جزئيات آزمون استخدام پرستاران

جزئيات آزمون استخدام پرستاران مدیر کل منابع انساني و پشتيباني وزارت بهداشت با توجه به اهميت آزمون استخدام ۲۳هزار پرستار جديد که قرار است اسفند ماه امسال برگزار شود، به تشريح جزئيات بيشتري از اين آزمون پرداخت.

جزئيات آزمون استخدام پرستاران

دکتر حسين مبارکي با اشاره به به اختصاص مجوزهاي استخدامي قانون ارتقاي بهره وري کارکنان نظام باليني، درباره زمان اجراي اين قانون گفت: پيرو پيگيري هاي انجام شده از سوي وزارت بهداشت در خصوص کسب مجوزهاي استخدامي، مقدمات انتشار آگهي استخدام نيروهاي موردنياز به منظور اجراي قانون مورد نظر با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در دست اقدام است تا در صورت تاييد موارد درخواستي با جذب اين نيروها زمينه اجراي کامل قانون فراهم شود.

وي ادامه داد: تلاش مي‌كنيم با هماهنگي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور زمينه مناسبي را براي جذب نيروهاي مورد نياز در سطح كشور به نحوي مهيا كنيم تا شرايط استفاده از كل مجوزهاي استخدامي فراهم شود. با اين وجود نيروهاي متقاضي استخدام در سطح كشور يكي از نكات مهم براي استفاده از كل ظرفيت‌هاي مجوز مذكور است . به دانشگاه‌ها گفته شده نهايت تلاش خود را براي اطلاع رساني و فراخوان متقاضيان در سطح هر استان به طور گسترده به كار گيرند.

وي اضافه كرد: بر اساس بررسي‌هاي كارشناسان، مشخص شده است كه حداقل 80 درصد مشمولان قانون ارتقاء بهره وري كادر پرستاري (پرستار، اتاق عمل، هوشبري و بهيار) هستند و بر همين اساس مراتب به دانشگاه ها ابلاغ شده كه حداقل سقف مربوطه را در استخدام كادر پرستاري موردنياز رعايت كنند.

مباركي در پاسخ به اين پرسش كه برخي از روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در پي استفاده از اختيار خاص خود براي تخصيص درصدي از سهميه فوق به نيروهاي خاص هستند. گفت: حسب ابلاغ‌هاي صورت گرفته به دانشگاهها جذب و بكارگيري هرگونه نيرو از محل اين مجوزهاي استخدامي به صورت موردي و خارج از نشر آگهي ممنوع است و صرفاً نيروهاي مورد نظر براي اجراي قانون ارتقا يهره وري در دانشگاه‌ها استخدام مي‌شوند.

وي درباره جايگاه نيروهاي قراردادي و مشمولان تبصره 3 ماده 2 و موارد مشابه از محل استخدام 23 هزار نفر توضيح داد: در خصوص نيروهاي موردنظر حسب بررسي‌هاي انجام شده و هماهنگي با حوزه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در دو مورد زمينه جذب اين افراد در صورت داشتن شرايط احراز مشاغل موردنظر از طريق شركت در آزمون استخدامي ‌دانشگاه‌ها فراهم شده است. مورد اول احتساب و افزودن سنوات خدمتي آنان به حدنصاب سن مقرر در قانون و مورد دوم اولويت دادن به استخدام آنان در شرايط يكسان با ساير متقاضيان شركت كننده در آزمون است.

مباركي درباره اينكه، نيروهاي مشمول قانون پزشكان و پيراپزشكان با چه شرايطي در آزمون استخدامي شركت مي‌كنند، گفت: متقاضيان استخدام مشمول قانون پزشكان و پيراپزشكان يا بايد طرح نيروي انساني يا ضريب K خود را به اتمام رسانده باشند يا داراي معافيت از شموليت از اين قانون را داشته باشند. با اين وجود در خصوص نيروهايي كه در حال حاضر درحين گذراندن طرح هستند، زمينه شركت در آزمون استخدامي دانشگاه محل خدمتشان فراهم شده است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين درست است كه برخي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، اجراي قانون ارتقاء بهره وري به تفاسير موردي از اجراي بندهاي مربوط به قانون مي‌پردازند از جمله محاسبه ضرايب شبكاري و ايام تعطيل. گفت: سؤالات و ابهامات دانشگاه‌ها در مورد مفاد قانون و نحوه اجرا در محيط هاي تابعه در حال جمع آوري است تا در قالب يك بخشنامه مراتب جهت اجراي يكسان در كل كشور مدنظر دانشگاهها قرار گيرد.

مباركي درباره تاريخ آزمون استخدامي پرستاران در دانشگاههاي علوم پزشكي گفت: قبلاً از طريق برخي رسانه‌ها و روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي زمان آزمون 29/11/89 اعلام شده بود اما به دليل برگزاري آزمون كارشناسي ارشد و آزمون دستياري در تاريخ فوق، آزمون استخدام پرستاران به 6/12/89 موكول شد كه اين تاريخ قطعي و در سراسر كشور يكسان خواهد بود.

وي افزود: مجوزهاي اختصاص يافته براي اجراي قانون ارتقاء بهره وري صرفاً به منظور تامين نيروي مورد نياز بيمارستان ها و واحدهاي درمان بستر كه در حال ارائه خدمات به بيماران خود هستند و در جهت كاهش ساعت كار كاركنان مشمول پيش بيني شده است و به هيچ عنوان هدف از اين مجوزها تامين كسري نيروهاي تخصصي براي واحدهاي راه‌اندازي شده يا توسعه يافته نيست. البته در اين آزمون براي جذب نيروي مورد نياز 10 بيمارستان جديدالاحداث مجوزهاي استخدامي جداگانه‌اي به دانشگاه‌هاي ذيربط اختصاص يافته است. همچنين با توجه به نياز بخش بهداشتي كشور به جذب نيروهاي موردنياز در خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي و درماني روستايي مجوزهاي جداگانه به دانشگاه‌هاي مربوط اختصاص يافته است كه همزمان در آگهي استخدام دانشگاه‌ها لحاظ خواهد شد.

وي گفت: در مرحله بعدي اميدوار هستيم كه مجوز استخدامي نيروهاي موردنياز براي بخش هاي جديدالاحداث و توسعه يافته در حوزه سلامت كشور از سوي مبادي ذيربط به زودي صادر شود.

مدير كل منابع انساني وزارت بهداشت، در پاسخ به اين پرسش كه اگر دانشگاههاي علوم پزشكي از ضوابط تخلف كردند، چه اقدامي انجام مي دهيد، پاسخ داد: با توجه به برنامه‌ريزي انجام شده نسخه مشتركي براي آگهي استخدام دانشگاه‌ها با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري تهيه شده كه به آنان ابلاغ مي‌شود، ضمناً تاكيد شده است قبل از انتشار آگهي استخدامي توسط هر دانشگاه، رشته‌هاي شغلي مورد نياز را به تفكيك شهرستانهاي تابعه خود در قالب مجوزهاي ارتقاء بهره‌وري و واحدهاي جديدالاحداث به اين اداره كل ارسال كنند. همچنين گزارش عملكرد هر دانشگاه پس از آزمون در قالب اطلاعات دريافتي بررسي و ارزيابي مي‌شود.

مباركي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با ابلاغ قانون ارتقاء بهره وري به دانشگاه ها تمام آن ها ملزم به اجراي قانون مخصوصا كاهش ساعت كار پرستاران هستند چون شنيده مي‌شود برخي دانشگاه‌ها كمبود نيرو و كمبود اعتبار را كماكان دليلي براي عدم اجراي اين قانون حتي پس از ابلاغ اعلام كرده‌اند، گفت: با توجه به پيش بيني كامل نيروي انساني مورد نياز براي اجراي كامل قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت در قالب سهميه استخدامي تخصيص يافته به هر دانشگاه، دانشگاه موظف شده به نحوي اقدام كند تا قانون مزبور اجرا شده و وزارتخانه تعهدي ديگر براي تامين نيرو و اعتبار از اين بابت نخواهد داشت. كه مراتب اين مهم در ابلاغ مجوزهاي استخدامي موردنظر به دانشگاهها نيز تصريح شده است.

مباركي درباره سهميه هاي اختصاصي دانشگاه ها و مغايرت داشتن آن با پستهاي سازماني اين مراكز توضيح داد: هماهنگي لازم در زمينه پيش بيني‌ پست‌هاي مورد نياز براي جذب مجوزهاي استخدامي در خصوص دانشگاه‌هاي كه مشكل كمبود پست بلاتصدي دارند با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارتخانه صورت پذيرفته و طبق برنامه زمانبندي اعلام شده از سوي مركز ذيربط مسئولان دانشگاهها مشكل مربوطه با استفاده از محل ساير پستهاي بلاتصدي مرتفع مي‌شود.

وي درباره تدابير لازم براي بكارگيري تكنسين فوريت‌هاي پزشكي كه مشمول قانون ارتقاء بهره‌وري است مي شوند گفت: با توجه به اختصاص حداقل 80درصد مجوزهاي قانون ارتقاء بهره‌وري به كادر پرستاري، درصد مانده از مجوزهاي مربوطه به استخدام تكنسين فوريت‌هاي پزشكي، ماما و پزشك حسب برآورد و تشخيص دانشگاه‌ها اختصاص يافته است.


مطالب مشابه :


اعلام جزئيات نحوه استفاده از تسهيلات جديد در مورد خدمت وظيفه عمومي

6 ـ فرزندان خانواده اي كه از معافيت كفالت ، پزشكي 10 ـ جزئيات از معافيت هاي جديد
50 پرسش و پاسخ در مورد معافيت‌هاي جديد و كسر خدمت سربازي

تا زماني كه كارت معافيت پزشكي تحويل فرد استفاده از معافيت جديد جزئيات عمليات
جزئيات قانون جديد نظام وظيفه

جزئيات قانون جديد نظام
اعلام مراحل رسيدگي و مدارك مورد نياز استفاده از معافيت‌هاي جديد خدمت سربازي

اعلام مراحل رسيدگي و مدارك مورد نياز استفاده از معافيت‌هاي جديد جزئيات و پزشكي مثبت
جزئيات لايحه جديد بيمه بيكاري/مدت برخورداري از مقرري بيمه بيكاري

جزئيات لايحه جديد بيمه بيكاري/مدت با تأييد كميسيون پزشكي صندوق، با حداقل46 سال سن
جزئيات آزمون استخدام پرستاران

جزئيات آزمون پرستار جديد که قرار است هاي علوم پزشكي كشور زمينه
جزئيات ثبت نام مشمولان و سربازان در دانشگاه

جزئيات ثبت نام طلاب حوزه علميه چون داراي معافيت آيين نامه جديد معاينه و معافيت پزشكي
جزئيات كامل كنكور كارداني به كارشناسي ۱۳۸۹ رشته بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط و...

جزئيات كامل كنكور نظام جديد معافيت كفالت يا پزشكي دائم و يا كارت
جزئيات آزمون كارشناسي ارشد 89

جزئيات آزمون مقطع تحصيلي جديد خدمت، كارت معافيت كفالت يا پزشكي دائم يا
برچسب :