شهر جدید پرند

  • ايجاد محيطي مناسب و مطلوب براي زندگي و رفاه شهريبه دور از هر گونه آلودگي و ترافيك شهري.
  • ايجاد وجذب كارگاههايتخصصي و مراكز خدمات رفاهي و اجتماعي درفازهاي آماده سازي شهر جديد پرند.
  • درنظر داشتن اصول جلوگيري از تخريب محيط زيست با استفاده از بعضي عوامل اكولوژيك محل در طراحي و برنامه ريزي شهر جديد پرند.

 

 
ویژگیها

طول و عرض جغرافيايی:

اراضی شهر جديد پرند در حد فاصل شرايط اقليمي منطقه ی شهری تهران و کوير بين 35  درجه ، 23 دقيقه و 52 ثانيه تا 35 درجه، 25 دقيقه و 6 ثانيه عرض شمالی و 50 درجه، 54 دقيقه و 40 ثانيه تا 50 درجه، 58 دقيقه و 33 ثانيه طول شرقی قرار گرفته است.

متوسط ارتفاع اراضی آن تا سطح دريا و ميزان بارندگی:

متوسط ارتفاع اراضی آن تا سطح دريا 1100 متر بوده و ميزان بارندگی در اين شهر  بين 200 تا 250 ميليمتر متغير است.

شيب زمين:

شيب متوسط زمين از شمال به جنوب حدود 3 تا 5 درصد و از شرق به غرب کمتر از 1 درصد است. اين ارقام نشان میدهد که اراضیشهر جديد پرند از نظر جذب انرژی و دفع آبهای سطحی و همچنين امکانات ارتباطی از شيب متوسط نسبتا" مناسبی برخوردارند. در اين زمينه بيشترين و کمترين شيب اراضی در جهت شمال به جنوب برابر صفر تا 1/1 درصد و در جهت شرق به غرب برابر صفر درصد است.

دما و رطوبت هوا:

دمای هوای پرند در دامنه (5/36 و 2-) درجه سانتی گراد متغير بوده و به طور متوسط دمای آن 6/16 درجه سانتی گراد محاسبه میگردد. رطوبت هوا نيز در ماه دی حداکثر به 66 درصد خواهد رسيد و در ساير ماههای سال حداقل 24 درصد در تير ماه و حداکثر 58 درصد در بهمن ماه خواهد بود.

ميزان وزش باد:

بادهای منطقه دارای جهت غالبا" غربی است و درصد وزش اين بادها بيشتر از ديگر بادها خواهند بود.پس از بادهای غربی، بادهای جنوب و جنوب شرقی از اهميت بيشتری برخوردار میباشد. گاهی نيز بادهايی از شمال به منطقه میوزند، ولی شدت آن کوتاه و محدود است. بيشترين وزش باد به ترتيب در فصل بهار و زمستان است.


مطالب مشابه :


نقشه شهر جدید پرند

سید محمد - نقشه شهر جدید پرند - نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۷ساعت ۱۳:۴ بعد از
نقشه شهر جدید پرند

shadow design - نقشه شهر جدید پرند - طراحی ، دکوراسیون داخلی ، طراحی و چاپ آرم ، کاتالوگ ، سربرگ ، پاکت
نقشه شهر جدید پرند

آموزشی / اطلاعات عمومی / حسابداری - نقشه شهر جدید پرند - مسکن مهر/شهر جدید پرند نرم
شهر جدید پرند

جغرافیا و برنامه ریزی شهری - شهر جدید پرند - « زندگی اطلس جغرافی ماست که در آن نقشه استان محبت
دانلود نمونه نقشه مربوط به پروژه مسکن مهر شهر جدید پرند

standard&boushehr&civil - دانلود نمونه نقشه مربوط به پروژه مسکن مهر شهر جدید پرند - علمي - فرهنگي - سياسي
دانلود نمونه نقشه مربوط به پروژه مسکن مهر شهر جدید پرند

عمران&بوشهر&استاندارد - دانلود نمونه نقشه مربوط به پروژه مسکن مهر شهر جدید پرند - استاندارد
نقشه آماده سازی قطعات فاز ۶ شهر جدید پرند

تعاونی مسکن مهر شماره 4 منطقه 17 تهران - نقشه آماده سازی قطعات فاز ۶ شهر جدید پرند - اخبار و
برچسب :