آسان سیستم

حسابداری عمومی 1:
ثبت حسابها ( دریافت و پرداخت نقدی - دریافت ، وصول ، خرج ، نزدبانك و برگشت چك مشتریان – واریزی ، وصول چك و كنترل موجودی بانك و چكهای وصول نشده- ثبت خرید ، فروش و هزینه ها) و گزارشات حسابداری ، دسته بندی اشخاص و كنترل حساب آنها بصورت جمعی و تك تك ، راس گیری و چاپ برگ چك ، چاپ رسید وجوه وچكها ، كنترل دسته چك ، تهیه فایل پشتیبان بطور اتوماتیك ، تعیین دسترسی مدیر و كاربرها ، یادآوری حسابها و موضوعات ،كالای امانی ، دفتر تلفن و مقایسه تغییرات حسابهای فعلی برنامه با اطلاعات روزهای قبل

money.gif قیمت: 1.300.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان kharid.gif حسابداری عمومی كامل:
كلیه امكانات عمومی 1 بهمراه انبارداری شامل ( چاپ فرمتهای متنوع فاكتورهای خرید ، فروش و برگشتی - ثبت محصول تولید شده و مواد اولیه مصرفی - انتقال اجناس بین انبارها - موجودی ، كاردكس ، كسری و شارژ كالای انبارهای متعدد ) - محاسبه مالیات و عوارض - لیست قیمت مشتری ، همكار و اختصاصی -فروش نقدی با دستگاه باركدخوان و چاپگرهای حرارتی - محاسبه بهای تمام شده براساس قیمت میانگین ثبت كرایه كالا ( تحویل اجناس كرایه ای ، برگشت آن و مبلغ كرایه - اجناس نزد مشتریان - برنامه ریزی و كنترل سفارشات آینده كرایه كالا) نمودارهای مقایسه ای و گزارشهای متنوع خرید و فروش كالا - گزارش سود و زیان -گزارش تولید و كاركرد كارگران - ثبت پیش فاكتور امكانات فروش اقساطی ( محاسبه اقساط ، جدول اقساط ، پرداخت اقساط ، كنترل و پیگیری دیركرد اقساط )

money.gif قیمت: 2.800.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان
kharid.gif info.png توجه: نسخه های زیر دارای تمامی امكانات نسخه عمومی 1 و برخی از امكانات عمومی كامل بوده، درعین حال تغییراتی جهت شغل مربوطه در آنها اعمال شده است
حسابداری حقوق دستمزد:
ثبت عناوین مزایای حقوقی و كسورات حقوق بصورت اختیاری - ثبت ساعت اضافه كار و مرخصی ماهیانه - فرمت متنوع فیش حقوقی ، قرارداد كار - لیست ماهیانه جهت اداره بیمه ، دارایی ، بانكها و فایلهای مربوطه - لیست های متنوع حقوقی و سوابق كارگاه های متعدد

money.gif قیمت: 2.500.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gifدانلود لیست مشتریان kharid.gif حسابداری فروشگاه كامپیوتر:
ثبت فاكتورخرید قطعات ( ثبت سریال بصورت اختیاری ) ، فروش نقد و روال قطعات ، امكان انتخاب قطعات یك سیستم بصورت دسته بندی شده و یكجا براساس سریال قطعات موجود- پیگیری قطعات معیوب از فروشنده براساس سریال - ثبت و نمایش قطعات با قیمتهای خرید متفاوت و نمایش سود آنی - ثبت پیكربندی لب تاپ بعنوان یك كالا و چاپ لیست قیمت براساس مشخصات لب تاپ - امتیاز بندی همكاران ، كنترل موجودی قطعات با دسته بندی اختیاری - گزارشات متنوع فروش - پیش فاكتور سیستم پیشنهادی به مشتری - امكانات فروش اقساطی

money.gif قیمت: 2.800.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان kharid.gif حسابداری رستوران:
ثبت خرید مواد اولیه - فروش روزانه رستوران با امكاناتی جهت سرعت ثبت سفارشات با قیمتهای تعریف شده متفاوت غذای مشتریان متفرقه و اشتراكها ، چاپ 4 فاكتور برای چاپگرهای سوزنی ، لیزری و حرارتی ، دریافتی نقد ، بن و كارت خوان ، محاسبه حق سرویس ، عوارض و مالیات - تعریف تخفیف و محدوده شماره قبض براساس نوع مشتری - ثبت طباخی ، فرمول تولید و كنترل موجودی كالا

money.gif قیمت: 3.300.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان kharid.gif حسابداری توزیع و پخش كالا:
ثبت مشتریان بصورت محدوده بندی شده و تعیین بازاریاب هر محدوده ، ثبت درصد فروشنده و تخفیف فروش براساس هر كالا بصورت تك تك یا دسته بندی شده ، درصد تخفیف برای هر كالا در فاكتور خرید و فروش ، محاسبه تخفیف فروش نقدی و چاپ مانده فاكتور در صورت تحقق دریافت نقدی ، محاسبه عوارض و مالیات ، ثبت بازاریاب هر فاكتور فروش و محاسبه پورسانت (براساس مبلغ كل فاكتور یا به تفكیك كالا ) ، ثبت وصول كننده وجه فاكتور و محاسبه پورسانت وصولی ها - ثبت حواله انبار چندین فاكتور فروش بهمراه تحویل گیرنده و خودرو حمل ، چاپ فاكتورهای حواله بطور یكجا ، جمع كل تعداد و وزن كالا در حواله ، ثبت رسید كالای برگشتی - كنترل موجودی انبارها و ارائه لیست فروش كالای موجودی برای بازاریاب ، نمودار و گزارشات خرید و فروش و كنترل تسویه حساب فاكتورها

money.gif قیمت: 3.800.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان kharid.gif حسابداری پروژه ساختمانی :
ثبت مشخصات پروژه ها بهمراه نحوه ارائه صورت وضعیت به كارفرما ( با احتساب نرخ كارمزد ثابت هزینه های پروژه ، كارمزد متفاوت به تفكیك هر كاردكس ، فهرست بها ویا نرخ تعیین شده مجری ) و تسهیم بدهی سهامداران ، تسهیم سود شركا براساس آورده ، ثبت فاكتورهای خرید پروژه در كاردكس هزینه های هر پروژه (مصالح ، آهن آلات ، تیرچه بلوك ، تاسیسات ، نیروی انسانی ، ماشین آلات ، كنترات ، تخفیفات و هزینه های متفرقه) ، گزارشهای ریالی و وزنی به تفكیك كالای مصرفی هر پروژه ، ثبت حواله انبار و كنترل موجودی انبار پروژه ثبت فاكتور خرید و فروش مصالح بهمراه قبض باسكول - كنترل موجودی مصالح - گزارشهای خرید و فروش مصالح

money.gif قیمت: 3.800.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان kharid.gif حسابداری مصالح فروشی:
ثبت مشخصات مصالح بهمراه ضریب تبدیل و كالای اولیه (مثال هر كیسه سیمان 50 كیلو از سیمان فله ای) ، بازكردن فاكتور فروش برای هریك از پروژه های مشتری ، بازكردن فاكتور خرید و ثبت كل سفارش از تولیدكننده ، بازكردن فاكتور كرایه به ازای هریك از كامیونهای طرف قرارداد ، ثبت قبض باسكول بار ارسالی و ثبت در فاكتور خرید ، فاكتور فروش و فاكتور كرایه بطور همزمان ،ثبت اعلام بار و كنترل بارهای ارسال شده ، ثبت كرایه حمل بصورت كلی و گزارشهای كرایه، ثبت هزینه كامیونها و محاسبه كاركرد هر كامیون ، ثبت تولید و كنترل موجودی انبارها

money.gif قیمت: 3.300.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان kharid.gif حسابداری تیرچه بلوك:
ثبت مشخصات تیرچه براساس نوع تركیب میلگردها ، میزان بار و ارتفاع - ثبت سفارشهای خرید و فروش بهمراه چاپ قرارداد تولید تیرچه و بلوك - محاسبات ساخت تیرچه براساس طول و بار جهت بدست آوردن نوع تركیب میلگردهای مورد نیاز - برآوردن قیمت تیرچه براساس تغییرات نرخ مواد اولیه - ثبت تولید و گزارش میلگرد مصرفی ،گزارش كاركرد بتن ریز و خرپاساز - ثبت فاكتور فروش سفارش بهمراه عوارض و مالیات -گزارش كنترل سفارشات - ثبت كرایه حمل و بارگیری قطعات و گزارشهای مربوطه - ثبت خرید مواد اولیه و كنترل موجودی انبارها

money.gif قیمت: 3.800.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان
kharid.gif حسابداری فروش تیرچه بلوك:
ثبت مشخصات تیرچه براساس نوع تركیب میلگردها ، میزان بار و ارتفاع - ثبت سفارشهای خرید و فروش بهمراه چاپ قرارداد تولید تیرچه و بلوك - محاسبات ساخت تیرچه براساس طول و بار جهت بدست آوردن نوع تركیب میلگردهای مورد نیاز - برآوردن قیمت تیرچه براساس تغییرات نرخ مواد اولیه - ثبت تولید و گزارش میلگرد مصرفی ،گزارش كاركرد بتن ریز و خرپاساز - ثبت فاكتور فروش سفارش بهمراه عوارض و مالیات -گزارش كنترل سفارشات - ثبت كرایه حمل و بارگیری قطعات و گزارشهای مربوطه - ثبت خرید مواد اولیه و كنترل موجودی انبارها

money.gif قیمت: 3.800.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان
kharid.gif حسابداری تولید بتن آماده ثبت و چاپ كارت اطلاعات پیمانه ، ثبت قبض بار ارسالی براساس مشخصات بتن ، میكسر ، پمپ ، اپراتور بچینگ و چاپ قبضهای مورد نیاز - ثبت كرایه حمل و گزارش كاركرد كامیون و راننده - ثبت كرایه پمپ و گزارش كاركرد پمپ - گزارشهای فروش و عملكرد روزانه ، ثبت قبض خرید مواد اولیه ، گزارشهای خرید و فروش ، گزارش سیمان مصرفی و موجودی كالا - قابلیت اتصال به باسكول

money.gif قیمت: 3.800.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
comment.gif دانلود لیست مشتریان
kharid.gif حسابداری محصولات بتنی: تلفیقی از امكانات برنامه تیرچه بلوك و تولید بتن آماده بهمراه امكانات ویژه چاپ قبض ، حداقل پمپ وحداقل كرایه میكسر

money.gif قیمت: 7.000.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان
kharid.gif حسابداری نمایشگاه خودرو:
ثبت و چاپ قولنامه خرید و فروش خودرو بهمراه اطلاعات كامل خریدار ، فروشنده ، خودرو مورد معامله و وجوه معامله بهمراه امكان تغییر شرایط معامله برای هر قولنامه - ثبت معاوضه خودرو - ثبت وضعیت سند و قولنامه - چاپ رسید مدارك - ثبت و رؤیت كپی دیجیتالی از مدارك خریدار ، فروشنده و خودرو - ثبت حسابهای حق العمل و پرداخت طرفین معامله - جستجو قولنامه های قبلی -گزارش خرید و فروش خودرو و سود فروش قولنامه - گزارش خودروهای موجود - ثبت و جستجوی خودروهای پیشنهادی جهت خرید یا فروش

money.gif قیمت: 2.800.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان kharid.gif حسابداری مشاوره املاك:
ثبت و چاپ قولنامه ملك بهمراه اطلاعات كامل خریدار ، فروشنده ، ملك مورد معامله و وجوه معامله بهمراه امكان تغییر شرایط معامله برای هر قولنامه - جستجوی قولنامه های قبلی - ثبت حق العمل خریدار و فروشنده و پرداخت بدهی آنها - ثبت اطلاعات تفكیك ملك خریداری شده ، تغییر كاربری و هزینه های مربوطه- گزارش خرید و فروش ملك - ثبت اطلاعات كامل املاك پیشنهادی برای خرید ، فروش یا معاوضه بهمراه عكسهای ملك - جستجوی املاك پیشنهادی و ارائه لیستهای متفاوت جهت ارائه به مشتریان و همكاران - محاسبه قیمت ملك براساس مساحت و امتیازات ملك - ارائه برگه متره و قیمت گذاری املاك ، مسكن و زمین - ثبت و چاپ اجاره نامه بهمراه اطلاعات مالك ، مستاجر ، ملك و چكهای تضمین - جستجوی اجاره نامه های قبلی و گزارش اجاره املاك

money.gif قیمت: 3.300.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان kharid.gif حسابداری تاكسی سرویس:
كدبندی و كنترل حساب رانندگان ، مشتركین و اپراتورها - ثبت ، چاپ و بایگانی فیشهای ارائه سرویس و گزارش سرویس های ثبت شده- نوبت دهی به رانندگان براساس ورود و ارائه سرویس به ترتیب نوبت - تعریف اعتبار برای رانندگان و عدم ثبت سرویس بیش از اعتبار - ثبت سرویس كنسل شده - كنترل تسویه حساب سرویسهای انجام شده و ثبت دریافتی از راننده - كنترل حساب مشتریان اعتباری - تعریف نرخ مسیرها - گزارش ورود و خروج رانندگان ، گزارش پیك به تفكیك راننده و تفكیك سفارش دهنده ، گزارشهای آماری

money.gif قیمت: 2.800.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان
kharid.gif حسابداری پیك موتوری:
كدبندی و كنترل حساب رانندگان ، مشتركین و اپراتورها - ثبت ، چاپ و بایگانی فیشهای ارائه سرویس و گزارش سرویس های ثبت شده- نوبت دهی به رانندگان براساس ورود و ارائه سرویس به ترتیب نوبت - تعریف اعتبار برای رانندگان و عدم ثبت سرویس بیش از اعتبار - ثبت سرویس كنسل شده - كنترل تسویه حساب سرویسهای انجام شده و ثبت دریافتی از راننده - كنترل حساب مشتریان اعتباری - تعریف نرخ مسیرها - گزارش ورود و خروج رانندگان ، گزارش پیك به تفكیك راننده و تفكیك سفارش دهنده ، گزارشهای آماری

money.gif قیمت: 2.800.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان
kharid.gif حسابداری آژانس مسافرتی:
ثبت تسهیلات ارائه شده به مسافران ( وسیله رفت و برگشت ، اسكان ، غذا و سایر خدمات ) - چاپ بلیط اتوبوس - چاپ معرفی نامه به محل اسكان ( واچر ) - محاسبه عوارض و مالیات - ثبت واحدهای اجاره شده ، برنامه ریزی رزرو تسهیلات و كنترل ارائه واحدها به مسافران - كنترل تسهیلات ارائه شده به مسافران و ثبت خرید تسهیلات از همكاران - گزارش خرید و فروش تسهیلات و سود حاصله - امكانات فروش اقساطی

money.gif قیمت: 2.800.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان kharid.gif حسابداری خدمات فنی:
دریافت سفارش تعمیر ( دستگاه یا قطعه ) بهمراه ثبت عیب ، مشخصات و برآورد هزینه - چاپ رسید سفارش و حكم كار - ثبت لوازم یدكی ، دستمزد تعمیر و صدور فاكتور فروش - ثبت تعمیركار و ابزار مورد استفاده - گزارش كاركرد تعمیركار و دستگاه ها -گزارش از سفارشهای دریافتی ، درحال تعمیر و تحویل شده به مشتری -ثبت شركت گارانتی كننده بهمراه ارسال و برگشت از گارانتی بهمراه گزارش

money.gif قیمت: 2.800.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif  دانلود لیست مشتریان
kharid.gif حسابداری گرافیك و چاپ:
ثبت مشخصات سفارش چاپ ، ثبت هزینه های چاپ انجام شده ( طراحی ، فیلم و زینك ، چاپ ، برش و ...) بهمراه درج در حساب همكاران ، ثبت كاغذ مصرفی و محاسبه قیمت تمام شده سفارش ، ثبت كارمزد سفارش و صدور فاكتور فروش ، خرید كاغذ و سایرمواد اولیه ، گزارشهای خریدو فروش - گزارش سفارشات درحال انجام و تحویل شده - كنترل موجودی انبار

money.gif قیمت: 2.800.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان
kharid.gif حسابداری كتاب فروشی:
دسته بندی كتابهای براساس موضوع ، ناشر و مؤلف - ثبت خرید امانی و نقدی بهمراه درصد تخفیف خرید هر كتاب و رسید در هریك از انبارها - موجودی انبارها به تفكیك كتاب و تاریخ آخرین خرید - فروش كتاب به تفكیك خریدهای متفاوت و فروش بهمراه درصد تخفیف هركتاب و تخفیف كل فاكتور - محاسبه عوارض و مالیات - گزارشهای خرید و فروش كتاب و فروش امانی - امكانات فروش اقساطی

money.gif قیمت: 2.800.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان kharid.gif حسابداری فرش فروشی:
ثبت مشخصات فرش (نوع ، تولیدكننده ، اندازه ، نقشه ، رنگ ، شانه ، تراكم و درجه) - ثبت اقلام فاكتور خرید و فروش براساس هریك از مشخصه های فرش - جسجوی كالا با انتخاب هریك از مشخصه ها در گزارشهای خرید و فروش و موجودی كالا - امكانات فروش اقساطی

money.gif قیمت: 2.800.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
comment.gif دانلود لیست مشتریان
kharid.gif حسابداری فروشگاه موبایل:
ثبت فاكتورخرید گوشی ، خط ( ثبت سریال بصورت اختیاری ) و لوازم جانبی - امكان انتخاب گوشی براساس سریال دستگاه موجود و استفاده از باركدخوان - پیگیری قطعات معیوب از فروشنده براساس سریال - ثبت و نمایش قطعات با قیمتهای خرید متفاوت و نمایش سود آنی - كنترل موجودی كالا - گزارشات متنوع فروش - ثبت و چاپ صلحنامه تلفن همراه - امكانات فروش اقساطی

money.gif قیمت: 2.800.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان
kharid.gif حسابداری مرغداری:
تعریف دوره های تولید - خرید جوجه ، دان و دارو در دوره های مختلف - ثبت حواله دان و داروی مصرفی برای هر یك از سوله ها - فروش مرغ زنده و پركنده از هر یك از سوله ها بهمراه وزن كامیون حمل جهت كنترل- محاسبه عوارض و مالیات - ثبت پرورش مرغ در هر دوره و محاسبه ضریب تبدیل و درصد تلفات براساس مرغ فروش رفته و جوجه اول دوره- محاسبه ضریب افت مرغ پركنده - گزارش جامع تولید دوره براساس فروش مرغ ، كالای مصرفی ( جوجه ، دان و دارو ) ، هزینه های انجام شده در دوره و بدست آوردن بهای تمام شده مرغ زنده - گزارشها و نمودارهای مقایسه ای خرید ، فروش و تولید در دوره های مختلف ، كنترل موجودی كالا

money.gif قیمت: 3.300.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان
kharid.gif حسابداری سنگ فروشی:
ثبت كالا براساس نوع و ضخامت سنگ - خرید سنگ برش نخورده - تولید سنگ برش شده از سنگهای خریداری شده - محاسبه فاكتور فروش براساس تعداد ، طول و عرض سنگ سنگها - كرایه حمل و ابزار زنی - كنترل موجودی انبارها - پیش فاكتور با قالب ابعاد سنگ

money.gif قیمت: 2.800.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان
kharid.gif حسابداری بار فروشی:
ثبت فروشنده و مشخصات بار خریداری شده بهمراه فروش های انجام شده از این بار ، كنترل حساب فروشنده و خریدار

money.gif قیمت: 1.500.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gifلودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان
kharid.gif حسابداری نگهداری ساختمان:
ثبت مشخصات مالك ، مستاجر و متراژ واحدها - درج شارژ ماهیانه و چاپ قبض- كنترل حساب صندوق ، واحدها و هزینه ساختمان

money.gif قیمت: 1.500.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان
kharid.gif حسابداری تالار پذیرایی:
این برنامه جهت زمانبندی چندین سالن در تالار پذیرایی بهمراه ثبت قراردادها و اطلاعات حسابداری مربوطه طراحی شده است.هر قرارداد طی چندین مرحله ( رزرو – تنظیم قرارداد – تسویه حساب و انصراف ) انجام می گردد و بر اساس این اطلاعات زمانبندی سالنها مشخص شده و از بروز خطا جلوگیری می كند.

money.gif قیمت: 2.800.000 ریال
icon_get_world.gif دانلود رایگان نسخه آزمایشی نرم افزار با لینک مستقیم
icon_get_world.gif لودینگ برنامه ( قبل از نصب برنامه اجرا شود )
comment.gif دانلود لیست مشتریان
مطالب مشابه :

نرم افزار حسابداری اسان حساب

به روز ترین و متنوع ترین برنامه حسابداری مصالح فروشی، آهن کنید برای اجرای
دانلود نرم افزار حسابداری آسان حساب

دانلود نرم افزار حسابداری پوشاک، مصالح فروشی، آهن برای دانلود هر یک از
دانلود نرم افزار حسابداری اسان حساب

سایت تخصصی حسابداری - دانلود نرم چاپ 4 فاكتور برای چاپگرهای حسابداری مصالح فروشی:
دانلود رایگان نرم افزار حسابداری هلو برای اندروید

مرکز تخصصی فروش نرم افزار حسابداری هلو - دانلود برای فروش مصالح برای طلا فروشی
شرکت آتیه نمایندگی فروش نرم افزار حسابداری هلو

افزار حسابداری هلو. دانلود فایل برای فروش مصالح افزار هلو برای طلا فروشی, نرم
دانلود رايگان آموزش نرم افزار حسابداری هلو

دانلود کتاب آموزش نرم افزار حسابداری هلو دانلود برای فروش مصالح برای طلا فروشی
مجموعه نرم افزار حسابداری آسان سیستم

( قبل از نصب برنامه اجرا شود ) دانلود لیست حسابداری مصالح فروشی: حسابداری فرش فروشی:
آسان سیستم

( قبل از نصب برنامه اجرا شود ) دانلود حسابداری مصالح فروشی: تعریف كد برای وی ،ثبت
نرم افزار برنامه حسابداری دفتر حساب (پست ثابت)

** نرم افزار حسابداري ویژه کارخانه های سنگبری و سنگ فروشی مصالح فروشان برنامه حسابداری
دانلود رایگان نرم افزار حسابداری هلو

افزار حسابداری هلو. دانلود آموزش برای فروش مصالح افزار هلو برای طلا فروشی, نرم
برچسب :