نمونه سوالات درس ترانسفورماتور باجواب

سوال: فرق رله REF  با رله SEF چیست ؟
 پاسخ: رله اتصال زمین محدود شده : REF : Restricted Earth Fault : این رله مشابه رله دیفرانسیل بوده و برای اتصالی های فاز با زمین در داخل ترانس بکار می رود . این رله به صورت جداگانه در دو طرف ترانس نصب می شود .رله SEF : این رله حساسیت بیشتری نسبت به رله اتصال زمین محدود شده و رله اتصال زمین دارد به عبارت بهتر یک رله اتصال زمین حساس می باشد که بیشتر برای حفاظت خطوط توزیع استفاده می گردد (پاسخ به وسیله : مجتبی عالیشوندی) لازم به ذکر است که مقاله ای با عنوان چکیدهای رله به زودی از طریق این سایت منتشر خواهد شد که اطلاعات جامع ای در مرد رله ها می باشد.

سوال: ترانس چیست

 پاسخ: ترانسفورماتور وسيله اي است كه انرژي الكتريكي را در يك سيستم جريان متناوب از يك مدار به مدار ديگر انتقال مي دهد و مي تواند ولتاژ كم را به ولتاژ زياد وبالعكس تبديل نمايد . لازم به ذکر است که در بعضی از مواقع ترانس با نسبت تبدیل یک یه یک هم استفاده می گردد که کاربرد ایزوله و تثبیت ولتاژ را انجام می دهد . برخلاف ماشينهاي الكتريكي كه انرژي الكتريكي و مكانيكي را به يكديگر تبديل مي كنند ، در ترانسفور ماتور انرژي به همان شكل الكتريكي باقيمانده و فركانس آن نيز تغيير نميكند ....... 

 

Current Transformer)  C.T) 

  به دليل بالا بودن جريان در شبكه هاي انتقال نيرو و همچنين به دليل بالا بودن ولتاژ نياز به نمونه برداري جريان از قسمتهاي مختلف شبكه مي‌باشد به همين دليل نياز به وسيله‌اي داريم به نام ترانس جريان كه دو عمل را براي ما انجام مي دهد.

 الف . جريانهاي بالا را به جريانهاي پايين (5A و يا 1A) تبديل مي كند .

 ب . باعث ايزوله شدن شبكه هاي فشار قوي از سيستمهاي اندازه گيري و حفاظت باشد  ضمناً لازم به ذكر است كه CT در مدار فشار قوي بصورت سري در مدار قرار مي گيرد .

چند سوال تشریحی از کتاب ماشينهاي جريان متناوب (سوم هنرستان)

1-در صنعت مخابرات از چه نوع هسته ای استفاده می شود؟چرا؟
2-ترانسفور ماتور ایده آل رادر چهار مورد تعریف کنیدوبنویسیدکوپلینگ مغناطیسی در چه موقع کامل است؟
3-چه کمیتهایی در ترانسفور ماتور تبدیل می شود؟اختلاف فازبین ولتاژاولیه وثانویه درترانسفور ماتور تکفازچند درجه است؟
4-مدار معادل در حالت بی باری رابرای یک ترانسفورماتورتکفاز رسم کنیدونام هرکمیت رابنویسید.
الف:مدارمعادل رابرای ترانسفورماتور تکفاز درحالتیکه ازتلفات هسته صرفنظرشده رسم کنید
ب:جریان اتصال کوتاه چه موقع بیشترین مقداراست؟
۵-نام آزمایشی که در آن تلفات مسی اندازه گیری می شودرانام ببریدومدار آنرارسم کنید.
۶-راندمان سالیانه رابرای یک ترانسفورماتور تکفازتعریف کنیدوبنویسید درچه موقع ضریب بهره ماکزیمم است؟
۷-سه کاربرد برای اتو ترانسفورماتوربنویسیدوتوان تیپ رابرای آن تعریف کنید.

سوالات چهار گزینه ای با جواب نهایی

1 ـ تلفات آهنی یک ترانسفورماتور با ولتاژ اولیه 360 ولت و فرکانس 50 هرتز ، اندوکتانس اصلی 2 هانری و بی باری یک آمپر ، چند وات است ؟
الف ) 144 ب ) 288 ج ) 400 د ) 800
2 ـ در ترانسفورماتور ایده ال تلفات و کوپلینگ مغناطیسی به ترتیب کدام است ؟
الف ) حداقل ـ صفر ب ) حداقل ـ یک ج ) صفر ـ صفر د ) صفر ـ یک
3 ـ مقاومت بار 20 اهمی یک ترانسفورماتور در سمت اولیه 5 اهم دیده می شود . اگر این ترانسفورماتور به ولتاژ 220 ولت وصل باشد ، ولتاژ دو سر بار چند ولت است ؟
الف ) 44 ب ) 440 ج ) 1100 د ) 5500
4 ـ در آزمایش اتصال کوتاه یک ترانسفورماتور 48/220 ولتاژ ورودی 20 ولت اندازه گیری شده است . درصد ولتاژ اتصال کوتاه آن کدام است ؟
الف ) 41/0 ب ) 9 ج ) 20 د ) 41
5 ـ مقاومت اهمی معادل سیم پیچ ها و مقاومت معادل پراکندگی در یک ترانسفورماتور به ترتیب 1 و اهمی است . در زیر باری سلفی به ضریب قدرت 6/0 و جریان 20 آمپر ، افت ولتاژ کلی ترانس چند ولت است ؟
الف ) 36 ب ) 40 ج ) 44 د ) 60
6 ـ در یک ترانسفورماتور 200/2000 ولت اختلاف فاز ولتاژ و جریان در طرف بار 60 درجه الکتریکی است . این اختلاف در طرف فشار قوی چند درجه الکتریکی است ؟
الف ) 6/0 ب ) 6 ج ) 60 د ) 90
7 ـ ترانسفورماتور ایده ال کدام گزینه است ؟
الف ) ضریب بهره آن کمتر از یک باشد ب ) دارای تلفات زیاد باشد
ج ) بخشی از خطوط مغناطیسی از سیم پیچ دوم میگذرد د ) تلفاتی نداشته باشد
8 ـ در یک ترانسفورماتور یک فاز ایده ال اختلاف فاز ولتاژ اولیه با ولتاژ ثانویه چند درجه است ؟
الف ) صفر ب ) صفر یا 180 ج ) 90 د ) 180
9 ـ راندمان سالیانه یک ترانسفورماتور در چه صورتی ماکزیمم است ؟
الف ) برابری افت پراکندگی و اهمی ب ) برابری تلفات مسی و آهنی
ج ) کاهش تلفات آهنی د ) کاهش تلفات مسی
10 ـ کاربرد هسته فریتی در کدام نوع از ترانسفورماتورها است ؟
الف ) اندازه گیری ب ) قدرت ج ) مینیاتوری د ) مخابراتی
11 ـ خصوصیت کدام ترانسفورماتور به ترانسفورماتور ایده ال نزدیکتر است ؟
الف ) قدرت بالا ب ) قدرت پایین ج ) فرکانس بالا د ) اندازه گیری
12 ـ ترانسفورماتوری به ولتاژ متناوبی با فرکانس 50 هرتز وصل و تعداد حلقه های سیم پیچ اولیه 150 و چگالی شار مغناطیسی هسته 8/0 تسلا است . اگر سطح مقطع هسته 50 سانتی متر مربع باشد ، ولتاژ تولیدی چند ولت است ؟
الف ) 2/133 ب ) 6/177 ج ) 4/266 د ) 1332
13 ـ در ترانسفورماتورهای با فرکانس بالا کدام کمیت معادل از دیدگاه اولیه فرض می شود ؟
الف ) راکتانس میدان اصلی ب ) راکتانس میدان پراکندگی
ج ) راکتانس مصرف کننده د ) مقاومت اهمی
14 ـ برای کاهش تلفات فوکو در هسته ترانسفورماتورهای مورد استفاده در صنعت مخابرات از چه نوع هسته ای استفاده می شود ؟
الف ) آهن یکپارچه ب ) آهن نرم سیلیس دار ج ) آهن ورقه ورقه د ) فریت
15 ـ راندمان ترانسفورماتور در کدام حالت بیشتر است ؟
الف ) بار سلفی یا خازنی خالص ب ) بار نامی خازنی اهمی
ج ) بار نامی اهمی خالص د ) بار نامی سلفی اهمی
16 ـ علت استفاده از هسته آهنی در یک ترانسفورماتور کدام است ؟
الف ) ایجاد ولتاژ القایی ب ) افزایش رلوکتانس مغناطیسی
ج ) تمرکز خطوط قوا د ) کاهش مقاومت الکتریکی
17 ـ کدام کمیت در یک ترانسفورماتور قابل تبدیل نیست ؟
الف ) اندوکتانس ب ) امپدانس ج ) ظرفیت د ) فرکانس
18 ـ از یک اتو ترانسفورماتور با ولتاژ ورودی 180 و خروجی 200 ولت ، جریان 6 آمپر گرفته می شود توان ساختمانی آن چند ولت آمپر است ؟
الف ) 120 ب ) 980 ج ) 1080 د ) 1200
19 ـ استفاده از هسته فریت در ترانسفورماتورها به منظور کاهش کدام است ؟
الف ) تلفات فوکو ب ) تلفات حرارتی ج ) جریان بی باری د ) ولتاژ اتصال کوتاه
20 ـ در کدام ترانسفورماتور هسته آهنی به کار نمی رود ؟
الف ) اندازه گیری ب ) فرکانس کم ج ) فرکانس زیاد د ) مینیاتوری
21 ـ کدام کمیت در یک ترانسفورماتور قابل تبدیل نیست ؟
الف ) اندوکتانس ب ) جریان ج ) مقاومت اهمی د ) فرکانس
22 ـ اختلاف فاز بین ولتاژهای همنام اولیه و ثانویه استاندارد در ترانسفورماتورهای سه فاز کدام است ؟
الف ) 30 ـ 150 ـ 180 ب ) 150 ـ 180 ـ 210
ج ) 180 ـ 210 ـ 330 د ) 150 ـ 180 ـ 330
23 ـ یک ترانسفورماتور به قدرت 4/6 کیلو وات آمپر در آزمایش اتصال کوتاه توانی برابر 360 ولت مصرف می کند . تلفات مسی ترانسفورماتور برای باری به قدرت 8/4 کیلو وات آمپر چند وات است ؟
الف ) 5/202 ب ) 270 ج ) 5/372 د ) 360
24 ـ انرژی الکتریکی از سیم پیچ اولیه به وسیله کدام مورد به سیم پیچ ثانویه منتقل می شود ؟
الف ) جریان الکتریکی ب ) جریان فوکو
ج ) میدان مغناطیسی د ) هسته آهنی
25 ـ در کدام ترانسفورماتور هسته آهنی بکار نمی رود ؟
الف ) فرکانس پایین ب ) فشار قوی ج ) فرکانس بالا د ) صرفه ای
26 ـ عامل صدا در هسته آهنی برخی ترانسفورماتورها کدام است ؟
الف ) اثر میدان پراکندگی ب ) مرغوب نبودن هسته
ج ) ولتاژ زیاد د ) محکم نبودن هسته
27 ـ در یک سیم پیچ از ترانسفورماتور با فرکانس 50 هرتز و فوران مغناطیسی 01/0 وبر نیروی محرکه ای برابر 222 ولت تولید می شود . تعداد حلقه های سیم پیچ کدام است ؟
الف ) 500 ب ) 222 ج ) 200 د ) 100


جواب ها
1 ـ گزینه ب
2 ـ گزینه د
3 ـ گزینه ب
4 ـ گزینه ب
5 ـ گزینه ج
6 ـ گزینه ج
7 ـ گزینه د
8 ـ گزینه ب
9 ـ گزینه ب
10 ـ گزینه ب
11 ـ گزینه د
12 ـ گزینه الف
13 ـ گزینه الف
14 ـ گزینه الف
15 ـ گزینه د
16 ـ گزینه ج
17 ـ گزینه ج
18 ـ گزینه د
19 ـ گزینه الف
20 ـ گزینه الف
21 ـ گزینه ج
22 ـ گزینه د
23 ـ گزینه د
24 ـ گزینه الف
24 ـ گزینه د
25 ـ گزینه ج
26 ـ گزینه د
27 ـ گزینه د

 

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات درس رله و حفاظت سيستمهاي الكتريكي

8 ژوئن 2012 ... نمونه سوالات درس رله و حفاظت سيستمهاي الكتريكي. به دنبال درخواستهاي فراوان دانشجويان درس رله و حفاظت نمونه سوالات اين درس را در لينك زير آپلود
نمونه سوالات رله و حفاظت الکتریکی

نمونه سوالات رله و حفاظت الکتریکی. برای اشنایی با سوالات درس رله وحفاظت سیستم های الکتریکی ودانلود سوالات به لینک زیر مراجعه فرمایید. نمونه سوالات رله و
استخدام شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی،سوالات استخدامی برق،سوالات استخدامی وزارت نیرو

برق-قدرت: 1- مدارهای الکتریکی* 2- ماشینهای الکتریکی* 3- رله و حفاظت* 4- ... توصیه می شود ابتدا این فایل را به دقت مطالعه کرده و سپس به سراغ تست زنی بروید.
سوالات امتحانی و آمادگی تجهیزات فشار قوی برای اپراتوری پستهای انتقال

موضوعات : رله و حفاظت خطوط انتقال برق ... دانلود رایگان سوالات امتحانی و آمادگی برای اپراتوری پستهای انتقال ... نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو در رشته های شغلی.
دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت

آموزش تخصصی هماهنگی حفاظتی ... شما میتوانید با مطالعه نمونه سوالات سال های گذشته آزمون استخدامی شرکت نفت، ضمن ... جزوه درس رله و حفاظت (گرد آورنده: استاد هنرور).
مواد تخصصی آزمون استخدامی شرکت نفت

سوالات عمومی آزمون استخدامی - مواد تخصصی آزمون استخدامی شرکت نفت - آگهي هاي ... ۷۰, مدارهای الکتریکی ۱ و ۲- رله و حفاظت سیستمهای قدرت- بررسی سیستمهای قدرت ۱ و ۲- ... و تستهای غیر مخرب- خوردگی در صنایع و روشهای جلوگیری از آن- اصول حفاظت
نمونه سوال برای درس ایمنی در برق

نمونه سوالات درس ایمنی در برق. [1] مزایا و ... [12] اصول حفاظت در برابر صاعقه را بیان دارید. [13] قسمت‌های ... [31] نحوه عملکرد رله حفاظت جان FI را به اختصار شرح دهید.
دانلود رایگان نمونه سوال.جزوه.اسلاید رشته کامپیوتر

کاملترین مرجع تخصصی مهندسی برق وکامپیوتر - دانلود رایگان نمونه سوال.جزوه. ... نمونه سوال نظریه زبان ها و ماشین ها ... مقاله : بررسي روشهاي تست رله هاي حفاظتي.
نمونه سوالات خورشیدی – فنی و حرفه ای

می توانید نمونه سوالات مربوط به دوره طراحی سیستم های خورشیدی را از لینک زیر دریافت کنید. دانلود نمونه سوالات ... جزوه درس رله و حفاظت (گرد آورنده: استاد هنرور).
رله وحفاظت مهندس طهماسبقلی شاهرخشاهی

وبسایت تخصصی مهندسی برق - رله وحفاظت مهندس طهماسبقلی شاهرخشاهی ... موضوعات مرتبط: رله وحفاظت ... نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو در رشته های شغلی.
برچسب :