انجام پایان نامه مقاله ISI و پروپوزال انتخاب موضوع


فرمت فرم ارسالی به ایمیل مدیریت دپارتمان : عنوان:.....  تهیه پروپوزال ؟ پایان نامه؟ مقاله؟ انتخاب موضوع؟ توضیح درخواست:..... جزئیات درخواست بیان شود مقطع:..... دکتری؟  ارشد؟ لیسانس؟ زمان:.... مدت زمان پیشنهادی؟ دانشگاه:... دولتی؟ آزاد؟ پیام نور؟ بین الملل؟ موسسه؟ استاد راهنما  مشاور:.... مشخصات و تخصص و زمینه کاری نوع کمک درخواستی....: مراحل مورد نیاز به مدیریت دپارتمان ایمیل نمائید:         [email protected] لطفا درخواستهای خود را به ما ایمیل نمائید. ما بطور پیوسته و آنلاین در هر لحظه ای ایمیلها را بررسی نموده و پس از بررسی درخواست شما با شما تماس می گیریم و فرآیند انجام پروژه و سفارش شما شروع می شود. 1   تعيين حدسبک سازي ساختمانها به منظور کاهش خطر زلزله سازمان مسکن و شهرسازي استان خوزستان مسکن و شهرسازي سبک سازي ساختمان به نحوي که ميزان خسارت وارده به ساختمان به حداقل برسد. 2 تعيين نقشه ريز پهنه بندي مقاومت خاک در مناطق پرخطر و زلزله خيز سازمان مسکن و شهرسازي استان خوزستان مسکن و شهرسازي تعيين ميزان بکارگيري آئين نامه ها و مقررات ملي ساختمان دراجرا-ريشه يابي اشکالات رايج در اجراي ساختمان هاي بتني و فولادي-ارائه روشهاي مقاوم سازي ساختمانهاي ضعيف   جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected] 3 بررسي تشکيلات وعملکرد کميته هاي حفاظت فني و بهداشت کاراستان خوزستان اداره كل کار و اموراجتماعي استان خوزستان کار و اموراجتماعي نظارت براجراي ضوابط ايمني بهداشت حرفه اي-پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از کار و صيانت نيروي انساني 4 اثربخشي آموزشهاي کارآفريني بر خلاقيت شغلي و کيفيت زندگي دانش آموختگان جوينده کار ساکن در شهر اهواز –استان خوزستان اداره كل کار و اموراجتماعي استان خوزستان کار و اموراجتماعي توسعه و ترويج برنامه هاي کارآفريني ، تربيت کارآفرينان و صاحبان کسب و کار     جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected]       5 بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي ساماندهي و اسکان داوطلبانه عشايراستان خوزستان اداره كل امور عشاير استان خوزستان جهاد كشاورزي جلوگيري از بروز ناهنجاريهاي احتمالي 6 بررسي اثرات فرهنگي و اجتماعي عدم ادامه تحصيل جوانان عشايري استان خوزستان اداره كل امور عشاير استان خوزستان جهاد كشاورزي موضوع ممانعت از تحصيل جوانان عشايري (بويژه در دختران) 7 بررسي اثرات فرهنگي و اجتماعي  بالا بودن نرخ رشد جمعيت در جامعه عشايري استان خوزستان اداره كل امور عشاير استان خوزستان جهاد كشاورزي افزايش ارائه خدمات آموزشي، بهداشتي،درماني و درکل خدمات فرهنگي و اجتماعي   جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected]  جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected] 8 بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي استان خوزستان بر پايه انرژي خورشيدي   سازمان صنايع و معادن استان خوزستان صنايع و معادن طراحي واحد هاي صنعتي بر اساس انرژي خورشيد در گرمايش و سرمايش-محدوديت منابع سوخت فسيلي – مديريت انرژي در رقابت جهاني  در راستاي توليد بيشتر صنايع با کاهش هزينه هاي توليد –دسترسي آسان انرژي خورشيدي و عدم آلودگي زيست محيطي به عنوان انرژي جايگزين در صنايع 9   انجام مطالعات منطقه اي متناسب با پتانسيلها و مزيت هاي موجود و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي هرمنطقه   سازمان صنايع و معادن استان خوزستان صنايع و معادن طرح هاي صنعتي متناسب براي سرمايه گذاري در هرمنطقه با درنظرگرفتن ظرفيت هاي بالفعل و بالقوه در جهت اهداف توسعه صنعتي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه- پايداري شغلهاي ايجادشده-امکان جذب سرمايه گذاران توانمند 10 عارضه يابي واحدهاي صنعتي بر اساس گروههاي موجود صنعتي استان (صنايع شيميايي ، فلزي و ... ) سازمان صنايع و معادن استان خوزستان صنايع و معادن لزوم حفظ و توسعه اشتغال موجود و حفاظت از سرمايه گذاري انجام شده در بخش خصوصي و جلوگيري از اتلاف سرمايه هاي انساني و مالي مصرف شده در بخش اقتصادي صنعت-شناسايي مشکلات واحدها و ارائه راهکار اجرايي- ايجاد انگيزه جهت توسعه و سرمايه گذاري متقاضيان درآينده   جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected]   11 مطالعه و بررسی مانیتورینک اطلاعات مورد نیاز دیسپاچینگ فوق توزیع در دیسپاچینگ توزیع شرکت توزیع نیروی برق اهواز نیرو - اطلاع دقیق از علت و محل دقیق خاموشی فیدر- کاهش مدت خاموشی ها – کاهش تلفات شبکه برق وانرژی – افزایش آسایش مردم 12 بررسی میزان تلفات واقعی در بخش نمونه ای از شبکه توزیع برق اهواز وارائه راهکاری عملیاتی جهت اندازه گیری آن برای کل شبکه شرکت توزیع نیروی برق اهواز نیرو - اطلاع دقیق از علل اصلی ایجاد تلفات درشبکه – تعیین مقدار و سهم هریک از عوامل – تعیین راهکارهای بهینه در جهت حذف عوامل تلفات – جلوگیری از اتلاف منابع 13 بررسی واستقرار سیستم هزینه های صحیح جهت دستیبابی به بهای واقعی یک کیلو وات ساعت انرژی عرضه شده شرکت توزیع نیروی برق اهواز نیرو - کاهش هزینه تمام شده برق – دستیابی به سهم عوامل هزینه بر – جلوگیری از اتلاف منابع 14 مزایا ومعایب بکارگیری سیستم های کابلی در مناطق پرتراکم اهواز از نظر ایمنی ، فنی ، اقتصادی ، زیبایی ، طول عمر ورضایت مردم شرکت توزیع نیروی برق اهواز نیرو - اطلاع دقیق از مزایا و معایب سیستم های کابلی – بررسی از دیدگاه ، مبلمان شهرو رضایتمندی مردم – کاهش خاموشی ها و خطرات 15 بررسی مولدهای تولید پراکنده از دیدگاه حفاظت ، کیفیت ، توان و مدیریت بحران در اهواز شرکت توزیع نیروی برق اهواز نیرو - کاهش تلفات شبکه – کاهش خاموشی های شبکه – سهولت درمدیریت بحران 16 بررسی تاثیر هارمونیک های ناشی از پمپ های آب خانکی و آب شیرین کن ها در شبکه برق اهواز و ارائه راه کار اقتصادی شرکت توزیع نیروی برق اهواز نیرو -کاهش خاموشی های ناخواسته – کاهش تلفات شبکه برق – بهینه سازی مصرف      جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected]   17 ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان    (کانال ها، زهکش های سطحی و زیرزمینی ...) شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان نیرو بررسی وشناسایی  نقاط قوت و ضعف شبکه های آبیاری و زهکشی از جوانب مختلف فنی ، بهره برداری ، تولید، اقتصادی و سنجش حساسیت آنهابه عوامل و پارامترهای مختلف 18 بررسی گسل های محدوده سدمارون وتاثیرآن بر کمیت و کیفیت آب زیرزمینی دشت بهبهان با هدف مدیریت منابع آب منطقه آب و برق استان نیرو - باتوجه به رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت ، لزوم شناسایی ذخایر اب زیرزمینی سالم و با کیفیت مناسب برای مصارف شرب و کشاورزی خصوصا در زمانهای خشکسالی و بحرانهای احتمالی اجتناب ناپذیر است 19 بررسی اثرات تخصیص آب بالادست خوزستان بر کیفیت ، کمیت و اکولوژی تالاب ها و رودخانه های استان آب و برق استان نیرو بررسی و تعیین تاثیر برداشت روز افزون از منابع آب استان ( خصوصا با توجه به خشکسالی های اخیر) و یافتن بهترین راهکار جهت تامین آب مورد نیاز وبهبود کیفیت آن 20 بررسی تاثیر پل های احداث شده برروی رودخانه در بازه شهری آب و برق استان نیرو سازه های احداث شده برروی رودخانه ها ( منجمله پل ها ) می تواندبر مورفولوژی سواحل رودخانه و تغییرات سیل گیری اراضی حاشیه رودخانه ها تاثیر گذار باشد. لذا ضروری است میزان تاثیر آنها مورد ارزیابی قرار گیرد 21 بررسی و امکان سنجی پیاده سازی سیستم تعمیرات پیش گویانه (CM ) در نیروگاههای برقابی استان خوزستان آب و برق استان نیرو مزایای سیستم CM) ) : کاهشی دفعات و زمان تعمیرات اساسی – بهبود کارایی سیستم تعمیرات – بهبود آمادگی به کار ماشین ها – به حداقل رساندن احتمال خرابی های فاجعه بار – تسهیل پیشگیری عیوب مشابه در آینده 22 نیاز سنجی و ارزیابی توان ساخت داخل تجهیزات نیروگاهی آب و برق استان نیرو ساخت تجهیزات نیروگاهی در داخل کشور موجب ایجاد اشتغال و جلوگیری از خروج ارز و کاهش فشار ناشی از تحریم می گردد.     23 احداث فرودگاه جدید شهرستان اهواز فرودگاه بین المللی اهواز شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور افزایش پروازها – افزایش جابجایی مسافران داخلی و خارجی – افزایش سطوح و میادین پروازی و پارکینگ – حذف آلودگی صوتی – حذف آلودگی ناشی از دوده های خروجی هواپیما- کاهش هزینه های ناشی از تاخیر و یا ابطال پروازها....  جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected]   24 ترمیم و تقویت سازه های بتنی با استفاده از نانو تکنولوژی راه و ترابری وزارت راه و ترابری افزایش مقاومت و دوام بتن سازه ها ( از قبیل پل های بتنی و...) در مقابل انواع نمک ها و مواد خورنده موجب کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات می گردد. 25 اجرای سیستم مدیریت شبکه راهها(pmS) با استفاده از نرم افزارMicro Paver  و یا نرم افزارهای مشابه راه و تر ابری وزارت راه و ترابری انجام به موقع عملیات ترمیم و نگهداری رویه راههای استان و شناسایی دقیق نقاط ضعف محورهای استان 26 بهبود خواص فیزیکوشیمیایی قیرهای خالص با استفاده از انواع افزودنی ها منجمله اسیدپلی فسفریک راه و ترابری وزارت راه و ترابری ارتقای کیفیت و دوام قیرهای مورداستفاده ومتناسب سازی آن با شرایط ترافیکی و آب وهوای مناطق خاص     جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected]     27 بررسی ارتباط مدیریت بهداشتی و برنامه واکسیناسیون با میزان وقوع بالینی بیماری گامبورو درمزارع مرغ گوشتی خوزستان دامپزشکی خوزستان سازمان دامپزشکی کشور انجام این مطالعه بمنظور کاهش موارد بالینی بیماری و تلفات ناشی از بیماری وبه تبع آن کاهش خسارات اقتصادی ناشی از بیماری سودمند است – با توجه به افزایش موارد بیماری طی سالهای گذشته انجام این مطالعه و آگاهی صاحبان مزارع طیور ضروری بنظر می رسد 28 بررسی میزان فسفر و روی موجود در سرم خون گاو و گوساله وابسته به مرتع در خوزستان دامپزشکی خوزستان سازمان دامپزشکی کشور کمبود عناصر بدر سلامت و تولیدمثل حیوان تاثیر سوء داشته و می توان پس از تعیین میران عناصر موجود در صورت ناکافی بودن آنها، با افزودن مقادیر جزئی و هزینه کم متوازن کردن فلزات ، مشکلات بهره وری و سلامت حیوان را برطرف نمود- اهمیت موضوع از دیدگاه اقتصادی وتاثیر آن بر تغذیه انسان آشکار می گردد.     29  بررسی وتهیه مدل الگوی جامع سیستم هوشمند – تاسیسات تولید وتوزیع آب شهرهای خوزستان ( اجرای پایلوت دزفول )   آب و فاضلاب خوزستان نیرو ارائه خدمات سریع و مطلوب و کاهش هزینه های جاری بوسیله تلفیق تکنولوژی های نوین با تجهیزات صنعتی در حوزه آب وفاضلاب 30 بررسی روشهای ارتقاء بهره وری لاگونهای هوادهی در تصفیه خانه های فاضلاب خوزستان آب و فاضلاب خوزستان نیرو امکان سنجی تاثیر حذف مواد آلی فرایند لاگونهای هوادهی بر محصولات مختلف کشاورزی و مقایسه تطبیقی راندمان این نوع فرایند با دیگر فرآیندها 31 بررسی احداث تلمبه خانه های فاضلاب چاله تر و چاله خشک در خوزستان آب و فاضلاب خوزستان نیرو بنظر می رسد احداث تلمبه خانه های چاله خشک مقرون به صرفه و فنی باشدلذا مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار می گیرد   جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected]   32 بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر اهواز سازمان امور اقتصادی و دارایی اموراقتصادی و دارایی شناسایی عوامل تاثیر گذار برقیمت مسکن با استفاده از رهیافت اقتصادی سنجی فضایی در روش هدانیک و به منظور مفید ساختن تابع قیمت مکان 33 تخمین تابع تقاضا و عرضه نیروی کار در خوزستان سازمان امور اقتصادی و دارایی اموراقتصادی و دارایی با شناخت عوامل موثر بر عرضه و تقاضای نیروکار و میزان اثرگذاری آنها می توان در کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در استان اقدام نمود 34 تهیه جدول داده – ستانده منطقه ای  ( استان خوزستان )   سازمان امور اقتصادی و دارائی امور اقتصادی و دارائی یکی از ابزارهای برنامه ریزی شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد، بخش های اشتغال زا، ساختار صادرات و واردات و... می باشد. 35 طراحی سیستم ردیابی و پیش آگاهی آفات مهم نخیلات خوزستان – به منظور اصلاح الگوی مصرف سموم جهاد کشاورزی خوزستان جهاد کشاورزی درایران روش اصلی مبارزه با آفات و بیماریها ، مبارزه بصورت شیمیائی است ، و از جمله مشکلات مبارزه با عوامل خسارت زای خرما که منجر به افزایش مصرف بی رویه سموم در نخیلات می شود،تقویتی بودن تاریخ مبازره و عدم داشتن سیستم تصمیم گیری دقیق در منطقه می باشد 36 بررسی امکان استفاده از روش کنترل میکروبی زنجره خرما و تعیین مراحل رشد آسیب پذیر آفت جهاد کشاورزی خوزستان جهاد کشاورزی تغییر رویه مدیریت مبارزه باآفات خرما از روش پایه شیمیائی به پایه بیولوژیک 37 بررسی کارآیی انواع سمپاشی مرسوم باغی جهت کنترل آفات مهم نخل خرما و معرفی مناسب ترین دستگاه به منظور بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف سموم در نخیلات جهاد کشاورزی خوزستان جهاد کشاوری - افزایش کمیت و کیفیت خرمای صادراتی و کاهش مصرف سموم و کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از مصرف سموم 38 ارزیابی و آزمون عملکرد مزرعه ای گرده افشان الکتریکی نخل خرما جهاد کشاورزی خوزستان جهاد کشاوزی صرفه جویی در هزینه های کارگری ، گرده ، و هزینه های کلی عملیات 39 ارزیابی کارآیی دستگاه استخراج گرده نخل خرما جهاد کشاورزی خوزستان جهادکشاورزی کاهش هزینه های انجام عملیات و سهولت گرده افشان و صرفه جویی در زمان منجر به افزایش بهره وری در صنعت تولید خرما می گردد. -        تولید و صادرات گرده نخل خرما -    ایجاد زمینه راه اندازی صنعت جدید و افزایش اشتغال 40 بررسی امکان شناسایی ارقام تجاری خرمای خوزستان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی جهادکشاورزی خوزستان جهاد کشاوزی - یافتن ابزاری پایه برای اصلاح و توسعه نخیلات و نیز فراهم نمودن امکان شناسایی ارقام خرما و نقشه دقیق پراکنش ارقام آن در خوزستان متصور است  جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected]   41 ردیابی و شناسایی ویروس های TSV و THHNV درمیگوهای پرورشی ووحشی خوزستان شیلات خوزستان جهاد کشاورزی با توجه به احتمال انتقال ویروسهای TSV و THHNV به میگوها و سایر آبزیان و ممانعت از بروز خسارات اقتصادی ناشی از بیماری لکه سفید، وجود یا عدم این ویروسها در آبزیان منطقه و احتمال بیماری زایی آنها در میگوهای پرورشی باید مورد مطالعه قرار گیرد 42 بررسی امکان تکثیرماهی کپور پائیزه و تولید بچه ماهیان یکساله در خوزستان شیلات خوزستان جهاد کشاورزی -    افزایش در آمد پرورش دهندگان ماهیهای گرم آبی استان -    افزایش بازده مزارع تکثیر بدلیل استفاده دوبار در سال از سرمایه گذاری انجام شده -        ...... 43 بیولوژی و ارزیابی ذخایر ماهی صبور در شمال خلیج فارس شیلات خوزستان جهاد کشاورزی با تعیین وضعیت تخم ریزی ، تغذیه ، رشد این آبزی در منطقه ، در دراز مدت می توان سهم صید را در صیادی ماهی صبور تعیین نموده و فصل آزادی و ممنوعیت برای آن معین کرد و در نتیجه از انقراض این آبزی با ارزش پیشگیری نمود   44 برآورد و بررسی اقتصاد زیر زمینی خوزستان به روش فازی سازمان بازرگانی خوزستان بازرگانی     امکان ارائه راه حل های اثر بخشی ( با شناسایی مناطق مرزی و نوع کالاها و محل های اقتصاد زیرزمینی ) جهت حل مسئله قاچاق کالاهای مختلف 45 اندازگیری خط فقر و شاخص های فقر در استان خوزستان سازمان بازرگانی خوزستان بازرگانی شناسایی عوامل موثر بر کاهش متوسط فقر در خوزستان ، تفاوت چشمگیری میزان در آمد شاغلین ، رشد بیکاری ، رشدجعیت و... 46 بررسی مزیت نسبی محصولات صادراتی خوزستان سازمان بازرگانی خوزستان بازرگانی ارائه راهکارهای عملی جهت توسعه صادرات بمنظور افزایش اشتغال ، درآمد ارزی و ...         47 بررسي انطباق و رابطه بين فعاليتهاي نهادهاي حمايتي ( بهزيستي ) در رويارويي با چالشهاي حاشيه نشيني آن در طي سالهاي 87-82  بهزيستي خوزستان بهزيستي كشور --- 48 اثر بخشي مهارتهاي زندگي در كودكان پيش دبستاني خوزستان بهزيستي خوزستان بهزيستي كشور -- 49 بررسي ميزان آگاهي از روشهاي پيشگيري  ‌‍،  انتقال  و  درمان بيماري ايدز در گروههاي در معرض خطر  شهرستان دزفول بهزيستي خوزستان بهزيستي كشور --   50 بررسي وضعيت اقليمي استان خوزستان در  دو دهه آتي هوا شناسي خوزستان هواشناسي كشور تعيين وضعيت عناصر اقليمي در دراز مدت مي تواند پايه اصلي و اساسي برنامه ريزي هاي مربوط به منابع آب ، كشاورزي ، محيط زيست ، ترابري هوايي ، دريايي و جاده اي و ... باشد .   51 تهيه اطلس بلاياي جوي و اقليمي استان خوزستان ( پديده خشكسالي  ) هوا شناسي خوزستان هواشناسي كشور تعيين زمان وقوع ، شدت ، و بررسي مدت اثر اين پديده  در هر منطقه مي تواند اثرات منفي ناشي از آن را كاهش دهد .  ( و در ارايه  برنامه ريزي هاي كلان و اقتصاد پايدار موثر است . )       52 اطلس فرهنگي استان خوزستان فرهنگ و ارشاد خوزستان فرهنگ و ارشاد كشور -- 53 راهكارهاي فرهنگي گسترش عفاف و حجاب در خوزستان  فرهنگ و ارشاد خوزستان فرهنگ و ارشاد كشور -- 54 بررسي مشتركات فرهنگي قوميت هاي مختلف خوزستان فرهنگ و ارشاد خوزستان فرهنگ و ارشاد كشور --   55 بررسي موانع گسترش ورزش همگاني و ارايه راهكار آن در استان خوزستان اداره كل تربيت بدني سازمان تربيت بدني -- 56 بررسي موانع مشاركت بانوان در فعاليت هاي ورزشي و ارايه راهكار جهت افزايش ميزان مشاركت اداره كل تربيت بدني سازمان تربيت بدني -- 57 بررسي راهكار هاي ارتقاي سطح فوتبال و علل ناكامي تيم هاي فوتبال خوزستان اداره كل تربيت بدني سازمان تربيت بدني --   جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected]   58 مطالعه و پژوهش در مورد سنجش رضايت موديان مالياتي در سال  89 اداره كل امور مالياتي سازمان امور مالياتي -- 59 مطالعه و پژوهش در مورد سنجش ميزان رضايت كاركنان اداره كل امور مالياتي سازمان امور مالياتي -- 60 ارتقاء سيستم مديريت كيفيت  از  ورژن  2001 به 2008 اداره كل امور مالياتي سازمان امور مالياتي -- 61 دريافت گواهينامه سيستم مديريت كيفيت جهت شهرستان دزفول اداره كل امور مالياتي سازمان امور مالياتي -- 62 دريافت گواهينامه سيستم مديريت كيفيت جهت شهرستان آبادان اداره كل امور مالياتي سازمان امور مالياتي -- 63 پژوهش در خصوص مشكلات و معايب مديريت سيستم هاي اطلاعاتي موجود امور مالياتي اداره كل امور مالياتي سازمان امور مالياتي --   64 بررسي كارايي دروني آمو زشهاي ارائه شده در مراكز فني و حرفه اي خوزستان درسال 1388 اداره كل فني و حرفه اي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ايجاد امكان ارزيابي دروني ، سنجش كارايي ، اعتبار بخشي ، واطلاع  از فعاليت انجام شده   براي سياستگزاران و برنامه ريزان 65 مطالعه تاثير آموزشهاي فني حرفه اي بر اشتغال كارآموزان در خوزستان ( سالهاي  88 – 85 ) اداره كل فني و حرفه اي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ايجاد تناسب بين آموزشهاي مهارتي و نياز بازار كار در راستاي كاهش بيكاري 66 بررسي نقش آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي خوزستان بر توسعه آمورشهاي مهارتي در سال 1388 اداره كل فني و حرفه اي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور حمايت  از بخش خصوصي با هدف ايجاد مشاغل پايدار حاصل از آموزشهاي مهارتي            67 بررسي ميزان تحقق قوانين مرتبط با جامعه ايثارگران  در دستگاههاي دولتي خوزستان بنياد شهيد و امور ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران دستيابي به علل و مانع تحقق قوانين و تسهيلات مرتبط با ايثارگران 68 بررسي ميزان رضايت مندي خانواده هاي شاهد و ايثارگر از خدمات رفاهي ،معيشتي و.... بنياد شهيد و امور ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران -- 69 بررسي راهكار هاي توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و موانع آن در خوزستان بنياد شهيد و امور ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران --   70 بررسي زمينه ها و عوامل جذب سرمايه در تعاوني هاي توليدي خوزستان  اداره كل تعاون تعاون ايجاد انگيزه در مردم و سرمايه گذاران --  رفع مانع سرمايه گذاري 71 بررسي زمينه هاي اشتغال كارجويان ثبت نام شده اداره كل تعاون تعاون ايجاد راهكارهاي عملي براي موفقيت كارجويان در زمينه هاي اقتصادي   72 بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان سير و حركت راه آهن جنوب راه و ترابري -- 73 بررسي علل سوانح از ديد كاركنان سانحه ديده سير و حركت راه آهن جنوب راه و ترابري -- 74 مقايسه عملكرد اداره كل راه آهن جنوب با ساير ادارات كل راه آهن راه آهن جنوب راه و ترابري -- 75 بررسي ميزان برخورداري مردم خوزستان از صندلي هاي قطار مشهد راه آهن جنوب راه و ترابري -- 76 بررسي نحوه  استفاده از انرژي خورشيدي ناوگان ريلي راه آهن جنوب راه و ترابري -- 77 ميزان تحقق اصل 44 در اداره كل راه آهن جنوب و زمينه هاي سرمايه گذاري در اين استان راه آهن جنوب راه و ترابري     78 بررسي  ، شناسايي و  تعيين مقدار اكريل آميد در انواع نانهاي توليدي خوزستان استاندارد و تحقيقات صنعتي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي اكريل آميد در حيوانات آزمايشگاهي باعث بروز سرطان وآسيب به كروموزوم ها در سلول هاي پستانداران  شده و  صدمات عصبي آن در انسان  شناخته شده است . 79 بررسي ، تعيين و شناسايي  مايكوتوكسين ها در غلات خوزستان استاندارد و تحقيقات صنعتي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مايكوتوكسين ها گستره مختلف ملكول ها هستند كه توسط برخي گونه هاي قارچ  توليد شده و براي حيوان و انسان مضرند 80 بررسي  روشهاي بهبود كيفيت فولاد ساختماني با توجه به شرايط آب و هوايي در خوزستان استاندارد و تحقيقات صنعتي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در اين طرح نقش عناصر آلياژي در خصوصيات فولاد ساختماني  بررسي و تركيب شيميايي مناسب در شرايط اقليمي خوزستان پيشنهاد مي گردد .             81 تعيين گروههاي فرعي خون در بيماران مبتلا به بيماري سيكل  سل  و افراد دهنده نرمال و فراواني  آلوايمونيزاسيون  در گيرندگان خون مبتلا به اختلالات سيكل سل در شهر اهواز انتقال خون سازمان انتقال خون   82 تاثير فراخوان مجدد  بر افزايش تبديل كننده بار اول و با سابقه   به  اهدا كننده مستمر انتقال خون سازمان انتقال خون   83 مقايسه ميزان شيوع هپاتيت  B  و C  و HIV   و  RPR  در اهداكنندهگان خون مراجعه كننده به پايگاه  اهواز با افراد مردود شده در سال  87 انتقال خون سازمان انتقال خون      جزئیات کامل درخواست خود را به مدیریت سایت "خانم دکتر احمدی" ارسال نمائید: [email protected]    


مطالب مشابه :


چالش¬ها، آسیب¬ها و بسترهای راهبردی جهت تحقق اهداف آموزشی-پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای

با توجه به­اینکه کلیه برنامه­های مربوط به تحصیل فراگیران از ثبت­نام اشتغال­زای فرم
دستورالعمل اجرایی آیین نامه کارهای سخت و زیان آور

سایت ثبت نام خو درا طبق فرم شماره «1» پیوست و آور و بیماری‌زای محیط کار باشد و
مختصري در باره اقتصاد آموزش

درون زای تأمین اشتغال در ثبت نام در سطح آموزش فنی و حرفه
انجام پایان نامه مقاله ISI و پروپوزال انتخاب موضوع

از آن جا که فرم مختلف فنی ، بهره هاي اشتغال كارجويان ثبت نام شده
برچسب :