جواب سوالات تستي كتاب حسابداري صنعتي- كاردانش

فصل  اول صفحه ی 12الی13

1.ب

2.ب

3.ج

4.ب

5.د

6.د

7.ب

8.ج

9.ب

10.ج

 

 

فصل دوم  صفحه ی 36الی 37

1.د

2.ج

3.ب

4.ج

5.الف

6.ج

7.ب

8.د

9.ج

10.د

 

 

فصل سوم صفحه 82الی86

1.ج

2.ب

3.ج

4.الف

5.ب

6.ب

7.ج

8.ج

9.د

10.ب

11.الف

12.هیچکدام

13.ج

14.ب

15.ب

16.ب

17.د

18.ج

19.هیچکدام

20.د

جواب صحیح سوال 12  :   حساب پیش بینی تهیه مواد            

                                 حساب تعدیل تهیه مواد

                                                                حساب کنترل مواد                                                                                                                                            

جواب  صحیح سوال 19:                               3380

21. ج

22.الف

23.د

24.د

25ج

 


مطالب مشابه :


مجموعه سوالات درس رياضيات امور مالي- حسابداري هنرستان

مجموعه سوالات درس رياضيات امور مالي- حسابداري هنرستان سوالات كنكور آزمايشي
نمونه سوالات اقتصاد هنرستان فنی حرفه ای تبریز

نمونه سوالات اقتصاد هنرستان فنی حرفه نمونه سوالات اقتصاد هنرستان كنكور حسابداري
سوالات درس حسابداری صنعتی-هنرستان

سوالات درس حسابداری صنعتی-هنرستان سوالات تستي حسابداري مقدماتي سوالات كنكور
سوالات کنکور حسابداری بازرگانی

"نمونه سوالات هنرستان" سوالات حسابداری
نمونه سوالات تئوری اصول حسابداری 2 هنرستان کاردانش خرداد 91

نمونه سوالات تئوری اصول حسابداری 2 هنرستان کاردانش خرداد 91 تازه هاي حسابداري.
مجموعه سوالات حسابداري صنعتي مقدماتي- سال سوم هنرستان

مجموعه سوالات حسابداري صنعتي مقدماتي- سال سوم هنرستان سوالات كنكور آزمايشي
سوالات كنكور كارداني پيوسته رشته حسابداري بازرگاني سال 1389

سوالات كنكور كارداني پيوسته رشته نمونه سوالات; گروه حسابداري دلفان; هنرستان
جواب سوالات تستي كتاب حسابداري صنعتي- كاردانش

جواب سوالات تستي كتاب حسابداري سوالات كنكور گروه حسابداري دلفان; هنرستان
نمونه سوالات امتحانات نهايي كاردانش- استان تهران

نمونه سوالات امتحانات نهايي سوالات كنكور گروه حسابداري دلفان; هنرستان
برچسب :