برنامه درسهای دوره كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد سلامی واحدخرّم آباد:

برنامه درسهای دوره كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد سلامی واحدخرّم آباد:

رديف

درسهای نیمسال اول

نوع درس

تعداد واحد

 

درسهای  جبراني براي دانشجوياني كه ليسانس آنها با رشته حقوق غير مرتبط است.

رديف

نام درس

تعداد واحد

پيش نياز(بر اساس نظر گروه)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

مقدمه علم حقوق

حقوق جزای عمومی 1

حقوق جزای عمومی 2

حقوق جزای عمومی 3

آئين دادرسي مدني 1

حقوق مدني1

حقوق مدني 2

حقوق مدنی 3

حقوق مدنی 4

 

2

3

2

2

2

1

2

3

2

الزامی

الزامی

حقوق جزای عمومی 1

حقوق جزای عمومی 2

مقدمه علم حقوق

مقدمه علم حقوق

حقوق مدنی 1

حقوق مدنی2

حقوق مدنی3

 

 

1

2

3

4

 

5

حقوق جزاي عمومي 1

متون فقه جزائي 1

حقوق‌جزاي‌اختصاصي1

روش تحقیق

 

روانشناسی جنایی

الزامي

الزامي

الزامي

الزامی-جبرانی


اختياري

2

2

2

2

 

2

رديف

درسهای نیمسال دوم

نوع درس

تعدادواحد

1

2

3

4

5

آئين دادرسي كيفري

پزشكي قانوني

متون فقه جزائي 2

متون‌حقوقي‌به‌زبان‌خارجي

حقوق‌جزاي‌اختصاصي2

 

الزامي

الزامي

الزامي

الزامي

اختياري

2

2

1

2

2

رديف

درسهای نیمسال سوم

نوع درس

تعدادواحد

1

2

3

4

5

جرم شناسي

جامعه شناسي جنایی

حقوق جزاي بين المللي

سمينار

حقوق جزاي تطبيقي

آیات الاحکام

حقوق کیفری اقتصادی

الزامي

الزامي

الزامي

الزامي

اختياري

اختیاری

اختیاری

2

2

2

1

2

1

1

رديف

درسهای نیمسال چهارم

 

 

1

پايان نامه

الزامي

6

 

موارد قالب توجّه:

1-       دانشجوياني كه دوره تحصیلی کارشناسی آنها غير مرتبط با رشته حقوق است ؛ علاوه بر درسهای اصلی الزامي و اختياري ، می بايد 12 واحد از درسهای جبراني دوره کارشناسی به شرح فوق را با نظر گروه بگذرانند. درسهای مذكور از برنامه درسی دوره کارشناسی دانشگاه ذیربط انتخاب مي شوند.

2-      دانشجویانی که در دوره کارشناسی درسهای «وصایا» و « آشنایی با مبانی کامپیوتر» را نگذرانده اند مکلّف به گذراندن آنها همانند درسهای جبرانی هستند.

3-      دانشجويان ورودي 1389 به بعد از مجموع دروس اختياري 6 واحد بايد بگذرانند  .

4-      گذراندن درس «روش تحقیق» برای کلّیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی ، 2واحد درس نظری روش تحقیق را نگذرانده اند ؛ الزامی است مگر دانشجویانی که تا اسفندماه 1389درس پایان نامه را انتخاب واحد کرده باشند.

5-      سقف سنوات تحصیل در دوره کارشناسی ارشد حداکثر 3سال(6نیمسال)است.در قبال12واحدجبرانی ، یک نیمسال به سنوات تحصیلی اضافه می شود.

6-       حدّاقل نمره قبولی در هر درس اعم از اصلی ، اختیاری و جبرانی 12 از 20 است.معدّل دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از 14 باشد. در غیر این صورت مشروطی محسوب می شودو در نیمسال بعد به انتخاب بیشتر از 8واحد درسی اعم از اصلی،اختیاری و جبرانی مجاز نخواهد بود.سقف مشروطی در طول دوره فقط یک نیمسال تحصیلی است.

7-       درسهای دوره ارشد قابلیّت معادلسازی با دوره های قبل از آن را ندارد.


مطالب مشابه :


گزارش کارآموزی

حسابداری دانشگاه آزاد واحد خرم دانشگاه آزاد خرم آباد راهنما اعلام می
اعلام نمرات

اعلام نمرات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد. اعلام شد.جهت مشاهده به دانشگاه
برنامه درسهای دوره كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد سلامی واحدخرّم آباد:

جرم شناسي دانشگاه آزاد اعلام تشکیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد و
اعلام نمرات دروس ترم دوم سال 93-1392

دانشجویان کارشناسی ارشد واحد خرم آباد . مالی دانشگاه آزاد - واحد اعلام نمرات دروس
اعلام نمرات درس جمع آوری و پردازش اطلاعات در روابط عمومی - کاردانی روابط عمومی :واحد 1 لرستان - تابس

اعلام نمرات درس جمع آوری و پردازش اطلاعات در روابط عمومی واحد 1 لرستان صيدي خرم
اعلام نمرات پایان ترم نیمسال اول 91-92 دانشگاه پیام نور

بیو تکنولوژی دانشگاه آزاد صنایع پ ن خرم آباد. در روزهای آتی نیز سایر نمرات اعلام
برچسب :