نمونه سوال امتحانی علوم زیستی سال اول- نوبت اول

بسمه تعالی

  مديريت آموزش وپرورش ناحيه ۱ اراک  سئوالات امتحانی پایانی نوبت اول دی ماه        درس :علوم زيستي وبهداشت       پایه: اول     رشته: عمومی       وقت امتحان: 70 دقيقه         

                                 سال تحصیلی :                     

بخش اول : در سوا لا ت زير گزينه مناسب را با علامت   ضربد ر مشخص كنيد . ( هر مورد نيم نمره )

1- مرحله سوم روش علمي كدام است ؟   

     الف ) جمع آوري اطلاعات (  )   ب ) آزمايش فرضيه(  )   ج )فرضيه سازي  (  )  د ) ثبت يا فته ها(    )

  2- كدام يك جزء عناصر سازنده ليپيد ها نمي با شد؟

       الف )  اكسيژن (    )       ب)  كربن (    )           ج )نيتروژن  (    )      د ) هيدروژن(    )

3 – قندموجود در شير چه نام دارد ؟ 

       الف)لاكتوز (    )         ب )ساكارز (     )            ج )  گلوكز (      )            د ) فروكتوز (      )

4 – عمل ترشح مواد به خارج سلول توسط كدام اندامك انجام مي شود ؟

    الف ) ميتوكندري (    )        ب )  دستگاه گلژي (    )      ج ) ليزوزوم (    )       د ) واكوئل  (    )

5 – علت بيماري پلاگر كمبود كدام كدام ويتامين است ؟ 

       الف )نياسين (    )             ب)  تيامين (    )             ج )كليسفرول  (    )    د ) رتينول (    )

6 – در كدام سلول زير ديواره سلولي وجود ندارد ؟ 

      الف ) گياهي(   )         ب )  قارچ (    )              ج ) جانوري (     )                  د ) باكتري (    )  

بخش دوم : در سو الات زير محل خالي را با عبارت مناسب كامل كنيد . ( هر مورد نيم نمره )

   7 – کلسترول در روغن های            کمتراست .         8 - معروفترين مونو ساكاريد               نام دارد .

   9 - نام ديگر ریبو فلاوین ،           مي باشد .    10 -  نشاسته بيشتر در            برگ  ذخيره مي شود .

   11 -  انتقال آب و مواد معدني از ريشه به برگ ها از وظايف                   مي باشد. 

   12 -  نظريه خلق الساعه توسط              باطل شد .   13 -  وظيفه ميتو كندري                    مي باشد .

بخش سوم : در سوالات زير گزينه غلط را با علامت ( غ )  و صحيح را با علامت (  ص )  مشخص كنيد . ( هر مورد نيم نمره )

  14 -   پاسخ همه پرسش هاي آدمي را مي توان با استفاده از روش علمي به دست آورد .  (      )

  15 - ديواره سلولي خاصيت نفوذ پذيري انتخابي ندارد .(   )

  16 – غذا هاي در يايي از بهترين منابع يد می با شند .(     )

  17 - يكي از وظايف چربي ها توليد انرژي است .   (   )  

    18 -  گلوکزبه راحتي در آب حل می شود .   (       )     

  19 - سلول هاي نگهبان روزنه  كلرو پلا ست ندارند.(       ) 

   20-  يكي ازوظايف سدیم كمك به انعقاد خون است . (     )         

 بخش چهارم : سو الات تشريحي ( 10 نمره )

 21 - مفا هيم زير را تعريف كنيد ؟ (هر مورد 75 /0 نمره )

       الف ) تومور خوش خیم :

         ب ) آزمايش كنترل شده:

         ج ) كلسترول   :

          22 – واحد سازنده پروتيين ها را نوشته و دووظيفه مهم پروتئين ها را بنويسد ؟ ( 75 /0 نمره )

  

   23 – مواد خام مصرفی در فتوسنتز و مواد حاصل از آن را نام ببرید ؟ ( 1 نمره )

    24 – پلی ساکارید مخصوص سلول های جانوری چه نام دارد و در کدام اندام های بدن ذخیره می شود ؟ (75 /0  نمره )

 

  25 – الف ) پختن چه اثري بر تخم مرغ  دارد ؟ (5/0 نمره )

     ب) ازكدام ماده براي تهيه گوشت گياهي استفاده مي شود؟ گوشت گياهي را با گوشت جانوري مقايسه كنيد (دومورد)؟(75/0 نمره)

    ج ) یک  ویتامین محلول در چربی را نام ببرید؟( 25/0 نمره )

   26 – الف)عمل فتوسنتز بیشتر در کدام قسمت برگ ا نجام می گیرد ؟چرا ؟ (5/0 نمره )

      ب) دو وظیفه کو تیکول را بنويسيد ؟(5/0 نمره )

   27 - آيا محققان هميشه ،همه مراحل روش علمي را قدم به قدم مي پيمايند؟ چرا ؟ (75 /0 نمره )

   28 – مورد مصرف گلو تا مات مو نو سديم و عوارض ناشي از مصرف آن را بنويسيد ؟ (75 /0  نمره )

 

  29 – الف ) دومورد از  اصول نظریه سلولی را بنویسید ؟

          ب ) ويژگي مهم غشاي سلولي را بنویسید ؟ 25/1 نمره


مطالب مشابه :


دودمانه : راهنماي‌ كامل‌ پاسخگويي‌ به‌ تستهاي‌ شجره‌نامه‌:

راهنماي‌ كامل‌ پاسخگويي‌ به‌ تستهاي‌ شجره زيست ‌شناسي سوم تستهاي شجره نامه
نمونه سوال امتحانی علوم زیستی سال اول- نوبت اول

این وبلاگ شامل نمونه سوال ، نکات و مطالب مرتبط با دروس زیست شناسی شجره نامه چرا بخش سوم :
راهنماي‌ كامل‌ پاسخگويي‌ به‌ تستهاي‌ شجره‌نامه‌:

زيست شناسي قاين راهنماي‌ كامل‌ پاسخگويي‌ به‌ تستهاي‌ شجره گروه سوم تستهاي شجره نامه
استفاده از ژنتیك برای تكمیل شجره نامه افراد

استفاده از ژنتیك برای تكمیل شجره نمونه سوال سال سوم نمونه سوال زيست و بهداشت 2 (سوم)
نمونه سوالات امتحان نهایی سال های 85-80 فصل چهارم

ليسانس زيست شناسي جانوري از دانشگاه شهيد زیست بیش نمونه سوال. زیست سال سوم شجره (دودمانه)
انواع شجره نامه و سوالات مربوط به آن

آقا معلم زيست وتنها اگر صورت سوال وگزینه ها هیچ سوم تستهاي شجره نامه، تستهايي
برچسب :