ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری 1392

روزانه...................................۲۴۶

شبانه .................................۱۱۶

پیام نور..................................۱۰۵

مجازی..................................۱۷۰

غیرانتفاعی.............................۴۳۵

بین الملل(پردیس خودگردان).......۱۹۵

نیمه حضوری............................۱۵

    ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه های سراسری در سال ۹۲:

روزانه (ارومیه:۹ نفر/ اصفهان: ۵ نفر/ الزهرا: ۲۵ نفر + ۶ نفر آموزش محور/ همدان: ۲ نفر زن و ۲ نفر مرد/ بین الملل قزوین:۹ نفر/ تربیت مدرس: ۱۰ نفر / تهران: ۹ نفر (محل تحصیل پردیس قم)/ تهران: ۱۳ نفر/ کرمانشاه: ۴ نفر/ سمنان: ۴ نفر/ زاهدان: ۸ نفر/ کرمان: ۱۰ نفر/ بهشتی: ۱۲ نفر/ اهواز:۸ نفر نیمسال اول و ۵ نفر نیمسال دوم/ شیراز: ۸ نفر/ علامه طباطبایی: ۷ نفر زن و ۷ نفر مرد/ علوم اقتصادی: ۱۴ نفر/ فردوسی مشهد: ۹ نفر/ قم: ۵ نفر مرد/ کردستان: ۱۰ نفر + ۸ نفر آموزش محور/ بابلسر: ۱۲ نفر/ رفسنجان: ۳ نفر/ یزد: ۷ نفر/ موسسه عالی آموزش بانکداری ایران: ۱۵ نفر (پذیرش نهایی منوط به موفقیت در محاصبه تخصصی است.))

شبانه (ارومیه: ۵ نفر/ اصفهان: ۳ نفر/ الزهرا: ۱۷ نفر + ۴ نفر آموزش محور/ همدان: ۲ نفر زن و ۲ نفر مرد/ قزوین:۵ نفر / تربیت مدرس: ۷ نفر/ تهران: ۶نفر (محل تحصیل پردیس قم) / تهران: ۷ نفر/ سمنان:۲ نفر/ کرمانشاه: ۲ نفر/ زاهدان: ۴ نفر/ کرمان: ۵ نفر/اهواز: ۳ نفر (نیمه دوم)/ شیراز: ۳ نفر/علامه طباطبایی: ۱۰ نفر زن (آموزش محور) + ۱۰ نفر مرد (آموزش محور) / علوم اقتصادی: ۷ نفر / فردوسی مشهد: ۶ نفر/ رفسنجان: ۱ نفر/ بابلسر: ۶ نفر/ یزد: ۶ نفر)

نیمه حضوری (ارومیه: ۱۵ نفر)

پیام نور (ابوموسی: ۱۵ نفر (آموزش محور)/ بندر عباس واحد قشم: ۱۵ نفر (شیوه آموزش محور) / بهشهر: ۱۵ نفر + ۱۵ نفر (آموزش محور) / عسلویه:  ۱۵ نفر (آموزش محور)/ تهران واحد ری: ۱۵ نفر + ۱۵ نفر (آموزش محور) )

غیر انتفاعی (بین الملل مشهد: ۱۵ نفر + ۱۵ نفر (آموزش محور)/ خاتم تهران- آبیک- المهدی اصفهان (فقط زن)-البرز قزوین - پرندک - شاهرود- چالوس- تاکستان قزوین - رجا قزوین - ساری - آمل - چناران- سهروردی قزوین -شاندیز مشهد-  اشرفی اصفهانی اصفهان - صبح صادق اصفهان - هشت بهشت اصفهان- عطار مشهد - کاویان مشهد- قائمشهر- قشم - علامه محدث نوری نور - کار (محل تحصیل قزوین) - رشت - گرگان- اردبیل) ----------- هر کدام ۱۵ نفر

مجازی (بهشهر: ۱۰ نفر/ تهران: ۵۰ نفر/ تهران: ۵۰ نفر (محل تحصیل قم)/ بهشتی: ۶۰ نفر)

پردیس خودگردان (ارومیه: ۱۵ نفر/ الزهرا: ۵ نفر/ تهران: ـ محل تحصیل کیش ـ ۱۵ نفر / تهران: ـ محل تحصیل جلفا ـ ۱۵ نفر / تهران: ـ محل تحصیل کرج ـ ۱۵ نفر/ کرمانشاه: ۱۵ نفر/ سمنان: ۱۵ نفر/ کرمان: ۱۵ نفر/ اهواز: ۱۵ نفر/ شیراز: ۱۰ نفر/ علامه طباطبایی: ۱۵ نفر/ قم : ۱۰ نفر/ رشت: ۲۰ نفر/ رشت: ۲۰ نفر)

 گرایش حسابرسی

روزانه: علامه طباطبایی - فقط مرد - ۶ نفر / مشهد: ۷ نفر

شبانه: علامه طباطبایی - فقط مرد - ۱۴ نفر (آموزش محور) / مشهد: ۴ نفر

غیر انتفاعی: بین الملل امام رضا مشهد-۱۵ نفر/ بین الملل امام رضا مشهد-۱۵ نفر (آموزش محور) / خاتم تهران- آبیک- پرندک - تاکستان قزوین- رجا قزوین- آمل--------- هر کدام ۱۵ نفر

پردیس خودگردان: علامه طباطبایی- ۱۵ نفر


مطالب مشابه :


منابع ازمون ورودی و نام دانشگاهها و ظرفیت پذیرش برای رشته های مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسي مشهد. 5- اینترنت و اخیرأ هم دوره مجازی کارشناسی ارشد
تکمیل ظرفیت دوره فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور

کنند، ممکن است مثلا داوطلبی در رشته محل فیزیک که در تهران و مشهد کارشناسی ارشد مجازی
ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری 1393

ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه های سراسری در ۱۵ نفر/ هشت بهشت مشهد: ۱۵ نفر) مجازی
کارشناسی ارشد اجرایی سال 92

کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد- دانشگاه تهران-مجازی آموزش محور- گرایش
ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری 1392

ظرفیت کارشناسی ارشد حسابداری 1392 ۱۴ نفر/ فردوسی مشهد: مجازی (بهشهر:
پذیرش دانشجو در دانشکده مجازی علوم حدیث در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

صادر شده از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از این پس دانشکدۀ مجازی کارشناسی ارشد
برچسب :