وظایف هنرآموز

واحد سازمانی : هنرستان کاردانش و فنی حرفه ای

عنوان پست : هنرآموز

شاغل این پست زیر نظر رئیس و معاونین هنرستان وظایف مشروحه زیر را انجام می دهد :

-          رعایت تقوی اسلامی و تقوی خدمت .

-          همکاری با رئیس هنرستان در رابطه با انجام وظایف محوله در اجرای دستورات بر طبق بخشنامه ها و

            آیین نامه ها .

-          رعایت اصول اسلامی و سعی در تزکیه بیشتر و الگو سازی خویش و اسوه شدن برای هنرجویان .

-          همکاری با معاون فنی و مهارتی و معاون آموزشی در رابطه با انجام وظایف شغلی .

-          داشتن رفتار خوب  و اسلامی با هنرجویان .

-          اشتغال به تدریس هفتگی طبق برنامه بر اساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش .

-          رعایت انضباط و مقررات اداری .

-          همکاری و تفاهم با سایر همکاران در زمینه های شغلی .

-          تهیه طرح تدریس برنامه آموزشی سال تحصیلی به منظور تخصیص مطالب برنامه به فواصل زمانی معین

            و ارائه یک نسخه آن در ابتدای سال تحصیلی به دفتر هنرستان .

-          تهیه برنامه زمان بندی برای دروس آموزش عملی و تحویل آن به دفتر جهت تکثیر و ارائه به هنرجویان .

-          رسیدگی به حضور و غیاب هنرجویان و ثبت تاخیر یا غیبت در دفتر مربوط .

-          برقراری حفظ نظم در کلاس درس و محیط های آموزش عملی .

-          رسیدگی به تمرینات دروس فنی هنرجویان و کوشش در رفع مشکل آنان .

-          رسیدگی به کار عملی هنرجویان ( مهارت های مختلف بر حسب رشته تحصیلی ) در حین کار و

           کوشش در رفع مشکلات آنان .

-          گروه بندی هنرجویان از نظر استعداد های مختلف نظری و عملی جهت پیشبرد وضع تحصیلی آنان در

           رابطه با دروس تئوری فنی و دروس عملی .

-          آماده کردن وسایل مورد نیاز برای آموزش عملی طبق برنامه ریزی قبلی ، قبل از شروع کار و تدریس و

           تشریح  آن در کلاس درس یا در هر یک از قسمت ها یا بخش های آموزش عملی با همکاری مسئولان

           ذیربط .

-          یادداشت فعالیت های انجام شده در دفتر فرم مخصوص کارهای عملی هنر جویان و در مورد تدریس

           نظری در دفتر کلاس .

-          تدریس آموزش عملی متناسب با آموزش اصول نظری مواد دروس فنی .

-          یادداشت نمره پرسش هنرجویان در دفتر کلاس و نمره ارزشیابی کار عملی در فرم مخصوص کارهای

           عملی به طور مستمر .

-          شناسایی استعدادهای عملی هنرجویان .

-          کوشش مداوم در جهت تقویت هنرجویان در امور آموزشی .

-          تصحیح اوراق امتحانی و تسلیم ریز نمرات به مسئول مربوطه ظرف مهلت مقرر .

-          مطلع ساختن اولیای هنرجویان از وضع تحصیلی و اخلاق فرزندشان در طول سال تحصیلی از طریق

           مسئولان ذیربط .

-          سنجش معلومات و یادگیری هنرجویان به طور مستمر .

-          شرکت در جلسات شورای دبیران و هنرآموزان ، شورای آموزشی و همکاری با سایر مسئولان مربوطه

           در زمینه های مختلف آموزشی و پرورشی و شرکت در جلسات مشورتی .

-          پاسخگویی به سوالات اولیای هنرجویان .

-          انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم .  


مطالب مشابه :


لیست هنرستان های فنی حرفه ای شهر مشهد

لیست هنرستان های فنی حرفه ای شهر مشهد. ناحيه 1: فني شهيد
جلسه سرگروه های کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش استان خراسان رضوی

جلسه سرگروه های کامپیوتر فنی حرفه ای و کاردانش استان هنرستان های فنی حرفه ای مشهد
شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات

بهداشت حرفه ای کاشان - مشهد که کارشناس بهداشت حرفه ای مسئولیت حفاظت فنی را عهده دار باشد
وظایف هنرآموز

هنرستان های فنی حرفه ای مشهد واحد سازمانی : هنرستان کاردانش و فنی حرفه ای. عنوان پست :
برگزاري آزمون پیشرفت تحصیلی

هنرستان های فنی حرفه ای مشهد این وبلاگ حاوی اطلاعات جامع رشته کامپیوتر فنی حرفه ای و
کارگاه آموزشی معلمین رسانه ساز

گروه کامپیوتر فنی حرفه ای خراسان رضوی هنرستان های فنی حرفه ای مشهد
لیست هنرستان های فنی حرفه ای نمونه دولتی مشهد مقدس

هنرستان های فنی حرفه ای مشهد
برچسب :