نمونه سوال word2007

1-   کدامیک از برنامه‌های زیر جز واژه‌پردازها محسوب می‌شود؟

الف) Power Point                  ب) Word                   ج) Windows                           د) Excel

2_ کدامیک از گزینه‌های زیر حاوی مهم‌ترین دستورات کاربردی در جهت مدیریت سند در Word  می‌باشد؟

الف) Quick Access            ب) Ribbon                      ج) Office Button               د) Title Bar

3_ برای جابجایی از محیط تایپ سند به نوار Ribbon  کافی است کلید --------------  را فشار دهید

الف)F5                             ب)F7                                   ج)F4                                   د) F6

4- برای تغییر زبان از انگلیسی به فارسی و برعکس از چه کلید میانبری استفاده می‌شود؟

الف) Alt+Ctrl                 ب) Alt+Shift                  ج) Home                      د)Ctrl+Enter

5- کلید Ctrl+ S جهت -------------- استفاده می‌شود.

الف) باز کردن سند       ب) ایجاد سند                       ج)ذخیره سند               د) حذف سند

6- پسوند پیش‌فرض فایل‌های 2007Word کدام است؟

الف)   .Doc                    ب).Docx                  ج).Dotx             د)Temp                          

7- نمایی که در آن سرصفحه و پاصفحه دیده می‌شوند، کدام است؟

الف)نمای مطالعه تمام صفحه      ب)نمای طرح وب     ج) نمای چاپ       د) نمای پیش‌نویس

8- برای پرش به مکان‌نما و ایجاد فاصله زیاد بین حروف از چه کلیدی استفاده می‌شود؟

الف) Enter             ب) Capslock                               ج) Tab                    د) Numlock

9- با انتخاب کدام گزینه می‌توان نوار دسترسی  را به پایین نوار Ribbon منتقل کرد؟

الف)"Minimize Ribbonراست کلیک روی نوار Ribbon

ب)"Customize Quick Access Toolbarراست کلیک روی نوار Ribbon

ج)"Show Quick Access Above The Ribbonراست کلیک روی نوار Ribbon

د)"Show Quick Access Below The Ribbonراست کلیک روی نوار Ribbon

10- در ترازبندی پاراگراف گزینه Justify جهت ترازبندی ...................... استفاده می‌شود؟

الف)چپ                                  ب) راست             ج) وسط                              د) دوطرفه

11- گزینه Line Spacing جهت ...................... استفاده می‌شود

الف) تنظیم فاصله بین حروف                        ب) تنظیم فاصله بین سطرهای پاراگراف

ج) ترازبندی                                                 د) تنظیم فاصله بین پاراگراف‌ها استفاده

12- گزینه Tab Stop Position در کادر محاوره‌ای   به چه منظور استفاده می‌شود؟

الف)Aligment                 ب)Leader                   ج)Tab Stop Position           د)Default Tab

13- برای اعمال تورفتگی به سطرهای دوم به‌بعد یک پاراگراف مناسب‌تر است؟

الف) First Line Indent                                                ب)Character Spacing

ج)Indent                                                                    د) Format Painter

14- برای مشاهده خط‌ کشی‌های افقی و عمودی باید نمای ....................... فعال باشد.

الف)Print Layout                                                      ب)Full Screen

ج)Outline                                                                  د)  هیچکدام

15- جهت جستجو و جایگزینی در متن از کدامیک از گزینه‌های زیر استفاده می‌شود؟

الف) Copy"Paste               ب)Cut "Paste              ج)Find & Replace          د)Gpoto

16- گزینه Find Whole Word Only در بخش Search Option جهت ....................... بکار می‌رود.

الف) عبارت مورد جستجو را به‌عنوان یک کلمه مستقل جستجو می‌کند.     

 ب) جهت استفاده از کاراکترهای خاص                     

ج) جهت استفاده از کاراکترهای خاص 

 د) فرم‌های دستوری کلمه موردجستجو قرار می‌گیرد.

17- برای تعیین جهت کاغذ به‌صورت عمودی از گزینه .......................... استفاده می‌شود.

الف) Portrate                       ب) Landscap       ج) Pagelayout                   د) Papersize

18- برای ایجاد سرصفحهو پاصفحهاز کدام گزینه استفاده می‌شود؟

الف) Insert/Header And Footer                                ب) Insert/Notes

ج) Insert/Water Mark                                               د) Insert/Background

19- در اصول شماره‌گذاری خطوط برای اینکه شماره‌گذاری هر صفحه مستقل از سایر صفحات تنظیم گردد، باید گزینه........................ انتخاب شود.

الف) None          ب) Continous       ج)Restart Each Page         د) Restart Each Section

20- سبک پیش‌فرض Word برای متن چیست؟

الف) Normal            ب)Heading              ج)Title                                 د)Auto

21- کنترل خطاهای املایی معادل با کدام گزینه است؟

ا الف)Auto Format                                                               ب) Autocorrect

ج)Spelling And Grammer                                                   د)Error Checking

22- ایجاد جدول در کدام زبانه قرار دارد؟

الف)Home       ب)View                                ج)Insert                               د)Review

23- جهت انتخاب چند سطر غیرمتوالی از کدام کلید استفاده می‌شود؟

الف)Ctrl          ب)Alt                                           ج)Shift                                  د)Home

24- جهت اضافه کردن ستون در سمت چپ ستون فعلی از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

ا الف)Insert Columns To The Right                              ب) Insert Columns To The Left

ج)Insert Row To Right                                                    د)  Insert Row To Left

25- گزینه Delete Entire Row جهت حذف ............................. استفاده می‌شود.

الف) کل سطری که سلول انتخاب‌شده در آن قرار دارد       ب) کل سطری که سلول انتخاب‌شده در آن قرار دارد      

ج)سلول و سطر انتخاب‌شده                                               د) سلول انتخاب‌شده

26- تنظیمات خطوط  (Border) یک جدول از کدام زبانه امکان‌پذیر است؟

الف)Home           ب)View                                ج)Layout                              د)Design

27- برای دوخط کردن خطوط جدول کدام گزینه مناسب‌تر است؟

الف) Pencolor             ب)Line Style      ج)Line Weight                     د)Border

28- جهت افزودن کادر شیء به سند از منوی Insert کدام گروه انتخاب می‌شود؟

الف) Pages                 ب)Text             ج)Header& Footer             د)Iiiustrations

29- تصاویر در کدام گروه از زبانه‌ی Insert  قرار دارد؟

الف) Pages              ب)Text                ج)Header& Footer             د)Iiiustrations

30- جهت تنظیم شفافیت پس‌زمینه از کدام ابزار استفاده می‌شود؟

الف)Recolor           ب)Brightness           ج)Contrast                          د)Reset Picture

31- گروه‌بندی تصاویر در کدام گروه قرار دارد؟

الف)Insert               ب)Home                                ج)Format                              د)View

32- برای اضافه کردن شکل به سند از مسیر .................................. اقدام می‌شود.

الف)Insert→Illusstration→Clip Art                                 ب)Insert→Picture

ج)Home→Shape→Clip Art                                              د)Insert→Illusstration→Shape                                 

33- ....................... نمایش گرافیکی داده‌هاست.

الف) Smart Art               ب)Chart             ج)Clipart                              د)Picture

34- زبانه‌ی Referencesvh برای ایجاد ...................... استفاده می‌شود.

الف)جدول                ب)جدول مندرجات        ج)فهرست مطالب                    د)ب و ج

35- جهت نشانه‌گذاری قسمتی از سند از ........................ استفاده می‌شود.

الف) Goto             ب)Hyperlink                      ج) Book Mark                    د)   Macro

36- دکمه‌های مربوط به یک ماکرو در کجا ایجاد می‌شوند؟

الف) زبانه‌ی Developer    ب)Ribbon       ج) Title Bar         د)   Quick Access Toolbar

37- برای ایجاد ماکرو از کدام زبانه استفاده می‌شود؟

الف) Insert       ب)Home                         ج)Developer                        د)Add-Ins

38- در عملیات اجرایی روی لیست گیرندگان نامه جهت جداسازی بعضی از گیرندگان خاص از سایرین از کدام گزینه استفاده می‌شود؟

الف)Sort            ب)Filter            ج)Validate Address             د)Find Duplicatees

39- در  پنجره Font، بخش ......................... شامل قلم‌های فارسی می‌باشد.

40- در هنگام تایپ متن اگر  از کلید Enter استفاده شود، ....................... بوجود می‌اید.

41- نمای ..................... برای مطالعه سند و مقایسه صفحات آن مناسب است.

42- کلید ............................. مکان‌نما را به پایان سطر می‌برد.

43- جهت انتخاب کل سند کلیدهای .............................. را بطور همزمان فشار دهید.

44- منظور از Superscript  ......................... است.

45- درستی یا نادرستی گزینه‌های زیر را تعیین نمایید.

الف) از طریق نوار دسترسی سریع ‌می‌توان فایلی را باز نمود.            

ب) برای باز کردن پنجره Font  باید کلیدهای Ctrl+F را باز نمود.

  ج)فرمان Copy  را از راست کلیک ماوس هم می‌توان انجام داد.

46- Word Wrap  چیست؟

47- تورفتگی پاراگراف را شرح دهید.

48- روش‌های ایجاد لیست بالت‌د‌ار را نام ببرید.

49- جلوه قلم Subscript چه عملی انجام می‌دهد؟

50- Clipboard را تعریف کنید.

51- برای پنهان‌کردن متن باید چه عملی انجام داد؟

52- تفاوت اشکال Callouts با دیگر اشکال چیست؟

53- با استفاده از ........................ می‌توانید نمودارهای سازمانی یا دیاگرام رسم کرد.

54- جهت تغییر رنگ سلول‌های جدول از چه روشی استفاده می‌شود؟

55- برای تقسیم یک سلول به چند سلول از ....................... استفاده می‌شود.

56- خصوصیت AUTOCORRECT را با یک مثال شرح دهید.

57- THEME را شرح دهید.

58- برای هم‌اندازه‌کردن خطوط متن در کلماتی که در انتهای خط قرار دارد،............. درج می‌کنیم.

59- جهت درج شماره صفحه گزینه TOP OF PAGE شماره صفحه را در .............................. صفحه قرار می‌دهد.

60- تصویر زمینه سند..................... نامیده می‌شود.

61- سرصفحه و پاصفحه را تعریف کنید.

62- MARGIN  چیست؟

63- LAYOUT صفحه جهت تعیین چه مواردی استفاده می‌شود؟

64- برای درج کاراکترهای ویژه از چه ابزاری استفاده می‌شود؟

65- برای مراجعه به مکانی از صفحه یا رفتن از صفحه‌ای به صفحه دیگر از فرمان............... استفاده می‌شود.

66- TEMPLATE   را شرح دهید.

67- سبک‌های نگارش قلم در WORD  را نام ببرید.

68-HYPERLINK  را تعریف کنید.

69- ماکرو تعریف کنید.

70- جهت تنظیم ذخیره فایل به‌صورت خودکار از دکمه ...................... استفاده می‌شود.

71- فیلد چیست؟

72- فایل‌‌هایPDF چگونه چاپ می‌شوند؟

73- ابزار MAIL MERG چه کاربردی دارد؟

74- دکمهSHRINK ONE PAGE  در زبانه‌ی PRINT PREVIEW برای چه مواردی استفاده می‌شود؟

75- دکمه Screen Tip در کادر محاوره Insert Hyper Link چه کاربردی دارد؟

76- کدام گزینه عمل ذخیره‌سازی فایل مشخصات گیرندگان نامه را مشخص می‌کند؟

الف)Data Source          ب)Merge Field         ج)Recipients             د)Form Letter

77- جهت مشاهده پیش‌نمایش چاپ از گزینه................. استفاده می‌شود.

الف)  Print Sort     ب)Print Preview             ج)Print                      د)Page Setup

78- در زبانه‌ی Print Preview  گزینه Magnifier جهت .................... استفاده می‌شود.

الف) شروع عملیات چاپ                                                   ب) تعیین جهت کاغذ

ج) بزرگنمایی سند                                                           د) نمایش فقط یک صفحه در پنجره

79- در گزینه‌های کادر Print، Current Page ................................. چاپ کند.

الف) کلیه صفحات سند    ب) صفحه جاری    ج) صفحات ناپیوسته سند   د) صفحات زوج سند

 

 

 


مطالب مشابه :


نمونه سوال ورد2007

بسمه تعالی. سوالات تئوری واژه پرداز( word 2007 ) هنرستان درزیان تاریخ
نمونه سوال word2007

نمونه سوال عملی اکسل 2007. باشد و هدف از جمع اوری این نمونه سوالات کمک به کاراموزان محترم
نمونه سوال word 2007(كل كتاب)

برچسب‌ها: نمونه سوال, word2007, نمونه سوالات wor 2007. ارسال توسط ندا
قسمت اول نمونه سوالات تستی WORD 2007

مجتمع فنی و حرفه ای آزاد یکتا رایانه با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور با اعطای مدرک
برچسب :