشگاه امیرکبیر سازه شبانه
حدود 480 دانشگاه علم و صنعت راه و ترابری روزانه
494 دانشگاه شریف مهندسی آب روزانه
497 دانشگاه خواجه نصیر سازه روزانه
498 دانشگاه امیرکبیر سازه شبانه
500 دانشگاه امیرکبیر سازه شبانه
504 دانشگاه امیرکبیر زلزله شبانه
505 دانشگاه تهران مهندسی آب روزانه
520 دانشگاه تربیت مدرس راه و ترابری روزانه
530 دانشگاه شیراز سازه روزانه
538 دانشگاه خواجه نصیر خاک و پی روزانه
540 دانشگاه شریف محیط زیست روزانه
548 دانشگاه خواجه نصیر زلزله روزانه
550 دانشگاه تربیت مدرس راه و ترابری روزانه
حدود 550 دانشگاه خواجه نصیر سازه روزانه
551 دانشگاه تربیت مدرس راه و ترابری روزانه
560 دانشگاه خواجه نصیر سازه شبانه
600 دانشگاه علم و صنعت راه و ترابری روزانه
حدود 600 دانشگاه شریف مهندسی آب شبانه
631 دانشگاه تربیت مدرس سازه های هیدرولیکی روزانه
650 دانشگاه شیراز خاک و پی روزانه
حدود 650 دانشگاه صنعتی اصفهان خاک و پی روزانه
665 دانشگاه شریف خاک و پی ( آموزش محور ) شبانه
675 دانشگاه شیراز سازه روزانه
679 دانشگاه صنعتی اصفهان سازه روزانه
680 پژوهشگاه زلزله زلزله روزانه
690 دانشگاه خواجه نصیر خاک و پی روزانه
حدود 700 دانشگاه تهران مهندسی آب شبانه

رتبه  دانشگاه یا موسسه قبولی  گرایش قبولی  دوره قبولی


703 دانشگاه خواجه نصیر راه و ترابری روزانه
705 دانشگاه شریف حمل و نقل روزانه
711 دانشگاه صنعتی اصفهان راه و ترابری روزانه
712 دانشگاه تربیت مدرس سازه های دریایی روزانه
713 دانشگاه شریف محیط زیست شبانه
735 دانشگاه صنعتی اصفهان سازه روزانه
742 دانشگاه تهران محیط زیست شبانه
766 دانشگاه تبریز سازه روزانه
770 دانشگاه خواجه نصیر راه و ترابری شبانه
771 دانشگاه امیرکبیر مدیریت و ساخت ( رتبه اولی ) شبانه
790 دانشگاه علم و صنعت حمل و نقل شبانه
حدود 790 دانشگاه شیراز خاک و پی روزانه
802 دانشگاه صنعتی اصفهان سازه شبانه
830 دانشگاه خواجه نصیر سازه های دریایی روزانه
حدود 830 دانشگاه علم و صنعت محیط زیست روزانه
850 دانشگاه صنعتی اصفهان خاک و پی روزانه
870 دانشگاه فردوسی مشهد سازه روزانه
880 دانشگاه خواجه نصیر سازه های دریایی روزانه
890 دانشگاه فردوسی مشهد سازه روزانه
900 دانشگاه تبریز سازه روزانه
901 دانشگاه اصفهان سازه روزانه
908 دانشگاه علم و صنعت محیط زیست روزانه
932 دانشگاه تربیت مدرس مهندسی آب روزانه
970 دانشگاه فردوسی مشهد سازه روزانه
980 دانشگاه اصفهان سازه روزانه
1009 دانشگاه شیراز سازه شبانه
1021 دانشگاه عباسپور زلزله روزانه
1032 دانشگاه امیرکبیر مهندسی آب شبانه
1047 دانشگاه تبریز خاک و پی روزانه
1090 دانشگاه قزوین سازه شبانه
1095 دانشگاه خلیج فارس بوشهر خاک و پی روزانه
1100 دانشگاه بوعلی همدان خاک و پی روزانه
حدود 1100 دانشگاه خواجه نصیر مهندسی آب شبانه
حدود 1100 دانشگاه علم و صنعت راه آهن روزانه
حدود 1100 دانشکده محیط زیست تهران محیط زیست روزانه

رتبه  دانشگاه یا موسسه قبولی  گرایش قبولی  دوره قبولی

 
1140 دانشگاه عباسپور خاک و پی روزانه
1150 دانشگاه خواجه نصیر محیط زیست روزانه
1164 دانشگاه سمنان سازه روزانه
1188 دانشگاه تبریز سازه های هیدرولیکی روزانه
حدود 1200 دانشگاه صنعتی شاهرود سازه روزانه
1261 دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی آب روزانه
1278 دانشگاه تربیت معلم خاک و پی روزانه
1292 دانشگاه یزد سازه روزانه
1293 دانشگاه گیلان سازه روزانه
1300 دانشگاه عباسپور مهندسی آب روزانه
حدود 1300 دانشگاه سمنان سازه روزانه
حدود 1300 دانشگاه صنعتی اصفهان محیط زیست روزانه
1305 دانشگاه چمران اهواز سازه شبانه
حدود 1350 دانشگاه گیلان سازه روزانه
1374 دانشگاه شیراز محیط زیست روزانه
1393 دانشگاه ارومیه سازه روزانه
1400 دانشگاه بوعلی همدان خاک و پی روزانه
حدود 1400 دانشگاه سهند تبریز سازه روزانه
حدود 1400 دانشگاه سمنان سازه روزانه
حدود 1400 دانشگاه صنعتی شاهرود سازه روزانه
1430 دانشگاه بوعلی همدان سازه شبانه
1433 دانشگاه بابل خاک و پی شبانه
1440 دانشگاه چمران اهواز سازه روزانه
حدود 1440 دانشگاه اصفهان سازه ( رتبه اولی ) روزانه ( آموزش محور)
1450 دانشگاه تربیت معلم خاک و پی روزانه
1493 دانشگاه زنجان سازه روزانه
1500 دانشگاه عباسپور مهندسی آب روزانه
حدود 1500 دانشکده محیط زیست تهران محیط زیست شبانه
1550 دانشگاه تهران محیط زیست روزانه
1560 دانشگاه اصفهان حمل و نقل روزانه
1580 دانشگاه تبریز سازه شبانه
1600 دانشگاه بوعلی همدان خاک و پی شبانه
حدود 1600 دانشگاه تربیت معلم تبریز سازه روزانه
حدود 1600 دانشگاه باهنر کرمان سازه روزانه
حدود 1600 دانشگاه زاهدان سازه های هیدرولیکی روزانه

رتبه  دانشگاه یا موسسه قبولی  گرایش قبولی  دوره قبولی

 
حدود 1600 دانشگاه عباسپور مهندسی آب روزانه
1670 دانشگاه سمنان سازه روزانه
1690 دانشگاه رازی کرمانشاه سازه روزانه
1700 دانشگاه زنجان سازه شبانه
حدود 1700 دانشگاه عباسپور مهندسی آب روزانه
حدود 1700 دانشگاه سمنان سازه های هیدرولیکی روزانه
1727 دانشگاه خلیج فارس بوشهر سازه روزانه
1770 دانشگاه گیلان راه و ترابری شبانه
1794 دانشگاه باهنر کرمان خاک و پی روزانه
حدود 1800 دانشگاه سمنان سازه شبانه
1814 دانشگاه بابل راه و ترابری شبانه
1833 دانشگاه تبریز سازه های هیدرولیکی شبانه
1900 دانشگاه تفرش سازه شبانه
حدود 1900 دانشگاه رازی کرمانشاه سازه روزانه
1952 دانشگاه بوعلی همدان خاک و پی شبانه
1966 دانشگاه صنعتی اصفهان مهندسی آب شبانه
1974 دانشگاه هرمزگان سازه روزانه
1982 دانشگاه ارومیه زلزله روزانه
2000 دانشگاه سمنان سازه شبانه
2013 دانشگاه هرمزگان سازه روزانه
2063 دانشگاه عباسپور مهندسی رودخانه روزانه
2065 دانشگاه بوشهر خاک و پی روزانه
2164 دانشگاه اردبیل زلزله روزانه
2167 دانشگاه اردبیل زلزله روزانه
2190 دانشگاه ارومیه سازه های هیدرولیکی روزانه
2275 دانشگاه یزد سازه شبانه
2300 دانشگاه سمنان زلزله شبانه
حدود 2300 دانشگاه سهند تبریز سازه های دریایی روزانه
2360 دانشگاه چمران اهواز راه و ترابری شبانه
حدود 2400 دانشگاه سمنان خاک و پی شبانه
2417 دانشگاه تهران محیط زیست شبانه
2421 دانشگاه کردستان زلزله ( آموزش محور ) روزانه
2450 دانشگاه قزوین سازه شبانه
2457 دانشگاه چمران اهواز مهندسی آب روزانه
2460 دانشگاه چمران اهواز مهندسی آب روزانه

رتبه  دانشگاه یا موسسه قبولی  گرایش قبولی  دوره قبولی

 
2495 دانشگاه ارومیه سازه های هیدرولیکی شبانه
2638 دانشگاه علم و فرهنگ زلزله غیرانتفاعی
2688 دانشگاه قزوین حمل و نقل شبانه
2737 دانشگاه قزوین حمل و نقل شبانه
2774 دانشگاه علم و فرهنگ زلزله غیرانتفاعی
2777 دانشگاه هرمزگان سازه های دریایی شبانه
2808 دانشگاه شمال آمل سازه غیرانتفاعی
2865 دانشگاه علم و فرهنگ زلزله غیرانتفاعی
3080 موسسه آبا آبیک قزوین سازه غیرانتفاعی
3126 دانشگاه شریف ( کیش ) سازه بین الملل
3141 موسسه صدرالمتالهین زلزله غیرانتفاعی
3198 موسسه اقبال لاهوری مشهد سازه غیرانتفاعی
3240 دانشگاه علوم و فنون مازندران سازه غیرانتفاعی
3459 دانشگاه پیام نور مرکز تهران راه و ترابری پیام نور
3539 موسسه صنعتی مازندران خاک وپی غیرانتفاعی
3950 دانشگاه گیلان ( انزلی ) سازه بین الملل
3994 دانشگاه چابهار سازه بین الملل
4421 دانشگاه گیلان ( انزلی ) خاک و پی بین الملل


مطالب مشابه :


معرفی دانشگاه آزاد ارومیه

آزاد اسلامی در تهران و تبریز ، دستور واحد ارومیه در سه مجتمع فنی و مهندسی با
آغاز عملیات احداث مجتمع تجاری ، مسکونی موقوفه خسروبیگ در ارومیه

آغاز عملیات احداث مجتمع تجاری ، مسکونی موقوفه خسروبیگ در ارومیه مجتمع تجاری فنی
فهرست دانشگاه‌های ایران

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران. مجتمع آموزش عالی فنی و معلم شهید رجایی ارومیه.
لیست رتبه های قبولی کنکور ارشدعمران90 .................

مجتمع آموزش عالی فنی ومهندسی 17 دانشگاه تهران مدیریت و 2190 دانشگاه ارومیه سازه های
ادرس هنرستانهاي موسيقي و هنري در سراسر كشور

هنرستان مجتمع فنی تهران. دانشگاه آزاد روابط هنرهای زیبای پسران ارومیه
ایجاد بانک ژنی تنها موجود زنده دریاچه ارومیه

ایجاد بانک ژنی تنها موجود زنده دریاچه ارومیه ارائه خدمات آموزشی فنی مجتمع تولیدی
آدرس و تلفن واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی

بلوارشهیدچمران،خیابان دانشگاه ،آموزشکده فنی وحرفه آموزشکده سما ارومیه: 2: استان تهران:
آگهی استخدام مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان مجتمع فنی تهران از کارشناسان زبان استخدام اراک / استخدام ارومیه/
میانگذر شهید کلانتری ارومیه

دانشجویان عمران 87 مجتمع آموزش میانگذر شهید کلانتری ارومیه ضوابط فنی در خصوص پلی
فهرست دانشگاه‌های ایران

دانشگاه ارومیه [۲] مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی دانشکده تربيت دبير فنی شريعتی تهران
برچسب :