کتاب نامه

1.      آرتور، جیمز، نگاهی به کتاب دین و جامعه صنعتی پیشرفته، ترجمه فاطمه گلابی ، تهران : نشر کویر، 1383 .

2.      اکبریان، رضا، فلسفه دین . تهران : نشر بقعه 1383

3.      الگار، حامد، دین و دولت در ایران: نقش عالمان در دوره قاجار . مشهر ؛ توس 1380

4.      ام رینگر، مو نیکا. آموزش دین گفتمان اصلاحی فرهنگی. ترجمه مهدی حقیقت خواه. تهران: نشر ققنوس 1379

5.      باهنر، ناصر. آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد . تهران : نشر بین الملل 1380

6.      بیانی ، شیرین . دین و دولت درعهد مغول . تهران : نشر دانشگاهی 1382

7.      پترسون، مایکل. تجربه دینی . ترجمه حسین یکانی، تهران : نشر آشیانه کتاب

8.      تامسون، کنت، دین و ساختار اجتماعی، ترجمه بهرامپور، حسین محدثی . تهران . نشر کویر1387

9.      توحید نیا، فرشاد. آسیاب شناسی عرف نهای نو ظهور در ایران . نشر اهفل1384

10. جمشیدی، محمد صادق. دین و حکومت. تهران: نشر بین الملل 1381

11. جوادآملی، عبدالله. فلسفه حقوق بشر. نشراسراء 1368

12. چالی کال، آنتونی. ایدئولوژی و دین . ترجمه علی بهرامپور . تهران: نشر اقبال 1380

13. حسینی، سعد الله . نقش باورهای دینی در اصلاح فرد و جامعه . قم: نشر بوستان کتاب قم 1379

14. حسینی زاده ،سید علی . نگرشی بر آموزش با تأکید بر آموزشهای دینی . قم : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1378

15. حسین طباطبایی ، مصطفی. دین ستیزی نافرجام. تهران : نشر روزنه 1380

16. حلبی، علی اصغر . انسان در اسلام و مکاتب غربی. تهران: نشر اساطیر1379

17. جمیدی، هاشم. ارتباط عقل و دین . تهران: نشر علم و صنعت 1381

18. خسرو پناه، عبدالحسین. آیین شناسی دین پژوهی معاصر. تهران: نشر سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند یشه اسلامی 1380

19. دلشاد تهرانی، مصطفی. رهزتان دین. تهران: نشر دریا1379

20. دوسون، داوود . دین و سیاست در دولت عثمانی . ترجمه منصوره حسینی ، داوود وفایی. تهران: مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 1377

21. دورکیم امیل. صوربنیانی حیات دینی. ترجمه با قر پرهام . تهران : نشر مرکز1380

22. رضوانی ،علی اصغر. دین شناسی از دیدگاه حضرت مهدی(عج). قم : نشر دلبل ما1381

23. رضوانی، علی اصغر. نقدی بر نظریه عدالت و مرجعیت و بنی صحابه . قم: نشر دلبل ما1385

24. زیمل، گئوگ. مقالاتی درباره دین . ترجمه شهناز سهمی پرست. نشر ثالث گسترش زحمتکش 1380

25. سعداوی، نوال. زن ، دین ، اخلاق. ترجمه زاهدویسی. تهران : نشر بین الملل 1382

26. سالاری، محمد . تقویت باورهای دینی در معارف اخلاف اسلامی . نشر مشهور1383

27. صدر ، آیت الله سید محمد باقر . روش نوین درفلسفه اصول دین . ترجمه عباص مخبر. تهران: نشر صدر1364

28. صفت گل، منصور. ساختار نهاد و اندیشه دینی درایران عصر صفوی . تهران: نشر رسا1375

29. صمیمی، سید رشید. آسیب شناسی تقریب مذاهب اسلامی . مجمع دین پژوهان افغانستان

30. طبیبی، نجم الدین، چشم اندازی از حکومت مهدی (عج) . سازمان تبلیغات اسلامی 1384

31. عالمی، سید محمد. رابطه دین و اخلاق . قم : نشر بوستان کتاب 1382

32. عباسی، محمد. رابطه دین گریزی جوانان. سایت آفتاب (22.آذر.86)

33. عقابیان، علی. علل ریشه دین گریزی. روزنامه اتحاد جنوب1387

34. علی محمدی، رحیمه. آسیب شناسی دینی از دیدگاه نهج البلاغه. نشر دستان 1389

35. عنایت، حمید. اندیشه سیاسی در اسلام معاصر. تهران : منشر خوارزمی 1374

36. فاضل میبدی، محمد تقی. دینداری و آزادی. نشر آفرینر 1380

37. فراستخواه، مقصود. دین و جامعه . تهران: نشر انتشار 1377

38. فراستخواه، مقصود. سرآغاز نو اندیشی معاصر دینی و غیر دینی . نشر انتشار1383

39. فرامرز، قرا ملکی، احد . علم دین درخلقت انسان . نشر مؤسسه فرهنگ آرایه1375

40. فروتن، علی اکبر. توافق علم و دین. نشر آشیانه کتاب 1380

41. فولادی، محمد. آسیب شناسی دینی . نشر امید فردا1382

42. فولتس، ریچارد.؟؟؟؟؟؟جاده ابریشم. ترجمه علی پاشایی. نشر فرا روان 1381

43. فروم ، اریک . روانکاوی دین. ترجمه آرسن نظریان. نشر ففنوس1380

44. فروم، اریک. روانکاوی دین . ترجه میثم فرحی. نشر ققنوس1380

45. فیاض، ابراهیم. تعامل دین وفرهنگ و ارتباط . نشر بین الملل 1382

46. فیض کاشانی. علم الیقین فی اصول الدین. نشر دارالبلاغه 1375

47. فرضاوی، یوسف. دور نمای جامعه اسلامی درعرصه های ایمانی، عبادتی ، فکری و ... نشر احسان 1378

48. فعالی، محمد تقی. ایمان دین دراسلام و مسیحیت. کانون اندیشه جوان 1383

49. قربانی لاهیجی، زین العابدین. اسلام و حقوق بشر .نشر فرهنگ اسلامی1384

50. فکفی، مجید. دین و علوم اجتماعی. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1382

51. کجوییانف حسین . نظریه جهانی شدن و دین . نشر نی1384

52. کربلایی پازوکی ، علی. مردم سالاریدینی. نشربین الملل1382

53. کریمی، رضا. جوان ازمنظر دین . نشر قم1381

54. گروه نویسندگان . دین دینداری درعصرحاضر. دانشگاه امام حسین(ع)1380

55. گودرزی، غلامرضا. دین و روشنفکران مشروطه . نشر اختران1382

56. گروه نویسندگان. رهبری هایدینی مرجعیت و ولایت فقیه . نشر موتلفه اسلامی 1380

57. لاهوری، محمد اقبال. حیات فکر دینی دراسلام. ترجمه احمد آرام. نشرفرهنگ اسلامی 1382

58. لابتر، شنن . دین هنر. ترجمه افسانه نجاریان. نشر رسش1381

59. مودودی ، ابولاعلی. متجدد و احیای دین. ترجمه عبدالغنی سلیم قشر زهی . نشر احسان 1380

60. مددپور، محمد. تجدد و دین زدایی در فرهنگ هنر منورالکری ایران. نشر رسالت قلم 1386

61. منصوری، محمد. دین توسعه. نشر آشیانه کتاب 1382

62. میرتاج الدین، محمد رضا. اخلاق کاگزاران درحکومت اسلامی. سازمان تبلیغات اسلامی1378

63. مکواری، جان. تفکر دین در قرن 2. ترجمه علی بهرامپور. نشر امیر کبیر 1380

64. فاصح، علی احمد. آدم از دیدگاه قرآن و عهدین. نشر امیر کبیر 1380

65. نوح، محمد . شناخت و معالجه آفت های دین داری و دعوتگر. نشر احسان 1375

66. نصر، حسن. معارف اسلامی درجهان اسلام . نشر امیر کبیر1380

67. نیکزاد، عباس. عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1382

68. نکویی سامانی، مهدی. آسیب شناسی دین و معرفت . نشر رسالت قلم 

69. واعظی، احمد. جامعه مدنی و جامعه دینی . نشر فرهنگ و اندیشه 1382

70. ویلسون،برایا. دینمسیح. ترجمه حسن افشار. نشر مرکز 1381

71. ویلیامز، کارل. دین روانشناسی. ترجمه افسانه نجاریان. نشررسش 1382

72. هدایتی، ابوتراب. سهایت دین نیست. نشر فراهانی1387

73. هینربرگ، ورنر. گفتگوی درباره رابطه علم ودین . ترجمه حسین نجف زاده . نشر نقره1386

74. همیلتو، ملکم. جامعه شناسی دین. ترجمه حسین ثلاثی. نشر تیان 1377

75. یوسفی اشکی ، حسن. نوگرای یدینی. نشر قصیره 1384

76. شمس الدین ، محمدمهدی. نظام حکومت ومدیریت دراسلام .نشردانشگاه تهران 1382

77. شریعتی، علی. مذهب علیه مدهب. نشر سفیر 1364

78. شکوه اندیش ، عبدالحسن. حکومت دینی و روش فلاسفه متکلمان شیعی. نشر رسالت قلم

79. شافعی، محمد. رابطه دین و آزادی . نشر قنوس 1374

80. شریعتی، علی. اسلام . دین  تادبخ. نشر میعاد 1362

81. ترو بریانرها، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو، 1374

82. وبر، مارکس، اخلاق پرتستانی و روح سرمایداری، ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، تهران ، علمی و فرهنگی 1373

83. ویل، ژان پل، جامعه شناسی ادیان، ترجمه عبدالرحیم گواهی ، تهران ، تبیان، 1377 شجاعی زند، محمد، مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین، تهران ، تبیان ، 1376

84. ضیایی ، علی اکبر ، فهرس مصدر الفرق الاسلامیه. المصادر الدرزیه، بیروت، 1992

85. مظفر، محمدرضا، عقاید و تعالیم شیعه، ترجمه محمد مجتهد شبستری، تهران، انتشارات محمدی 1347

86. نوبختی، فرق الشیعه ، ترجمعه محمدجواد مشکور، تهران ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران

87. پهلوان، حسین، فرقه های اسلامی در سرزمین شام درعصر اموی، ترجمه حمید رضا شیخی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد1371

88. وات، مونتگمری، فلسفه و کلام اسلامی، ترجمه ابوالفضل عزتی. تهران ، انتشارات علمی و فرهنگی

89. مطهری، مرتضی، انسان ایمان، تهران، صدرا 1357

90. هیوز، استیوارت، راه فروبسته، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، علمی و فرهنگی، تهران 1373

91. نویمان، فرانتس، آزادی و قدرت قانون، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، خوارزمی، 1373

92. کاسیر، ارنست، فلسفه روشنگری، ترجمه یدالله موفق، تهران، نیلوفر 1370

93. شنگلجی، شریعت،  فهم قرآن  تهران دانش 1352

94. باربور، ایان، پارادایم ها در علم و دین، ترجمه ابراهیم سلطانی، تهران، کیان 1375

95.  

 


مطالب مشابه :


جزوه درس ترجمه قرآن کارشناسی مهر92-بخش سوم

قرآن وزندگی - جزوه درس ترجمه قرآن کارشناسی مهر92-بخش سوم 15-32- ابوالفضل بهرامپور ( 1383 ش)
کتاب نامه

63. مکواری، جان. تفکر دین در قرن 2. ترجمه علی بهرامپور. نشر امیر کبیر 1380 . 64. فاصح، علی احمد.
ترجمه "عناصر روزنامه‌نگاري"

كتاب عناصر روزنامه نگاري به زودي ترجمه و منتشر می شود. "شعبانعلي بهرامپور" مدير كل دفتر
گفت‌وگو باابوالفضل بهرامپور مفسر و مترجم قرآن

نوای نینوا - گفت‌وگو باابوالفضل بهرامپور مفسر و مترجم قرآن - آموزشگاه تخصصی مداحی نوجوانان
کتابشناسی رویکردهای نوین نقد ادبی

بهرامپور ، شعبانعلی هرمنوتیک مدرن ، ترجمه ی بابک احمدی و دیگران ، چاپ سوم ، نشر مرکز
نکاتی پیرامون درس آیات الاحکام

همدستى كردند. و هر كس با آنها دوستى كند آنان همان ستمگرانند (ترجمه: بهرامپور)
علوم قرآن و معارف اسلامی

ابوالفضل بهرامپور جامع التفاسير نور، بخش كتابشناسي، معرفي ترجمه ابوالفضل بهرامپور.
ارتباط تحلیل گفتمان با ترجمه عربی به فارسی و غیره

مـــــــتــــرجـــم عــــــــربــي - ارتباط تحلیل گفتمان با ترجمه عربی به فارسی و غیره
برچسب :