طرح درس روزانه فیزیک 2

طرح درس نوشتن کاریست که  اکثر همکاران باآن مشکل دارند وضرورتی برای داشتن آن نمیبینند.من آزمایشی چند جلسه با طرح درس به کلاس رفتم وبه این نتیجه رسیدم که ارزش وقت گذاشتن دارد.اما مشکل دیگر در نوشتن طرح درس سبک ان بود که به نظرکار پر مشقت وبلا استفاده ای می آید.بنا براین  با ابتکار خودم آنرا ساده تر کردم .اگر کم وکسری دارد لطفا مطرح کنبد.

طرح درس فیزیک۲ وآزمایشگاه                 نویسنده :غلامعلی زاده

هدفها

1)هدف کلی   2)هدفهای جزئی   3)هدفهای رفتاری

هدف کلی

بردارها

هدفهای جزئی

1.کمیت های نردهای وبرداری    5.روش چند ضلعی
2.تعریف بردار                        6.خاصیت جابه جایی وانجمنی
3.بردارهای همسنگ                 7.محاسبه بردار برآیند
4.بردار برآیند (تعریف-روشهای رسم) 

هدفهای رفتاری: انتظار میرود
پس از ارائه درس دانش آموزان بتوانند:

1.مفاهیم (کمیت نرده ای-برداری-بردار-بردار برآیند-بردارهای مساوی )راتعریف کنند همراه با 2مثال برای هرکدام به همراه رسم شکل
2.با استفاده از روش چند ضلعی بردار برآیند حداقل 3بردار را رسم کنند
3.بارسم شکل  خاصیت جابه جایی وانجمنی را در جمع برداری نشان بدهند
4.بردار برآیند حداقل 2بردار را در 3حالت :بردارهای همجهت/مخالف الجهت/عمود برهم رسم وبزرگی آن را محاسبه کنند

مراحل ارائه درس

1)پیش نیاز  2)ایجاده انگیزه 3)محتوای درس

پیش نیاز

آشنایی با مفهوم بزرگی یا اندازه یک پاره خط
آشنایی با مفهوم ریاضی خاصیت جابه جایی وانجمنی

ایجاد انگیزه

 

محتوای درس

کمیت های فیزیکی:-1نرده ای :کمیتهایی که تنها مقدار دارند مانند:جرم –زمان-دما و...
-2کمیت برداری مقدار وجهت دارند واز قونین جمع برداری پیروی میکنند.مانند جابجایی-سرعت-نیرو و....
-بردارهای مساوی:دو بردار هم طول وهمجهت
-بردار برآیند:A+B  روشهای رسم:چند ضلعی /متوازی الاضلاع
بردار تفاضل:A-B
روش چند ضلعی برای رسم برآیند دو یا چند بردار
خاصیت جمع برداری 1.خاصیت جابجایی A+B=B+A
2.خاصیت انجمنی:A+(B+C)=(A+B)+C
محاسبه ورسم بردار برآیند
الف:وقتی دو بردار همجهت باشند
ب:وقتی دو بردار مخللف الجهت باشند
ج:وقتی دو بردار عمود برهم باشند
د:وقتی دو بردار زاویه âبا هم بسازند(جلسه بعد)

 

 

 

مثالها:مثال1:شخصی 2متر به سمت راست وسپس از همان نقطه 5متربه سمت چپ حرکت میکند جابجایی او چند متر است؟
مثال2:بزرگی برایند دو بردارعمود برهم 10واحد وطول یکی از آنها 6 واحد است بزرگی بردار دیگر را به دست آورید.
مثال3 :بردار برآیندرا در شکلهای زیر محاسبه کنید
مثال4:برآیند دو بردارa=۲۵وb=۵۰بر بردار کوچکتر عمود است.بزرگی برایند دو بردار چند واحد است؟

نحوه ارائه درس

سخنرانی-پرسش وپاسخ-حل مسئله به صورت فردی وگروهی 2نفره

پس از ارائه درس

1.ارزشیابی پایانی به صورت پرسش شفاهی وحل مسئله پای تخته
2.تکالیف
3.مراجع کمکی

ارزشیابی

سوال1:چند کمیت نردهای وچند کمیت برداری مثال بزنید.
سوال 2:در چه حالتی برای محاسبه طول بردار برآیند میتوان طول بردارها را با هم جمع کرد؟درکدام حالت از رابطه فیثاغورث استفاده میشود؟
سوال3:در چه حالتی برآیند کمترین اندازه را دارد؟

تکالیف

انجام تمرینات شماره 49تا69کتاب کار گاج

مراجع درس

کتاب پیک گل وازه-مرآت –کتاب دو سالانه

ی


مطالب مشابه :


نمونه طرح درس روزانه

طراح : معصومه رحمانی. تاریخ: 9/12/90. موضوع درس: انرزی جنبشی. از صفحه 8 تا 9 کتاب درسی. مدت جلسه:
طرح درس روزانه فیزیک 2

طرح درس روزانه فیزیک 2 آزمایش مجازی وواقعی فیزیک،طرح درس روزانه وسالانه فیزیک
طرح درس روزانه

نمونه سوال فیزیک(1)،(2)،(3)،(4) طرح درس روزانه. نام منطقه : نام آموزشگاه :
قالب طرح درس روزانه و سالانه درس فیزیک

فیزیک ابرکوه - قالب طرح درس روزانه و سالانه درس فیزیک - وبلاگ شخصی سیدمحمدرضا نجفی شامل طرح
نمونه طرح درس فیزیک 3

نمونه طرح درس فیزیک 3 برای استفاده همکاران پیوندهای روزانه لینک های مفید
نمونه طرح درس فیزیک 2،1 و3

نمونه طرح درس فیزیک 2،1 و3 طرح درس سالانه فيزيك كلاس اول دبيرستان پيوندهای روزانه.
طرح درس روزانه و سالانه گروه فیزیک

نمون برگ طرح درس روزانه گروه فیزیک در هرمرحله ازآموزش از گویه های مربوط به آن مرحله استفاده
طرح درس فیزیک1

به نام خدا. آموزش وپرورش شهرستان البرز. كارشناسي تكنولوژي و گروههاي آموزشي طرح درس روزانــه
برچسب :