نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هفتم از درس 17 تا 24

7- مطالعه تاریخ چه کمکی به ما می کند ؟
8- مورخ به چه کسی گفته می شود ؟
9- مورخان در مطالعات خود از چه منابعی استفاده می کنند ؟
10- مورخان چگونه در مورد یک موضوع تاریخی نظر می دهند ؟
11 – مورخان در کار خود از دانش ......................نیز استفاده می کنند .
12- مراحل کار باستان شناسان برای شناسایی آثار تاریخی چگونه است ؟
13- باستان شناسان در کار خود از چه ابزار هایی استفاده می کنند ؟
14- مورخان برای شناسایی اشخاص یا رویدادهای یک دوره زمانی چه کارهایی انجام می دهند
 15- به چه مکانی موزه گفته می شود ؟
16 – موزه ها علاوه بر نگهداری آثار تاریخی چه کارکرد های دیگری می توانند داشته باشند ؟
17- سازمان میراث فرهنگی چه وظیفه ای برعهده دارد ؟

18- آیا حفاظت از میراث فرهنگی تنها وظیفه سازمان میراث فرهنگی است ؟

درس 18

1- موزه ایران باستان چرا به این نام خوانده می شود ؟
2- تاریخ ایران به چند دوره زمانی تقسیم شده است ؟
3- نمودار خط زمان را رسم کنید .
4- براساس مطالعات باستان شناسان زندگی بشر از مراحل ابتدایی چگونه آغاز شده است ؟
5- اولین روستا ها در کجا و چگونه بوجود آمدند ؟
6- انسانها در روستا ها به چه کار هایی مشغول بودند ؟
7- در کدام نقاط ایران ظروف و وسایل زندگی مردم از نخستین دوره های
یکجانشینی پیدا شده است ؟
8- انسان ها چرا خط را اختراع کردند ؟
9- نخستین شهر ها چگونه پدید آمد و چگونه اداره می شدند ؟
10- نخستین تمدن های بشری چگونه به وجود آمدند ؟
11- ویژگی های تمدن ها را نام ببرید ؟
12- در گذشته های دور در ایران کدام تمدن های بزرگ پدید آمدند ؟

13- شهر سوخته در کدام منطقه و متعلق به کدام دوره زمانی در تاریخ است ؟
14- شهر سوخته چرا به این نام معروف شد ؟
15- مهم ترین اثر به جا مانده از تمدن ایلام چه نام دارد؟
16- معبد چغازنبیل در کدام موقعیت جغرافیایی و چگونه ساخته  شده است ؟
17- در باره تمدن ایلام چه می دانید ؟
18- تمدن جیرفت چند سال پیش در کجا شناسایی شد و چه چیز هایی در آن کشف شده است ؟
19 – باستان شناسان احتمال می دهند قدیمی ترین خط دنیا توسط کدام تمدن اختراع شده باشد ؟
20 – هم زمان با تمدن ایلام در ایران ،در منطقه بین النهرین و کنار رود نیل چه تمدن های دیگری شکل گرفتند ؟این تمدن ها را نام ببرید .
21- چرا در زندگی و روابط اجتماعی تمدن ها در بین النهرین شرایط بدی حاکم بود ؟
22- کدام پیامبران الهی در بین النهرین می زیستند ؟

23 – کدام پیامبران الهی در مصر بسر می بردند ؟
24 – حضرت عیسی (ع) در زمان حکمرانی امپراطوری روم در ...................متولد شد .
25- از مطالعه زندگی پیامبران الهی به چه نکاتی پی می برید ؟
درس 19
1- آریایی ها چند سال پیش و چگونه به ایران مهاجرت کردند ؟
2- نتیجه مهاجرت آریایی ها به ایران چه بود ؟
3- سه قوم بزرگ آریایی ها را نام ببرید و بنویسید هریک در کدام قسمت ایران سکونت گزیده بودند ؟
4- پس از مهاجرت آریایی ها به ایران به ترتیب چه سلسله های بزرگ در ایران حکومت کردند ؟
5- ماد ها در کدام قسمت ایران زندگی می کردند و چرا مورد هجوم آشوری ها قرار می گرفتند ؟
6- دیا اکو که بود ؟
7- اولین حکومت قدرتمند ایران توسط چه کسی در کجا تاسیس شد ؟
8- کوروش که بود و دولت ماد چگونه سرنگون شد ؟
9- کوروش در دوران حکومت خود چه قسمت هایی را تصرف کرد ؟
10 – رفتار کوروش با مردم سرزمین هایی که فتح می شد چگونه بود ؟
11- معروف ترین پادشاه هخامنشیان بعد از کوروش که بود و چه کرد ؟

12- نقش برجسته بیستون به دستور کدام پادشاه هخامنشی و به چه مناسبت؟
حجاری شده است ؟
13- چرا مورخان حکومت هخامنشی را به عنوان نخستین امپراطوری جهانی یاد می کنند ؟
14- نتیجه جنگ های ایران و یونان در زمان هخامنشیان چه شد ؟
15 – اسکندر مقدونی چگونه موفق به فتح ایران شد ؟
16- اسکندر علاوه برایران چه قسمت های دیگری را تصرف کرد و چگونه در
گذشت ؟
17 – پس از مرگ اسکند ،قلمرو پهناور او و از جمله ایران چه سرنوشتی پیدا کردند ؟
18 چرا مردم ایران سلوکیان را نمی پذیرفتند و با آنها مخالفت می کردند ؟
19- سلسله اشکانی توسط چه کسی و چگونه تاسیس شد ؟
20- اشکانیان چگونه سلوکیان را از ایران بیرون کردند ؟
21- آخرین حکومت پیش از ورود اسلام به ایران کدام سلسله بود و توسط چه کسی تاسیس شد ؟
22- شاپور اول که بود ؟چه کرد؟
23- دوره اسلامی تاریخ ایران چگونه آغاز شد ؟
24- مبدا تاریخ اسلام چیست ؟
25- مبدا تاریخ میلادی چیست و چگونه محاسبه می شود ؟

درس 20
1- شیوه حکومت در ایران باستان را توضیح دهید ؟
2- حمایت اهورایی شاهان در ایران باستان به چه معنا بود و چگونه از آنها گرفته می شد ؟
 3- اداره کشور توسط پادشاهان در ایران باستان چگونه انجام می شد ؟
4- چرا در دوره اشکانیان ،قدرت و نفوذ پادشاهان مانند سایر شاهان ایران باستان نبود ؟
5- مجلس های بزرگ اشکانیان را نام ببرید ؟
6- در باره مجلس های اشکانیان چه می دانید ؟به نظر شما در چه تصمیم گیری هایی ممکن بود این مجلس ها تشکیل شوند ؟
7- چرا در ایران باستان شغل ها و مقام های مختلف به وجود آمده بود ؟
8- زندگی شاه و درباریان در ایران باستان چگونه بود ؟
9- مقام های مهم حکومتی در ایران باستان را نام ببرید ؟
10- از مقام های مهم حکومتی در ایران باستان ،وزیر بزرگ چه وظیفه ای بر عهده داشت ؟
11- از مقام های مهم حکومتی در ایران باستان ،رئیس در بار یا تشریفات چه وظیفه ای بر عهده داشت ؟
12- از مقام های مهم حکومتی در ایران باستان ،منشیان و دبیران چه وظیفه ای بر عهده داشتند ؟
13- از مقام های مهم حکومتی در ایران باستان ،ماموران مخفی شاه چه وظیفه ای بر عهده داشتند ؟
14- تقسیمات کشوری در ایران باستان چگونه بود ؟
15- پایتخت حکومت های زیر در ایران باستان را نام ببرید ؟
مادها، هخامنشیان ،اشکانیان ،ساسانیان
16- در انتخاب پایتخت ها در ایران باستان چه شرایطی در نظر گرفته می شد ؟
17- چرا حکومت های ایران باستان سپاه و نیروی نظامی بزرگی به وجود آورده بودند ؟
18- آموزش های نظامی در ایران باستان چگونه بود ؟
19- اشکانیان در تاریخ جهان به چه چیز هایی مشهور بودند ؟
20 – ایرانیان باستان ،ابتکارات زیادی در زمینه..............و.............داشتند .
21- سپاه جاویدان  از ابتکارات داریوش چه ویژگی هایی داشت و چرا به این نام معروف شده بود ؟
22- در باره یکی از ابتکارات ایرانیان یعنی ارابه داس دار چه می دانید ؟
23- برج های بلند و چوبی و چرخدار در ایران باستان به دستور چه کسی ساخته شده بودند و چه استفاده هایی از آن بعمل می ـآوردند ؟
24- نیروی دریایی در ایران باستان چگونه بود ؟

درس 21
1- خانواده در ایران باستان چه موقعیتی داشت ؟
2- وظیفه پدر در خانواده ایران باستان چه بود ؟
3- ازدواج در ایران باستان از چه اهمیتی بر خور دار بود ؟
4- در ایران باستان خانواده ها چه نقشی در رفع نیاز های اقتصادی خانواده داشتند ؟
5- خانواده ها در ایران باستان چه آموزش هایی به فرزندان خود می دادند ؟
6- زندگی روستاییان در ایران باستان چگونه بود ؟
7- زندگی شهر نشینان در ایران باستان چگونه بود ؟
8- در گذشته های دور اغلب حوامع و تمدن های باستانی ،.........داشتند .
9- در کتاب اوستا مردم به چند طبقه تقسیم شده اند ؟
10- اختلاف طبقاتی در جامعه ایران باستان چگونه بوجود آمد ؟
11- اختلاف طبقلتی در دوره ساسانیان چگونه بود و مردم را به چند دسته تقسیم کرده بودند ؟
12- طبقه بزرگان در دوره ساسانیان شامل چه گروه هایی بود ؟
13- طبقه عامه مردم در دوره ساسانیان شامل چه گروه هایی بود ؟
14- اشراف یا بزرگان در دوره ساسانی از چه امتیازاتی برخور دار بودند ؟
15- وضع زندگی کشاورزان (عامه مردم )در دوره ساسانی چگونه بود ؟
16- موبدان زرتشتی در دوره ساسانی از چه موقعیتی برخور دار بودند ؟
17- جامعه طبقاتی ایران باستان چه ویژگی هایی داشت ؟
18- هرودوت تفاوت طبقاتی در ایران باستان را با چه جمله ای بیان کرده است ؟
19- نمونه هایی از زندگی پر تجملی شاهان و شاهزادگان در ایران باستان را بیان کنید ؟
20 - یکی از منابعی که مورخان برای پی بردن به اوضاع و احوال مردم دوره ایران باستان از آن استفاده کرده اند کدام است ؟

درس 22
1- فعالیت اقتصادی در عصر باستان چگونه بود و چه فعالیت هایی را شامل می شد ؟
2-  فلات ایران در عصر باستان در دام پروری و کشاورزی چه موقعیتی داشت ؟
3- کشاورزی در ایران باستان چگونه بود ؟
4- محصولات زراعی ایرانیان باستان را نام ببرید ؟
5- فعالیت اقتصادی  مهم در ایران باستان  ........................بود .
6- فعالیت های صنعتی در ایران باستان چگونه بود ؟
7- دلایل رونق تجارت در دوره هخامنشی چه بود ؟
8- چند شهر ایران در زمان اشکانیان که جاده ابریشم از آن عبور عبور می کرد یا در کنا ر آن قرار گرفته بودند را نام ببرید ؟
9- جاده ابریشم ارتباط چه قسمت هایی را برقرار می کرده است ؟
10- ارزشمند ترین کالای تجاری در جاده ابریشم چه بود و ایران در مسیر این جاده چه نقش مهمی داشت ؟
11- حکومت های ایران باستان از موقعیت ایران در مسیر جاده ابریشم چه استفاده بعمل می آوردند ؟
12- کالا های صادراتی در ایران باستان را نام ببرید ؟
13- تجارت دریایی در ایران باستا چگونه بود ؟
14- ضرب سکه در دوره هخامنشی و نفش آن در تجارت را توضیح دهید ؟
15- انواع سکه ها در ایران باستان به چه شکل هایی ضرب می شد ؟
16- مالیات در ایران باستان چگونه بود ؟
17- ماموران مالیاتی در ایران باستان با مردم چه رفتاری داشتند؟
19- در آمد های حکومتی در ایران باستان در چه زمینه هایی مصرف می شد ؟

درس 23
1- عقاید مذهبی در ایران باستان چگونه بود ؟
2- زرتشت که بود و مردم را به چه چیزی دعوت می کرد ؟
3- آیین و تعلیمات زرتشت  را توضیح دهید و کتاب مقدس آنها را نام ببرید ؟
4- ایرانیان باستان ،..................را مقدس می شمردند .
5- در دوره ساسانیان ..................زیادی در گوشه و کنار ایران ساخته شدند که آثار بعضی از آنه تا به امروز باقی مانده است .
6- در دوره ساسانیان چه دین هایی در ایران رایج بود و دین رسمی ایران در آن دوره کدام است ؟
7- تغذیه مردم در ایران باستان چگونه بود ؟
8- ایرانیان باستان برای آرد کردن غلات ،.................. را ابداع کردند .
9-  مردم در ایران باستان برای غذا خوردن چه آدابی داشتند ؟
10- اطلاعات مربوط به پوشاک مردم در ایران باستان چگونه جمع آوری شده است ؟
11- براساس شواهد و مدارک به جا مانده ،پوشاک مردم در ایران باستان چگونه بود ؟
12- ورزش در میان مردم ایران باستان از چه اهمیتی برخوردار بود ؟
13- بر اساس نوشته های هرودوت ایرانیان به فرزندان خود چند چیز را می آموختند ؟
14- ورزش های مورد علاقه مردم در ایران باستان چه بود ؟
15- سابقه تاریخی مسابقات چوگان بازی از ابداع تا جهانی شدن را توضیح دهید ؟
16- جشن ها در ایران باستان چگونه برگزار می شد ند و مهم ترین جشن های آن دوره را نام ببرید ؟
17- جشن نوروز در ایران باستان از چه اهمیتی برخوردار بود؟
18- زمان پیدایش جشن نوروز به کدام دوره تاریخی می رسد ؟
19- جشن نوروز در ایران باستان با چه مراسمی همراه بوده است ؟
20 – امروزه جشن نوروز چگونه برگزار می شود ؟
21- روز جهانی نوروز این هدیه فرهنگ ایران به جهانیان چه روزی است ؟

درس 24
1- جلوه های شکوه و عظمت تمدن ایران باستان کدام است ؟
2- اساس گسترش دانش در ایران باستان چه بوده است ؟
3- زبان گفتاری و نوشتاری در ایران باستان چه بود و چه تغییراتی را در دوره های بعدی به همراه داشته است ؟
4- اصل 15 قانون اساسی در مورد زبان و خط مشترک مردم ایران را بیان کنید ؟
5- خط در ایران باستان و تحولات آن را توضیح دهید ؟
6- ایرانیان باستان در کدام علوم و فنون پیشرفت های چشمگیری داشتند ؟
7- چه شواهدی حکایت از آشنایی ایرانیان باستان با ریاضی ،هندسه ،زمین شناسی دارد ؟
8- علم نجوم و تقویم در ایران باستان را توضیح دهید ؟
9- پزشکی در ایران باستان چگونه بود ؟
10- قدیمی ترین مدرسه پزشکی جهان کجاست ؟در باره آن چه می دانید ؟
11 – صنعتگران و هنر مندان ایران باستان در کدام رشته های هنری مهارت داشتند ؟
12- معماری ایرانیان باستان تحت تاثیر چه شرایطی و از چه مصالحی ساخته می شد ؟
13- بنا های بزرگ و باشکوه از چه زمانی در ایران ساخته شد ؟
14- تخت جمشید از چه نظر شهرت جهانی دارد ؟
15- کدام بنا های تاریخی از نمونه های پیشرفت ایرانیان در معماری به شمار می آید ؟

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات مطالعات اجتماعی پایه هفتم

هفتــــم - نمونه سوالات مطالعات اجتماعی پایه هفتم - نمونه سوالات و امتحانات مربوط به پایه
سوالات مطالعات هفتم فصل 12

مطالعات اجتماعی ( بشرویه) - سوالات مطالعات هفتم فصل 12 - درس 23. 1-آیا در ایران باستان به
نمونه سوالات مطالعات اجتماعی پایه هفتم

هفتــــم - نمونه سوالات مطالعات اجتماعی پایه هفتم - نمونه سوالات و امتحانات مربوط به پایه
نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هفتم از درس 13تا 16

مطالعات اجتماعی هفتم وهشتم - نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هفتم از درس 13تا 16 - علوم اجتماعی
جاذبه های گردشگری شهرستان شاهین دژ

مطالعات اجتماعی هفتم وهشتم - جاذبه های گردشگری شهرستان شاهین دژ - علوم اجتماعی منطقه کشاورز
نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هفتم از درس 17 تا 24

مطالعات اجتماعی هفتم وهشتم - نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هفتم از درس 17 تا 24 - علوم اجتماعی
سوالات تستی مطالعات اجتماعی (هفتم )

مطالعات اجتماعی ( بشرویه) - سوالات تستی مطالعات اجتماعی (هفتم ) - مطالعات اجتماعی ( بشرویه)
سوالات مطالعات اجتماعی پایه هفتم

شهروند اجتماعی - سوالات مطالعات اجتماعی پایه هفتم - نمونه سوالات مطالعات اجتماعی پایه
سوالات مطالعات هفتم درس17

سوالات متن درس17 مطالعات اجتماعی پایه هفتم. 1—میراث فرهنگی چیست؟ میراث، یعنی ارث و هر چیزی
برچسب :